Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Yêu thích |RSS

Xem Kinh Thánh Bài mới: 0|Chủ đề: 66|Xếp hạng: 5 

Xem Kinh Thánh
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo: 20 bài hát Karaoke ngợi khen - thờ phượng Chúa - có tiếng admin 19-5-2024    
Xem trước Khải huyền admin 9-8-2014 04754 admin 9-8-2014 08:48 AM
Xem trước III Giăng admin 9-8-2014 02893 admin 9-8-2014 08:48 AM
Xem trước II Giăng admin 9-8-2014 02981 admin 9-8-2014 08:47 AM
Xem trước I Giăng admin 9-8-2014 03160 admin 9-8-2014 08:47 AM
Xem trước II Ti-mô-thê admin 9-8-2014 02836 admin 9-8-2014 08:47 AM
Xem trước I Ti-mô-thê admin 9-8-2014 02846 admin 9-8-2014 08:46 AM
Xem trước II Tê-sa-lô-ni-ca admin 9-8-2014 02617 admin 9-8-2014 08:46 AM
Xem trước I Tê-sa-lô-ni-ca admin 9-8-2014 02786 admin 9-8-2014 08:45 AM
Xem trước II Phi-e-rơ admin 9-8-2014 02824 admin 9-8-2014 08:45 AM
Xem trước I Phi-e-rơ admin 9-8-2014 02704 admin 9-8-2014 08:44 AM
Xem trước II Cô-rinh-tô admin 9-8-2014 02739 admin 9-8-2014 08:44 AM
Xem trước I Cô-rinh-tô admin 9-8-2014 02937 admin 9-8-2014 08:44 AM
Xem trước Cô-lô-se admin 9-8-2014 02660 admin 9-8-2014 08:43 AM
Xem trước Ê-phê-sô admin 9-8-2014 03138 admin 9-8-2014 08:43 AM
Xem trước Ga-la-ti admin 9-8-2014 02844 admin 9-8-2014 08:42 AM
Xem trước Gia-cơ admin 9-8-2014 02880 admin 9-8-2014 08:42 AM
Xem trước Giu-đe admin 9-8-2014 02566 admin 9-8-2014 08:41 AM
Xem trước Hê-bơ-rơ admin 9-8-2014 02670 admin 9-8-2014 08:41 AM
Xem trước Phi-lê-môn admin 9-8-2014 02607 admin 9-8-2014 08:41 AM
Xem trước Phi-líp admin 9-8-2014 02798 admin 9-8-2014 08:40 AM
Xem trước Tít admin 9-8-2014 02583 admin 9-8-2014 08:40 AM
Xem trước Rô-ma admin 9-8-2014 02723 admin 9-8-2014 08:39 AM
Xem trước Công Vụ Các Sứ Đồ admin 9-8-2014 02688 admin 9-8-2014 08:39 AM
Xem trước Giăng admin 9-8-2014 02761 admin 9-8-2014 08:38 AM
Xem trước Mác admin 9-8-2014 02714 admin 9-8-2014 08:38 AM
Xem trước Lu-ca admin 9-8-2014 02600 admin 9-8-2014 08:37 AM
Xem trước Ma-thi-ơ admin 9-8-2014 02787 admin 9-8-2014 08:37 AM
Xem trước Xa-cha-ri admin 8-8-2014 02616 admin 8-8-2014 10:13 AM
Xem trước Truyền đạo admin 8-8-2014 02477 admin 8-8-2014 10:09 AM
Xem trước Thi Thiên admin 8-8-2014 02796 admin 8-8-2014 10:07 AM
Xem trước Sô-phô-ni admin 8-8-2014 02361 admin 8-8-2014 10:04 AM
Xem trước Ô-sê admin 8-8-2014 02404 admin 8-8-2014 10:04 AM
Xem trước Nhã ca admin 8-8-2014 02515 admin 8-8-2014 10:04 AM
Xem trước Nê-hê-mi admin 8-8-2014 02497 admin 8-8-2014 10:03 AM
Xem trước Na-hum admin 8-8-2014 02535 admin 8-8-2014 10:03 AM
Xem trước Mi-chê admin 8-8-2014 02455 admin 8-8-2014 10:02 AM
Xem trước Ma-la-chi admin 8-8-2014 02430 admin 8-8-2014 10:02 AM
Xem trước Ha-ba-cúc admin 8-8-2014 02430 admin 8-8-2014 10:01 AM
Xem trước Gióp admin 8-8-2014 02409 admin 8-8-2014 10:01 AM
Xem trước Giô-na admin 8-8-2014 02513 admin 8-8-2014 10:00 AM
Xem trước Giô-ên admin 8-8-2014 02323 admin 8-8-2014 10:00 AM
Xem trước Ê-xơ-tê admin 8-8-2014 02358 admin 8-8-2014 09:59 AM
Xem trước E-xơ-ra admin 8-8-2014 02223 admin 8-8-2014 09:58 AM
Xem trước Ê-xê-chi-ên admin 8-8-2014 02318 admin 8-8-2014 09:58 AM
Xem trước Ê-sai admin 8-8-2014 02712 admin 8-8-2014 09:57 AM
Xem trước Đa-ni-ên admin 8-8-2014 02488 admin 8-8-2014 09:57 AM
Xem trước Châm ngôn admin 8-8-2014 02810 admin 8-8-2014 09:56 AM
Xem trước Ca Thương admin 8-8-2014 02443 admin 8-8-2014 09:56 AM
Xem trước Giê-rê-mi admin 8-8-2014 02588 admin 8-8-2014 09:55 AM
Xem trước Áp-đia admin 8-8-2014 02614 admin 8-8-2014 09:54 AM
Xem trước A-mốt admin 8-8-2014 02477 admin 8-8-2014 09:54 AM
Xem trước A-ghê admin 8-8-2014 02771 admin 8-8-2014 09:53 AM
Xem trước II Sử ký admin 8-8-2014 02426 admin 8-8-2014 09:52 AM
Xem trước I Sử ký admin 8-8-2014 02579 admin 8-8-2014 09:52 AM
Xem trước II Các vua admin 8-8-2014 02659 admin 8-8-2014 09:51 AM
Xem trước I Các vua admin 8-8-2014 02625 admin 8-8-2014 09:50 AM
Xem trước II Sa-mu-ên admin 8-8-2014 02543 admin 8-8-2014 09:50 AM
Xem trước I Sa-mu-ên admin 8-8-2014 02502 admin 8-8-2014 09:49 AM
Xem trước Ru-tơ admin 8-8-2014 02380 admin 8-8-2014 09:48 AM
Xem trước Các Quan Xét admin 8-8-2014 02409 admin 8-8-2014 09:47 AM
Xem trước Giô-suê admin 8-8-2014 02606 admin 8-8-2014 09:46 AM
Xem trước Phục Truyền Luật Lệ ký admin 8-8-2014 02836 admin 8-8-2014 09:45 AM
Xem trước Dân số ký admin 8-8-2014 02576 admin 8-8-2014 09:44 AM
Xem trước Lê-vi ký admin 8-8-2014 02541 admin 8-8-2014 09:43 AM
Xem trước Xuất Ê-díp-tô ký admin 8-8-2014 02696 admin 8-8-2014 09:43 AM
Xem trước Sáng Thế ký admin 8-8-2014 02882 admin 8-8-2014 09:42 AM

Gửi bài nhanh

Nhập tối đa 80 ký tự
Bạn phải đăng nhập trước mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc điểm

Phòng tối|Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 27-5-2024 08:06 AM

nguonsusong.com - Tin lành

Lên trên Trở lại diễn đàn