† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích |RSS

Nghe đọc Kinh thánh Bài mới: 0|Chủ đề: 69|Xếp hạng: 68 

Nghe đọc Kinh thánh
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh không phải là người lãnh đạo can đảm.  admin 24-6-2022    
Xem trước Nghe đọc trọn bộ Kinh thánh mp3 admin 26-2-2020 010832 admin 26-2-2020 12:39 AM
Xem trước Nghe đọc trọn bộ Kinh thánh Tân ước mp3 admin 26-2-2020 09318 admin 26-2-2020 12:37 AM
Xem trước Nghe đọc trọn bộ Kinh thánh Cựu ước mp3 admin 26-2-2020 08525 admin 26-2-2020 12:27 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Thi thiên admin 13-11-2015 09950 admin 13-11-2015 05:04 PM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Khải huyền admin 12-7-2012 011772 admin 12-7-2012 10:42 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Giu đe admin 12-7-2012 05636 admin 12-7-2012 10:41 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 3 Giăng admin 12-7-2012 05276 admin 12-7-2012 10:40 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 2Giăng admin 12-7-2012 04890 admin 12-7-2012 10:40 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 1Giăng admin 12-7-2012 05856 admin 12-7-2012 10:39 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 2Phi e rơ admin 12-7-2012 04566 admin 12-7-2012 10:38 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 1Phi e rơ admin 12-7-2012 05065 admin 12-7-2012 10:37 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Gia cơ admin 12-7-2012 05448 admin 12-7-2012 10:36 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Hê bơ rơ admin 12-7-2012 04900 admin 12-7-2012 10:34 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Phi lê môn admin 12-7-2012 03822 admin 12-7-2012 10:30 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Tít admin 12-7-2012 03754 admin 12-7-2012 10:29 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 2Ti mô thê admin 12-7-2012 03883 admin 12-7-2012 10:28 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 1Ti mô thê admin 12-7-2012 04322 admin 12-7-2012 10:27 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 2Tê sa lô ni ca admin 12-7-2012 03834 admin 12-7-2012 10:26 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 1Tê sa lô ni ca admin 12-7-2012 04018 admin 12-7-2012 10:26 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Cô lô se admin 12-7-2012 04390 admin 12-7-2012 10:25 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Phi lip admin 12-7-2012 04076 admin 12-7-2012 10:17 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Ê phô sô admin 12-7-2012 04458 admin 12-7-2012 10:17 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ga la ti admin 12-7-2012 04442 admin 12-7-2012 10:16 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 2 Cô rinh tô admin 12-7-2012 04345 admin 12-7-2012 10:15 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 1 Cô rinh tô admin 12-7-2012 05012 admin 12-7-2012 10:14 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Rô ma admin 12-7-2012 05625 admin 12-7-2012 10:13 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Công vụ các sứ đồ admin 12-7-2012 06774 admin 12-7-2012 10:13 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giăng admin 12-7-2012 07858 admin 12-7-2012 10:12 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Lu ca admin 12-7-2012 05979 admin 12-7-2012 10:11 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Mác admin 12-7-2012 05203 admin 12-7-2012 10:10 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ma thi ơ admin 12-7-2012 09412 admin 12-7-2012 10:10 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ma la chi admin 12-7-2012 03528 admin 12-7-2012 10:08 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Sô phô ni admin 12-7-2012 03373 admin 12-7-2012 10:07 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Na hum admin 12-7-2012 03289 admin 12-7-2012 10:07 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Mi chê admin 12-7-2012 03374 admin 12-7-2012 10:06 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giô na admin 12-7-2012 03318 admin 12-7-2012 10:05 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Áp đia admin 12-7-2012 03187 admin 12-7-2012 10:04 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách A mốt admin 12-7-2012 03285 admin 12-7-2012 10:04 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giô ên admin 12-7-2012 03178 admin 12-7-2012 10:03 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ô sê admin 12-7-2012 03416 admin 12-7-2012 10:01 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Đa ni ên admin 12-7-2012 04153 admin 12-7-2012 10:00 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ê xê chi ên admin 12-7-2012 04035 admin 12-7-2012 09:59 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ca thương admin 12-7-2012 03278 admin 12-7-2012 09:58 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giê rê mi admin 12-7-2012 04832 admin 12-7-2012 09:55 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Xa cha ri admin 12-7-2012 03549 admin 12-7-2012 09:54 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ha ba cúc admin 12-7-2012 03397 admin 12-7-2012 09:53 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách A ghê admin 12-7-2012 03427 admin 12-7-2012 09:52 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ê sai admin 12-7-2012 06980 admin 12-7-2012 09:51 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Nhã ca admin 12-7-2012 03707 admin 12-7-2012 09:43 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Truyền đạo admin 12-7-2012 07052 admin 12-7-2012 09:42 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Châm ngôn admin 12-7-2012 011349 admin 12-7-2012 09:36 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Gióp admin 12-7-2012 05818 admin 12-7-2012 09:31 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ê xơ tê admin 12-7-2012 03926 admin 12-7-2012 09:30 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Nê hê mi admin 12-7-2012 04164 admin 12-7-2012 09:27 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ê xơ xa admin 12-7-2012 03927 admin 12-7-2012 09:26 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 2 Sử ký admin 12-7-2012 04150 admin 12-7-2012 09:25 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 1 Sử ký admin 12-7-2012 04346 admin 12-7-2012 09:24 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 2 Các vua admin 12-7-2012 04573 admin 12-7-2012 09:23 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 1 Các vua admin 12-7-2012 05164 admin 12-7-2012 09:22 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 2 Sa mu ên admin 12-7-2012 04570 admin 12-7-2012 09:21 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 1 Sa mu ên admin 12-7-2012 06544 admin 12-7-2012 09:20 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ru tơ admin 12-7-2012 04126 admin 12-7-2012 09:18 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Các quan xét admin 12-7-2012 04968 admin 12-7-2012 09:16 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giô suê admin 12-7-2012 06304 admin 12-7-2012 09:15 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Phục truyền luật lệ ký. admin 12-7-2012 06434 admin 12-7-2012 09:14 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Lê vi ký admin 12-7-2012 05261 admin 12-7-2012 09:12 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Dân số ký admin 12-7-2012 05946 admin 12-7-2012 09:11 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Xuất ê díp tô ký admin 12-7-2012 08749 admin 12-7-2012 09:08 AM
Xem trước Kinh Thánh, Nghe đọc Sách Sáng Thế Ký admin 12-7-2012 020851 admin 12-7-2012 09:04 AM

Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: [email protected] Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 30-6-2022 03:45 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên Trở lại diễn đàn