† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1309|Trả lời: 0

Khuyên làm theo sự khôn ngoan - Kinh thánh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-8-2014 21:21:19 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Khuyên làm theo sự khôn ngoan - Kinh thánh

1 Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta,
Lòng con khá giữ các mạng lịnh ta;
2 Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày,
Số năm mạng sống, và sự bình an.
3 Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con;
Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con;
4 Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người,
Con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật.
5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va,
Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài,
Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình;
Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác:
8 Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khoẻ,
Và xương cốt con được mát mẻ.
9 Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con,
Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;
10 Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật,
Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.
11 Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va,
Chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách;
12 Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy,
Như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình.
13 Người nào tìm đặng sự khôn ngoan,
Và được sự thông sáng, có phước thay!
14 Vì thà được nó hơn là được tiền bạc,
Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng.
15 Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc,
Chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được.
16 Tay hữu nó cầm sự trường thọ,
Còn trong tay tả, có sự giàu có và vinh hiển.
17 Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc,
Và các lối nó cả đều bình an.
18 Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó;
Người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh.
19 Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất;
Nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các từng trời.
20 Do sự hiểu biết Ngài các vực sâu mở ra,
Và mây đặt ra sương móc.
21 Hỡi con, khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dẽ dặt,
Chớ để nó lìa xa mắt con;
22 Thì nó sẽ là sự sống của linh hồn con,
Và như đồ trang sức cho cổ con.
23 Con sẽ bước đi vững vàng trong đường con,
Và chân con không vấp ngã.
24 Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi;
Phải, con sẽ nằm được ngủ ngon giấc.
25 Chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình,
Cũng đừng kinh hãi lúc sự tàn hại giáng trên kẻ ác;
26 Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con,
Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy.
27 Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng,
Miễn là tay con có quyền làm điều ấy.
28 Nhược bằng con có tại nơi con vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng:
Hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho ngươi.
29 Chớ lập mưu hại kẻ lân cận con,
Vì người ăn ở bình an bên con.
30 Nếu không có làm điều hại cho con,
Chớ tranh giành vô cớ với ai.
31 Chớ phân bì với kẻ hung dữ,
Cũng đừng chọn lối nào của hắn;
32 Vì Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà;
Nhưng kết tình bậu bạn cùng người ngay thẳng.
33 Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác;
Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình.
34 Quả thật Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng;
Nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường.
35 Người khôn ngoan sẽ hưởng được sự vinh hiển;
Còn sự thăng lên của kẻ ngu dại sẽ ra điều hổ thẹn.
1 Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha,
Khá chú ý vào, hầu cho biết sự thông sáng;
2 Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành;
Chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta.
3 Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta,
Một đứa con một của mẹ ta yêu mến.
4 Cha ta có dạy ta rằng:
Lòng con khá ghi nhớ các lời ta;
Hãy gìn giữ mạng lịnh ta, thì con sẽ được sống.
5 Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng,
Chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta;
6 Đừng lìa bỏ sự khôn ngoan, ắt người [†]
Tiếng người đây chỉ về sự khôn-ngoan sẽ gìn giữ con;
Hãy yêu mến người, thì người sẽ phù hộ con.
7 Sự khôn ngoan là điều cần nhứt; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan;
Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng.
8 Hãy tôn tặng sự khôn ngoan, thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên,
Làm cho con được vinh hiển, khi con hoài niệm đến.
9 Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mĩ,
Và bán cho con một mão triều thiên vinh quang.
10 Hỡi con, hãy nghe và tiếp nhận các lời ta;
Thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên.
11 Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan,
Dẫn con đi trong các lối ngay thẳng.
12 Khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng,
Và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã.
13 Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra;
Khá gìn giữ nó, vì là sự sống của con.
14 Chớ vào trong lối kẻ hung dữ,
Và đừng đi đường kẻ gian ác.
15 Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó;
Hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng.
16 Vì nếu chúng nó không làm điều ác, thì ngủ không đặng;
Bằng chưa gây cho người nào vấp phạm, thì giấc ngủ bị cất khỏi chúng nó.
17 Vì chúng nó ăn bánh của sự gian ác,
Và uống rượu của sự hung hăng.
18 Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng,
Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.
19 Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối;
Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu.
20 Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta,
Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta.
21 Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con,
Hãy giữ lấy nơi lòng con.
22 Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó,
Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.
23 Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết,
Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
24 Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng,
Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi.
25 Mắt con hãy ngó ngay trước mặt,
Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con.
26 Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi,
Và lập cho vững vàng các đường lối con,
27 Chớ xây qua bên hữu hay bên tả;
Hãy dời chân con khỏi sự ác.

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 1-6-2020 05:42 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách