† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 6486|Trả lời: 0

Trọn Bộ Kinh Thánh Mp3

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-4-2016 22:00:27 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Download Kinh thánh Mp3

Sáng Thế Ký
Sáng thế ký 01 Sáng thế ký 11 Sáng thế ký 21 Sáng thế ký 31 Sáng thế ký 41
Sáng thế ký 02 Sáng thế ký 12 Sáng thế ký 22 Sáng thế ký 32 Sáng thế ký 42
Sáng thế ký 03 Sáng thế ký 13 Sáng thế ký 23 Sáng thế ký 33 Sáng thế ký 43
Sáng thế ký 04 Sáng thế ký 14 Sáng thế ký 24 Sáng thế ký 34 Sáng thế ký 44
Sáng thế ký 05 Sáng thế ký 15 Sáng thế ký 25 Sáng thế ký 35 Sáng thế ký 45
Sáng thế ký 06 Sáng thế ký 16 Sáng thế ký 26 Sáng thế ký 36 Sáng thế ký 46
Sáng thế ký 07 Sáng thế ký 17 Sáng thế ký 27 Sáng thế ký 37 Sáng thế ký 47
Sáng thế ký 08 Sáng thế ký 18 Sáng thế ký 28 Sáng thế ký 38 Sáng thế ký 48
Sáng thế ký 09 Sáng thế ký 19 Sáng thế ký 29 Sáng thế ký 39 Sáng thế ký 49
Sáng thế ký 10 Sáng thế ký 20 Sáng thế ký 30 Sáng thế ký 40 Sáng thế ký 50


Xuất ê díp tô ký
Xuất ê díp tô 01 Xuất ê díp tô 11 Xuất ê díp tô 21Xuất ê díp tô 31
Xuất ê díp tô 02Xuất ê díp tô 12Xuất ê díp tô 22 Xuất ê díp tô 32
Xuất ê díp tô 03Xuất ê díp tô 13 Xuất ê díp tô 23 Xuất ê díp tô 33
Xuất ê díp tô 04Xuất ê díp tô 14Xuất ê díp tô 24 Xuất ê díp tô 34
Xuất ê díp tô 05Xuất ê díp tô 15 Xuất ê díp tô 25 Xuất ê díp tô 35
Xuất ê díp tô 06 Xuất ê díp tô 16 Xuất ê díp tô 26 Xuất ê díp tô 36
Xuất ê díp tô 07Xuất ê díp tô 17Xuất ê díp tô 27Xuất ê díp tô 37
Xuất ê díp tô 08Xuất ê díp tô 18Xuất ê díp tô 28Xuất ê díp tô 38
Xuất ê díp tô 09Xuất ê díp tô 19Xuất ê díp tô 29 Xuất ê díp tô 39
Xuất ê díp tô 10 Xuất ê díp tô 20Xuất ê díp tô 30Xuất ê díp tô 40


Dân số ký
Dân số ký 01 Dân số ký 10 Dân số ký 19 Dân số ký 28
Dân số ký 02 Dân số ký 11 Dân số ký 20 Dân số ký 29
Dân số ký 03 Dân số ký 12 Dân số ký 21 Dân số ký 30
Dân số ký 04 Dân số ký 13 Dân số ký 22 Dân số ký 31
Dân số ký 05 Dân số ký 14 Dân số ký 23 Dân số ký 32
Dân số ký 06 Dân số ký 15 Dân số ký 24 Dân số ký 33
Dân số ký 07 Dân số ký 16 Dân số ký 25 Dân số ký 34
Dân số ký 08 Dân số ký 17 Dân số ký 26 Dân số ký 35
Dân số ký 09 Dân số ký 18 Dân số ký 27 Dân số ký 36


Lê vi ký
Lê vi ký 01 Lê vi ký 07 Lê vi ký 13 Lê vi ký 19 Lê vi ký 25
Lê vi ký 02 Lê vi ký 08 Lê vi ký 14 Lê vi ký 20 Lê vi ký 26
Lê vi ký 03 Lê vi ký 09 Lê vi ký 15 Lê vi ký 21 Lê vi ký 27
Lê vi ký 04 Lê vi ký 10 Lê vi ký 16 Lê vi ký 22
Lê vi ký 05 Lê vi ký 11 Lê vi ký 17 Lê vi ký 23
Lê vi ký 06 Lê vi ký 12 Lê vi ký 18 Lê vi ký 24


