† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1360|Trả lời: 0

Chương 5: NHU CẦU VỀ MẶT XÃ HỘI ĐƯỢC ĐÁP ỨNG - CN - TP

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-5-2014 22:02:41 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chương 5: NHU CẦU VỀ MẶT XÃ HỘI ĐƯỢC ĐÁP ỨNG
Cầu Nguyện Thờ Phượng
Tác giả: Morris Williams

“Xin tha thứ chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con ”
Mat Mt 6:12

Bài học này là một bài nghiêm trọng. Chúng ta đặt những điều kiện cho sự tha thứ cho chính chúng ta. Có thể nào chúng ta có thể mất sự tha thứ của Đức Chúa Trời bởi vì từ chối tha thứ người khác không? Đức Chúa Trời có sẽ trung tín tha thứ cho dầu chúng ta không trung tín không? Câu trả lời là, “không, không được, nếu những lời được ghi chép trong Kinh Thánh này là thật” và chúng là có thật đấy.
Có thể cầu nguyện với một tinh thần không tha thứ và mong chờ Đức Chúa Trời trả lời không? Chúng ta có thể thật sự thờ phượng Đức Chúa Trời và cùng lúc lại ghét anh em mình không? Chúng ta có thể cầu nguyện cho những người thật sự chúng ta không thích không? Chúng ta có thể thờ phượng Tạo hóa của muôn người mà lại từ chối giảng Tin Lành cho mọi người thuộc các chủng tộc, quốc gia và bộ lạc khác không?
Sự cầu nguyện và thờ phượng thật có ảnh hưởng đến thái độ của chúng ta đối với người khác. Hãy nghĩ xem! là con người, chúng ta có những nhu cầu “về mặt xã hội” nào đó cần được đáp ứng. Mục đích của cầu nguyện và thờ phượng là gì nếu như nó không thể giúp chúng ta yêu kẻ lân cận?
Dàn ý bài học
Điều kiện cho sự tha thứ
Cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời
Cầu xin ơn để tha thứ
Điều kiện để có bình an
Thập tự giá của con người
Ách nặng của Đấng Christ
Các mục tiêu của bài học
Khi học xong bài này, bạn sẽ có thể:
Nhận ra sự tha thứ của Đức Chúa Trời liên quan đến sự tha thứ của chúng ta đối với kẻ khác như thế nào.
Giải thích thập tự giá của con người là gì và làm cách nào để mang nó qua sự cầu nguyện và thờ phượng.
Sinh hoạt học tập
1.Đọc phần mục đích của tài liệu ở đầu cuốn sách này một lần nữa, và xem thử bạn có thể làm tất cả những điều được đề nghị ở phần ấy không.
2.Học 6:14-15 và 11:28-30.
3.Ôn lại các câu hỏi trong phần tự kiểm tra ở đơn vị 2 về “tính ưu tiên của sự thờ phượng”
4.Ôn qua phần CHỮ CHÌA KHÓA ở mỗi bài học và xem thử bạn đã học được ý nghĩa của những chữ bạn không biết chưa.

Từ ngữ
Tinh thần quốc gia cực đoan
Sự phân biệt chủng tộc
Tinh thần đặt bộ tộc làm trung tâm
Về mặt xã hội
Triển khai bài học
ĐIỀU KIỆN CHO SỰ THA THỨ
Mục tiêu 1: Mô tả các điều kiện cho sự tha thứ như Chúa Jesus đã nêu lên trong 6:14-15.
Mối quan hệ của sự tha thứ đối với sự cầu nguyện và thờ phượng thì rất rõ trong sự dạy dỗ của Chúa Jesus. Ngài đã đề cập đến nó khi cầu nguyện, và sau khi cầu nguyện xong, Ngài đã lại đề cập đến nó một cách rất đặt biệt.
Bất cứ ai cũng yêu bạn bè của mình, và phần lớn mọi người đều có thể tha thứ cho người mình yêu thương. Nhưng sự tha thứ mà Chúa Jesus đang nói đến trong 6:14-15 là sự tha thứ cho những kẻ làm cho mình thiệt hại. Ngài không nói là “những người bạn” làm hại mình, nhưng nói “những kẻ làm hại chúng ta”. Điều đó bao gồm những kẻ thù và những kẻ không chịu xin lỗi chúng ta.
1. Tại sao sự tha thứ mà Chúa Jesus dạy lại khó?
Cũng hãy chú ý, Ngài không nói, “Hãy tha thứ chúng con như chúng con đã xin sự tha thứ nơi những kẻ làm hại chúng con”. Không, đó là chuyện khác hẳn. Chính chúng ta phải tha thứ cho những kẻ làm sai trái. Chính chúng ta phải xin Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta. Là một Cơ Đốc nhân, chúng ta nên xin những kẻ đã bị chúng ta làm thương tổn, tha thứ cho chúng ta. Sự tha thứ của Đức Chúa Trời không dựa trên việc chúng ta xin kẻ khác tha thứ, mà dựa trên sự tha thứ của chúng ta đối với kẻ khác, cho dầu họ có xin chúng ta tha thứ hay không. Cũng có thể họ từ chối không thèm xin sự tha thứ của cả Đức Chúa Trời lẫn chúng ta. Tuy vậy, nó không làm nên sự khác biệt gì đối với điều chúng ta phải làm cả. Chúng ta phải tha thứ cho họ nếu muốn được Đức Chúa Trời tha thứ.
2. Khoanh tròn mẫu tự bên trái mỗi câu đúng.
a. Chúng ta nên tha thứ những kẻ làm hại chúng ta.
b. Chúng ta chỉ nên tha thứ nếu kẻ khác tha thứ chúng ta.
c. Chúng ta chỉ nên tha thứ cho kẻ làm hại nếu là bạn bè của chúng ta.
d. Chúng ta khoan nên tha thứ cho đến lúc người ta nói “Tôi xin lỗi”.
Thật là dễ tha thứ cho người nói, “Tôi xin lỗi! Nhưng thật là khó tha thứ cho kẻ từ chối không chịu ăn năn - Thực tế, bạn không thể tự mình làm điều ấy được. Tinh thần con người không phảilà một tinh thần tha thứ. Đó là lý do vì sao sự cầu nguyện và thờ phượng lại quan trọng đến thế trong vấn đề tha thứ. Mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời phải đúng đắn trước khi mối quan hệ của chúng ta với con người được đúng đắn. Đó là lý do vì sao chúng ta nói rằng sự tha thứ của những kẻ đã làm hại chúng ta chỉ có được nhờ việc quan tâm đến nước thiên đàng trên hết thảy mọi thứ. Khi ấy, và chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể tha thứ cho những kẻ đặt nước Đức Chúa Trời lên trên hết. Đó là một trong những điều Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta làm, nếu chúng ta thờ phượng Ngài trên tất cả mọi thứ. Cho nên, sự tha thứ những kẻ làm hại chúng ta được thực hiện theo cách sau:
3. Tại sao chúng ta cần cầu nguyện để tha thứ?
Lạ lắm, có phải không? Bạn sẽ nghĩ rằng, vì Chúa Jesus bảo chúng ta nên tha thứ kẻ khác, thì chúng ta nên tìm kiếm điều ấy. Nếu thế thì sẽ giống như vầy:
Điều này dường như đúng, ngoại trừ một điều. Chúng ta không tìm kiếm sự tha thứ nơi những kẻ đã làm hại chúng ta. Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta tha thứ cho họ! Chúng ta không tìm kiếm sự tha thứ nơi kẻ khác! Chúng ta tìm kiếm sự tha thứ người khác. Đó là lý do vì sao sự minh họa cuối cùng này không đúng. Tự bạn, bạn không thể tha thứ kẻ khác. Điều ấy không hợp với tự nhiên và không phải là của con người. Nó đòi hỏi sự giúp đỡ từ trên cao. Nó nhận sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Cho nên, chúng ta quay về bức minh họa đầu tiên để có câu trả lời. Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài, và Ngài sẽ giúp bạn tha thứ ngay cả kẻ thù. Ngài sẽ tha thứ bạn!
4. Hai bức minh họa khác nhau ra sao?
Cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời
Dĩ nhiên, cuộc sống với tư cách tín đồ bắt đầu với đức tin và sự tha thứ đến từ Đức Chúa Trời. Tội nhân tìm kiếm sự tha thứ - Đức Chúa Trời tha thứ anh ta cho dầu anh ta có tha thứ người khác hay chăng. Ngài tha thứ anh ta vì cớ anh ta tin - chứ chẳng phải vì cớ anh ta từ bỏ tội lỗi.
Nhưng cứ một khi tội nhân tin, thì anh ta không còn là một tội nhân nữa! Anh ta là tín đồ! Lời Chúa Jesus trong 6:5-13 là dành cho các tín đồ! Chúa Jesus nói, “Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, và Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa” (6:33). Đó là cách làm cho ta có thể tha thứ người khác được. Đức Chúa Trời sẽ cung cấp quyền năng và ân điển để làm điều ấy!
5. Khi tội nhân tìm kiếm sự tha thứ nơi Đức Chúa Trời, anh ta.
a) được tha thứ vì cớ anh ta tha thứ người khác.
b) được tha thứ vì cớ đức tin của anh ta.
c) được tha thứ vì cớ anh ta ngừng phạm tội
6. Khi một tín đồ tìm kiếm sự tha thứ nơi Đức Chúa Trời, anh ta
a) được tha thứ vì cớ anh ta tha thứ người khác
b) được tha thứ vì cớ đức tin của anh ta
c) được tha thứ vì cớ anh ta ngừng phạm tội
Cầu nguyện để có ơn tha thứ
Bạn đã bao giờ mang sự ghét bỏ trong lòng chưa? Bạn có đang từ chối tha thứ ai đó không? Bạn có đang xưng mình là một Cơ Đốc nhân mà không xử sự giống con cái của Đức Chúa Trời không? Đừng lừa dối chính mình. Đừng đi tiếp một ngày nữa với sự cay đắng và tinh thần không tha thứ - Hãy cầu xin để được làm nên giống Chúa Jesus hơn - Hãy cầu xin có tinh thần tha thứ. Hãy cầu xin có tinh thần yêu thương. Hãy cầu xin có tinh thần bình an. Hãy cầu xin có tinh thần công nghĩa. Hãy cầu xin có tinh thần vui mừng. Hãy cầu xin ơn tha thứ - để được giống Christ.
Đó là điều Chúa Jesus muốn nói khi bảo rằng chúng ta nên tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trên mọi thứ khác. Nước Đức Chúa Trời ở tại sự công nghĩa, bình an, và sự vui mừng mà Đức Thánh Linh ban cho. Hãy đem nước trời vào trong bạn, và bạn sẽ nhận được ơn để tha thứ kẻ khác!
7. Một người nên làm gì nếu anh ta có sự cay đắng trong lòng?
ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ BÌNH AN
Mục tiêu 2: Viết một câu giải thích Đấng Christ có thể làm cho “thập tự giá của con người” trở nên dễ mang ra sao .
Sống hòa thuận với tất cả mọi người thật không dễ chút nào. Mọi người đều khác nhau. Các bộ lạc đều khác nhau. Các quốc gia đều khác, các chủng tộc đều khác và những nền văn hóa cũng khác nhau. Thế giới được dựng nên bởi nhiều hạng người - người dại và khôn, người giàu và nghèo, v.v... Chúng tôi xin nhắc lại, sống hòa thuận với tất cả mọi người thật không phải dễ.
Các thủ lĩnh trên thế giới đấu tranh thường xuyên về vấn đề này, nhưng họ chỉ tạo ra được một ít tiến bộ. Người nổi lên chống người, vợ chống chồng, con cái chống cha mẹ, quốc gia chống quốc gia. Đâu là câu giải đáp cho vấn đề hòa bình? Câu trả lời ở trong việc để Chúa Jesus giúp đỡ chúng ta mang thập tự giá của mình.
Thập tự giá của con người.
Chúa Jesus nói, “Ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ mình đi, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Mat Mt 16:24, bản KJV). Thập tự giá của con người là “tự chối mình”. Sự “chối mình” không thể làm được đối với người đặt bản ngã làm trung tâm. Thập tự giá của con người thật khó mang vì nó đòi hỏi từ bỏ ý muốn của chúng ta để được sống hòa thuận với người khác. Đó là lý do vì sao mọi nỗ lực của các quốc gia nhằm tạo nên hòa bình đã không thành công. Đó là lý do vì sao thế giới đầy dẫy ghét bỏ, chiến tranh, và bạo loạn.
8. Thập tự giá của con người là gì? Và vì sao khó mang nó?
Chúng ta hãy suy xét vấn đề về một người đặt bản ngã làm trung tâm - Giả sử chỉ có một người duy nhất trên thế giới này. Anh ta sẽ chẳng có ai để buộc phải từ bỏ ý riêng, chẳng phải tranh cãi với ai, và chẳng ai gây rối hoặc nói “không” đối với ý muốn của anh ta cả. Và như vậy anh ta vẫn có thể sống an bình làm một người đặt bản ngã làm trung tâm.
Bây giờ giả sử chúng ta thêm một người nữa vào thế giới. Bây giờ chúng ta phải xử lý đến hai ý muốn. Nếu mỗi người đều là kẻ đặt bản ngã làm trung tâm, hẳn bạn sẽ không muốn đặt họ gần nhau, nếu không ý chí của họ sẽ đụng độ. Cho nên, bạn đặt một người ở bên này trái đất và người kia ở bên kia trái đất.
Nhưng điều gì xảy ra khi chúng ta thêm vào nhiều người sống lấy bản ngã làm trung tâm nữa vào trái đất này? Họ sẽ phải sống gần nhau hơn, và chẳng bao lâu, ý chí và hành động của họ bắt đầu đụng độ. Khi điều này xảy ra, đương nhiên sẽ có sự đấu tranh giữa các ý chí, và sẽ có rắc rối.
Trong thế giới của nhiều ngàn người, không thể có hòa bình được. Không thể có yên nghỉ - Tại sao? Tại vì thế giới đầy dẫy những người lấy bản ngã làm trung tâm, mỗi người đều muốn ý mình được thực hiện trên đất, mỗi người đều nổi giận lên với những kẻ áp đảo mình.
9. Tại sao luôn luôn có mâu thuẫn ở nơi có nhiều người sống?
Chúng ta hãy nhìn kỹ hơn vào con người đặt bản ngã làm trung tâm. Anh ta là trung tâm của tất cả những điều anh ta thấy và biết. Anh ta xét đoán người khác “tốt” hoặc “xấu” theo cách người ta đối xử với anh. Những người trong gia đình và bộ lạc của anh ta đều “tốt” hoặc “xấu” tùy theo việc họ có tôn vinh và kính trọng anh ta, theo như điều anh ta nghĩ rằng mình xứng đáng, hay không
Nếu anh trai của anh ta cưới cô gái mà chính anh ta lại rất thích, thì anh ta sẽ xét đoán anh mình “xấu”? Nếu người cha cho anh một con bò, anh sẽ xét cha anh “tốt”. Anh ta nhìn người dân nước khác và xét đoán họ như những kẻ có khả năng thành kẻ thù, và không được “tốt” như người dân của nước anh ta. Những kẻ cùng chủng tộc với anh ta thì “tốt hơn” kẻ có màu da khác. Anh ta đã tạo nên những xét đoán như thế vì cớ anh ta hoặc là kẻ đặt bản ngã làm trung tâm, hoặc đặt bộ lạc mình làm trung tâm, hoặc là kẻ cuồng tín, kẻ quốc gia cực đoan, hoặc là kẻ phân biệt chủng tộc. Chúng ta có thể minh họa điều mình đang nói như sau:
10. Những kẻ đặt bản ngã làm trung tâm đoán xét người khác như thế nào?
Bây giờ bất cứ điều nào trong số điều này cũng có thể gây rối nếu chúng trở thành trọng tâm tìm kiếm của con người. Vào thời chiến tranh, một con người đáng tôn, cũng sẽ bị kẻ thù xử là “kẻ xấu”, đó không phải vì cớ bản thân anh ta xấu, nhưng chỉ vì anh ta thuộc về quốc gia đang có chiến tranh với chính quốc gia của anh ta! Khi bản ngã, bộ tộc, quốc gia hoặc chủng tộc trở thành điều quan trọng số một trong đời sống một người, thì nó sẽ trở thành trung tâm của sự tìm kiếm của anh ta. Tiêu chuẩn duy nhất của anh ta về “điều tốt” là dựa trên cái đã trở thành trung tâm trong đời sống của anh ta. Điều này đã mở cánh cửa cho tất cả các loại mâu thuẫn.
Với tư cách là tín đồ, chúng ta không nên đánh mất cái nhìn về Đấng Christ, là trung tâm thật sự của đời sống chúng ta. Đây là điều mà bản vẽ biểu lộ:
11. Trọng tâm của đời sống một tín đồ nên là:
a) bản ngã
b) chủng tộc
c) Chúa Jesus
d) Tôn giáo
Ách của Đấng Christ.
Điều kiện để có sự bình an, như Chúa Jesus đã dạy, là cất bỏ bản ngã, gia đình, bộ tộc, quốc gia, và chủng tộc, ra khỏi trung tâm của đời sống chúng ta, và đặt Đấng Christ cùng nước thiên đàng của Ngài vào đó (RoRm 8:6). Bằng cách làm như vậy, thì người ta sẽ đoán xét việc “tốt” hoặc “xấu” tùy theo ảnh hưởng của chúng trên vương quốc Đức Chúa Trời.
Điều này sẽ chia thế gian thành hai nhóm - một bên là con cái của nước Đức Chúa Trời, và một bên là những kẻ con cái ma quỷ. Con cái Đức Chúa Trời sẽ đều thỏa lòng, hạnh phúc vì tất cả đều tìm kiếm những điều giống nhau. Họ vẫn thường tìm kiếm sự tôn vinh ý muốn của Đức Chúa Trời.
12. Giải pháp của Đấng Christ cho thập tự giá của con người là gì?
Người lấy bản ngã làm trung tâm không thể hiểu được “những điều thuộc về trên cao” đã được nhấn mạnh. Tuy nhiên, con cái Đức Chúa Trời nên yêu thương người lấy bản ngã làm trung tâm ấy. Con cái Đức Chúa Trời nên tìm kiếm và đem người sống theo bản ngã về với nước Đức Chúa Trời, hiểu rằng Đấng Christ, bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, đã chết để làm nhẹ bớt thập tự giá của sự chết bản ngã. Thập tự giá này ai cũng mang được. Bạn thấy đó, người ta nhận thấy thập tự giá của sự chối bỏ bản ngã là “không thể tránh được” mà cũng “không thể mang được”. Anh ta không thể trốn tránh nhu cầu chối bỏ bản ngã để có thể sống hòa bình trong thế giới này. Tuy nhiên, anh ta không sẵn lòng từ bỏ sự ham muốn và “quyền lợi” của mình. Vì cớ sự không sẵn lòng từ bỏ này nên mới cần đến luật pháp để buộc anh ta phải tôn trọng người khác, cũng như thuận theo các quyền lợi và ước muốn của người khác. Anh ta vâng theo pháp luật, nhưng lại cảm thấy khốn khổ và giận dữ, bởi vì anh ta sống lấy bản ngã làm trung tâm.
13. Sứ điệp của tín đồ đối với người lấy bản ngã làm trung tâm là gì?
“Hãy đến với ta” - Đấng Christ nói, “Hãy gánh lấy ách của ta” (Mat Mt 11:28-29). Bạn phải tự mình mang một thập tự giá. Tội nhân nhận thấy thập tự giá chối bỏ bản ngã thật là khó mang. Đối với tín đồ, Đấng Christ gọi nó là một cái “ách”. Tại sao? Tại vì ách là một gánh nặng được chia xẻ - cùng mang với nhau. Cho nên Chúa Jesus nói với chúng ta, “hãy mang thập tự giá của các ngươi đến với ta... chúng ta sẽ cùng mang nó ... Ách ta sẽ trói cả hai chúng ta lại trong một gánh nặng... và các ngươi sẽ thấy ách ta dễ chịu, và gánh ta nhẹ nhàng!”
14. Một thập tự giá và một cái ách khác nhau thế nào?
Một lần nữa, chúng ta lại thấy giá trị của sự thờ phượng và cầu nguyện. Đây là phần “hãy tới với ta” của chúng ta. Khi chúng ta đến với Chúa Jesus trong sự cầu nguyện, thì gánh nặng phải sống với người khác được trở nên dễ dàng. Những kẻ đang đấu tranh với những người thuộc gia đình, bộ tộc, quốc gia, và chủng tộc khác sẽ thấy rằng Chúa Jesus có câu trả lời cho vấn đề của họ. Bằng cách đặt Chúa Jesus vào trung tâm đời sống của chúng ta, chúng ta có thể sống hòa bình với tất cả mọi người. Bằng cách quan tâm đến nước Đức Chúa Trời trên tất cả mọi thứ khác, chúng ta đã mở cánh cửa tha thứ cho người khác, và nhờ đó mà nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời.
15. Ách của Đấng Christ dễ chịu vì
a) Các Cơ Đốc nhân không có nhiều nan đề như tội nhân
b) Đấng Christ có ở đó để chia xẻ gánh nặng với chúng ta
c) Đấng Christ cất thập tự giá của chúng ta đi.
Mặc dầu Đấng Christ là trung tâm của cuộc đời chúng ta, nhưng gia đình, quốc gia, bộ tộc, chủng tộc, và tôn giáo vẫn quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta vẫn yêu con cái và gia đình của mình - nhưng những điều ấy không phải là trung tâm của đời sống chúng ta, mà Đấng Christ mới là trung tâm. Điều ấy có nghĩa là tất cả những ai tin Chúa Jesus đều là anh em và chị em của chúng ta, bất chấp quốc gia, chủng tộc, tôn giáo hay bộ tộc.
16. Mối quan hệ giữa những con người đặt Đấng Christ làm trung tâm trong cuộc sống của mình, dù họ ở những quốc gia khác nhau, là như thế nào?
Cho nên, sự cầu nguyện và thờ phượng rất quan trọng, vì chúng giúp chúng ta đặt Đấng Christ vào trung tâm của cuộc sống chúng ta. Khi Đấng Christ là trung tâm của đời sống chúng ta, chúng ta có thể sống hòa thuận với tất cả mọi người.
Tự kiểm tra
TRẢ LỜI NGẮN - Viết câu trả lời đúng vào chỗ cho sẵn.
1. Tại sao chúng ta cần cầu nguyện để tha thứ ?
2. Việc quan tâm đến nước Đức Chúa Trời trên mọi thứ khác giúp chúng ta thế nào trong việc cầu nguyện cho sự tha thứ?
3. Làm sao có thể tha thứ cho những người làm hại chúng ta?
4. Thập tự giá của con người là gì?
5. Một người đặt bản ngã làm trung tâm xét đoán điều tốt, điều xấu trong thế giới quanh anh ta như thế nào?
6.Kể ra năm điều có thể trở thành trung tâm đời sống của người ta.
7. Giải pháp của Đấng Christ cho thập tự giá của con người là như thế nào?
Phần giải đáp
9. Mỗi người đều muốn người khác thực hiện ý muốn của mình.
1. Vì nó đòi hỏi chúng ta phải tha thứ cho tất cả những ai làm hại chúng ta.
10. Anh ta xét đoán người khác theo cách mà họ đối xử với anh ta.
2 a. Đúng
b. Sai
c. Sai
d. Sai
11. c) Chúa Jesus
3. Tinh thần của loài người không phải là tinh thần tha thứ. Chúng ta cần sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời.
12. Để đặt Đấng Christ vào trung tâm của đời sống.
4. Một bên là người ta tìm kiếm nước thiên đàng; còn một bên là người ta tìm kiếm sự tha thứ người khác.
13. Đấng Christ làm nhẹ gánh nặng của thập tự giá từ bỏ mình bằng cái chết của Ngài trên thập tự giá.
5. b) được tha thứ vì cớ đức tin của anh ta.
14. Thập tự giá thì phải mang một mình; còn ách là một gánh nặng được chia xẻ.
6. b) được tha thứ vì cớ đức tin của anh ta
15. b) Đấng Christ ở đó để chia xẻ gánh nặng với chúng ta.
7. Cầu xin được làm nên giống Chúa Jesus; cầu xin có ơn tha thứ
16. Họ là anh em và chị em trong gia đình của Đức Chúa Trời
8. Sự tự bỏ mình. Nó đòi hỏi chúng ta từ bỏ ý riêng để sống hòa thuận với người khác.
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 17-12-2018 01:39 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách