† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1243|Trả lời: 0

Dân Y-sơ-ra-ên sánh với cây nho dưng - Kinh thánh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-11-2014 08:48:37 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dân Y-sơ-ra-ên sánh với cây nho dưng -  Kinh thánh

1 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2 Hỡi con người cây nho ở trong các cây khác, và nhánh nho ở trong cây rừng, thì có hơn gì không? 3 Người ta có thể lấy gỗ bởi nó để làm việc gì? Có dùng làm đinh để treo vật gì được chăng? 4 Nầy, nó bị ném vào lửa để làm củi, khi lửa đã thiêu hai đầu, và khúc giữa cũng cháy, thì còn dùng được việc gì? 5 Nầy, khi nó còn nguyên, chẳng dùng làm gì được; huống nữa là, khi lửa đã thiêu nuốt và nó đã bị đốt cháy, thì còn dùng làm trò chi được ư! 6 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Như cây nho trong các cây rừng mà ta lấy làm củi, ném vào trong lửa, thì ta cũng sẽ phó dân cư Giê-ru-sa-lem như vậy. 7 Ta sẽ để mặt ta nghịch cùng chúng nó. Chúng nó sẽ ra khỏi lửa, nhưng lửa sẽ thiêu đốt chúng nó đi; và khi ta để mặt nghịch cùng chúng nó, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. 8 Ta sẽ làm đất nầy ra hoang vu, vì chúng nó đã phạm tội, Chúa Giê-hô-va phán vậy.
† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 3-6-2020 02:52 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách