† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2078|Trả lời: 0

Cựu ước lược khảo mp3 - Download Trường Cao Đẳng Kinh Thánh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-2-2015 11:35:22 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Trường Cao Đẳng Thánh Kinh Thu Nhỏ (MBC) đáp ứng tài liệu cốt lõi để nuôi dưỡng tín hữu và hỗ trợ phát triển tâm linh cho Hội Thánh trên toàn thế giới. Mục sư và Giảng viên Dick Woodward đã sử dụng một tiến trình độc nhất để làm Thánh Kinh trở nên sống động, loại bỏ đi các rào cản hệ phái và văn hoá. Lời giảng dạy này cung cấp một tiến trình suy ngẫm Thánh Kinh và dễ hiểu ngay cả với những người học vấn thấp và những người học vấn cao.

Bộ Giáo trình Cao Đẳng Kinh Thánh này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

Download Trường Cao Đẳng Kinh Thánh
Cựu ước lược khảo mp3

Cựu ước lược khảo 01
Cựu ước lược khảo 11 Cựu ước lược khảo 21 Cựu ước lược khảo 31 Cựu ước lược khảo 41
Cựu ước lược khảo 02 Cựu ước lược khảo 12 Cựu ước lược khảo 22 Cựu ước lược khảo 32 Cựu ước lược khảo 42
Cựu ước lược khảo 03 Cựu ước lược khảo 13 Cựu ước lược khảo 23 Cựu ước lược khảo 33 Cựu ước lược khảo 43
Cựu ước lược khảo 04 Cựu ước lược khảo 14 Cựu ước lược khảo 24 Cựu ước lược khảo 34 Cựu ước lược khảo 44
Cựu ước lược khảo 05 Cựu ước lược khảo 15 Cựu ước lược khảo 25 Cựu ước lược khảo 35 Cựu ước lược khảo 45
Cựu ước lược khảo 06 Cựu ước lược khảo 16 Cựu ước lược khảo 26 Cựu ước lược khảo 36 Cựu ước lược khảo 45
Cựu ước lược khảo 07 Cựu ước lược khảo 17 Cựu ước lược khảo 27 Cựu ước lược khảo 37 Cựu ước lược khảo 47
Cựu ước lược khảo 08 Cựu ước lược khảo 18 Cựu ước lược khảo 28 Cựu ước lược khảo 38Cựu ước lược khảo 48
Cựu ước lược khảo 09 Cựu ước lược khảo 19 Cựu ước lược khảo 29 Cựu ước lược khảo 39 Cựu ước lược khảo 49
Cựu ước lược khảo 10 Cựu ước lược khảo 20 Cựu ước lược khảo 30 Cựu ước lược khảo 40 Cựu ước lược khảo 50


Cựu ước lược khảo 51
Cựu ước lược khảo 61Cựu ước lược khảo   71 Cựu ước lược khảo 81Cựu ước lược khảo 91
Cựu ước lược khảo 52 Cựu ước lược khảo 62 Cựu ước lược khảo 72 Cựu ước lược khảo 82 Cựu ước lược khảo 92
Cựu ước lược khảo 53 Cựu ước lược khảo 63 Cựu ước lược khảo 73 Cựu ước lược khảo 83 Cựu ước lược khảo 93
Cựu ước lược khảo 54 Cựu ước lược khảo 64 Cựu ước lược khảo 74 Cựu ước lược khảo 84 Cựu ước lược khảo 94
Cựu ước lược khảo 55 Cựu ước lược khảo 65 Cựu ước lược khảo 75 Cựu ước lược khảo 85 Cựu ước lược khảo 95
Cựu ước lược khảo 56 Cựu ước lược khảo 66 Cựu ước lược khảo 76 Cựu ước lược khảo 86 Cựu ước lược khảo 96
Cựu ước lược khảo 57 Cựu ước lược khảo 67 Cựu ước lược khảo 77 Cựu ước lược khảo 87 Cựu ước lược khảo 97
Cựu ước lược khảo 58 Cựu ước lược khảo 68 Cựu ước lược khảo 78 Cựu ước lược khảo 88 Cựu ước lược khảo 98
Cựu ước lược khảo 59 Cựu ước lược khảo 69 Cựu ước lược khảo 79 Cựu ước lược khảo 89 Cựu ước lược khảo 99
Cựu ước lược khảo 60 Cựu ước lược khảo 70 Cựu ước lược khảo 80 Cựu ước lược khảo 90 Cựu ước lược khảo 100


Cựu ước lược khảo 101 Cựu ước lược khảo 121Cựu ước lược khảo 141Cựu ước lược khảo 161
Cựu ước lược khảo 102 Cựu ước lược khảo 122 Cựu ước lược khảo 142 Cựu ước lược khảo 162
Cựu ước lược khảo 103 Cựu ước lược khảo 123 Cựu ước lược khảo 143 Cựu ước lược khảo 163
Cựu ước lược khảo 104 Cựu ước lược khảo 124 Cựu ước lược khảo 144 Cựu ước lược khảo 164
Cựu ước lược khảo 105 Cựu ước lược khảo 125 Cựu ước lược khảo 145 Cựu ước lược khảo 165
Cựu ước lược khảo 106 Cựu ước lược khảo 126 Cựu ước lược khảo 146 Cựu ước lược khảo 166
Cựu ước lược khảo 107 Cựu ước lược khảo 127 Cựu ước lược khảo 147 Cựu ước lược khảo 167
Cựu ước lược khảo 108 Cựu ước lược khảo 128 Cựu ước lược khảo 148 Cựu ước lược khảo 168
Cựu ước lược khảo 109 Cựu ước lược khảo 129 Cựu ước lược khảo 149 Cựu ước lược khảo 169
Cựu ước lược khảo 110 Cựu ước lược khảo 130 Cựu ước lược khảo 150 Cựu ước lược khảo 170
Cựu ước lược khảo 111 Cựu ước lược khảo 131 Cựu ước lược khảo 151 Cựu ước lược khảo 171
Cựu ước lược khảo 112 Cựu ước lược khảo 132 Cựu ước lược khảo 152 Cựu ước lược khảo 172
Cựu ước lược khảo 113 Cựu ước lược khảo 133 Cựu ước lược khảo 153 Cựu ước lược khảo 173
Cựu ước lược khảo 114 Cựu ước lược khảo 134 Cựu ước lược khảo 154 Cựu ước lược khảo 174
Cựu ước lược khảo 115 Cựu ước lược khảo 135 Cựu ước lược khảo 155 Cựu ước lược khảo 175
Cựu ước lược khảo 116 Cựu ước lược khảo 136 Cựu ước lược khảo 156 Cựu ước lược khảo 176
Cựu ước lược khảo 117 Cựu ước lược khảo 137 Cựu ước lược khảo 157 Cựu ước lược khảo 177
Cựu ước lược khảo 118 Cựu ước lược khảo 138 Cựu ước lược khảo 158 Cựu ước lược khảo 178
Cựu ước lược khảo 119 Cựu ước lược khảo 139 Cựu ước lược khảo 159 Cựu ước lược khảo 179
Cựu ước lược khảo 120 Cựu ước lược khảo 140 Cựu ước lược khảo 160 Cựu ước lược khảo 180† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 19-12-2018 05:26 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách