† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2339|Trả lời: 0

Dức Dấy Phục Hưng - ĐẮC THẮNG

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 17:10:01 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dức Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

ĐẮC THẮNG

Nguyên tắc 5
Tự nguyện nhường chỗ cho mọi người thay đổi mà Đức chúa Trời muốn làm ra trong đời sống tôi và khiêm tốn cầu xin Ngài dẹp bỏ những kguyết tính của tôi.
Hạnh phúc thay cho những ai mà nỗi khao khát lớn nhất của họ là làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu.
Bước 6.
Chúng ta hoàn toàn sẳn sàng để cho Đức Chúa Trời cất bỏ tất cả những khuyết điểm nầy của tính cách
Hãy tự hạ mình trước Chúa, thì Ngài sẽ nâng anh em lên. Gia Gc 4:10
Bước 7
Chúng ta khiếm tốn cầu xin Ngài cất bỏ tất cả những thiếu sót của chúng ta.
Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín,sẽ tha tội chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công bình. IGi1Ga 1:9
Giới Thiệu
Tối nay chúng ta sẽ nhìn bao quát Nguyên tắc 5. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi nầy, “ Làm sao bạn có thể đạt được sự đắc thắng trên những khuyết điểm về tính cách của bạn?”
Đắc Thắng
Chúng tasẽ dùng bài thơ chữ đầu VITORY ( sự đắc thắng).
Noluntarily submit: Tự nguyện giao phó
Identify character defects: Nhận diện các khuyết tính
Change your mind: Thay đổi tâm trí bạn
Turn over character defects: Trao lại những khuyết tính
One day at a time: Ngày nào nên ngày ấy
Recovery is a process: Phục hưng là một tiến trình
You must choose to change: (mà) bạn phải (quyết) định thay đổi
Chữ V là VOLUNTARILY ( tự nguyện).
Tự nguyện nhường chỗ cho mọi thay đổi mà Đức Chúa trời muốn làm ra trong cuộc sống tôi và khiêm tốn cầu xin Ngài cất bỏ những thiếu sót của tôi. Kinh thánh phán rằng chúng ta phải dâng chính bản ngã của mình làm của lễ cho Đức Chúa Trời. “ Hãy dâng chính anh em làm của lễ sống cho Đức Chúa Trời, dâng hiến cho sự hầu việc và thỏa lòng Ngài… hãy để Đức Chúa Trời biến đổi bạn ở bên trong bằng sự thay đổi toàn diện của tâm trí bạn” (RoRm 12:1-2 GNB).
Khi chấp nhận Nguyên tắc 3, bạn đã thực hiện quyết định quan trọng nhất của đời bạn bằng cách chọn trao cuộc sống bạn cho ý chỉ của Đức Chúa Trời. Quyết định ấy thích ứng bạn với Đức Chúa Trời; bạn chấp nhận và kiên quyết theo Jêsus Christ còn Ngài như là Chúa và Đấng cứu chuộc bạn.
Kế đó bạn làm việc trên bạn (xử lý bạn). Bạn mạnh dạn tự kiểm về mặt đạo đức. Bước đầu trong bất cứ chiến thắng nào là nhận định kẻ thù. Sự kiểm điểm của tôi cho thấy rằng tôi là kẻ thù lớn nhất của tôi.
Bạn trở nên thánh khiết bởi thừa nhận và xưng nhận với chính bạn, với Đức Chúa Trời, và với một người khác những sai quấy và tội lỗi của bạn. Đây có lẽ lần đầu tiên trong đời, bạn có được năng lực để gỡ đi cái cặp kính lấm bùn của phủ nhận và nhìn vào hiện thực với một tiêu điểm trong và sạch.
Bây giờ bạn đang cân nhắc điều gì mà Nguyên tắc 6 nói: rằng bạn “ hoàn toàn sẳn sàng để cho Đức Chúa Trời cất bỏ tất cả những khuyết điểm về tính cách của bạn”. Bạn ở ngay chỗ trong phục hưng mà bạn nói, “ Tôi không muốn sống cách nầy chút nào nữa, tôi muốn bỏ đi những tổn thương, những bấn loạn tâm thần, những thói quen (xấu) của tôi. Nhưng làm sao tôi thực hiện điều đó được?”
Tin mừng ở đây là bạn không làm nó!
Bước 6 không đọc, “ bạn hoàn toàn sẳn sàng để cho bạn cất bỏ tất cả những khuyết điểm về tính cách của bạn”, phải không? Không, nó nói, “ Bạn hoàn toàn sẳn sàng để cho Đức Chúa Trời cất bỏ tất cả những khuyết điểm về tính cách của bạn.”
Vậy thì, làm sao bạn bắt đầu tiến trình để cho Đức Chúa Trời tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống bạn và cả bạn và Ngài đều khao khát?
Bạn khởi sự bằng cách thực hiện chữ I trong victory: IDENTIFY 9nhận diện),
Nhận diện những khuyết tính nào mà bạn muốn sử lý trước hết. Hãy trở lại với những sai trái, thiếu sót, và tội lỗi mà bạn đã khám phá trong cuộc kiểm điểm của bạn. Sự ngã xuống không hề làm bạn thất bại, (ngã rồi) cứ nằm mãi mới làm (bạn thất bại)! Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta thừa nhận những sai trái của mình. Ngài còn muốn làm cho chúng ta công bình! Ngài muốn ban cho chúng ta tương lai và hi vọng! Đức chúa trời muốn không chỉ tha thứ chúng ta. Ngài còn muốn thay đổi chúng ta! Hãy cầu xin Đức Chúa Trời trước hết cất bỏ những khuyết tính mà đã làm cho bạn đau đớn nhất. Hãy chi tiết và cụ thể! “ Lòng một người hoạch định hành trình mình, nhưng Chúa xác định những bước đi của người ấy” (ChCn 10:9).
Chúng ta hãy chuyển đến chữ C, nó đứng thay cho CHANGE your mind (thay đổi tâm trí bạn)
IICo 2Cr 15:17 bảo chúng ta rằng khi bạn trở thành một Cơ đốc nhân, bạn là một tạo vật mới, một con người mới nguyên si bên trong. Bản chất cũ đã mất đi. Những thay đổi sắp xảy ra là kết quả của một nổ lực đội. ( a team effort). Trách nhiệm của bạn là thực hiện hành động đi theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời để thay đổi. Bạn đã để cho Đức Chúa Trời biến đổi bạn bằng cách lam mới lại tâm trí bạn.
Chúng ta hãy xem RoRm 12:2, “ Đừng rập khuôn theo thế gian nữa, nhưng hãy được biến đổi bởi sự đổi mới của tâm trí bạn. Khi ấy bạn mới có khả năng thử nghiệm và chấp nhận cái gì mà ý chỉ Đức Chúa Trời - ý chỉ tốt lành, làm thỏa lòng và hoàn hảo của Ngài.”
Biến đổi một điều gì đó có nghĩa là thay đổi tình trạng, bản chất, và nét nhận dạng ( identity) của nó. Đức Chúa Trời muốn thay đổi nhiều hơn là chỉ những cách ứng xử của chúng ta. Ngài muốn thay đổi cái lối mà chúng ta tư duy. Chỉ thay đổi cách ứng xử ( tính cách) thì giống như tỉa cỏ vườn thay vì nhổ. Cỏ luôn mọc lại trừ khi chúng bị nhổ tận gốc rễ. Chúng ta cần để cho Đức Chúa Trời biến đổi tâm trí chúng ta!
Bằng cách nào? Bằng chữ T trong Victory: TURNING over ( trao),
Trao những khuyết tính của bạn cho Jesus Christ . Dựa vào sức mạnh ý chí riêng, sự bướng bỉnh ( self-will) (ngã ý) riêng, đã chặn đường phục hưng của bạn. Những nổ lực quá khứ của bạn nhằm thay đổi những nỗi đau lòng, những lấn lọan tâm trí, những thói quen (xấu) của bạn đã thành công. Nhưng nếu bạn., “ tự hạ mình trước Chúa,…thì Ngài sẽ nâng bạn lên” (Gia Gc 4:10).
Nhún nhường, hạ mình ( humility) không phải là một từ xấu, và có tính khiêm tôn không có nghĩa là yếu đuối. Sự khiêm nhượng giống như đồ lót: chúng ta nên có nó, nhưng không nên để cho nó lộ liễu. Khiêm nhường là đánh giá đúng về “ cái tôi” của mình hoặc tự thấy chính mình cũng như Đức Chúa Trời thấy mình. Bạn không thể tiến lên trong phục hưng cho đến khi bạn trao những khuyết điểm về tính cách của mình cho Jesus. “ Let go: let God!” ( hãy đi đi! Để Đức Chúa Trời hành động!).
Mẫu tự kế là O: One day at a time ( ngày nào nên ngày nấy).
Những khuyết tính của bạn không phải đã được hình thành qua đêm, vậy cũng không nên mong đợi chúng được cất bỏ tức thì. Phục hưng xảy ra ngày nào đủ cho ngày nấy! Những nỗi đau đớn, những rôi loạn tâm trí ( xấu) cả đời bạn cần được xử lý trong hai-mươi-bốn-giờ phụ trôị. Chắc bạn nghe lời nói sáo ( clich) xưa: “ Life by yard is hard, life by inch is cinch” ( Đời sống (tính) bằng yat ( thước Anh) thì vất vả; đời sống tính bằng insơ ( tấc Anh) thì êm xuôi). Jesus cũng đã nói lên điều nầy: “ Vậy nên đừng lo phiền vể ngày mai, Đức Chúa Trời cũng sẽ hăm sóc cho ngày mai của các ngươi nữa. Hãy sống ngày nào nên ngày nấy’ (Mat Mt 6:34 TLB)
Khi nào tôi vừa mới (cảm thấy) hối tiếc về quá khứ và lo sợ cho tương lai, tôi liền xem XuXh 3:14, chổ mà Đức Chúa Trới phán với chúng ta tên Ngài là “ Ta là”.
Tôi không rõ ai là người đưa ra sự minh họa sau đây, nhưng rất hay:
Đức Chúa Trời phán cùng tôi rằng khi tôi sống trong quá khứ với những lỗi lầm và hối tiếc của nó, thì đời sống là vất vả. Tôi có thể thỉnh Đức Chúa Trời đến đó để chữa lành tôi, để tha thứ tôi, để tha thứ tội lỗi tôi. Nhưng Ngài không hề nói, “My name is ‘ I was’” ( tên ta là “ ta đã là”); mà Ngài nói, “ My name is ‘ Im’” ( tên ta là “ ta là”). Khi tôi cố gắng sống trong tương lai, với những nan đề và nỗi sợ chưa biết của nó, cuộc sống là vất vả. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ ở với tôi khi ngày ấy đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã không nói, “ My name is ‘ Iwill’ be” ( Ta tên là ‘ Ta sẽ là’); mà Ngài nói “ My name is ‘I m’” ( Ta tên là ‘ ta là’).
Khi tôi sống trong hôm nay, giây phút nầy, ngày nào nên ngày nấy, Đức Chúa Trời nói, “ Ta đây”; “ Hãy đến cùng ta, hỡi những kẻ mệt mõi và gánh nặng, thì Ta sẽ ban cho các ngươi được yên nghỉ” (Mat Mt 11:28).
Chúng ta hãy nhìn vào mẫu tự R: RECOVERY ( sự phục hưng).
Sự phục hưng là một tiến trình, “ ngày nào nên ngày nấy” qua “ ngày nào nên ngày nấy”. Một khi bạn cầu xin Đức Chúa Trời cất bỏ những khuyết tính của mình, là bạn khởi hành một hành trình mà sẽ dẫn bạn đến sự tự do mới xa khỏi quá khứ. Đừng cầu toàn, thay vào, hãy vui vẻ hài lòng với sự phát triển bền vững và đều đặn. Cái mà bạn cần tìm là, “ sự cải tiền nhẫn nại”. Hãy nghe những lời khích lệ nầy từ lời Đức Chúa Trời: “ và tôi chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Đầng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ vẫn tiếp tục giúp anh em lớn lên trong ơn Ngài cho đến khi công việc Ngài trong anh em được hoàn tất vào ngày ấy khi Chúa Jesus Christ tái lâm” (Phi Pl 1:6 TLB).
Mẫu tự cuối trong Victory là Y: YOU must choose to change, -bạn phải ( quyết) định thay đổi.
lâu mà bạn đặt sự tự lực, dựa vào sức mình, ở hàng đầu, thì không thể có sự chân thật nơi Jesus Christ. Bạn phải tự nguyện nhường chổ cho sự thay đổi mà Đức Chúa Trời muốn làm ra trong cụôc sống bạn và khiêm tốn cầu xin Ngài cất bỏ những khuyết điểm của bạn. Đức Chúa Trời đang chờ đợi để biến những yếu đuối của bạn thành mạnh mẽ. Tất cả điều mà bạn cần làm là khiêm tốn cầu xin!
“ Đức Chúa Trời ban sức mạnh cho người khiêm nhường…vậy hãy khiêm tốn dâng chính anh em cho Ngài. Hãy chống cự ma quỷ thì nó sẽ chạy chốn khỏi anh em. Và khi anh em tiếp cận với Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ tiếp cận với anh em” (Gia Gc 4:6 TLB).
Đúc Kết
Để tạo ra thay đổi trong cuộc sống chúng ta, tất cả mà tôi và bạn cần làm là hoàn toàn sẳn sàng để cho Đức Chúa Trời đóng vai trò tác nhân thay đổi cuộc sống. Chúng ta không phải là ủy ban “ cách nào” và “ khi nào”. Chúng ta là ủy ban chuẩn bị: tất cả mà chúng ta cần là sẳn sàng!
Tối nay, Chúa Jesusu đang hỏi bạn, “ con muốn được chữa lành không? Con muốn thay đổi không?” bạn phải (quyết) định thay đổi. Đó là tất cả điều gì mà Nguyên tắc 5nói lên. Chúngta hãy kết thúc bằng cầu nguyện.
Đức Chúa Trời kính mến, xin hãy bày tỏ cho con ý chỉ của Ngài và xử lý những thiếu xót của con. Xin gíup con không chống lại những thay đổi mà Ngài đã định cho con. Con cần Ngài để “ hướng dẫn các bước con”. Xin giúp con ở trong Ngài hôm nay, không lê lết trở lại với quá khứ hoặc mất tích trong tương lai. Con xin Ngài cho con có năng lực và sự khôn ngoan để làm điều tốt nhất trong hôm nay mà con có thể làm. Trong Christ con cầu nguyện A MEN.
Bài Làm Chứng ( Nguyên tắc 5)
Xin chào mọi người, tôi tên là Tom và Saddleback là gia đình Hội thánh của tôi. Tôi cũng là một tín đồ chiến đấu với tật nghiện rươụ.
Thực ra, hôm nay tôi đến đây để nói về những cuộc chiến đấu của tôi với sự nôn nóng, thiêú kiên nhẫn mà, riêng trong trường hợp tôi, thường đi đôi với sự giận dữ. Cách đây vài năm, tôi được vinh dự ban cho cái danh hiệu có uy tín là “ Người Giận Dữ Nhất từng sống” (LND: Ta nên nhớ rằng bài làm chứng, và hầu như cà cách nầy, đều được viết theo thể văn nói, mà trong văn nói tiếng Anh chỉ cần thay đổi vọng nói thì câu văn sẽ biến đổi ý nghĩa ngược hẳn, như trong trường hợp câu trên, có lẽ. Loại văn phong nầy được gọi là văn châm biếm ( sarcasm ). Nhưng hôm nay, tôi (có mặt) ở đây để chia xẻ về hi vọng và chiến thắng tìm được trong Christ.
Và nhiều năm tôi đã phấn đấu để kiên nhẫn chịu đựng những sự chọc giận và những mối phiền phức mà chúng ta điêù phải đối diện. Nhưng thay vì học tập trở nên kiên nhẫn, tôi lại chứng kiến sự giận dữ của tôi càng ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát cho đến rốt cuộc tôi đã mất tất cả.
Ngay cả khi còn trẻ, tôi nhớ giận dữ là cả một nhân tố át trội trong cuộc sống tôi. Với bốn anhem trai của tôi và chính tôi ở nhà, chúng tôi thường sợ hãi mỗi khi mẹ nỗi giận. Tôi nhớ có một lần tôi được cứu khỏi bị đánh vào đầu bằng cái bàn ủi. Cám ơn Chúa là nó vẫn còn được cấm vào ổ điện và dây cấm đã không cho bàn ủi vương tới tôi. Bạn ạ, theo tôi đã nghĩ lúc ấy là thường tình cuộc sống. Ngay cả còn trẻ, chỉ ở lứa tuổi mười mấy, sự giận dữ đến từ sự lo lắng đã khống ngự tư tưởng và sau đó là hành động của tôi. Trong tôi luôn âm ỉ một sự bồn chồn, nôn nóng, và bực bội. Nó gây ra một tình trạbng hỗn loạn bên trong đến nỗi tôi tìm cách làm át đi những cảm giác nầy với rươụ và ma túy. Khi ấy tôib được mười ba, lứa tuổi khá cứng cáp. Khi dông tố nỗi lên rong tôi, việc duy nhất để làm nó lắng dịu là dùng rượu và ma túy. Xem nào, đối với tôi, việc uống rươụ và sự dụng ma túy của tôi không thành vấn đề-nó là giải pháp . Chẳng qua tôi muốn được ung dung thoải mái như tôi đã thấy trong cụôc sống của những người khác. Sau một thời gian, sự thiếu kiên nhẫn dẫn đến giận dữ và giận dữ biến thành cuồn nộ.
Vào thời gian nầy, trong những năm đầu hai mươi của tôi, những cơn bộc phát của tôi đã làm cho tôi mất tất cả-việc làm, gia đình, Fiance ( ý trung nhân, vợ chưa cưới) và bạn bè. Tôi bị bỏ cô lập, và ma túy, rượu lại là nơi nương náo của tôi. Nhưng cuồn nộ vẫn tăng trưởng và uống váo bên trong tôi đã tăng sự giận dữ lên đến độ căm ghét cả cái nhân vật mà tôi đã trở nên và chết đi dường như là một điều được hoan nghênh trong cuộc sống tôi. Tôi nhớ là lần tôi gọi Mtthew, một trong rất ít bạn hữu vẫn còn nói chuyện với tôi, và tôi nói, : “ Matt, tao mệt mõi và tao muốn chấm dứt nó.” Nó nói, “ Tom, để tao hỏi mầy câu hỏi nầy? Mầy muốn chết hay chẳng qua là mầy muốn được hạnh phúc?” Vâng, tôi nghĩ, “ chết…hạnh phúc..chết…hạnh phúc.” Nầy, hạnh phúc là một lựa chọn không tồi chớ! Tôi chỉ muốn bình an.
Lúc đó, tôi đã cố gắng thống nhất hành vi của tôi, trước khi có những lời thề và quyết tâm. Nhưng tất cả những mật mã và triết lý mới nầy điều đã không làm việc (hiệu quả). Bạn thấy đó, ngay cả tôi là một người rất tự biết mình, và ngay cả những nguồn nghị lực con người mà tôi có, tôi vẫn thất bại thảm thương. Đơn giản chỉ vì không có đủ năng lực cần thiết. Chỉ có hành động của ơn Thiên hựu mới cứu nổi tôi.
Đó là lúc tôi tìm kiếm sự cứu gíup! Tôi tìm được một nhóm phục hưng mười-hai-Bước, và trong tiến trình (phục hưng) tìm thấy tôi cần Đức Chúa Trời, Đấng dẫn tôi đến thập tự giá. Ngợi khen Đức Chúa Trời! Ngợi khen Đức Chúa Trời về Dức dấy Phục hưng và về Hội thánh nầy. Ay là nơi tôi tìm thấy sự bình an. Chính là lòng nhơn từ, sự thương sót và ơn của Ngài đã cảm động tôi quay sang Chúa. Từ khi tôi dâng cuộc sống tôi cho Chúa, ba điều xảy ra:
Thứ nhất, tôi bắt đầu càng ngày càng nhìn cuộc sống từ quan điểm của Đức Chúa Trời. Đúng là một phép lạ thế nào mà toàn bộ phối cảnh ( perpective) của tôi đã thay đổi. Chỉ biết Ngài ( nắm quyền) quản lý đủ làm cho tôi dễ chịu. Ít sợ hãi và phiền não hơn khiến không còn hiện hữu nguyện nhận gây giận dữ. Trong EsIs 41:10 Lời Ngài phán, “ Đừng sợ, vì ta ở với ngươi.” Cũng vậy, Phi Pl 4:7 nói về một sự bình an vượt quá sự hiểu biết cùa chúng ta. không phải là sự bình an tôi vốn có, mà là sự bình an Ngài đặt cho tôi.
Thứ nhì, tình yêu của Đức Chúa Trời đang thay thế sự giận dữ trong đời sống tôi. Cho tôi thấy rằng tôi có giá trị trong mắt Ngài. Ngài bày tỏ tình yêu ấy bởi việc chết trên thập giá cho tôi sự đáp ứng tình yêu của tôi là tin tưởng rằng đường lối của Ngài luôn luôn lớn hơn đường lối của tôi và sự tin cậy đó đã dẫn đến hành động qua sự cầu nguyện, kêu cứu lời Ngài, và bước đi trong đức tin bởi những đường lối chỉ đạo yêu thương của Ngài. Ngài đã biến đổi tâm trí tôi và đã làm cho tôi những gì mà tôi chưa từng có thể làm cho mình được. Và qua Thần linh Ngài, tôi tìm thấy sự an nhàn mà tôi đã hằng tìm kiếm. Ngài đã biến sự phiền não và tuyệt vọng của tôi thành hi vọng, sự sợ hãi của tôi thành đức tin, và nỗi đau đớn của tôi thành lòng trắc ẩn.
Cuối cùng, tôi đang dựa vào Christ mỗi ngày để Ngài giúp tôi kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn của mình. Sự bình an mà tôi có chỉ đến từ việc có được một mối quan hệ hoàn toàn lệ thuộc vào Christ. Và tôi vui mừng vì mối quan hệ của tôi dựa trên sự thành tín của Ngài đối với tôi, chớ không phải sự thành tín của tôi đối với Ngài.
Bạn thấy đó, đôi khi tôi vẫn còn chiến đấu với sự thiếu kiên nhẫn. Mới hôm qua tôi đã suýt mất bình tĩnh, nhưng tôi đã không phản ứng giống như gã Tom giận dữ ngày xưa. Thay vào đó, tôi dựa vào những lời hứa của Ngài trong ITe1Tx 5:23-24 và Phi Pl 1:6.
Tôi không phải là tất cả mà tôi muốn là, tôi không phải là tất cả mà tôi có thể là, nhưng ngợi khen Đức Chúa Trời, tôi không phải là con người giận dữ mà tôi đã thường là. Cám ơn các bạn đã cho tôi chia xẻ.

Tôi lượng giá những mối quan hệ của mình. Đề nghị tha thứ cho những ai đã làm tổn thương tôi, thực hiện đền bù cho thiệt hại mà tôi đã làm cho người khác, trừ khi làm vậy sẽ gây hại đến họ hoặc người khác.
“Hạnh phúc thay cho những người có lòng thương xót”

“ Hạnh phúc thay cho những kẻ giảng hòa”
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 12-5-2021 09:27 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách