† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3645|Trả lời: 0

Thi thiên mp3 - Download Kinh thánh MP3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-2-2015 08:26:34 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        Download Kinh thánh MP3
Tải sách > Thi thiên mp3


Thi thiên 01 Thi thiên 11 Thi thiên 21 Thi thiên 31 Thi thiên 41 Thi thiên 51 Thi thiên 61Thi thiên   71
Thi thiên 02 Thi thiên 12 Thi thiên 22 Thi thiên 32 Thi thiên 42 Thi thiên 52 Thi thiên 62 Thi thiên 72
Thi thiên 03 Thi thiên 13 Thi thiên 23 Thi thiên 33 Thi thiên 43 Thi thiên 53 Thi thiên 63 Thi thiên 73
Thi thiên 04 Thi thiên 14 Thi thiên 24 Thi thiên 34 Thi thiên 44 Thi thiên 54 Thi thiên 64 Thi thiên 74
Thi thiên 05 Thi thiên 15 Thi thiên 25 Thi thiên 35 Thi thiên 45 Thi thiên 55 Thi thiên 65 Thi thiên 75
Thi thiên 06 Thi thiên 16 Thi thiên 26 Thi thiên 36 Thi thiên 46 Thi thiên 56 Thi thiên 66 Thi thiên 76
Thi thiên 07 Thi thiên 17 Thi thiên 27 Thi thiên 37 Thi thiên 47 Thi thiên 57 Thi thiên 67 Thi thiên 77
Thi thiên 08 Thi thiên 18 Thi thiên 28 Thi thiên 38 Thi thiên 48 Thi thiên 58 Thi thiên 68 Thi thiên 78
Thi thiên 09 Thi thiên 19 Thi thiên 29 Thi thiên 39 Thi thiên 49 Thi thiên 59 Thi thiên 69 Thi thiên 79
Thi thiên 10 Thi thiên 20 Thi thiên 30 Thi thiên 40 Thi thiên 50 Thi thiên 60 Thi thiên 70 Thi thiên 80

Thi thiên 81 Thi thiên 90 Thi thiên 99 Thi thiên 108 Thi thiên 117 Thi thiên 126 Thi thiên 135Thi thiên  144
Thi thiên 82 Thi thiên 91 Thi thiên 100 Thi thiên 109 Thi thiên 118 Thi thiên 127 Thi thiên 136 Thi thiên 145
Thi thiên 83 Thi thiên 92 Thi thiên 101 Thi thiên 110 Thi thiên 119 Thi thiên 128 Thi thiên 137 Thi thiên 146
Thi thiên 84 Thi thiên 93 Thi thiên 102 Thi thiên 111 Thi thiên 120 Thi thiên 129 Thi thiên 138 Thi thiên 147
Thi thiên 85 Thi thiên 94 Thi thiên 103 Thi thiên 112 Thi thiên 121 Thi thiên 130 Thi thiên 139 Thi thiên 148
Thi thiên 86 Thi thiên 95 Thi thiên 104 Thi thiên 113 Thi thiên 122 Thi thiên 131 Thi thiên 140 Thi thiên 149
Thi thiên 87 Thi thiên 96 Thi thiên 105 Thi thiên 114 Thi thiên 123 Thi thiên 132 Thi thiên 141 Thi thiên 150
Thi thiên 88 Thi thiên 97 Thi thiên 106 Thi thiên 115 Thi thiên 124 Thi thiên 133 Thi thiên 142
Thi thiên 89 Thi thiên 98 Thi thiên 107 Thi thiên 116 Thi thiên 125 Thi thiên 134 Thi thiên 143
Download Kinh thánh
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 7-8-2020 11:19 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách