† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích |RSS

Facebook Live Bài mới: 0|Chủ đề: 83|Xếp hạng: 1 

Facebook Live
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Cập nhật ...  200 bài giảng Mp4 của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 16-2-2020    
Xem trước Đại cương về HIV - ISOM cho phụ nữ admin 27-2-2020 050 admin 27-2-2020 08:39 AM
Xem trước Duy trì sự vận hành của Đức Thánh Linh admin 27-2-2020 049 admin 27-2-2020 08:38 AM
Xem trước Bạn có thật sự tin Chúa tái lâm không? - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 27-2-2020 048 admin 27-2-2020 08:37 AM
Xem trước 7 chìa khoá để mở một tương lai tươi sáng - Mục sư Huỳn... admin 27-2-2020 040 admin 27-2-2020 08:37 AM
Xem trước Mười điều cần có để làm một người cha - Mục sư Huỳn... admin 27-2-2020 040 admin 27-2-2020 08:36 AM
Xem trước Ảnh hưởng của người mẹ tin kính - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 27-2-2020 047 admin 27-2-2020 08:35 AM
Xem trước 03 end - Giô - sép - Phim Kinh thánh admin 27-2-2020 075 admin 27-2-2020 08:34 AM
Xem trước Đắc thắng với Chúa - ISOM cho phụ nữ admin 27-2-2020 045 admin 27-2-2020 08:33 AM
Xem trước Hành động trong sự xức dầu - 02 end admin 27-2-2020 041 admin 27-2-2020 08:32 AM
Xem trước Người đắc thắng - Bạn nghĩ mình là ai? Mục sư Huỳnh Quố... admin 5-3-2020 037 admin 5-3-2020 09:18 AM
Xem trước Giá trị của một người nữ - ISOM cho phụ nữ admin 5-3-2020 034 admin 5-3-2020 09:17 AM
Xem trước Bảy ngọn núi Người dạy: Lance Wallnau Giáo trình ISOM 2004 admin 5-3-2020 032 admin 5-3-2020 09:16 AM
Xem trước Muối và ánh sáng - Bạn nghĩ mình là ai? Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 5-3-2020 031 admin 5-3-2020 09:15 AM
Xem trước Đại sứ nước trời - Bạn nghĩ mình là ai? Mục sư Huỳnh Q... admin 5-3-2020 037 admin 5-3-2020 09:14 AM
Xem trước Đối Diện Với Nhũng Chán Nãn admin 17-3-2020 039 admin 17-3-2020 11:33 PM
Xem trước Đối Diện Với Sự Ngã Lòng admin 17-3-2020 032 admin 17-3-2020 11:32 PM
Xem trước Chết Trong Bản Ngã Để Sống Trong Năng Quyền Phục Sinh admin 17-3-2020 029 admin 17-3-2020 11:31 PM
Xem trước Sự Chữa Lành Thiên Thượng admin 17-3-2020 032 admin 17-3-2020 11:30 PM
Xem trước 02 Chúa Jêsus Sẽ Trở Lại admin 17-3-2020 029 admin 17-3-2020 11:29 PM
Xem trước 01 Chúa Jêsus Sẽ Trở Lại - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 17-3-2020 028 admin 17-3-2020 11:28 PM
Xem trước Phụ Nữ Trong Sự Thờ Phượng admin 17-3-2020 031 admin 17-3-2020 11:27 PM
Xem trước Chén của sự cứu chuộc admin 17-3-2020 032 admin 17-3-2020 11:26 PM
Xem trước Chén của sự ca ngợi admin 17-3-2020 030 admin 17-3-2020 11:23 PM
Xem trước Lửa tinh luyện admin 17-3-2020 025 admin 17-3-2020 11:22 PM
Xem trước Đức tin ảnh hưởng lây lan admin 17-3-2020 034 admin 17-3-2020 11:22 PM
Xem trước Chạm trán lửa sự hiện diện của Chúa admin 17-3-2020 027 admin 17-3-2020 11:21 PM
Xem trước Đổi mới như chim ưng Người dạy: Dr. John Burns Giáo trình ISOM admin 5-3-2020 0120 admin 5-3-2020 09:32 AM
Xem trước Bây giờ tiếp nhận sự Chúa đáp lời Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 5-3-2020 046 admin 5-3-2020 09:31 AM
Xem trước Tuyệt tác - Bạn nghĩ mình là ai? Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 5-3-2020 043 admin 5-3-2020 09:31 AM
Xem trước Vũ khí bí mật của Chúa ISOM cho Phụ nữ admin 5-3-2020 035 admin 5-3-2020 09:30 AM
Xem trước Cộng đồng và giới tính Giáo trình ISOM 2004 admin 5-3-2020 036 admin 5-3-2020 09:29 AM
Xem trước Người được uỷ quyền để phân phối ơn Chúa . Bạn nghĩ... admin 5-3-2020 039 admin 5-3-2020 09:19 AM
Xem trước Những điềm báo ngày tận thế admin 17-1-2020 043 admin 17-1-2020 08:40 AM
Xem trước Phục hưng Fiji admin 17-1-2020 045 admin 17-1-2020 08:44 AM
Xem trước Biến đổi cộng đồng admin 17-1-2020 040 admin 17-1-2020 08:47 AM
Xem trước Thập tự giá và con dao bấm phần 01 admin 17-1-2020 040 admin 17-1-2020 08:51 AM
Xem trước Thập tự giá và con dao bấm 02 admin 17-1-2020 045 admin 17-1-2020 08:58 AM
Xem trước Bị bỏ lại - phần 01 admin 17-1-2020 042 admin 17-1-2020 09:00 AM
Xem trước Bị bỏ lại - phần 02 end admin 17-1-2020 038 admin 17-1-2020 09:00 AM
Xem trước 01 - Thánh kinh lược truyện - Sự khởi nguyên admin 17-1-2020 042 admin 17-1-2020 09:12 AM
Xem trước 02 - Thánh kinh lược truyện - Xuất hành admin 17-1-2020 043 admin 17-1-2020 09:12 AM
Xem trước 03 - Thánh kinh lược truyện - Quê Hương admin 17-1-2020 041 admin 17-1-2020 09:13 AM
Xem trước 04 - Thánh kinh lược truyện - Vương quốc admin 17-1-2020 042 admin 17-1-2020 09:14 AM
Xem trước 05 - Sinh tồn - Thánh kinh lược truyện admin 17-1-2020 037 admin 17-1-2020 09:15 AM
Xem trước Tập 06 - Hy vọng - Thánh kinh lược truyện admin 17-1-2020 041 admin 17-1-2020 09:16 AM
Xem trước Tập 07 - Sứ mạng - Thánh kinh lược truyện admin 17-1-2020 037 admin 17-1-2020 09:17 AM
Xem trước Tập 08 - Sự phản bội - Thánh kinh lược truyện admin 17-1-2020 039 admin 17-1-2020 09:17 AM
Xem trước Tập 09 - Khổ nạn - Thánh kinh lược truyện admin 18-1-2020 043 admin 18-1-2020 09:59 AM
Xem trước Dũng khí - Thánh kinh lược truyện Tập 10 end admin 18-1-2020 046 admin 18-1-2020 10:00 AM
Xem trước Trường Chữa Lành - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 18-1-2020 040 admin 18-1-2020 10:01 AM
Xem trước 01 - Huấn luyện chữa lành - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 18-1-2020 058 admin 18-1-2020 10:02 AM
Xem trước 02 - Trường chữa lành - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 18-1-2020 066 admin 18-1-2020 10:03 AM
Xem trước 03 - Trường chữa lành - Người dạy: Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 18-1-2020 058 admin 18-1-2020 10:03 AM
Xem trước 04 - Trường chữa lành- 04 - Trường chữa lành admin 18-1-2020 059 admin 18-1-2020 10:05 AM
Xem trước 04 - Trường chữa lành- 04 - Trường chữa lành admin 18-1-2020 055 admin 18-1-2020 10:06 AM
Xem trước 05 - Trường chữa lành - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh admin 18-1-2020 063 admin 18-1-2020 10:07 AM
Xem trước 06 -Trường chữa lành admin 18-1-2020 064 admin 18-1-2020 10:08 AM
Xem trước 01 - Truyền giảng tại Sydney, Australia, Benny Hinn Ministries admin 18-1-2020 057 admin 18-1-2020 10:09 AM
Xem trước 02 - Truyền giảng tại Sydney, Australia ,Benny Hinn Ministries admin 18-1-2020 065 admin 18-1-2020 10:10 AM
Xem trước 01 - Truyền giảng tại Washington, D.C, Benny Hinn Ministries admin 18-1-2020 061 admin 18-1-2020 10:11 AM
Xem trước 02 - Truyền giảng tại Washington, D.C .Benny Hinn Ministries admin 18-1-2020 058 admin 18-1-2020 10:18 AM
Xem trước 03 end - Truyền giảng tại Washington, D.C Benny Hinn Ministries admin 18-1-2020 064 admin 18-1-2020 10:19 AM
Xem trước 02- end - Tử tù Ba na ba ( phát lại ) admin 18-1-2020 064 admin 18-1-2020 10:32 AM
Xem trước 01 - Truyền giảng tại Jakarta - Indonesia Benny Hinn Ministries admin 18-1-2020 070 admin 18-1-2020 10:33 AM
Xem trước 02 - Truyền giảng tại Jakarta - Indonesia Benny Hinn Ministries admin 18-1-2020 065 admin 18-1-2020 10:35 AM
Xem trước 03 end - Truyền giảng tại Jakarta - Indonesia Benny Hinn Ministries admin 18-1-2020 067 admin 18-1-2020 10:36 AM
Xem trước Vượt qua đau khổ - ISOM cho Phụ nữ admin 15-2-2020 036 admin 15-2-2020 11:33 PM
Xem trước Vai trò làm vợ mục sư - ISOM cho Phụ nữ admin 15-2-2020 061 admin 15-2-2020 11:34 PM
Xem trước Thiên chức làm mẹ - ISOM cho Phụ nữ admin 15-2-2020 067 admin 15-2-2020 11:35 PM
Xem trước 01 Martin Luther - Nhà cải chánh giáo hội admin 15-2-2020 064 admin 15-2-2020 11:36 PM
Xem trước 02 Martin Luther - Nhà cải chánh giáo hội admin 15-2-2020 059 admin 15-2-2020 11:38 PM
Xem trước Sự khó khăn trong cương vị lãnh đạo - ISOM cho phụ nữ admin 15-2-2020 059 admin 15-2-2020 11:54 PM
Xem trước Sự chúc phước trên thế hệ - ISOM cho phụ nữ admin 15-2-2020 060 admin 15-2-2020 11:55 PM
Xem trước Chương trình của Đức Chúa Trời cho gia đình bạn - ISOM cho ph... admin 15-2-2020 061 admin 15-2-2020 11:55 PM
Xem trước 01 Mười điều răn admin 15-2-2020 065 admin 15-2-2020 11:57 PM
Xem trước 02 - Mười điều răn admin 15-2-2020 059 admin 15-2-2020 11:59 PM
Xem trước 03 end - Mười điều răn admin 16-2-2020 068 admin 16-2-2020 12:00 AM
Xem trước Đắc thắng sự ngã lòng - ISOM cho phụ nữ admin 16-2-2020 070 admin 16-2-2020 12:01 AM
Xem trước 01- Giô -sép, phim Kinh thánh admin 16-2-2020 070 admin 16-2-2020 12:02 AM
Xem trước 02 - Giô - sép - Phim Kinh thánh admin 16-2-2020 083 admin 16-2-2020 12:03 AM
Xem trước Bạn đã thấy Đấng bạn tìm kiếm chưa? admin 16-2-2020 069 admin 16-2-2020 12:03 AM
Xem trước Bước ra từ những hành lý admin 16-2-2020 075 admin 16-2-2020 12:04 AM
Xem trước Hành động trong sự xức dầu 01 admin 16-2-2020 073 admin 16-2-2020 12:05 AM

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 8-4-2020 07:18 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên Trở lại diễn đàn