Phục Truyền Luật Lệ Ký
Phục truyền 01 Phục truyền 08 Phục truyền 15 Phục truyền 22 Phục truyền 29
Phục truyền 02 Phục truyền 09 Phục truyền 16 Phục truyền 23 Phục truyền 30
Phục truyền 03 Phục truyền 10 Phục truyền 17 Phục truyền 24 Phục truyền 31
Phục truyền 04 Phục truyền 11 Phục truyền 18 Phục truyền 25 Phục truyền 32
Phục truyền 05 Phục truyền 12 Phục truyền 19 Phục truyền 26 Phục truyền 33
Phục truyền 06 Phục truyền 13 Phục truyền 20 Phục truyền 27 Phục truyền 34
Phục truyền 07 Phục truyền 14 Phục truyền 21 Phục truyền 28


Giô suê
Giô suê 01 Giô suê 05 Giô suê 09 Giô suê 13 Giô suê 17 Giô suê 21 Giô suê 25
Giô suê 02 Giô suê 06 Giô suê 10 Giô suê 14 Giô suê 18 Giô suê 22
Giô suê 03 Giô suê 07 Giô suê 11 Giô suê 15 Giô suê 19 Giô suê 23
Giô suê 04 Giô suê 08 Giô suê 12 Giô suê 16 Giô suê 20 Giô suê 24


Các quan xét
Các quan 01 Các quan 04Các quan 07Các quan 10Các quan 13Các quan 16Các quan 19
Các quan 02Các quan 05Các quan 08Các quan 11Các quan 14Các quan 17Các quan 20
Các quan 03Các quan 06Các quan 09Các quan 12Các quan 15Các quan 18Các quan 21


Ru tơ
Ru tơ 01 Ru tơ 02 Ru tơ 03 Ru tơ 04


1 Sa mu ên
1 Sa mu ên 01 1 Sa mu ên 08 1 Sa mu ên 15 1 Sa mu ên 22 1 Sa mu ên 29
1 Sa mu ên 02 1 Sa mu ên 09 1 Sa mu ên 16 1 Sa mu ên 23 1 Sa mu ên 30
1 Sa mu ên 03 1 Sa mu ên 10 1 Sa mu ên 17 1 Sa mu ên 24 1 Sa mu ên 31
1 Sa mu ên 04 1 Sa mu ên 11 1 Sa mu ên 18 1 Sa mu ên 25
1 Sa mu ên 05 1 Sa mu ên 12 1 Sa mu ên 19 1 Sa mu ên 26
1 Sa mu ên 06 1 Sa mu ên 13 1 Sa mu ên 20 1 Sa mu ên 27
1 Sa mu ên 07 1 Sa mu ên 14 1 Sa mu ên 21 1 Sa mu ên 28


2 Sa mu ên mp3
2 Sa mu ên 01 2 Sa mu ên 06 2 Sa mu ên 11 2 Sa mu ên 16 2 Sa mu ên 21
2 Sa mu ên 02 2 Sa mu ên 07 2 Sa mu ên 12 2 Sa mu ên 17 2 Sa mu ên 22
2 Sa mu ên 03 2 Sa mu ên 08 2 Sa mu ên 13 2 Sa mu ên 18 2 Sa mu ên 23
2 Sa mu ên 04 2 Sa mu ên 09 2 Sa mu ên 14 2 Sa mu ên 19
2 Sa mu ên 05 2 Sa mu ên 10 2 Sa mu ên 15 2 Sa mu ên 20


1 Các vua mp3
1 Các vua 01 1 Các vua 05 1 Các vua 09 1 Các vua 13 1 Các vua 17 1 Các vua 21
1 Các vua 02 1 Các vua 06 1 Các vua 10 1 Các vua 14 1 Các vua 18 1 Các vua 22
1 Các vua 03 1 Các vua 07 1 Các vua 11 1 Các vua 15 1 Các vua 19
1 Các vua 04 1 Các vua 08 1 Các vua 12 1 Các vua 16 1 Các vua 20


2 Các vua mp3
2 Các vua 01 2 Các vua 06 2 Các vua 11 2 Các vua 16 2 Các vua 21
2 Các vua 02 2 Các vua 07 2 Các vua 12 2 Các vua 17 2 Các vua 22
2 Các vua 03 2 Các vua 08 2 Các vua 13 2 Các vua 18 2 Các vua 23
2 Các vua 04 2 Các vua 09 2 Các vua 14 2 Các vua 19 2 Các vua 24
2 Các vua 05 2 Các vua 10 2 Các vua 15 2 Các vua 20 2 Các vua 25


1 Sử ký mp3
1 Sử ký 011 Sử ký 05 1 Sử ký 09 1 Sử ký 13 1 Sử ký 17 1 Sử ký 21 1 Sử ký 251 Sử ký 29
1 Sử ký 02 1 Sử ký 06 1 Sử ký 10 1 Sử ký 14 1 Sử ký 18 1 Sử ký 22 1 Sử ký 26
1 Sử ký 03 1 Sử ký 07 1 Sử ký 11 1 Sử ký 15 1 Sử ký 19 1 Sử ký 23 1 Sử ký 27
1 Sử ký 04 1 Sử ký 08 1 Sử ký 12 1 Sử ký 16 1 Sử ký 20 1 Sử ký 24 1 Sử ký 28


A ghê
A ghê 01 A ghê 02


A mốt
A mốt 01 A mốt 02 A mốt 03A mốt 04 A mốt 05 A mốt 06 A mốt 07 A mốt 08A mốt 09


2 Sử ký
2 Sử ký 01 2 Sử ký 08 2 Sử ký 15 2 Sử ký 22 2 Sử ký 29 2 Sử ký 36
2 Sử ký 02 2 Sử ký 09 2 Sử ký 16 2 Sử ký 23 2 Sử ký 30 2 Sử ký 37
2 Sử ký 03 2 Sử ký 10 2 Sử ký 17 2 Sử ký 24 2 Sử ký 31
2 Sử ký 04 2 Sử ký 11 2 Sử ký 18 2 Sử ký 25 2 Sử ký 32
2 Sử ký 05 2 Sử ký 12 2 Sử ký 19 2 Sử ký 26 2 Sử ký 33
2 Sử ký 06 2 Sử ký 13 2 Sử ký 20 2 Sử ký 27 2 Sử ký 34
2 Sử ký 07 2 Sử ký 14 2 Sử ký 21 2 Sử ký 28 2 Sử ký 35


Áp đia
Áp đia


Ca thương
Ca thương 01 Ca thương 02 Ca thương 03 Ca thương 04 Ca thương 05


Châm ngôn
Châm ngôn 01 Châm ngôn 06 Châm ngôn 11 Châm ngôn 16 Châm ngôn 21 Châm ngôn 26Châm ngôn 31
Châm ngôn 02 Châm ngôn 07 Châm ngôn 12 Châm ngôn 17 Châm ngôn 22 Châm ngôn 27
Châm ngôn 03 Châm ngôn 08 Châm ngôn 13 Châm ngôn 18 Châm ngôn 23 Châm ngôn 28
Châm ngôn 04 Châm ngôn 09 Châm ngôn 14 Châm ngôn 19 Châm ngôn 24 Châm ngôn 29
Châm ngôn 05 Châm ngôn 10 Châm ngôn 15 Châm ngôn 20 Châm ngôn 25 Châm ngôn 30


Đa ni ên
Đa ni ên 01 Đa ni ên 03 Đa ni ên 05 Đa ni ên 07 Đa ni ên 09 Đa ni ên 11
Đa ni ên 02 Đa ni ên 04 Đa ni ên 06 Đa ni ên 08 Đa ni ên 10 Đa ni ên 12


Ê sai
Ê sai 01 Ê sai 10 Ê sai 19 Ê sai 28 Ê sai 37 Ê sai 46 Ê sai 55 Ê sai 64
Ê sai 02 Ê sai 11 Ê sai 20 Ê sai 29 Ê sai 38 Ê sai 47 Ê sai 56 Ê sai 65
Ê sai 03 Ê sai 12 Ê sai 21 Ê sai 30 Ê sai 39 Ê sai 48 Ê sai 57 Ê sai 66
Ê sai 04 Ê sai 13 Ê sai 22 Ê sai 31 Ê sai 40 Ê sai 49 Ê sai 58
Ê sai 05 Ê sai 14 Ê sai 23 Ê sai 32 Ê sai 41 Ê sai 50 Ê sai 59
Ê sai 06 Ê sai 15 Ê sai 24 Ê sai 33 Ê sai 42 Ê sai 51 Ê sai 60
Ê sai 07 Ê sai 16 Ê sai 25 Ê sai 34 Ê sai 43 Ê sai 52 Ê sai 61
Ê sai 08 Ê sai 17 Ê sai 26 Ê sai 35 Ê sai 44 Ê sai 53 Ê sai 62
Ê sai 09 Ê sai 18 Ê sai 27 Ê sai 36 Ê sai 45 Ê sai 54 Ê sai 63


Ê xê chi ên
Ê xê chi ên 01 Ê xê chi ên 11 Ê xê chi ên 21 Ê xê chi ên 31 Ê xê chi ên 41
Ê xê chi ên 02 Ê xê chi ên 12 Ê xê chi ên 22 Ê xê chi ên 32 Ê xê chi ên 42
Ê xê chi ên 03 Ê xê chi ên 13 Ê xê chi ên 23 Ê xê chi ên 33 Ê xê chi ên 43
Ê xê chi ên 04 Ê xê chi ên 14 Ê xê chi ên 24 Ê xê chi ên 34 Ê xê chi ên 44
Ê xê chi ên 05 Ê xê chi ên 15 Ê xê chi ên 25 Ê xê chi ên 35 Ê xê chi ên 45
Ê xê chi ên 06 Ê xê chi ên 16 Ê xê chi ên 26 Ê xê chi ên 36 Ê xê chi ên 46
Ê xê chi ên 07 Ê xê chi ên 17 Ê xê chi ên 27 Ê xê chi ên 37 Ê xê chi ên 47
Ê xê chi ên 08 Ê xê chi ên 18 Ê xê chi ên 28 Ê xê chi ên 38 Ê xê chi ên 48
Ê xê chi ên 09 Ê xê chi ên 19 Ê xê chi ên 29 Ê xê chi ên 39
Ê xê chi ên 10 Ê xê chi ên 20 Ê xê chi ên 30 Ê xê chi ên 40


E xơ ra
E xơ ra 01 E xơ ra 03 E xơ ra 05 E xơ ra 07 E xơ ra 09
E xơ ra 02 E xơ ra 04 E xơ ra 06 E xơ ra 08 E xơ ra 10


Ê xơ tê
Ê xơ tê 01 Ê xơ tê 03 Ê xơ tê 05 Ê xơ tê 07 Ê xơ tê 09
Ê xơ tê 02 Ê xơ tê 04 Ê xơ tê 06 Ê xơ tê 08 Ê xơ tê 10


Giê rê mi
Giê rê mi 01 Giê rê mi 08 Giê rê mi 15 Giê rê mi 22 Giê rê mi 29Giê rê mi 36 Giê rê mi 43 Giê rê mi 50
Giê rê mi 02 Giê rê mi 09 Giê rê mi 16 Giê rê mi 23 Giê rê mi 30 Giê rê mi 37 Giê rê mi 44 Giê rê mi 51
Giê rê mi 03 Giê rê mi 10 Giê rê mi 17 Giê rê mi 24 Giê rê mi 31 Giê rê mi 38 Giê rê mi 45 Giê rê mi 52
Giê rê mi 04 Giê rê mi 11 Giê rê mi 18 Giê rê mi 25 Giê rê mi 32 Giê rê mi 39 Giê rê mi 46
Giê rê mi 05 Giê rê mi 12 Giê rê mi 19 Giê rê mi 26 Giê rê mi 33 Giê rê mi 40 Giê rê mi 47
Giê rê mi 06 Giê rê mi 13 Giê rê mi 20 Giê rê mi 27 Giê rê mi 34 Giê rê mi 41 Giê rê mi 48
Giê rê mi 07 Giê rê mi 14 Giê rê mi 21 Giê rê mi 28 Giê rê mi 35 Giê rê mi 42 Giê rê mi 49


Giô ên
Giô ên 01 Giô ên 02 Giô ên 03


Giô na
Giô na 01 Giô na 02 Giô na 03 Giô na 04


Gióp
Gióp 01 Gióp 06 Gióp 11 Gióp 16 Gióp 21 Gióp 26 Gióp 31 Gióp 36Gióp 41
Gióp 02 Gióp 07 Gióp 12 Gióp 17 Gióp 22 Gióp 27 Gióp 32 Gióp 37Gióp 42
Gióp 03 Gióp 08 Gióp 13 Gióp 18 Gióp 23 Gióp 28 Gióp 33 Gióp 38
Gióp 04 Gióp 09 Gióp 14 Gióp 19 Gióp 24 Gióp 29 Gióp 34 Gióp 39
Gióp 05 Gióp 10 Gióp 15 Gióp 20 Gióp 25 Gióp 30 Gióp 35 Gióp 40


Ha ba cúc
Ha ba cúc 01 Ha ba cúc 02 Ha ba cúc 03 Ha ba cúc 04


Ma la chi
Ma la chi 01 Ma la chi 02 Ma la chi 03 Ma la chi 04


Mi chê
Mi chê 1 Mi chê 02 Mi chê 03 Mi chê 04Mi chê 05 Mi chê 06 Mi chê 07


Na hum
Na hum 01 Na hum 02 Na hum 03


Nê hê mi
Nê hê mi 01 Nê hê mi 03 Nê hê mi 05 Nê hê mi 07 Nê hê mi 09 Nê hê mi 11 Nê hê mi 13
Nê hê mi 02 Nê hê mi 04 Nê hê mi 06 Nê hê mi 08 Nê hê mi 10 Nê hê mi 12


Ô suê
Ô suê 01 Ô suê 03 Ô suê 05 Ô suê 07 Ô suê 09 Ô suê 11 Ô suê 13
Ô suê 02 Ô suê 04 Ô suê 06 Ô suê 08 Ô suê 10 Ô suê 12 Ô suê 14


Sô phô ni
Sô phô ni 01 Sô phô ni 02 Sô phô ni 03


Thi thiên
Thi thiên 01 Thi thiên 11 Thi thiên 21 Thi thiên 31 Thi thiên 41 Thi thiên 51 Thi thiên 61Thi thiên 71
Thi thiên 02 Thi thiên 12 Thi thiên 22 Thi thiên 32 Thi thiên 42 Thi thiên 52 Thi thiên 62 Thi thiên 72
Thi thiên 03 Thi thiên 13 Thi thiên 23 Thi thiên 33 Thi thiên 43 Thi thiên 53 Thi thiên 63 Thi thiên 73
Thi thiên 04 Thi thiên 14 Thi thiên 24 Thi thiên 34 Thi thiên 44 Thi thiên 54 Thi thiên 64 Thi thiên 74
Thi thiên 05 Thi thiên 15 Thi thiên 25 Thi thiên 35 Thi thiên 45 Thi thiên 55 Thi thiên 65 Thi thiên 75
Thi thiên 06 Thi thiên 16 Thi thiên 26 Thi thiên 36 Thi thiên 46 Thi thiên 56 Thi thiên 66 Thi thiên 76
Thi thiên 07 Thi thiên 17 Thi thiên 27 Thi thiên 37 Thi thiên 47 Thi thiên 57 Thi thiên 67 Thi thiên 77
Thi thiên 08 Thi thiên 18 Thi thiên 28 Thi thiên 38 Thi thiên 48 Thi thiên 58 Thi thiên 68 Thi thiên 78
Thi thiên 09 Thi thiên 19 Thi thiên 29 Thi thiên 39 Thi thiên 49 Thi thiên 59 Thi thiên 69 Thi thiên 79
Thi thiên 10 Thi thiên 20 Thi thiên 30 Thi thiên 40 Thi thiên 50 Thi thiên 60 Thi thiên 70 Thi thiên 80


Thi thiên 81 Thi thiên 90 Thi thiên 99 Thi thiên 108 Thi thiên 117 Thi thiên 126 Thi thiên 135Thi thiên 144
Thi thiên 82 Thi thiên 91 Thi thiên 100 Thi thiên 109 Thi thiên 118 Thi thiên 127 Thi thiên 136 Thi thiên 145
Thi thiên 83 Thi thiên 92 Thi thiên 101 Thi thiên 110 Thi thiên 119 Thi thiên 128 Thi thiên 137 Thi thiên 146
Thi thiên 84 Thi thiên 93 Thi thiên 102 Thi thiên 111 Thi thiên 120 Thi thiên 129 Thi thiên 138 Thi thiên 147
Thi thiên 85 Thi thiên 94 Thi thiên 103 Thi thiên 112 Thi thiên 121 Thi thiên 130 Thi thiên 139 Thi thiên 148
Thi thiên 86 Thi thiên 95 Thi thiên 104 Thi thiên 113 Thi thiên 122 Thi thiên 131 Thi thiên 140 Thi thiên 149
Thi thiên 87 Thi thiên 96 Thi thiên 105 Thi thiên 114 Thi thiên 123 Thi thiên 132 Thi thiên 141 Thi thiên 150
Thi thiên 88 Thi thiên 97 Thi thiên 106 Thi thiên 115 Thi thiên 124 Thi thiên 133 Thi thiên 142
Thi thiên 89 Thi thiên 98 Thi thiên 107 Thi thiên 116 Thi thiên 125 Thi thiên 134 Thi thiên 143


Truyền đạo
Truyền đạo 01 Truyền đạo 03 Truyền đạo 05 Truyền đạo 07 Truyền đạo 09 Truyền đạo 11
Truyền đạo 02 Truyền đạo 04 Truyền đạo 06 Truyền đạo 08 Truyền đạo 10 Truyền đạo 12


Xa cha ri
Xa cha ri 01 Xa cha ri 03 Xa cha ri 05 Xa cha ri 07 Xa cha ri 09 Xa cha ri 11 Xa cha ri 13
Xa cha ri 02 Xa cha ri 04 Xa cha ri 06 Xa cha ri 08 Xa cha ri 10 Xa cha ri 12 Xa cha ri 14


1 Cô rinh tô
1 Cô rinh tô 01 1 Cô rinh tô 021 Cô rinh tô 031 Cô rinh tô 041 Cô rinh tô 051 Cô rinh tô 06
1 Cô rinh tô 071 Cô rinh tô 081 Cô rinh tô 091 Cô rinh tô 101 Cô rinh tô 111 Cô rinh tô 12
1 Cô rinh tô 131 Cô rinh tô 141 Cô rinh tô 151 Cô rinh tô 16


1 Giăng
1 Giăng 011 Giăng 021 Giăng 031 Giăng 041 Giăng 05


1 Phi e rơ
1 Phi e rơ 01 1 Phi e rơ 021 Phi e rơ 031 Phi e rơ 041 Phi e rơ 05


1 Tê sa lô ni ca
1 Tê sa lô ni ca 01 1 Tê sa lô ni ca 02 1 Tê sa lô ni ca 03
1 Tê sa lô ni ca 04 1 Tê sa lô ni ca 05


1 Ti mô thê
1 Ti mô thê 01 1 Ti mô thê 02 1 Ti mô thê 03
1 Ti mô thê 04 1 Ti mô thê 05 1 Ti mô thê 06


2 Cô rinh tô
2 Cô rinh tô 01 2 Cô rinh tô 02 2 Cô rinh tô 03 2 Cô rinh tô 04 2 Cô rinh tô 052 Cô rinh tô 06 2 Cô rinh tô 07
2 Cô rinh tô 08 2 Cô rinh tô 09 2 Cô rinh tô 10 2 Cô rinh tô 11 2 Cô rinh tô 12 2Cô rinh tô 13


2 Giăng
2 Giăng


2 Phi e rơ
2 Phi e rơ 01 2 Phi e rơ 02 2 Phi e rơ 03


2 Tê sô lô ni ca
2 Tê sô lô ni ca 01 2 Tê sô lô ni ca 02 2 Tê sô lô ni ca 03


2 Ti mô thê
2 Ti mô thê 01 2 Ti mô thê 02 2 Ti mô thê 03 2 Ti mô thê 04


3 Giăng
3 Giăng


Cô lô se
Cô lô se 01 Cô lô se 02 Cô lô se 03 Cô lô se 04


Công vụ các sứ đồ
Công vụ 01 Công vụ 05 Công vụ 09 Công vụ 13 Công vụ 17 Công vụ 21Công vụ 25
Công vụ 02 Công vụ 06 Công vụ 10 Công vụ 14 Công vụ 18 Công vụ 22 Công vụ 26
Công vụ 03 Công vụ 07 Công vụ 11 Công vụ 15 Công vụ 19 Công vụ 23 Công vụ 27
Công vụ 04 Công vụ 08 Công vụ 12 Công vụ 16 Công vụ 20 Công vụ 24 Công vụ 28


Ê phô sô
Ê phô sô 01 Ê phô sô 02 Ê phô sô 03 Ê phô sô 04Ê phô sô 05 Ê phô sô 06


Ga la ti
Ga la ti 01 Ga la ti 02 Ga la ti 03 Ga la ti 04 Ga la ti 05 Ga la ti 06


Gia cơ
Gia cơ 01 Gia cơ 02 Gia cơ 03 Gia cơ 04 Gia cơ 05


Tin lành Giăng
Tin lành Giăng 01 Tin lành Giăng 05 Tin lành Giăng 09 Tin lành Giăng 13Tin lành Giăng 17 Tin lành Giăng 21
Tin lành Giăng 02 Tin lành Giăng 06 Tin lành Giăng 10 Tin lành Giăng 14 Tin lành Giăng 18
Tin lành Giăng 03 Tin lành Giăng 07 Tin lành Giăng 11 Tin lành Giăng 15 Tin lành Giăng 19
Tin lành Giăng 04 Tin lành Giăng 08 Tin lành Giăng 12 Tin lành Giăng 16 Tin lành Giăng 20


Giu đe
Giu đe


Hê bơ rơ
Hê bơ rơ 01 Hê bơ rơ 02 Hê bơ rơ 03Hê bơ rơ 04 Hê bơ rơ 05 Hê bơ rơ 06 Hê bơ rơ 07
Hê bơ rơ 08Hê bơ rơ 09Hê bơ rơ 10Hê bơ rơ 11Hê bơ rơ 12Hê bơ rơ 13


Khải huyền
Khải huyền 01 Khải huyền 05 Khải huyền 09 Khải huyền 13 Khải huyền 17 Khải huyền 21
Khải huyền 02 Khải huyền 06 Khải huyền 10 Khải huyền 14 Khải huyền 18 Khải huyền 22
Khải huyền 03 Khải huyền 07 Khải huyền 11 Khải huyền 15 Khải huyền 19
Khải huyền 04 Khải huyền 08 Khải huyền 12 Khải huyền 16 Khải huyền 20


Lu ca
Lu ca 01 Lu ca 04 Lu ca 07 Lu ca 10 Lu ca 13 Lu ca 16Lu ca 19 Lu ca 22
Lu ca 02 Lu ca 05 Lu ca 08 Lu ca 11 Lu ca 14 Lu ca 17 Lu ca 20 Lu ca 23
Lu ca 03 Lu ca 06 Lu ca 09 Lu ca 12 Lu ca 15 Lu ca 18 Lu ca 21 Lu ca 24


Mac
Mac 01 Mac 03 Mac 05Mac 07 Mac 09 Mac 11 Mac 13 Mac 15
Mac 02 Mac 04 Mac 06 Mac 08 Mac 10 Mac 12 Mac 14 Mac 16


Ma thi ơ
Ma thi ơ 01 Ma thi ơ 05 Ma thi ơ 09 Ma thi ơ 13 Ma thi ơ 17 Ma thi ơ 21 Ma thi ơ 25
Ma thi ơ 02 Ma thi ơ 06 Ma thi ơ 10 Ma thi ơ 14 Ma thi ơ 18 Ma thi ơ 22 Ma thi ơ 26
Ma thi ơ 03 Ma thi ơ 07 Ma thi ơ 11 Ma thi ơ 15 Ma thi ơ 19 Ma thi ơ 23 Ma thi ơ 27
Ma thi ơ 04 Ma thi ơ 08 Ma thi ơ 12 Ma thi ơ 16 Ma thi ơ 20 Ma thi ơ 24 Ma thi ơ 28


Phi lê môn
Phi lê môn


Phi líp
Phi líp 01 Phi líp 02 Phi líp 03 Phi líp 04


Rô ma
Rô ma 01 Rô ma 03 Rô ma 05 Rô ma 07 Rô ma 09 Rô ma 11 Rô ma 13Rô ma 15
Rô ma 02 Rô ma 04 Rô ma 06 Rô ma 08 Rô ma 10 Rô ma 12 Rô ma 14 Rô ma 16


Tít
Tít 01 Tít 02 Tít 03


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 6-8-2020 03:26 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách