† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1708|Trả lời: 0

Chương 7: Ra Đời Để Chịu Dẫn Dắt - NNCT

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-5-2014 19:49:23 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc ChúaChương 7: Ra Đời Để Chịu Dẫn Dắt - Một Dân Phục Tùng
Những Người Cầu Thay
Tác giả: Philip Lyn“Các bậc trưởng lão ... hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em ; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng ; Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão ”
~ IPhi 1Pr 5:2, 5
Những Người Cầu Thay Luôn Hoạt Động Dưới Thẩm Quyền
LĨNH VỰC THỨ TƯ về con cháu Y-sa-ca ấy là: những người cầu thay ra đời để làm những người phục tùng. Tôi nói vậy có nghĩa gì? Người cầu thay là một dân cần phải vâng phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời, nếu họ muốn sự xức dầu luôn được dư dật trong đời sống mình. Họ không được kêu gọi để trở nên dễ bảo (dễ phục tùng) (hết thảy ma quỉ ở các nơi trên trời sẽ biết những người cầu thay không dễ phục tùng), nhưng được kêu gọi làm một dân phục tùng.
Những Người Cầu Thay Không Có Lãnh Đạo: Một Tình Trạng Khó Xử
Có lần một mục sư bảo tôi rằng ông cảm thấy rất bị đe dọa trong nhóm người cầu thay, vì họ dường như tự ra luật cho mình. Điều nầy do hai nguyên nhân. Thứ nhất, các mục sư không thực hiện được sự kêu gọi của mình vì không bảo trợ cho những người cầu thay. Điều nầy có thể do họ cảm thấy không thỏa mãn trong đời sống cầu nguyện. Nhưng việc không thực hiện được quyền lãnh đạo không phải là câu trả lời. Thiếu sự hướng dẫn và thẩm quyền trên những người cầu thay là một trong những lý do chính khiến chức vụ cầu thay xẹp xuống hoặc trở nên tự trị, là điều có thể đe dọa cấp lãnh đạo Hội Thánh.
Thứ nhì, vì là đội quân xung kích, những người cầu thay thực sự ý thức được trong lĩnh vực thuộc linh nhiều hơn so với nhiều nhà lãnh đạo. Có thể họ không luôn luôn đúng, nhưng họ cần sự hướng dẫn, khích lệ của mục sư và những sự thông hiểu để một số ý thức của họ được kết quả. Không có điều đó, thì có thể sinh ra sự hỗn loạn.
Trong quá khứ, nhiều mục sư có khuynh hướng xem nhẹ đóng góp của những người cầu thay cho chức vụ của họ. Đây có thể do một số người cầu thay có những bối cảnh cá nhân không cho phép họ trở thành những nhà cố vấn chín chắn cũng như lãnh đạo phần vật chất. Nhưng vị mục sư nào xem thường họ thì hoàn toàn là người nghèo khốn hơn họ nữa. Và quả là dại dột nếu mục sư không hướng dẫn, chăm sóc và lãnh đạo họ. Đóng góp của họ là một khả năng to lớn - nếu như họ được lãnh đạo cách khôn ngoan.
Tiền Lệ Y-sa-ca - Giu-đa
Dầu dòng dõi Y-sa-ca đã nhìn thấy dấu chỉ thời kỳ, biết điều Y-sơ-ra-ên nên làm, và có ảnh hưởng trong nước vượt trổi hơn số lượng mình, nhưng họ không hề lãnh đạo nước Y-sơ-ra-ên.
Sáng-thế Ký 49 nói về những lời chúc phước của Gia-cốp. Trong những lời chúc phước cho Giu-đa, Gia-cốp đã nói Giu-đa có một con lừa.
“Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, lừa con mình vào nhành nho tốt nhứt . Người giặt áo xống mình vào rượu nho, cùng lấy huyết nho lau áo tơi mình ” (SaSt 49:11).
Con lừa nầy là của Giu-đa. Cũng trong phân đoạn tiên tri đó, con lừa ấy được tỏ ra là Y-sa-ca. Nói cách khác, Y-sa-ca được lãnh đạo bởi Giu-đa.
Cũng như trong câu chuyện Ba-rác và Đê-bô-ra, Y-sa-ca không hề lãnh đạo trận đánh dầu họ ở tại tiền tuyến của quân Đức Chúa Trời. Ba-rác và Đê-bô-ra đã đưa họ vào trận. Dòng dõi Y-sa-ca không hành quân cậy vào quyền riêng mình. Sự xức dầu cho con cháu Y-sa-ca luôn tăng lên khi họ phục tùng thẩm quyền đã được chỉ định của Đức Chúa Trời.
Những Tiền Lệ Y-sa-ca - Giu-đa Khác: Bước Theo Vị Lãnh Đạo
Dấu hiệu rõ ràng nhất cho sự xức dầu tăng lên theo sự vâng phục được tìm thấy trong sách Dân-số Ký.
Đức Chúa Trời bảo Môi-se tu bộ dân số của mười hai chi phái trong Dan Ds 1:2. Hãy nhớ rằng tám người con trai đầu của Gia-cốp là: Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa , rồi đến Đan và Nép-ta-li , rồi đến Gát và A-se . Người con trai thứ chín là Y-sa-ca , do Lê-a sinh thành.
Bây giờ theo thứ tự dân Y-sa-ca đi trong đồng vắng, bạn sẽ mong thấy Ru-bên và Si-mê-ôn dẫn đầu vì họ lớn nhất. Không phải như vậy. Luôn luôn Giu-đa dẫn đầu, vì đó là một chi phái xuất sắc. Đức Chúa Trời cũng chỉ định các chi phái phải xếp hàng hay đi thành đôi theo một trật tự cụ thể. Trong việc xếp thành đôi và trật tự nầy, điều đáng kinh ngạc ấy là Y-sa-ca luôn đi kế tiếp sát theo sau Giu-đa.
Dan Ds 1:5-8
Đây là tên những người sẽ giúp-đỡ các ngươi: Về chi-phái Ru-bên, Ê-lít-su, con trai của Sê-đêu; về chí phái Si-mê-ôn, Sê-lu-mi-ên, con trai của Xu-ri-ha-đai; về chi phái Giu-đa, Na-ha-sôn, con trai của A-mi-na-đáp; về chi-phái Y-sa-ca, Na-tha-na-ên, con trai của Xu-a ; (phần nhấn mạnh là của tôi).
Môi-se được truyền tu bộ dân sự. Trước hết, có Ru-bên rồi đến Si-mê-ôn, rồi họ bỏ qua Lê-vi vì đây là chi phái thầy tế lễ, kế đó là Giu-đa, và đến Y-sa-ca ! Đột nhiên Y-sa-ca được xướng danh ngay sau Giu-đa, kế ngay chi phái được xức dầu, kế ngay một chi phái có thẩm quyền. Thật kỳ lạ! Chi phái nầy đứng thứ chín, nhưng đã được đặt thứ năm, kế tiếp Giu-đa. Đó là thứ tự của Đức Chúa Trời.
Thứ tự mà dân Y-sa-ca đóng trại cũng độc đáo không kém. Một lần nữa, Y-sa-ca lại đứng kế tiếp Giu-đa.
2:1-5
“Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Dân Y-sơ-ra-ên mỗi người phải đóng trại gần bên ngọn cờ mình ... Trại-quân Giu-đa sẽ đóng tại hướng đông, về phía mặt trời mọc, với ngọn cờ và những đội-ngũ của mình ... Chi-phái Y-sa-ca phải đóng trại bên Giu-đa ."
Khi đến thứ tự dâng các của lễ cho Đức Giê-hô-va lúc dựng Đền tạm, một lần nữa, Y-sa-ca lại đi ngay sau Giu-đa (Dan Ds 7:12-17). Y-sa-ca luôn bước đi dưới bóng của chi phái được xức dầu.
Khi kèn thổi lên để Y-sơ-ra-ên nhổ trại và đi tiếp vào đồng vắng trở lại, thì ngọn cờ của chi phái Giu-đa phải khởi hành trước (10:14). Na-ha-sôn, con trai A-mi-na-đáp thống lãnh đội quân Giu-đa. Ai đi tiếp theo? Na-tha-na-ên, con trai Xu-a, thống lãnh quân đội của chi phái Y-sa-ca (câu 15).
Con cháu Y-sa-ca diễu binh sau Giu-đa, người đã dẫn dắt dân tộc. Tiếp sau Giu-đa, họ là những người ở gần nhất với đám mây vinh quang và trụ lửa biểu hiện cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi những người cầu thay đi dưới thẩm quyền được chỉ định, họ đi vào sự xức dầu và sự hiện diện của Ngài.
Trong PhuDnl 27:1-28:68, phần chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên, một lần nữa Y-sa-ca lại đứng ngay sau Giu-đa (27:12).
Bài học rút ra ở đây là: Trong Kinh Thánh, không chỗ nào chép dòng dõi Y-sa-ca lãnh đạo . Họ luôn luôn phát huy tối đa sự xức dầu của mình và làm trọn chức năng cách tốt nhất khi họ được dẫn dắt bởi một chi phái được xức dầu. Cũng là điều có ý nghĩa để thấy Y-sa-ca đã luôn được nhập hội với Giu-đa, mà tên của người nghĩa là “ngợi khen”. Do đó, chức vụ cầu thay, luôn đi tiếp sau và có liên quan mật thiết với sự ngợi khen và thờ phượng. Sự ngợi khen và thờ phượng là những chiếc chìa khóa cho năng quyền cầu thay.
Sự Xức Dầu Tăng Lên Theo Sự Vâng Phục
Những người cầu thay cần biết điều nầy:Nếu họ ra khỏi thẩm quyền Đức Chúa Trời đã chỉ định cho Hội Thánh họ và cho xứ sở nầy, thì chức vụ cầu thay của họ bị chấm dứt . Họ đánh mất sự xức dầu của mình. Họ mất phương hướng mình. Thậm chí họ có thể trở nên phản loạn và phạm tội tà thuật! (ISa1Sm 15:23).
Để làm trọn chức vụ của bạn trong phong trào cầu thay, bạn phải bước đi dưới sự xức dầu của thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trong Hội Thánh địa phương của bạn. Đó là thứ tự của Đức Chúa Trời để làm tươi tỉnh đời sống bạn, để đưa sự chỉ dạy và phương hướng vào chức vụ của bạn, để bạn có quyền năng lâu bền. Y-sa-ca vẫn giữ được quyền năng bền bỉ và ảnh hưởng của mình trong xứ, bởi vì Y-sa-ca luôn bước kế sau Giu-đa.
Trong Hội Thánh địa phương, thẩm quyền được tìm thấy trong bậc trưởng lão và mục sư. Khi chúng ta nhận ra điều nầy, thì sự xức dầu cho phong trào cầu thay cũng tăng lên. Nếu phong trào cầu thay tự tách khỏi Hội Thánh, thì nó sẽ chuyển sang một hướng khác. Nếu nó cứ nói xấu thẩm quyền Đức Chúa Trời đã lập, nó sẽ đánh mất đà của nó. Đó là vì địa vị của Y-sa-ca luôn luôn đứng kế sau Giu-đa và dưới thẩm quyền của Giu-đa. Những người cầu thay được sinh ra bởi Đức Chúa Trời để làm những người phục tùng Đức Chúa Trời, và chịu dẫn dắt bởi những người lãnh đạo của Ngài, để họ có thể phát huy tối đa sự xức dầu của mình và làm trọn chức vụ của mình .† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2019 06:56 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách