† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1505|Trả lời: 0

Chương 6: Ra Đời Cho Chiến Trận Độc Đáo -NNCT

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-5-2014 19:50:16 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chương 6: Ra Đời Cho Chiến Trận Độc Đáo - Đội Quân Xung Kích  
Những Người Cầu Thay
Tác giả: Philip Lyn“Anh đã đánh giá kẻ thù mình , thì anh chỉ còn nước tiến lên với lòng vững tin ”
~ Winston Churchill , 1915
TRƯỚC KHI BẤT CỨ CUỘC XÂM CHIẾM NÀO XảY RA, thì các đội quân xung kích đều làm lỏng lẻo sức phòng ngự trên lãnh thổ kẻ thù, bằng cách đánh dập lực lượng kẻ thù để cố làm quân thù hoàn toàn nhụt chí. Đôi khi đây là những đội quân được trang bị hỏa lực tấn công hung hăng nhất. Những người cầu thay cũng giống như vậy. Họ thường được kêu gọi đi trước những thành viên khác trong nước Đức Chúa Trời trước khi bắt đầu trận xâm chiếm cuối cùng và chiếm lấy lãnh thổ kẻ thù.
Dòng dõi Y-sa-ca ra đời để tham gia vào một hình thức chiến trận độc đáo là đội quân xung kích, mà chúng ta sẽ thấy khi nghiên cứu sách Các Quan-xét.
Bối Cảnh của Trận Chiến
Cac Tl 4:1-3
Dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va . Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay Gia-bin, là vua Ca-na-an trị-vì tại Hát-so . Quan thống-lãnh đạo binh người là Si-sê-ra ở tại Ha-rô-sết của dân ngoại-bang . Vua Gia-bin có chín trăm xe sắt và trong hai mươi năm, người hà-hiếp dân Y-sơ-ra-ên cách hung-bạo; nên Y-sơ-ra-ên kêu-cầu cùng Đức Giê-hô-va .
Lúc bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên phục dưới quyền hà hiếp của vua Gia-bin, và quan lãnh binh của người là Si-sê-ra. Viên tướng nầy có đội quân hùng mạnh gồm chín trăm xe sắt, khá giống như chín trăm chiếc xe tăng bọc thép ngày nay. Đây là một lực lượng khổng lồ.
4:4-5
Trong lúc đó, Đê-bô-ra, là nữ tiên-tri ... đoán-xét dân Y-sơ-ra-ên . Bà ở trên núi Ép-ra-im, giữa khoảng Ra-ma và Bê-tên, dưới cây chà là Đê-bô-ra, và dân Y-sơ-ra-ên lên đến cùng người, đặng nghe sự xét-đoán .
Có một nữ tiên tri tên là Đê-bô-ra, và cũng là quan xét của dân Y-sơ-ra-ên. Bà là người Ép-ra-im, ngồi dưới gốc cây chà là và chờ đợi Lời của Đức Chúa Trời.
4:6-7
Bà sai gọi Ba-rác , con trai A-bi-nô-am , từ ... Nép-ta-li , mà nói cùng người rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truÿền lịnh nầy: Hãy chọn đem theo ngươi một vạn người trong con-cháu Nép-ta-li và trong con-cháu Sa-bu-lôn, mà đi thẳng đến núi Tha-bô . Ta sẽ khiến Si-sê-ra, là thống-lãnh đạo binh vua Gia-bin, luôn với các xe-cộ và cả quân-lính của hắn;ta sẽ phó hắn vào tay ngươi .
Cơ bản thì Đê-bô-ra nói rằng: “Nầy, Ba-rác, thời cơ đã đến. Đức Chúa Trời đã phán cùng ta, và Ngài muốn ngươi đi lãnh đạo đội quân gồm chi phái Nép-ta-li của ngươi và chi phái Sa-bu-lôn, đến đối địch với Si-sê-ra và chín trăm xe sắt của hắn. Đức Chúa Trời sẽ phó Si-sê-ra vào tay ngươi.” Ba-rác thấy ngần ngại. Ông không phải chiến binh xông pha trận mạc... Thực ra, không chỗ nào chép ông có kinh nghiệm trận mạc. Đây là tiếng gọi đi vào chỗ hầu như tự sát. Nhưng ông tự biết phải ra đi. Vì vậy, ông quay sang nói với Đê-bô-ra những lời có điều kiện sau:
“Nếu bà đi với tôi. thì tôi sẽ đi; nhưng nếu bà không đi với tôi, tôi sẽ không đi !” (Cac Tl 4:8).
Hẳn Đê-bô-ra đã khó chịu ông Ba-rác chẳng có chút chí khí nam nhi nầy, nhưng bà chẳng còn cách nào khác và đã hứa đi với ông.
“Ừ phải, ta sẽ đi với ngươi, song sự vinh-hiển của việc nầy sẽ chẳng về ngươi; vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Si-sê-ra vào tay một người nữ . Vậy, Đê-bô-ra đứng dậy, đi cùng Ba-rác đến Kê-đe ” (4:9)
Được Thắng Trận, Kẻ Thù Bị Đánh Bại: Bằng Cách Nào?
Họ lâm trận, và đã chiến thắng lẫy lừng. Si-sê-ra, tướng lãnh binh của đội quân chiến xa đã chạy bộ trốn khỏi chiến trường. Ông đã bị một người nữ giết chết sau khi bị nhử vào lều nghỉ ngơi.
Làm thể nào mà một đội quân mới mười ngàn người đã đánh bại được một kẻ thù được trang bị tốt, có kyœ luật cao, có đến chín trăm chiến xa được? Dân Y-sơ-ra-ên chỉ có những lưỡi cày, và là một đội quân gồm toàn những nông dân chưa được đào luyện.
5:21 - cho chúng ta biết điều gì đã xảy ra. Khi Đê-bô-ra và Ba-rác dẫn quân Y-sơ-ra-ên đi xuống khe Ki-sôn, Đức Chúa Trời đã sai mưa và dâng nước khe Ki-sôn lên lúc đang chiến trận.
“Khe Ki-sôn đã kéo trôi chúng nó, tức là khe Ki-sôn đời xưa ... ”
Trong thời Ê-li tranh chiến với các tiên tri Ba-anh trên núi Cạt-mên, khe Ki-sôn là một con suối nhỏ, do nạn hạn hán kéo dài trong xứ (IVua 1V 18:40). Nhưng ở đây, trong trận nầy, Đức Chúa Trời đã sai mưa đến, và khe Ki-sôn đã trở thành một con sông khổng lồ, ngập vùng đồng bằng. Khi chiến xa của quân Si-sê-ra tấn công Y-sơ-ra-ên trong thung lũng, bánh xe họ đã ngập trong biển bùn, và họ đã bị cuốn đi. Khi đội quân chiến xa lâm vào cảnh bất lực, Ba-rác đã lao vào chém giết và dân Y-sơ-ra-ên đã chiến thắng lẫy lừng.
Vai Trò của Y-sa-ca Trong Trận Chiến
Nhưng vai trò của Y-sa-ca trong trận chiến là gì?
Trước tiên, chúng ta hãy chú ý đến những chi phái không cùng Ba-rác tham chiến.
Cac Tl 5:15, 16
Gần các suối của Ru-bên, có lắm điều nghị-luận trong lòng! Nhân sao ngươi ở trong chuồng mà nghe tiếng kêu của những bầy chiên ? Gần bên các suối Ru-bên, có lắm điều nghị-luận trong lòng!
Chi phái Ru-bên không dự phần. Họ đang suy nghĩ: “Ta nên hay không nên tham dự?” Họ không hề đến cho tới lúc trận chiến đã xong. Ga-la-át ở bên kia sông Giô-đanh (Cac Tl 5:17). Ga-la-át là tên kép cho Gát và Ma-na-se. Còn Đan, sao ở lại trên các chiếc tàu ? (5:17). A-se ngồi nơi mé biển, an nghỉ trong các cửa biển mình . Chi phái Đan đã quyết không tham dự. A-se cứ tiếp tục cuộc sống như thể không có chiến tranh vậy.
Vậy, có năm chi phái không tham dự: Ru-bên, Gát, Ma-na-se, Đan, và A-se.
Các chi phái nào đã tham chiến? Thứ nhất, chi phái của Đê-bô-ra. Người Ép-ra-im là một trong số những chi phái tham gia sớm nhất. Từ Ép-ra-im đến những người có gốc nơi A-ma-léc (câu 14).
Người Bên-gia-min đã tham dự. Người Bên-gia-min là những chiến binh. Họ luôn sẵn sàng chiến đấu (câu 14). Sa-bu-lôn và Nép-ta-li cũng gia nhập đội quân. Và những kẻ cầm cây phủ việt đến từ Sa-bu-lôn, Nép-ta-li là dân tộc liều mạng mình, ở trên các nơi cao của đồng ruộng (câu 18). Nép-ta-li là chi phái của Ba-rác.
Cuối cùng, Y-sa-ca cũng đã bước vào hoạt động nầy. Các quan trưởng của Y-sa-ca đều theo Đê-bô-ra; Y-sa-ca và Ba-rác đồng một ý nhau;người xông đại vào trũng (câu 15). Hết thảy các chi phái trên đều tham chiến, nhưng chỉ có một chi phái đi theo Đê-bô-ra và Ba-rác vào trong trũng trước tiên. Đó là chi phái Y-sa-ca .
Vào Trước Tiên, Thấy Trước Tiên
Y-sa-ca đã vào trước với tư cách đội quân xung kích . Họ xông vào như những người đã liều đặt cuộc mọi thứ họ có. Bất chấp đến việc họ đang được một nhóm người ít hứa hẹn nhất lãnh đạo chiến đấu - một nữ tiên tri vốn là một thường dân, và một người hèn nhát mới vào nghề tên là Ba-rác - nhưng họ vẫn thấy trong tinh thần rằng đây là thời cơ và giờ phút để Đức Chúa Trời làm một việc cho xứ sở. Vì vậy, họ đã hiến mình cho khải tượng nầy.
Nếu kẻ thù thắng hơn họ, Y-sa-ca sẽ là nạn nhân đầu tiên. Họ sẽ là những kẻ đầu tiên lãnh trọn cuộc tấn công của địch quân và là người đầu tiên bị tiêu diệt. Dầu vậy họ vẫn xông vào. Họ được sanh ra cho chiến trận độc đáo nầy. Họ là đội quân xung kích, người liều mình cho Đức Chúa Trời trong trận chiến nầy.
Và đây là phần thưởng cho họ. Họ tận mắt nhìn thấy việc đã xảy ra. Họ đã thấy phép lạ một trận mưa như trút, khe Ki-sôn tràn từ bờ, đội quân hùng hậu của kẻ thù mắc kẹt trong bùn, nỗi sợ hãi và bất lực tràn ngập kẻ thù, và tướng địch phải xuống khỏi chiến xa bị mắc kẹt của mình và trốn chạy (4:15). Họ là những người đầu tiên tận mắt thấy các phép lạ của Đức Chúa Trời. Đó là đặc ân của họ; đó là phước hạnh của họ.
Canh Bạc Mà Bạn Không Thể Thua
Khi một người cầu thay, Đức Chúa Trời ban cho người ấy đặc ân được tận mắt thấy những gì mà người ấy mới nhìn thấy bằng đôi mắt thuộc linh. Điều mà người ấy mới biện biệt trong tâm linh và được nghe từ lời tiên tri trong lúc cầu nguyện, thì người ấy có đặc ân được nhìn thấy chúng trước tiên. Người nầy sẽ có đặc ân được trước tiên dự phần vào, nhìn thấy trước tiên sự sụp đổ của đồn lũy kẻ thù. Người ấy sẽ được chúc phước trước tiên. Người ấy sẽ phục hưng trong nếp sống của mình trước tiên. Đây là những người cầu thay, những người thường sẽ được Đức Chúa Trời cho thấy đâu là điều trước tiên.
Tại xứ nầy, có nhiều Cơ đốc nhân không hiểu biết về chiến trận cầu thay thuộc linh. Họ giống như những chi phái không muốn tham chiến. Việc họ không tham chiến không có nghĩa là không có chiến tranh. Chiến tranh đang xảy ra! Và có những người vui lòng trả giá để có mặt tại tiền tuyến. Đây là những người cầu thay, những đội quân xung kích. Tín đồ không thể làm những người thiếu nhiệt tâm. Họ không thể có thái độ nước đôi về việc để thời giờ quì gối cầu nguyện. Họ không dám xem nhẹ việc kiêng ăn. Khi họ “đặt cược” vào điều Đức Chúa Trời đã bày tỏ, thì họ liều bỏ hết thảy.
Trong thế giới ngày nay, có quá nhiều những kẻ đánh bạc sai lầm. Họ đổ dồn vào các sòng bạc và chống đỡ cho xổ số quốc gia. Họ đánh cá tiền vào những tyœ lệ cá cược vô vọng, mà sẽ chắc chắn chẳng bao giờ thắng cược. Những chuyên gia về bài xì-lát, bài mạt-chược, bài pô-kơ, ru-lét, xổ số v.v... thảy đều chết trong ảo tưởng rằng thành công “chỉ trong tầm tay với.” Nó không bao giờ đến. ở Malaysia không thiếu gì những tay cờ bạc.
Nhưng trong thế giới thuộc linh, chúng ta không có nhiều “con bạc” cho Đức Chúa Trời. Họ ở đâu rồi? Tôi gợi ý cho bạn rằng những người cầu thay là những “con bạc” hàng đầu cho Đức Chúa Trời. Nếu họ chuẩn bị bước vào chiến trường cầu thay thuộc linh khi không có ai bước vào, họ sẽ nhìn thấy và sẽ gặt hái trước tiên. Họ sẽ được chúc phước đầu tiên. Họ sẽ không bao giờ thua. Bởi vì những người cầu thay được nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời trước tiên, như là một đặc ân cho đội quân xung kích của Ngài .
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 12:36 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách