† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1395|Trả lời: 0

20 Proverbs - Download English Bible Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-2-2015 17:19:17 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.
Hê- bơ-rơ 4:12-13

Bộ Kinh thánh mp3 này được lưu trữ trên máy chủ tốc độ cao, bạn có thể tải về tùy thích; cũng không quên chia sẻ lại trên Facebook, G+, Twitter, để mọi người cùng đến tải về nhé. Xin cám ơn bạn! Xin Chúa ban Bình An cho bạn !

        20 Proverbs - Download English Bible Mp3


Proverbs 01 Proverbs 05 Proverbs 09 Proverbs 13 Proverbs 17 Proverbs 21 Proverbs 25Proverbs 29
Proverbs 02 Proverbs 06 Proverbs 10 Proverbs 14 Proverbs 18 Proverbs 22 Proverbs 26 Proverbs 30
Proverbs 03 Proverbs 07 Proverbs 11 Proverbs 15 Proverbs 19 Proverbs 23 Proverbs 27 Proverbs 31
Proverbs 04 Proverbs 08 Proverbs 12 Proverbs 16 Proverbs 20 Proverbs 24 Proverbs 28


20 Proverbs - Download English Bible Mp3, Proverbs, Proverbs mp3, bible mp3, english bible Mp3, download bible mp3

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-9-2019 10:34 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách