† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3778|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - C. Phục hưng thuộc linh

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 09:01:31 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

C. Phục hưng thuộc linh là điều thực hữu.

1. Mô tả sự phục hưng.
a. Phục hưng không phải là
Buổi nhóm phục hưng.
Ngày nay nhiều Cơ Đốc nhân thường kết hợp tư tưởng phục hưng với 'buổi nhóm phục hưng' quen thuộc của ngày xưa. Kiểu nhóm họp này được một số mục sư có thiện chí tổ chức có kèm theo sự giảng đạo đầy kịch tính và cảm xúc thường đưa đến một sự biểu lộ cảm xúc của những người tham dự buổi họp. Hiểu về phục hưng như vậy có lẽ là so sự kiện rất ít Cơ Đốc nhân hiểu thế nào là phục hưng thật sự, từ đó đưa ra một quan điểm và một sự hiểu biết sai lạc về bản chất sự phục hưng.
Phong trào thuộc linh.
Những người khác kết hợp 'phục hưng' với một số phong trào thuộc linh chung chung trong sinh hoạt của Hội thánh (thí dụ: phong trào thánh khiết, cái gọi là phong trào ân tứ hiện đại). Mặc dù thật sự đã có nhiều phong trào phục hưng thuộc linh thật trải qua suốt lịch sử Hội thánh, những phong trào này cũng không thể xem là sự phục hưng thật theo ý nghĩa duy nhất của từ này. Trong bất kỳ trường hợp nào thì chắc chắn cũng sai lầm khi đơn giản cho là tất cả những phong trào đó là sự phục hưng thật, do đó kết hợp máy móc 'sự phục hưng' với những phong trào đó là sai.
Chiến dịch truyền giáo.
Một số người khác thì kết hợp 'phục hưng' với sự truyền bá Phúc âm đặc biệt là các loại chiến dịch truyền giáo (thí dụ những chiến dịch của Billy Graham) Chiến dịch truyền giáo có thể đưa đến sự hành động của Thánh Linh Đức Chúa Trời, nhưng công việc lớn lao mà qua đó nhiều linh hồn được cứu không đồng nghĩa với phục hưng. Có sự khác biệt rõ ràng giữa truyền giảng Tin Lành (cá nhân hay chiến dịch) với sự phục hưng thật. Điều này được chỉ ra rõ ràng trong câu sau đây
"Không nên lầm lẫn giữa truyền giảng và phục hưng mặc dù hai việc này có liên quan mật thiết với nhau. Phục hưng là một kinh nghiệm trong Hội thánh, truyền giảng là sự bày tỏ của Hội thánh" (Paul Rees trích trong Why Revival Tarries của Leonard Ravenhill, trang 44.
Kết luận tổng quát
Thật bất lợi cho sự phục hưng trong Hội thánh nếu chúng ta hiểu sai ý nghĩa thực của phục hưng. Do đó tôi xin đề nghị lời kết luận sau đây: Phục hưng là một nhu cầu thường xuyên trong Hội thánh, nhưng khi điều này xảy ra thì sẽ có sự biểu lộ rõ ràng từ Hội thánh. Sự biểu lộ duy nhất này có thể đem đến kết quả to lớn trong việc truyền giảng (hãy lưu ý đến lời phán của Chúa Giê-xu trong Cong Cv 1:8 và sự biểu lộ này đã được chứng minh rõ ràng suốt sách Công vụ
b. Phục hưng chính là
Sau khi đã mô tả phục hưng không phải là những điều nêu trên thì đương nhiên phải hỏi 'Vậy phục hưng là gì?'. Một cách đơn giản phục hưng không phải truyền vào sự sống mà là phục hồi sự sống đã bị suy giảm về một phương diện nào đó. Webster định nghĩa "phục hưng" là "nhận thức lại sự sống trở nên hoạt động lại hay phát triển, phục hồi từ một trạng thái chán nản, không hoạt động hay vô dụng (Tự điển Webster's New Collegiate).
Tôi xin đưa ra một vài lời mô tả của những người khác trong đó có một số đã kinh nghiệm sự phục hưng.
"Phục hưng, nói một cách chính xác, là sự hoạt động trở lại của những gì đã đang sống nhưng ở trong trạng thái suy thoái. Sự kiện này chủ yếu liên quan đến Hội thánh như một tổng thể và đến Cơ Đốc nhân như những cá thể" (Joseph Kemp; trích trong Heart Cry for Revival của Stephen Olford trang 17
"Phục hưng là sự can thiệp thiên thượng vào tiến trình bình thường của những vấn đề thuộc linh. Đó chính là Đức Chúa Trời tự bày tỏ cho con người trong sự thánh khiết đáng sợ và quyền năng không thể cưấng lại được" (Arthur Wallis, trích trong Lord, Open the Heavens của Stephen Olford trang 15.
"Khi sử dụng từ Phục hưng, tôi muốn nói đến sự chuyển động phi thường của Đức Thánh Linh đem đến những kết quả phi thường" (Richard Roberts, Ravivals, trang 16,17; tác phẩm này cũng mô tả xuất sắc những gì phục hưng đem đến ở trang 23.
"Phục hưng là hành động tối cao của Đức Chúa Trời trên Hội thánh qua đó Ngài can thiệp để nhấc tình thế hoàn toàn ra khỏi bàn tay con người và thực hiện quyền năng phi thường" (Geoffrey King, trích trong Lord Open the Heavens của Stephen Olford trang 15.
"Hình thành một ý niệm rõ ràng và nhất định về ý nghĩa của sự phục hưng tôn giáo là điều hết sức quan trọng. Sự phục hưng bao gồm hai điều - sự truyền vào sự sống mới, sức mạnh mẽ và năng lực tỉnh thức và biến đổi kỳ lạ của những linh hồn mà cho đến bây giờ vẫn còn lơ là và vô tín: nói một cách khác phục hưng là sự sống thuộc linh mới truyền cho những kẻ chết và là sức mạnh thuộc linh mới truyền cho những người đang sống (James Bachanan The Offica and Work of the Holly Spirit trang 227. Hầu như đây là tác phẩm duy nhất về Đức Thánh Linh mà nói về phục hưng!
Sau đây là lời chứng của Jonathan Edwards người đã được Đức Chúa Trời ban ơn để hơn một lần kinh nghiệm sự phục hưng thật trong suốt chức vụ của ông.
"Và bây giờ, hãy nhìn xem! Đấng mà chúng ta tìm kiếm bất ngờ đã đến đền thờ của Ngài! Ngày nay chúng ta đang ở dưới sự ban phát ân điển mà chắc chắn rằng cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta cũng chưa từng chứng kiến; và trong một vài trường hợp sự ban phát này kỳ diệu đến độ tôi tin rằng không hề có sự nào giống như vậy kể từ khi Đức Thánh Linh giáng xuống cách phi thường ngay sau khi Đức Chúa Giê-xu thăng thiên. Thời kỳ các sứ đồ dường như trở lại với chúng ta; cũng có sự bày tỏ của quyền năng và ân điển của Đức Thánh Linh trong hội chúng của dân sự Ngài và cũng có những ấn chứng Ngài ban cho lời Kinh Thánh" (Jonathan Edwards, Jonathan Edwards Revival, trang 77
Do đó chúng ta rút ra những kết luận tổng quát sau đây:
Phục hưng là như một sự bày tỏ thiên thượng ở trong Hội thánh
Phục hưng là như một sự thăm viếng siêu nhiên của Đức Chúa Trời trên Hội thánh!
Phục hưng là như sự đổ đầy của Đức Thánh Linh trên Hội thánh một cách phi thường!
Phục hưng là như công việc tối cao và siêu nhiên của Đức Chúa Trời ở trong Hội thánh đem đến quyền năng và ân điển phi thường.
c. Kết luận vần đề theo Kinh Thánh.
Tôi trích câu sau đây để vừa tóm tắt cho những ý kiến đã nêu lên và vừa kết luận theo Kinh Thánh về ý nghĩa của sự phục hưng.
'Trong nhiều trường hợp từ 'revive' (tiếng Anh) 'haya' (tiếng Hê-bơ-rơ và 'anazao' (tiếng Hi-lạp có nghĩa đen là sống lại "linh hồn của đức trẻ trở lại trong mình nó và nó sống lại" (IVua 1V 17:22). "Đấng Christ đã chết và sống lại" (RoRm 14:9). Và ngay cả khi đó không phải là ý nghĩa của nó thì từ này mang một sức mạnh lớn hơn là sức mạnh mang cho chúng ta ngày nay vì chúng ta đã lầm lẫn giữa phong trào phục và truyền giáo. Truyền giáo là Tin Lành; phục hưng là sự sống mới. Truyền giáo là con người làm cho Đức Chúa Trời, phục hưng là Đức Chúa Trời hành động một cách tối cao thay cho con người (F.Carlton Booth; Baker's Dictionary of Theology, Everett F.Harrison, ed trang 460
"Ôi, ước gì Ngài xé rách các từng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. Khi Ngài đã làm những sự đáng sợ mà chúng tôi không trông mong, thì Ngài ngự xuống, và các núi đều rúng động trước mặt Ngài. Từ xưa người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy ngoài Ngài có Đức Chúa Trời nào khác, hay vì kẻ trông đợi mình mà làm những sự thể ấy. Ngài đã đón rước kẻ vui lòng làm sự công bình, kẻ đi trong đường lối Ngài và nhớ đến Ngài. Này, Ngài đã nổi giận vì chúng tôi phạm tội; đã lâu như vậy, thì còn được cứu sao?" (EsIs 64:1-5)
2. Nhu cầu phục hưng
a. Vấn đề: không nhận biết nhu cầu
Đây có lẽ là sự ngăn trở duy nhất và to lớn nhất cho sự phục hưng thật. Hội thánh đã không nhận ra tình trạng tuyệt vọng của mình cũng như nhu cầu to lớn cho một sự phục hưng từ trên đổ xuống. Chúng ta quá dễ dàng trở nên tự mạn, thoải mái và nhiều khi còn thờ ơ đối với tình trạng thuộc linh của mình. Thật vây chúng ta dễ dàng bị lừa dối về tình trạng thuộc linh thật của mình. Về phương diện này chúng ta rất giống Hội thánh Lao-đi-xê ngày xưa:
"Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, và lõa lồ..." (KhKh 3:17).
Sự lừa dối này và nhận thức sai lầm 'Tất cả đều ổn thỏa với linh hồn tôi', đã loại trừ bất cứ nhận thức nào về nhu cầu phục hưng. Chúng ta nghĩ chúng ta đang tốt đẹp và có thể duy trì tình trạng thuộc linh của mình vì chúng ta đã trở thành đui mù với tình trạng thuộc linh thật của chúng ta. Kinh Thánh liên tục đề cập đến nguy cơ này trong Cựu ước vì dân Y-sơ-ra-ên đã phạm lỗi lầm này. Giăng Báp-tít lại đề cập đến nguy cơ này khi kêu gọi nhóm Pha-ri-si trở lại với tình trạng thuộc linh thật. Cùng cách đó, Chúa Giê-xu đã kêu gọi Hội thánh Lao-đi-xê. Trong những trường hợp vừa nêu, vấn đề cơ bản là dân sự Chúa đã không nhận biết được tình trạng thật của họ, kết quả là họ đã không tìm kiếm Chúa để được Ngài sửa chữa.
b. Giải pháp: phải có sự nhận biết nhu cầu
Câu hỏi quan trọng cần đặt ra là 'tình trạng thuộc linh thật của chúng ta dưới mắt Chúa ra sao?' Một cách hỏi khác là 'khi nào thứ sự phục hưng thật sự cần thiết trong đời sống chúng ta (cá nhân và Hội thánh(. Lời gợi ý sau đây có thể được xem là câu trả lời đúng đắn cho câu hỏi nêu trên.
- Khi cá nhân hay Hội thánh có mộ 'hình thức tôn giáo' nhưng không có sự sống thuộc linh hay quyền năng!
- Khi cá nhân hay Hội thánh tin tất cả những đều đúng nhưng không có hành động kèm theo!
- Khi một cá nhân hay Hội thánh làm hại đến tiêu chuẩn đạo đức và tội lỗi, ở bất cứ mức độ nào mà được dung thứ trong đời sống hay trong nhà của Chúa!
- Khi một cá nhân hay Hội thánh trở nên thoải mái và tự mãn và mọi sự dường như tốt đẹp cả nhưng không cò ngọn lửa thánh khiết hay nhiệt tình dành cho Đức Chúa Trời!
- Khi một cá nhân hay Hội thánh không còn lo đến việc bảo vệ lẽ thật - khi họ đánh mất ước muốn thấy Đức Chúa Trời vinh hiền trên hết mọi sự - và khi họ sẵn lòng dung thứ 'một loại Phúc âm khác' và 'một hình thức Cơ Đốc giáo khácc'
c. Kết luận tổng quát.
Trong mỗi trường hợp nêu trên và còn nhiều trường hợp khác sự phục hưng là điều hết sức cần thiết! Đức Chúa Trời chắc chắn nhận biết nhu cầu vô cùng to lớn của Hội thánh vào thời điểm này nhưng dân sự Ngài có nhận biết nhu cầu này bằng cách chấp nhận nhận định của Đức Chúa Trời về tình trạng thuộc linh thật của họ không? Thường thì nhu cầu phục hưng chỉ được nhận ra khi một cá nhân hay Hội thánh 'bị đè nén quá đỗi ' đến nỗi họ trở thành tuyệt vọng. Y-sơ-ra-ên chắc chắn có nhu cầu này. Đức Chúa Trời Toàn Năng chắc chắn nhận ra nhu cầu của họ nhưng dân Y-sơ-ra-ên đã không nhìn thấy nhu cầu của họ vì họ từ chối lời tuyên án của Đức Chúa Trời về tình trạng của họ. Hội thánh ngày nay có ở trong cùng tình trạng đó và chúng ta có sẽ phạm cùng lỗi lầm đó không?
"Đứng trên mọi quan điểm thì nhu cầu to lớn nhất của Hội thánh là sự thăm viếng của Đức Thánh Linh và chỉ khi nào Hội thánh nhận được sự thăm viếng này thì Hội thánh mới có tể hiểu lại, nắm được và giảng cho ngời khác sứ điệp cứu rỗi của Con Đức Chúa Trời... không có gì là vấn đề sống chết hơn" (Martyn Lloyd-Jones; Joy unspeakable trang 164)
"Bạn phải nhận biết nhu cầu, sự bất lực của chính mình. Bạn phải nhận biết là mình đang đối diện với một điều nào đó sâu sắc đến nỗi những phương pháp riêng của bạn không thể loại bỏ hay giải quyết và bạn cần một điều gì đó để bạn có thể xuống tận dưới quyền lực của tội lỗi để xé tan nó ra và chỉ có một điều có thể làm được việc này, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời.
Và chúng ta cũng phải nhận biết cũng như phải cảm nhận điều đó cho đến khi chúng ta trở nên tuyệt vọng. Chúng ta phải tự hỏi xem làm thế nào chúng ta có thể thành công nếu không có uy quyền này, sự ủy thác này, sức mạnh và quyền năng này. Chúng ta phải hoàn toàn và tuyệt đối tin chắc là mình có nhu cầu ấy. Chúng ta phải thôi không tin tưởng quá nhiều vào chính mình, vào tất cả những phương pháp, tổ chức và vào sự khéo léo của chúng ta. Chúng ta phải nhận thức rằng mình phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh và chúng ta cũng phải chắc chắn rằng Đức Chúa Trời có thể khiến chúng ta đầy dẫy Thánh Linh Ngài... chúng ta cần một quyền năng có thể đi vào linh hồn của con người, làm ta vỡ họ và bể nát họ, hạ họ xuống và rồi làm cho họ mới lại. Và đó là quyền năng của Đức Chúa Trời hằng sống. Và chúng ta phải tin rằng ngày nay Đức Chúa Trời cũng có quyền năng như Ngài đã từng có hàng trăm năm, hay hàng hai trăm năm trước kia và vì vậy chúng ta phải bắt đầu tìm kiếm và cầu nguyện để có quyền năng ấy. Chúng ta phải bắt đầu nài xin và khát khao quyền năng này" (Martyn LLoyd Jones, Revival trang 19
Thách thức đặt ra là: bạn sẽ là một phần của vấn đề vì không nhận biết nhu cầu phục hưng tâm linh của chính mình hay bạn sẽ trở thành một phần của giải pháp bằng cách để cho Đức Chúa Trời bày tỏ cho lòng mình điều Ngài biết là tình trạng tâm linh thật của bạn?... (OsHs 6:1-2)
3. Những đòi hỏi đối với cá nhân.
Đức Chúa Trời đã phác họa cách rõ ràng những bước cần làm theo một khi vấn đề 'không nhận biết' đã được giải quyết. Một khi chúng ta đã nhận biết sự phá sản tâm linh của mình và tin chắc rằng mọi nỗ lực của con người đều vô ích, trong IISu 2Sb 7:14 có thể được dùng để hướng dẫn chúng ta kêu cầu Chúa ban sự cứu chữa thiên thượng của Ngài.
a. Giới hạn tham gia.
Đây không phải lời mời gọi chung cho cả thế gian. Đây là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài. Vì vậy, bước đầu tiên là phải biết rằng chúng ta là dân sự của Ngài, ngay cả khi sự cảm nhận nhu cầu của chúng ta sẽ bị Sa-tan sử dụng để thuyết phục chúng ta điều ngược lại. Khi biết rằng chúng ta là dân của Ngài, thì phải nghe tiếng Ngài và đồng ý với những gì Ngài đã bày tỏ về tình trạng của chúng ta. Đừng tìm cách làm tổn thương hoặc coi nhẹ thuyết phục của Đức Thánh Linh ở điểm này.
b. Hạ mình xuống là điều cần thiết.
Đây là việc đào sâu sự nhận biết về tình trạng chúng ta trước mặt Chúa. Hạ mình xuống không phải chỉ có nghĩa là nghĩ thấp thỏi về mình vì chúng ta cũng vẫn có thể khoe khoang ngay trong sự hạ mình của mình. Người hạ mình là người đang nhìn thấy rõ tình trạng thực của mình và sẵn lòng chấp nhận sự thật về chính mình và trở nên rất thành thật với những gì Đức Chúa Trời đang bày tỏ. Người đó không che đậy và trong sáng trước mặt Chúa. Đương nhiên là sự tự nhận biết sẽ kèm theo thái độ thống hối và tan vỡ (xem Thi Tv 51:1-6, Mat Mt 5:3, 4, LuLc 18:9-14).
c. Tìm kiếm Chúa là điều cần thiết.
Người trong tình trạng tan vỡ này không còn bị lừa dối về chính mình nữa. Trong thâm tâm họ biết mình chẳng có gì xứng đáng với Đức Chúa Trời và rằng con người không có phương cách cứu chữa tình trạng của họ. Do đó sự lựa chọn duy nhất của họ là tìm kiếm Chúa hết lòng, khóc lóc xưng tội với Ngài để được phục hưng và ban phước. Bây giờ họ sẽ nôn nả tìm kiếm Chúa vì tin chắc rằng chẳng có cách nào khác hơn sẽ đem đến sự chữa lành cho tình trạng khủng khiếp của họ. Đây không phải những người thờ ơ đối với sự cầu nguyện mà là những người đã trở nóng cháy trong việc tìm kiếm Chúa (xem Gie Gr 29:12, 13, Mat Mt 7:7-12, LuLc 11:1-13)
d. Ăn năn là điều cần thiết
Những người đang tìm kiếm Chúa vì tình trạng của mình cũng phải nhận biết rằng họ không thể tiếp tục sống như trước nữa. Họ đã gặp Chúa cách kỳ lạ và không thể nào tiếp tục ở trong tình trạng trước đây. Họ phải sẵn lòng lìa bỏ bất cứ tội lỗi nào dù cho tội lỗi đó đối với họ trước đây là nhỏ bé vô nghĩa đến đâu. Họ không được để cho bất cứ điều gì ngăn trở công việc phục hưng đã khởi sự trong lòng họ, họ phải không để cho điều gì ngăn cản bước tiến thuộc linh của họ dù ở mức độ nào (Xem Mat Mt 5:29, 30, 6:24, RoRm 6:15-18)
4. Lời hứa về sự phục hưng thật.
a. Lời hứa là chắc chắn.
Đoạn Kinh Thánh cho biết rằng những người đã trở nên nghiêm túc như vậy đối với Đức Chúa Trời, bày tỏ qua việc họ đáp ứng những điều kiện rõ ràng nêu trên cũng sẽ được gặp Đức Chúa Trời. Ngài hứa Ngài sẽ nghe, sẽ tha thứ và sẽ chữa lành cho họ! Nói một cách khác, Ngài hứa sẽ hết sức lắng nghe lời cầu nguyện của những con người như vậy.
Mặc dù đúng là sự phục hưng chân chính là công việc tối cao của Đức Chúa Trời nhưng cũng đúng là Đức Chúa Trời bày tỏ một số điều kiện nào đó cần đáp ứng và sử dụng chúng làm phương tiện để qua đó Ngài làm thành điều Ngài mong muốn. Chúng ta có thể so sánh điều này với công tác rao giảng Phúc âm của con người và công việc tối cao, kỳ diệu để cứu vớt tội nhân của Đức Chúa Trời. Do đó, một tín đồ khôn ngoan sẽ để Đức Chúa Trời bày tỏ tình trạng thuộc linh thật của mình và rồi thực hiện ngay những bước cụ thể mà Chúa đã phác họa trong lời Ngài. Lời hứa là chắc chắn cho tất cả những người tìm kiếm Chúa hết lòng!
b. Sự ngăn trở cá nhân.
Trong ánh sáng của lời hứa vinh hiển mà Chúa ban cho dân sự Ngài tại sao lại có quá ít thánh đồ theo đuổi con đường đưa đến ơn phước như vậy? Ở đây tôi đề cập đến những người mà đã nhận thức được sự thuyết phục của Đức Thánh Linh rằng đời sống thuộc linh của họ có thể được phục hưng mạnh mẽ. Nói một cách khác, vấn đề nhận biết đã được nói đến rồi nhưng họ không mau chóng giải quyết vấn đề. Sau đây là ba lý do chủ yếu khiến người tín đồ bị ngăn trở ở điềm này.
- Dửng dưng - Có sự thiếu quan tâm chung: hầu hết mọi người thấy quá thoải mái về tình trạng đang có của họ hay quá bận rộn nên không thể thay đổi tình trạng này. Không thể có sự tuyệt vọng hoàn toàn về tình trạng của họ trước mặt Chúa.
- Sợ hãi - thường có sự nghi ngờ về giá trị của việc trở nên quá nghiêm túc như vậy với Đức Chúa Trời. Họ sợ rằng phải trả giá quá nhiều; họ nghi ngờ không hiểu điều này có xứng đáng với nỗ lực bỏ ra không; họ sợ rằng cuối cùng có thể bỏ rơi họ. Có nỗi lo sợ là Chúa không đáp ứng những mong đợi của họ.
- Bỏ cuộc - Có một số người thực sự khởi đầu rất tốt. Nhưng ở vào một thời điểm nào đó Đức Chúa Trời sẽ thử nghiệm lòng cũng như động cơ của họ và Sa-tan tìm cách làm nản lòng họ. Khi kết quả không đến theo cách hay vào thời điểm mong đợi, họ bỏ cuộc. Họ thiếu sự kiên nhẫn và niềm tin bền bứ vào lời hứa của Chúa!
Đây là điều mà Charles Simeon of Cambridge nói trong Joy unspeakable trang 208 do Martyn LLoyd Jones trích lại 'Đức Chúa Trời sẵn lòng ban ơn phước này cho tất cả những ai tìm kiếm. Và những người duy nhất tìm kiếm ơn phước này là những tín đồ, những người đã được tái sanh. Nếu bạn chưa có được ơn phước này thì hãy tra xét lại xem có điều gì trong chúng ta đã khiến Đức Chúa Trời giữ lại mà không ban cho chúng ta'.
5. Những bông trái của sự phục hưng
Có những bông trái phục hưng rõ ràng luôn biểu hiện qua suốt lịch sử của các cuộc phục hưng. Mặc dù có thể có những sự biểu hiện khác thường của Đức Thánh Linh, những điều sau đây dường như là những bông trái tiêu biểu có ích lợi và lâu dài nhất của một sự phục hưng thật.
a. Nhận thức về tội lỗi.
Khi có sự phục hưng thì luôn luôn có một sự nhận thức sâu xa và mãnh liệt cũng như sự hổ thẹn về tội lỗi. Điều này luôn dẫn đến một nỗi hối hận và buồn rầu sâu xa về tình trạng thuộc linh của mình. Sự nhận thức này luôn luôn được cảm nhận ở hai mặt: thứ nhất là một nhận thức sâu xa về những tội lỗi bên ngoài đã phạm phải trong đời sống và thứ hai sẽ là một nhận thức sâu xa về những tội ở trong lòng. Điều này không có nghĩa là cá nhân đó phạm tội nhiều hơn trước đây nhưng mà là người ấy đã trở nên nhạy bén đối với tội lỗi đã đang hiện diện trong đời sống của mình. Nói một cách khác, điều trước đây không biết đến hay được dung thứ bây giờ hiện rõ ra là một tội lỗi rành rành đến nỗi người ta có thể nghi ngờ không biết mình có thật sự là Cơ Đốc nhân hay không.
b. Sự xưng tội.
Do nhận thức sâu xa về tội lỗi nên luôn luôn có một sự dạn dĩ mới mẻ để xưng tội mình ra. Xưng tội (từ Hi-lạp homologeo) có nghĩa nói cùng một điều hay đồng ý với những lời nói của một người khác. Do đó một cá nhân đang đồng ý với Chúa và tán thành những gì Chúa nói về tình trạng thuộc linh của mình. Sự xưng tội này thường được biểu lộ ra ba cách: đầu tiên, là sự xưng tội thành thật với Đức Chúa Trời vì những tội lỗi biết được (Thi Tv 32:3-5, 51) rồi sẽ có sự xưng tội trước mọi người giữa cơn phục hưng (Gia Gc 5:16, Cong Cv 19:18). Và thứ ba có sự xưng tội với người khác để giảng hòa (Mat Mt 5:23, 24, 18:18-20). Nhận thức sâu xa về tội lỗi đương nhiên sẽ đưa đến sự xưng tội công khai.
c. Sự biến đổi của những người chưa được cứu.
Trong trường hợp cá biệt này, tôi đề cập đến những người chưa được cứu đang tham gia vào sinh hoạt của Hội thánh. Có nhiều người chỉ là những 'giáo sư' về đức tin, nhiều người khác chỉ 'đi nhóm'. Khi những loại người này chịu ảnh hưởng của Đức Thánh Linh giữa một cơn phục hưng thật thì thường đưa đến sự biến đổi thật. Nhận thức về tội lỗi của những người này hầu như có lúc khiến họ chịu không nổi và có thể kéo dài trong một khoảng thời gian. Đây là điều rất phổ biến trong sự phục hưng và có lẽ sẽ còn phổ biến nhiều hơn nữa trong sinh hoạt chung của Hội thánh nếu chúng ta đừng ngăn trở công việc của Đức Thánh Linh bằng những cố gắng tuyệt vọng để giải thoát họ ra khỏi tình trạng của mình một cách mau chóng. Sự thuyết phục là công việc của Chúa, lương tâm mềm mại là một công việc của Chúa và sự biến đổi linh hồn cũng là một công việc của Chúa. Chúng ta phải để Ngài làm công việc đặc biệt của riêng Ngài!
d. Sự thánh hóa của những người được cứu
Một cách tương tự, Cơ Đốc nhân thật sẽ có nhận thức hết sức rõ ràng về tội lỗi và rất nhạy bén với sự thuyết phục của Đức Thánh Linh. Kết quả là họ sẽ quay đến với Chúa một cách mới mẻ và sống động. Tuy nhiên, Cơ Đốc nhân kinh nghiệm sự phục hưng như vậy trong lòng phải không những nhận biết về tội lỗi hay buồn rầu và xưng ra mà còn phải từ bỏ tội lỗi mình (điều này đương nhiên cũng áp dụng cho những người chưa được cứu). Và khi làm điều này, người ấy cũng phải dâng trọn đời sống mình cho Chúa. Đây là sự thánh hóa đẹp lòng Đức Chúa Trời và được mô tả qua việc dâng của lễ thiêu trong Cựu ước (Xem LeLv 1:3-17 và RoRm 12:1-2). Điều này sẽ đưa đến mối tương giao ngọt ngào với Đức Chúa Trời ở một mức độ cao nhất).
e. Đời sống giống Christ và sự thánh khiết.
Do những bông trái phục hưng đã đề cập phía trên cũng có một sự thay đổi to lớn và tận gốc trong tính tình và thái độ của những người đang chịu ảnh hưởng của sự phục hưng thật. Hãy lưu ý những biểu lộ sau đây của một đời sống 'giống Christ'
- Những cách sống tội lỗi, vô đạo đức trước đây (dù chỉ ở trong lòng) bây giờ chấm dứt (xem Eph Ep 4:17-32)
- Có một tinh thần hiệp một và hòa hợp mới mẻ biểu lộ ra giữa vòng anh em (xem Phi Pl 2:1-11, RoRm 12:9-21 v.v..;.)
- Có sự nhạy cảm lớn hơn trong các mối quan hệ riêng tư với những người khác (Xem Mat Mt 7:12, 18:15-20, CoCl 3:12, 13)
- Có tình yêu thương thật trong sinh hoạt của Hội thánh (Cong Cv 2:44-45 và 4:32-35)
- Có bông trái Thánh Linh biểu hiện trong đời sống của cá nhân lẫn Hội thánh (GaGl 5:22-23)
- Và cuối cùng có sự cầu nguyện sốt sắng hơn, có sự khao khát lời Chúa và một sự mong ước thông công thật lớn lao hơn.
Như vậy Cơ Đốc nhân sống theo cách Đức Chúa Trời đã định, là những môn đồ thật và là những người bắt chước Chúa Giê-xu Christ (xem GiGa 13:34, 35, 17:20-26, Mat Mt 5:13-16, IGi1Ga 2:6, 3:6-9)
f. Quan tâm đến linh hồn của người khác.
Mỗi người thật sự được phục hưng sẽ luôn luôn quan tâm đến linh hồn của người khác. Sự quan tâm này sẽ được biểu lộ ra cả trong Hội thánh lẫn đối với thế gian. Mỗi Cơ Đốc nhân trong ý nghĩa này sẽ là một giáo sĩ và đầy tớ Đấng Christ vì bạn không thể ngồi chơi mà nhìn mọi người phá hủy cuộc đời của họ. Bạn sẽ muốn người khác kinh nghiệm sự phục hưng mà bạn đã kinh nghiệm. Bạn sẽ muốn những người hư mất biết được sự cứu rỗi mà lòng bạn đã nhận biết cách rõ ràng. Như vậy thì một sự phục hưng thật sẽ luôn luôn biểu hiện ra bằng sự hầu việc Chúa sốt sắng hơn. Trong sự phục hưng điều quan trọng nhất là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và người tín đồ được phục hưng không mong ước điều gì hơn là dâng phần còn lại của đời sống mình để hầu việc Chúa để làm vinh hiển danh Ngài. Bỗng nhiên sự đời đời sẽ quan trọng hơn là sự tạm thời, và sự gần gũi với Chúa quí giá hơn bất cứ điều gì thế gian có thể đem đến. Không người nào ở trong tình trạng này lại có thể thờ ơ với tình cảnh tuyệt vọng của đồng loại mình.
6. Con đường cá nhân đến sự phục hưng.
Những điều sau đây là để cho thấy vài ý niệm về con đường mà tất cả những người đang hết lòng tìm kiếm Chúa và cầu nguyện cho sự phục hưng có lẽ sẽ đi qua.
a. Lòng khao khát.
Đến một lúc bạn cảm thấy chán 'thói quen' sinh hoạt Cơ Đốc. Bạn mong ước nhiều hơn ở Chúa, bạn bắt đầu mong ước lòng bạn được phục hưng, bạn mong ước sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn hơn bao giờ hết, bạn muốn có đời sống Cơ Đốc mà được mô tả là 'sự vui mừng khôn kể xiết và đầy dẫy sự vinh hiển', bạn tin chắc rằng cuộc đời không đáng sống nữa nếu không có cái ơn phước duy nhất đó từ Đức Chúa Trời!
b. Lời cầu nguyện
Kết quả là bạn bắt đầu hết lòng tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện. Vì bạn biết điều mình khao khát thì bất kỳ nỗ lực nào của con người cũng không thể đem đến được nên bạn kêu xin với Chúa để Ngài can thiệp. Bạn thật sự tin chắc rằng bạn chưa bao giờ cầu nguyện bền đỗ như vậy cho bất cứ điều gì trong cả đời sống bạn. Vì tin chắc mình đang cầu nguyện trong ý chỉ của Chúa nên bạn sẽ tiếp tục kêu xin Ngài bằng tất cả tấm lòng.
c. Sự mong đợi
Khi bạn cầu nguyện như vậy thì bạn trông đợi Chúa trả lời bạn một cách nhanh chóng và hào hứng. Chúng ta có thể bị cám dỗ để nghĩ là Chúa sẽ gặp chúng ta bằng cách nhấc chúng ta lên tầng trời cao và bày tỏ vinh hiển của Ngài cho chúng ta còn có thể phạm tội bằng cách chỉ cho Chúa trong những lời cầu nguyện của mình về những điều chúng ta nghĩ Ngài nên làm. Sự trông đợi Chúa đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta là điều thích đáng nhưng những suy nghĩ và chỉ định của chúng ta sẽ gây cho chúng ta những khó khăn lớn.
d. Tình thế nan giải.
Điều mà chúng ta thường không nhận biết hay chấp nhận là khi chúng ta cầu nguyện cho một công việc thuộc linh giống như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ hại chúng ta xuống đến tận cùng. Khi chúng ta mong ước độ cao thuộc linh, Đức Chúa Trời đáp lại bằng cách đưa chúng ta xuống vực thẳm. Thật ra chỗ cao nhất mà chúng ta có thể đạt đến là một tâm thần hạ mình và thống hối vì đó chính là nơi Đức Chúa Trời ngự (EsIs 57:15)
e. Câu hỏi.
Vì không nhận ra cách thức làm việc của Chúa chúng ta có thể hỏi 'Có điều gì không ổn?' Đây không phải là điều tôi mong đợi. Có sự đấu tranh trong linh hồn, vấn đề của chúng ta dường như trầm trọng ra, đời sống chúng ta dường như sụp đổ và dường như có một sự thụt lùi xảy đến trong đời sống chúng ta. Bạn còn có thể tự hỏi không biết mình có phải là một Cơ Đốc nhân không. Nhiều người đã bỏ 'con đường phục hưng' vào thời điểm này và từ bỏ ý định tìm kiếm ơn phước (Hãy xem bài thơ của John Newton đã mô tả rất hoàn hảo sự đấu tranh vất vả của linh hồn:
Tôi xin Chúa cho tôi được lớn lên
Trong đức tin, tình yêu và ân điển
Tôi xin Chúa cho tôi được hiểu thêm
Về sự cứu rỗi lớn lao của Ngài
Và tôi xin Chúa cho tôi được
Tìm kiếm mặt Ngài nôn nả hơn.
Đó là điều Ngài dạy tôi cầu nguyện
Và tôi tin Ngài đã nhậm lời rồi
Nhưng cách Ngài dùng để đáp lời tôi
Hầu như đã đẩy tôi vào tuyệt vọng
Tôi ao ước trong một giờ phước hạnh
Ngài đáp ngay lời cầu nguyện của tôi
Dùng năng lực của tình yêu mạnh mẽ
Để tiêu trừ tội lỗi ở trong tôi
Cho tôi được bước vào trong yên nghỉ
Thay vì vậy Ngài khiến tôi cảm nhận
Những gian ác dấu kín ở trong tâm
Và mặc cho quyền lực của tối tăm
Từ mọi phía tấn công hồn tôi đó
Còn hơn thế, chính tay Ngài như đã
Khiến nặng thêm nỗi sầu khổ lòng tôi
Ngài hủy phá mọi chương trình tốt đẹp tôi vẽ
Làm cho tôi gục ngã xuống, hao mòn
Tôi run rẩy hỏi Ngài 'Sao vậy Chúa?
Ngài đưa con vào sự chết hay sao?'
'Đó là cách Ta đáp lời cầu nguyện
Để xin thêm ân điển với đức tin
Ta đã dùng những thử thách bên trong
Để cứu con khỏi kiêu căng, bản ngã
Và Ta đã cố tình phá hỏng
Mọi mưu cầu hạnh phúc ở trần gian
Để con phải tìm cầu tất cả
Chỉ ở trong mỗi một chính Ta thôi'
John Newton
f. Con đường.
Đây có thể gọi là 'con đường ít người'. Vấn đề là đây chính phương tiện Đức Chúa Trời chọn để dẫn chúng ta đến cái ơn phước chúng ta tìm kiếm! Tại sao Đức Chúa Trời làm việc theo cách này? Tôi nghĩ câu trả lời rất đơn giản.
Vì chúng ta quá ngu dốt vè chính mình!
Chúng ta nghĩ rằng Chúa có thể ban cho chúng ta điều lòng mình ao ước ngay trong tình trạng hiện tại của chúng ta. Nhưng không phải như vậy. Chúa phải xử lý chúng ta. Ngài phải hạ chúng ta xuống và Ngài phải chuẩn bị chúng ta cho ơn phước lớn lao này!
Do đó Đức Chúa Trời đưa chúng ta đi vào một cuộc hành trình nhọc nhằn đau đớn để bày tỏ cho rõ hơn nhu cầu vô cùng khẩn thiết của chúng ta đối với ơn phước của Ngài và đó chính là cách Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta! Cách của Chúa là đem chúng ta xuống thấp hơn và rồi thấp hơn nữa và rồi lại còn thấp hơn thế nữa. Chúng ta có thể nghĩ là có điều gì đó rất không ổn nhưng Đức Chúa Trời đang làm việc cách tốt đẹp! Chúng ta có thể nghĩ Chúa đang làm việc cách chậm chạp nhưng thực tế Ngài đang làm việc rất có hiệu quả!
Đây là cách Đức Chúa Trời chuẩn bị chúng ta cho sự phục hưng!
Đây là công việc vinh hiển của Đức Chúa Trời khi hạ chúng ta xuống để nhận ơn phước Ngài.
Đây có lẽ sẽ là con đường dẫn đến sự phục hưng thật!
Vì vậy hãy để Đức Chúa Trời đập vỡ và xé rách chúng ta ra. Vì những người Ngài đập vỡ thì chắc chắn Ngài cũng sẽ làm cho sống lại!
Những đoạn Kinh Thánh nói về sự phục hưng và làm mới lại:
Thi Tv 85:4-7 ”Hấi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, xin hãy đem chúng tôi trở lại, và dứt sự tức giận về chúng tôi. Chúa sẽ giận chúng tôi mãi mãi ư? Cơn thạnh nộ Chúa há sẽ còn đời đời sao? Chúa há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại, hầu cho dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao? Hấi Đức Giê-hô-va, xin cho chúng tôi thấy sự nhơn từ Ngài, và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi của Ngài"
EsIs 57:15 ”Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn"
EsIs 64:1-7 ”Ôi, ước gì Ngài xé rách các từng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài, như lửa đốt củi khô như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. Khi Ngài đã làm những sự đáng sợ mà chúng tôi không trông mong, thì Ngài ngự xuống, và các núi đều rúng động trước mặt Ngài. Từ xưa người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy ngoài Ngài có Đức Chúa Trời nào khác, hay vì kẻ trông đợi mình mà làm những sự thể ấy. Ngài đã đón rước kẻ vui lòng làm sự công bình, kẻ đi trong đường lối Ngài và nhớ đến Ngài. Này, Ngài đã nổi giận vì chúng tôi phạm tội, đã lâu như vậy, thì còn được cứu sao? Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Chẳng có ai kêu dầu danh Ngài, hay là gắng sức đặng cầm lấy Ngài; vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng tôi, để chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình"
IISu 2Sb 7:14 ”và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ"
OsHs 6:1-2 ”Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích. Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài"

Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 1-10-2022 12:59 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách