† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1332|Trả lời: 0

Lời ngăm đe người Giu-đa - Kinh thánh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-9-2014 21:05:16 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Lời ngăm đe người Giu-đa - Kinh thánh

1 Đức Giê-hô-va phán: Khốn thay cho con cái bội nghịch, lập mưu chẳng bởi ý ta, kết ước chẳng cậy Thần ta, hầu cho thêm tội trên tội; 2 chúng nó chưa hỏi miệng ta, đã khởi đi xuống Ê-díp-tô, để cậy sức mạnh của Pha-ra-ôn mà thêm sức cho mình, và núp dưới bóng Ê-díp-tô! 3 Cho nên sức mạnh của Pha-ra-ôn sẽ làm sỉ nhục các ngươi, nơi ẩn náu dưới bóng Ê-díp-tô sẽ trở nên sự xấu hổ các ngươi. 4 Các quan trưởng dân nó đã tới Xô-an, sứ giả đã đến Ha-ne; 5 hết thảy sẽ mắc cỡ vì một dân kia chẳng làm ích chi cho mình, chẳng cứu giúp cũng chẳng làm lợi, song làm cho mang hổ mang nhuốc.
† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 2-6-2020 07:11 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách