† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1295|Trả lời: 0

Trách người Y-sơ-ra-ên bất trung - Kinh thánh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-9-2014 21:37:23 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa


Trách người Y-sơ-ra-ên bất trung - Kinh thánh

9 Hỡi loài thú đồng, loài thú rừng, hết thảy hãy đến mà cắn nuốt. 10 Những kẻ canh giữ của Y-sơ-ra-ên đều là đui mù, không biết chi hết. Chúng nó thảy đều là chó câm, chẳng biết sủa, đều chiêm bao, nằm sóng sượt, và ham ngủ; 11 lại là chó mê ăn, không biết no. Ấy là những kẻ chăn chiên chẳng khôn sáng: mọi người theo đường riêng mình, mỗi người tìm tư lợi mình, người nào cũng vậy. 12 Nó nói rằng: Hãy đến, ta sẽ lấy rượu, chúng ta say vì rượu mạnh; ngày mai sẽ cũng như ngày nay, trọng thể quá bội.
† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 1-6-2020 03:55 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách