† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1520|Trả lời: 0

Chương 8: Ra Đời Để Được Phục Hưng - NNCT

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-5-2014 19:48:29 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chương 8: Ra Đời Để Được Phục Hưng - Những Nhà Phục Hưng Tâm Linh
Những Người Cầu Thay
Tác giả: Philip Lyn


“Chúa há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại , Hầu cho dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao ?”
~ Thi Tv 85:6
PHỤC HƯNG! Từ nầy là một hồi chuông đang mong đợi. Chúng ta khao khát mong đợi nó đến xứ sở chúng ta biết bao. Phần nghiên cứu về mười hai đoạn đầu sách Công-vụ các Sứ-đồ sẽ cho thấy rõ ràng rằng sự cầu nguyện và cầu thay luôn là những bạn đồng hành không thể rời nhau trong những đột phá và thức tỉnh tâm linh trong xứ. ở đây, những người cầu thay đóng một vai trò to lớn. Dòng dõi Y-sa-ca ra đời để làm những nhà phục hưng tâm linh.
Chờ Đợi Sự Thức Tỉnh
Đã có thời điểm phục hưng kỳ diệu trong lịch sử Y-sơ-ra-ên ở triều đại vua Ê-xê-chia (II Sử-ký 30). Khác với vua cha sa ngã A-cha của mình, Ê-xê-chia đã tẩy uế đền thờ và khôi phục sự thờ phượng trong đền thờ, một điều chưa được làm suốt hàng trăm năm rồi. Ông phá hủy thần tượng. Ông cấp dưỡng để các thầy tế lễ người Lê-vi làm họ nên thánh. Ông lại đưa các kỳ lễ và các của dâng vào xứ Y-sơ-ra-ên. Và trong thời Ê-xê-chia, mọi điều nầy đã xảy ra rất bất ngờ.
Ê-xê-chia và cả dân sự đều vui mừng về đều Đức Chúa Trời đã sắm sửa cho dân sự; bởi công việc ấy thình lình mà làm thành (IISu 2Sb 29:36) (điểm nhấn mạnh là ý của tôi).
Thình lình sự phục hưng đã đến. Các kỳ lễ đã trở lại. Sự thờ phượng lại quay về trong đền thờ. Các của lễ chuộc tội được dâng lên. Các thầy tế lễ người Lê-vi có thể thực hiện chức năng của mình. Đã có sự ăn năn và vui mừng khắp nơi. Cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa lại bắt đầu quay về với Đức Giê-hô-va.
Đó là điều sẽ xảy ra. Khi chúng ta ở giữa công cuộc cầu thay, sự phục hưng sẽ đến. Nó sẽ bùng ra khắp cả đất. Sự hiện diện cáo trách và ban quyền năng của Chúa đến cho dân sự. Nó sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng ngày xưa nó có làm dòng dõi Y-sa-ca ngạc nhiên không?
Cảm Nhận Được Sự Thức Tỉnh
30:1 giải thích cách Đức Chúa Trời đã đưa các chi phái tham gia vào cơn phục hưng.
Ê-xê-chia sai sứ đến cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa , cũng viết cho người Ép-ra-im và người Ma-na-se, đòi chúng tới đền Đức Giê-hô-va, tại Giê-ru-sa-lem,đặng giữ Lễ Vượt Qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên .
Từ sau khi vua Sa-lô-môn băng hà khoảng năm 930 T.C., Y-sơ-ra-ên chưa hề giữ Nước đã bị chia đôi thành Nước Miền Bắc và Nước Miền Nam. Vương quốc miền Nam, gồm Giu-đa và Bên-gia-min, đã giữ Lễ Vượt Qua đều đặn. Nhưng vương quốc miền Bắc không hề giữ lễ, vì sự bất tuân của các vị vua miền Bắc. Khi Ê-xê-chia lên trị vì Giu-đa và năm 715 T.C., vua đã sai sứ đến cả Y-sơ-ra-ên và rằng: “Hỡi dân sự, hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, hãy trở về với Đức Giê-hô-va. Cửa đền thờ đã mở rồi. Chúng ta sẽ thờ phượng Ngài trong tư cách của một nước, và phục hồi các của dâng”. Và vua đã sai sứ đi khắp cả xứ Y-sơ-ra-ên.
Bèn nhất định rao truyền khắp xứ Y-sơ-ra-ên, từ Bê-e Sê-ba cho đến Đan, khiến người ta đến dự lễ Vượt qua của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, tại Giê-ru-sa-lem; vì từ lâu nay chúng không có dự lễ ấy như đã chép trong luật lệ .
Vậy, các trạm vâng mạng đem thơ của vua và của các quan trưởng đi khắp xứ Y-sơ-ra-ên và xứ Giu-đa, thơ rằng: Hỡi con cháu Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ... hầu cho Ngài trở lại cùng những kẻ còn sót lại trong các ngươi mà được thoát khỏi tay các vua A-si-ri .
... Hãy giơ tay mình ra cho Đức Giê-hô-va, vào trong nơi thánh mà Ngài đã biệt riêng ra thánh đời đời, và hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để cơn giận phừng của Ngài xây khỏi các ngươi . Vì nếu các ngươi trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì anh em và con cái của các ngươi sẽ ...được trở về trong xứ này ...
Các trạm đi thành này qua thành kia , trong khắp xứ Ép-ra-im, Ma-na-se, và cho đến đất Sa-bu-lôn; song người ta chê cười nhạo báng chúng (IISu 2Sb 30:5-10).
Các sứ giả đến đâu, dân sự cũng cười nhạo họ. Diễn ý theo cách nói ngày nay: “Không đùa đấy chứ!... thờ phượng, các của tế lễ với mọi thứ đó! Đó chỉ là mê tín kiểu lỗi thời rồi. Đức Chúa Trời không cần đâu. Hãy xem cách Ngài bỏ rơi chúng ta kia kìa. Trong thời đại “kỹ thuật cao” hiện đại nầy, chính kỹ thuật mới quyết định kết quả chứ không phải Đức Chúa Trời đâu! Quân A-sy-ri chiếm xứ chúng ta do họ có kỹ thuật cao hơn thôi.”
Bất chấp có sự chế giễu, ... có mấy người trong A-se, Ma-na-se, và Sa-bu-lôn chịu hạ mình xuống và đến Giê-ru-sa-lem (câu 11). Và cùng với chi phái Giu-đa, họ... nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem đặng giữ lễ bánh không men trong tháng hai (câu 13). Lễ Vượt Qua là kỳ lễ trọng đại nhất đối với người Giu-đa. Chúng chổi dậy, cất hết các bàn thờ ở trong Giê-ru-sa-lem, và những bình đốt hương,rồi đem liệng nó trong khe Xết-rôn (câu 14).
Hãy Dọn Đường Cho Y-sa-ca!
Mãi đến đây vẫn chưa đề cập gì đến Y-sa-ca. Nhưng trong câu 18, họ đột nhiên xuất hiện:
Vì trong dân sự. nhứt là trong dân Ép-ra-im. Ma-na-se. Y-sa-ca. và Sa-bu-lôn ... lại ăn Lễ Vượt Qua .
Hãy nhớ rằng Ép-ra-im, Ma-na-se, Sa-bu-lôn trước đó thảy đều được sứ giả của vua mời về dự lễ (câu 10). Giu-đa cũng có mặt ở đó, vì đền thờ nằm tại Giê-ru-sa-lem. Nhưng, không biết từ đâu, trong câu 18, Y-sa-ca đã xuất hiện .
Các chi phái đã đến, nhưng vì không có đủ các thầy tế lễ Lê-vi để dâng các của lễ, nên dân sự không thể được tẩy uế đúng lúc để dự Lễ Vượt Qua. Vì vậy, họ cử hành Lễ Vượt Qua trễ một tháng.
Không có chỗ nào chép rằng Y-sa-ca được sứ giả của vua báo tin trước đó. Khi họ xuất hiện trong câu 18, họ quá khao khát dự phần vào cơn phục hưng, đến nỗi họ đã khởi sự ăn lễ và cử hành lễ dầu họ chưa làm cho họ được tinh sạch. Chúng ta biết, vua Ê-xê-chia đã cầu thay cho họ, và Đức Chúa Trời đã bỏ qua tội lỗi họ và chữa lành cho họ.
Cần đề cập một đặc trưng cuối về Y-sa-ca: Họ đã “đánh hơi ” thấy cơn phục hưng . Họ là những nhà phục hưng tâm linh , những người mang lấy gánh nặng của Đức Chúa Trời cho xứ sở, và cầu thay để cơn phục hưng đến - và họ đã làm điều đó rất lâu trước khi những người khác làm. Con ong có thể đánh hơi mật được trước con người bình thường lâu lắm! Những người cầu thay đánh hơi được sự phục hưng và nhận ra những thế chủ động tươi mới của Đức Thánh Linh trước khi người khác nghe thấy được lâu lắm. Nó nằm ở trong các giác quan thuộc linh của họ. Dường như thể chính Đức Chúa Trời đã phong chức và xức dầu cho họ làm những nhà phục hưng tâm linh của xứ vậy! Có người đã nói: “Hãy gia nhập đội ngũ những người cầu thay, để nhìn thấy thế giới thuộc linh.”


Kết Luận
“Không có gì là điều không thể thực hiện được . Điều của Ngài là quyền năng . Điều của chúng ta là cầu nguyện . Không có Ngài. chúng ta không thể làm . Không có chúng ta. Ngài sẽ không làm .”
~ Jack Hayford
Việc Kêu Gọi Những Người Cầu Thay
BẠN CÓ THỂ NGHĨ rằng những người cầu thay là một nhóm người tinh hoa. Họ, không ai khác hơn là những thuộc viên bình thường trong Hội Thánh bạn. Họ chỉ có sự kêu gọi đặc biệt và gánh nặng đặc biệt. Bất cứ ai đọc sách nầy đều có thể dự phần vào chức vụ cầu thay. Thực ra, Đức Chúa Trời đang sinh ra những người cầu thay trên khắp thế giới, và bạn có thể là một trong số đó. Phần của Ngài là việc kêu gọi. Phần của bạn là đặc ân.
Chiến Thắng Của Chúng Ta: Được Bảo Đảm
Vào đầu Thế Chiến Thứ Hai, khi quân Nhật chiếm Philippines, quân Đồng minh ở trên biển và trên đất liền đã phải rút lui. Tướng MacArthur đã giao cho tướng Jonathan Wainwright chịu trách nhiệm tại Philippines. Tướng Wainwright với những đội quân có hạn của ông đã không cân xứng với lực lượng áp đảo của quân Nhật chút nào. Kiệt quệ, hết lương thực và đạn dược, ông quyết định chú trọng việc đầu hàng để cứu các sinh mạng. John Wainwright là vị tướng Mỹ duy nhất bị Nhật bắt làm tù binh trong toàn bộ Thế Chiến II.
Ông đã bị bắt làm tù binh chiến tranh, bị đưa đến Machuria, tại đó, ông bị bệnh viêm khớp, trở thành một người khòm lưng, tóc bạc, bước đi với cây gậy, làm một tù binh chiến lợi phẩm trong trại tù của người Nhật trong nhiều năm trường.
Nhưng khi có tin Nhật đã đầu hàng vô điều kiện sau những vụ nổ bom nguyên tử tại Nagasaki và Hiroshima, Wainwright đã lê bước khập khiễng với cây gậy mình, đi đến viên trung tá Nhật giữ trại tù và giành lại quyền hành. Và toàn bộ binh lính Nhật đã giơ tay đầu hàng ông già chống gậy nầy, một người bị bệnh viêm khớp và mái tóc bạc!
Sau đó, tại buổi lễ đầu hàng ở Nhật, MacArthur đã để toàn bộ các vị tướng của mình đứng đàng sau ông. Chỉ có hai vị tướng được đứng bên cạnh ông. Bên trái là Tướng Percival, Tổng Tư Lệnh Người Anh tại vùng Viễn Đông. Bên phải là Tướng John Wainwright. Khi ông ký vào tài liệu biểu thị sự chấp nhận sự đầu hàng của Nhật, MacArthur đã trao bút cho mỗi vị tướng nầy cùng ký. Làm như vậy, MacArthur đang nói với mỗi một vị tướng ấy rằng: “Tôi đã thắng, do đó, quí vị cũng thắng nữa.” (1)
Những Người Cầu Thay Với Nhận Thức Đắc Thắng
Chúa Giê-su Christ đã đánh bại các thế lực của sự tối tăm trên thập tự giá. Đó là cơ sở để củng cố thẩm quyền của nước Đức Chúa Trời thông qua sự cầu thay. “Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép; và là kẻ hãm ép đó choán lấy ” (Mat Mt 11:12). Ai sẽ làm điều đó? Đó là những người biết sự hãm ép thuộc linh nầy. Đó là dòng dõi Y-sa-ca !
Những người cầu thay được Đức Chúa Trời sinh ra để làm dấu hiệu chỉ rằng sự son sẻ thuộc linh trong xứ sở chúng ta đã chấm dứt. Họ là những người mang gánh nặng, để vác gánh nặng của Đức Chúa Trời cho xứ sở chúng ta, hầu cho sự phục hưng có thể đến. Họ sinh ra để làm một dân phục tùng, ở dưới thẩm quyền Đức Chúa Trời đã chỉ định. Các mục sư phải dự phần dẫn dắt chức vụ cầu thay trong chi hội của mình. Họ được sinh ra để làm những đội quân xung kích, là những người liều lĩnh cho Đức Chúa Trời trong lãnh vực thuộc linh. Và họ được sinh ra để làm ống dẫn và dấu chỉ về cơn Phao-lô tâm linh tại mỗi xứ sở.

(1)
Phỏng theo Silvoso E: That None Should Perish; Nhà Xuất Bản Regal Bks, Ventura, Calif . 1994; trang 177-201.
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 06:35 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách