† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1793|Trả lời: 0

Chương 3: Chức Vụ Cầu Thay - NNCT

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-5-2014 19:52:43 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chương 3: Chức Vụ Cầu Thay - Sự Xuất Hiện Của Dòng Dõi Y-sa-ca
Những Người Cầu Thay
Tác giả: Philip LynY-sa-ca, hãy hớn hở trong các trại mình ! ... gọi các dân tộc lên núi ; ... dâng những của tế lễ công bình ; ... hút sự dư dật của biển , Và những bửu vật lấp dưới cát .
PhuDnl 33:18-19
Y-sa-ca Thời Xưa
Tôi tin ISu1Sb 12:32 đã ứng nghiệm trong lịch sử Y-sơ-ra-ên tại giai đoạn 500 năm sau khi lời tiên tri được ban ra. Nó diễn ra ngay trước cuộc lưu đày Y-sơ-ra-ên sang Ba-by-lôn và ngay trong thời hậu lưu đày. Trong thời kỳ đó, Đức Chúa Trời đã dấy lên nhiều người cầu thay trong dân tộc, bao gồm tiên tri Đa-ni-ên, E-xơ-ra, Ê-xơ-tê và Nê-hê-mi . Đột nhiên, các người cầu thay đã bắt đầu tái xuất hiện trong một thời kỳ lịch sử của Y-sơ-ra-ên. Nhưng người cầu thay nầy có phải là sự ứng nghiệm lời tiên tri về con cháu Y-sa-ca không? Tôi muốn chứng tỏ cho bạn thấy những người kính sợ Chúa nầy đã thực sự là những người cầu thay, những người đã thỏa đáp cả ba điều kiện của con cháu Y-sa-ca: (i) họ hiểu biết thời kỳ , (ii ) họ biết Y-sơ-ra-ên nên làm gì, và (iii ) họ đã có ảnh hưởng vượt trội hơn số lượng của họ .
Đa-ni-ên
Đa-ni-ên hoạt động ở chức vụ của một tiên tri lẫn của một người cầu thay.
DaDn 9:1-2
Năm đầu Đa-ri-út , ... về dòng người Mê-đi, đã được lập làm vua trị nước người Canh-đê ..., ta, Đa-ni-ên, bởi các sách biết rằng số năm mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Giê-rê-mi, để cho trọn sự hoang vu thành Giê-ru-sa-lem, là bảy mươi năm .
Ông hiểu rằng các dấu hiệu về thời kỳ đã đến gần, rằng Y-sơ-ra-ên sắp được giải phóng khỏi kiếp phu tù tại Ba-by-lôn. Đa-ni-ên đã có nhiều khải tượng, được thiên sứ viếng thăm, và thông hiểu nhiều về Lời Đức Chúa Trời. Ông đã hiểu hoàn hảo các dấu hiệu về thời kỳ. 9:1-27có ghi lại lời cầu thay mang tính tiên tri của ông, trong đó, ông làm ứng nghiệm hai điều kiện của dòng dõi Y-sa-ca: Ông biết điều mà Y-sơ-ra-ên nên làm (tức là ăn năn, kiêng ăn, kêu van Đức Chúa Trời để lời tiên tri được ứng nghiệm), và ông có ảnh hưởng vượt trổi hơn mọi người đơn độc nào, trừ ra vua mà thôi.
E-xơ-ra
E-xơ-ra đã thỏa đáp cả vai trò thầy tế lễ lẫn người cầu thay. Một số lời khẩn nguyện của ông cho đất nước Y-sơ-ra-ên được ghi lại, và đề cập nhiều đến việc cầu thay và kiêng ăn của ông. Thứ nhất, ông biết các dấu hiệu về thời kỳ, và giống như Đa-ni-ên, ông đã khẳng định được thời điểm hồi hương từ cảnh phu tù qua lời tiên tri của Giê-rê-mi.
Exo Er 1:1
Năm thứ nhứt đời Si-ru , vua nước Phe-rơ-sơ trị-vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, nên Ngài cảm-động lòng Si-ru, vua Phe-rơ-sơ tuyên-truyền trong khắp nước mình, và cũng ra sắc chỉ rằng :
Thứ nhì, ông đã biết điều mà Y-sơ-ra-ên nên làm. Ông biết Y-sơ-ra-ên cần phải cầu nguyện, khẩn xin và tái thiết đền thờ của Đức Giê-hô-va.
9:5-6
“Đến giờ dâng của-lễ buổi chiều, ta đứng dậy khỏi nơi khổ-nhục mình, áo trong và áo tơi ta xé rách; ta quì gối xuống, giơ tay ra hướng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, mà thưa với Ngài rằng: Ô, Đức Chúa Trời tôi! tôi hổ thẹn mặt, chẳng dám ngước mặt lên Ngài, là Đức Chúa Trời tôi; vì gian-ác chúng tôi đã thêm nhiều quá đầu chúng tôi, và tội chúng tôi cao lớn tận trời ...”
Thứ ba, E-xơ-ra chỉ là thầy tế lễ nhưng ông đã tác động đến cả dân tộc đã được phục hồi. Ông đã có ảnh hưởng vượt trổi hơn số lượng và địa vị của mình. Ông đã có đúng tinh thần của dòng dõi Y-sa-ca.
Nê-hê-mi
Điều nầy cũng đúng với Nê-hê-mi (NeNe 1:1-11). Khi Ha-na-nia bạn ông kể lại tình trạng các vách thành Giê-ru-sa-lem, thì lời của Đức Chúa Trời đã dấy lên trong ông. Ông đã biết các dấu hiệu của thời kỳ (là lúc phải tái thiết vách thành), ông biết điều mà Y-sơ-ra-ên nên làm (ăn năn và quay về tái thiết), và dầu chỉ là một quan tửu chánh đơn độc, ông đã tác động đến toàn thể dân chúng! Bí quyết thành công của ông ở đâu? Đời sống cầu thay của ông (1:5-11).
Ê-xơ-tê
Hoàng hậu Ê-xơ-tê cũng vậy. Khi Mạc-đô-chê nói với bà về mối đe dọa từ nguồn độc ác nhằm tiêu diệt dân Do-thái tại Ba-tư, bà đã thấy dấu hiệu về thời kỳ, và biết điều Y-sơ-ra-ên nên làm. Bà đã đáp lại tin tức nầy bằng những lời đáp không thể quên cho Mạc-đô-chê.
4:16
“Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa; như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết !”
Còn ảnh hưởng của bà thì sao? Bà đã liều mạng sống để vào yết kiến vua ... một mạng sống thay cho cả một dân tộc. Phần còn lại là phần lịch sử.
Họ Đã Tác Động Đến Các Dân Tộc
Toàn bộ những người nầy là những người cầu thay, là những người đã thỏa đáp ba lời mô tả về dòng dõi Y-sa-ca: Họ đã biết các dấu hiệu về thời kỳ khi nó được bày tỏ cho họ, họ đã biết điều mà Y-sơ-ra-ên nên làm và họ đã làm điều đó, và họ đã nắm trong tay một ảnh hưởng vượt trổi hơn số lượng của họ . Khi những người cầu thay nầy xuất hiện, Y-sơ-ra-ên đã được thay đổi.
Tôi tin rằng khi chúng ta bước vào thế kyœ hai mươi mốt, những con cháu thật của Y-sa-ca một lần nữa sẽ được Đức Chúa Trời phục hồi tại nhiều quốc gia. Nếu chúng ta hiểu bối cảnh Kinh Thánh ra sao lúc con cháu Y-sa-ca đã xuất hiện, điều mà con cháu Y-sa-ca có ý làm là gì, và họ đã được Đức Chúa Trời sử dụng ra sao, tôi tin chúng ta sẽ thấu hiểu phong trào tiên tri và phong trào cầu nguyện cầu thay cho ngày nay.
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2019 06:58 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách