Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Yêu thích |RSS

Nghe đọc Kinh thánh Bài mới: 0|Chủ đề: 68|Xếp hạng: 55 

Nghe đọc Kinh thánh
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo: 20 bài hát Karaoke ngợi khen - thờ phượng Chúa - có tiếng admin 19-5-2024    
Xem trước Nghe đọc trọn bộ Kinh thánh mp3 admin 26-2-2020 019225 admin 26-2-2020 12:39 AM
Xem trước Nghe đọc trọn bộ Kinh thánh Tân ước mp3 admin 26-2-2020 016554 admin 26-2-2020 12:37 AM
Xem trước Nghe đọc trọn bộ Kinh thánh Cựu ước mp3 admin 26-2-2020 018361 admin 26-2-2020 12:27 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Thi thiên admin 13-11-2015 011404 admin 13-11-2015 05:04 PM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Khải huyền admin 12-7-2012 012920 admin 12-7-2012 10:42 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Giu đe admin 12-7-2012 06300 admin 12-7-2012 10:41 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 3 Giăng admin 12-7-2012 05848 admin 12-7-2012 10:40 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 2Giăng admin 12-7-2012 05379 admin 12-7-2012 10:40 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 1Giăng admin 12-7-2012 06466 admin 12-7-2012 10:39 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 2Phi e rơ admin 12-7-2012 05115 admin 12-7-2012 10:38 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 1Phi e rơ admin 12-7-2012 05712 admin 12-7-2012 10:37 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Gia cơ admin 12-7-2012 05961 admin 12-7-2012 10:36 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Hê bơ rơ admin 12-7-2012 05663 admin 12-7-2012 10:34 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Phi lê môn admin 12-7-2012 04295 admin 12-7-2012 10:30 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Tít admin 12-7-2012 04244 admin 12-7-2012 10:29 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 2Ti mô thê admin 12-7-2012 04409 admin 12-7-2012 10:28 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 1Ti mô thê admin 12-7-2012 04828 admin 12-7-2012 10:27 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 2Tê sa lô ni ca admin 12-7-2012 04318 admin 12-7-2012 10:26 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 1Tê sa lô ni ca admin 12-7-2012 04579 admin 12-7-2012 10:26 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Cô lô se admin 12-7-2012 04936 admin 12-7-2012 10:25 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Phi lip admin 12-7-2012 04544 admin 12-7-2012 10:17 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Ê phô sô admin 12-7-2012 04961 admin 12-7-2012 10:17 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ga la ti admin 12-7-2012 04994 admin 12-7-2012 10:16 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 2 Cô rinh tô admin 12-7-2012 04851 admin 12-7-2012 10:15 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 1 Cô rinh tô admin 12-7-2012 05531 admin 12-7-2012 10:14 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Rô ma admin 12-7-2012 06260 admin 12-7-2012 10:13 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Công vụ các sứ đồ admin 12-7-2012 07583 admin 12-7-2012 10:13 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giăng admin 12-7-2012 08492 admin 12-7-2012 10:12 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Lu ca admin 12-7-2012 06606 admin 12-7-2012 10:11 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Mác admin 12-7-2012 05703 admin 12-7-2012 10:10 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ma thi ơ admin 12-7-2012 010536 admin 12-7-2012 10:10 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ma la chi admin 12-7-2012 03972 admin 12-7-2012 10:08 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Sô phô ni admin 12-7-2012 03806 admin 12-7-2012 10:07 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Na hum admin 12-7-2012 03738 admin 12-7-2012 10:07 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Mi chê admin 12-7-2012 03856 admin 12-7-2012 10:06 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giô na admin 12-7-2012 03711 admin 12-7-2012 10:05 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Áp đia admin 12-7-2012 03589 admin 12-7-2012 10:04 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách A mốt admin 12-7-2012 03705 admin 12-7-2012 10:04 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giô ên admin 12-7-2012 03589 admin 12-7-2012 10:03 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ô sê admin 12-7-2012 03927 admin 12-7-2012 10:01 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Đa ni ên admin 12-7-2012 04624 admin 12-7-2012 10:00 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ê xê chi ên admin 12-7-2012 04640 admin 12-7-2012 09:59 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ca thương admin 12-7-2012 03696 admin 12-7-2012 09:58 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giê rê mi admin 12-7-2012 05541 admin 12-7-2012 09:55 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Xa cha ri admin 12-7-2012 04002 admin 12-7-2012 09:54 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ha ba cúc admin 12-7-2012 03816 admin 12-7-2012 09:53 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách A ghê admin 12-7-2012 03824 admin 12-7-2012 09:52 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ê sai admin 12-7-2012 07759 admin 12-7-2012 09:51 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Truyền đạo admin 12-7-2012 07629 admin 12-7-2012 09:42 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Châm ngôn admin 12-7-2012 011899 admin 12-7-2012 09:36 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Gióp admin 12-7-2012 06397 admin 12-7-2012 09:31 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ê xơ tê admin 12-7-2012 04358 admin 12-7-2012 09:30 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Nê hê mi admin 12-7-2012 04615 admin 12-7-2012 09:27 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ê xơ xa admin 12-7-2012 04374 admin 12-7-2012 09:26 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 2 Sử ký admin 12-7-2012 04741 admin 12-7-2012 09:25 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 1 Sử ký admin 12-7-2012 04806 admin 12-7-2012 09:24 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 2 Các vua admin 12-7-2012 05077 admin 12-7-2012 09:23 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 1 Các vua admin 12-7-2012 05877 admin 12-7-2012 09:22 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 2 Sa mu ên admin 12-7-2012 05125 admin 12-7-2012 09:21 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 1 Sa mu ên admin 12-7-2012 07245 admin 12-7-2012 09:20 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ru tơ admin 12-7-2012 04685 admin 12-7-2012 09:18 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Các quan xét admin 12-7-2012 05521 admin 12-7-2012 09:16 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giô suê admin 12-7-2012 06778 admin 12-7-2012 09:15 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Phục truyền luật lệ ký. admin 12-7-2012 07294 admin 12-7-2012 09:14 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Lê vi ký admin 12-7-2012 05794 admin 12-7-2012 09:12 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Dân số ký admin 12-7-2012 06525 admin 12-7-2012 09:11 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Xuất ê díp tô ký admin 12-7-2012 09434 admin 12-7-2012 09:08 AM
Xem trước Kinh Thánh, Nghe đọc Sách Sáng Thế Ký admin 12-7-2012 022211 admin 12-7-2012 09:04 AM

Gửi bài nhanh

Nhập tối đa 80 ký tự
Bạn phải đăng nhập trước mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc điểm

Phòng tối|Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 27-5-2024 08:57 AM

nguonsusong.com - Tin lành

Lên trên Trở lại diễn đàn