† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2613|Trả lời: 0

Công Tác - Bài Giảng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-10-2011 08:29:52 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Công Tác Của Mục Sư
Tác giả: Eleaser E. Javier

Bài Giảng

Trong đơn vị 2 chúng ta khảo sát những mối quan hệ của mục sư với những người chung quanh ông. Chúng ta xem qua những mối quan hệ cá nhân của gia đình mục sư, những mối quan hệ của ông với cộng đồng, rồi đến các nguyên tắc đạo đức hướng dẫn hành vi của đời sống cá nhân và cộng đồng của mục sư. Bây giờ chúng ta sẵn sàng nhìn vào điều mà chúng ta có thể gọi là công việc đầu tiên của mục sư - chức vụ giảng. Trong bài học này chúng ta khảo sát tầm quan trọng của sự giảng. Chúng ta sẽ thấy Tân ước nhấn mạnh điều này như thế nào. Mặc dù vai trò của mục sư không chỉ dành riêng cho việc giảng, nhưng đó là công việc mà mục sư phải tiêu hao nhiều thì giờ và công sức, và chiếm một vai trò rộng lớn trong sự hoàn thành mỹ mãn chức vụ Chúa kêu gọi mình. Chúng tôi khích lệ bạn học kỹ về nghệ thuật giảng. Trong loạt bài Phục vụ Cơ đốc nhân của ICI, có môn học tựa đề” Giảng và Dạy”. Trong phân ngành Cao đẳng bạn có thể tìm thấy môn” Giảng theo cách Giải Kinh” (Expository Preaching), cũng như” Những nguyên tắc Giảng” (Principles of Preaching) sẽ giúp ích cho bạn.
Bài học này sẽ giải thích bản chất của sự giảng và một số lãnh vực thực tế liên quan đến chức vụ giảng. Một phần của môn học bàn về những thể loại bài giảng và những thể loại này được dùng như thế nào trong chức vụ giảng.Chúng tôi cũng sẽ thảo luận cách bạn có thể lên kế hoạch cho việc giảng để bạn có thể bao quát được phạm vi rộng của chân lý Kinh Thánh.
Khi bạn chú ý vào ý nghĩa và tầm quan trọng của sự rao giảng, tôi cầu nguyện để bạn sẽ thấy mình khao khát được Chúa sử dụng trong công tác rao giảng sứ điệp của Ngài. Nguyện bạn được thách thức với sự kêu gọi để giảng, và sử dụng chức vụ ấy để chinh phục người hư mất, dạy dỗ những tín hữu và làm cho Hội thánh tăng trưởng để đạt đến toàn bộ mức độ của sự đầy trọn trong Đấng Christ.

Dàn ý bài học
*Bản chất và tầm quan trọng của Sự Giảng.
*Sửa soạn công tác Giảng.
*Phân phát Sứ Điệp.
*Nhu cầu khác nhau trong Sự Giảng.
Những mục tiêu của bài học
Học xong bài này bạn phải có thể:
* Dựa theo Kinh Thánh giải thích vì sao giảng là chức vụ hàng đầu của mục sư.
* Nhận diện mục tiêu của sự rao giảng.
* Mô tả những thể loại bài giảng và mục đích của một kế hoạch giảng Kinh Thánh toàn diện.
* Nhận diện những phương pháp cải tiến cách phân phát sứ điệp và nội dung sứ điệp.
Những hoạt động học tập
1. Nghiên cứu bài học và làm bài Trắc nghiệm cá nhân theo sự hướng dẫn ở bài 1.
2. Nhớ xem nghĩa của bất cứ chữ căn bản nào bạn không biết ở phần Chú Giải.
Những chữ căn bản
Bán chánh thức.
Bao hàm, bao quát.
Chói sáng.
Giải luận.
Khuyên bảo.
Khôi phục.
Lịch Cơ Đốc.
Nẩy sinh
Nghi thức.
Phân phát sứ điệp.
Phát ngôn viên.
Tồn trữ.
Vận dụng.
Triển khai bài học
Mục tiêu 1: Giải thích mối quan hệ của sự giảng và mục đích giảng.
BẢN CHẤT VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ GIẢNG.
Khi nói về tầm quan trọng của sự rao giảng, chúng ta có thể ngạc nhiên khi đọc thấy Phaolô nói rằng qua sự ngu dại (foolishness) của sự rao giảng mà thế giới sẽ nghe Phúc Aâm và được cứu (ICo1Cr 1:21). Từ quan điểm của người nghe, sự rao giảng có thể được xem là một công việc rất dễ dàng. Sự rao giảng quan trọng và ám ảnh đến nổi sứ đồ Phaolô đã nói” còn không rao giảng Tin lành thì khốn khó cho tôi thay” (9:16). Trong bài học này chúng ta sẽ nghiên cứu sự rao giảng và chứng tỏ vì sao đây là công tác hàng đầu của mục sư.
GIẢNG LÀ GÌ ?
Chữ giảng xuất phát từ tiếng Latinh có nghĩa là” tuyên bố công khai”. Một số người khác lại định nghĩa đó là” sự khuyên bảo cách bán chính thức hoặc buồn chán”. Nếu bạn chỉ nắm lấy những định nghĩa này và không có gì hơn, thì bất cứ hình thức thuyết trình hay phát biểu công khai đều được coi là sự giảng. Ví dụ, một thầy giáo đang thuyết trình bài cũng xem là giảng. Từ những định nghĩa này dường như một người có thể rao giảng mà không dính dáng bất cứ điều gì đến Đấng Christ và lời của Ngài. Chúng ta hãy quay sang lời Đức Chúa Trời và tìm định nghĩa của Kinh Thánh về sự rao giảng.
ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ NGUỒN GỐC.
Tân ước cho chúng ta đủ chứng liệu để chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của sự rao giảng theo nội dung Kinh Thánh. Một số từ được dùng để mô tả sự rao giảng trong Kinh Thánh. Những từ chính là:
1. Công bố, báo trước: 61 lần.
2. Loan báo tin mừng : 50 lần.
3. Dạy bảo : 90 lần.
Khi chúng ta cẩn thận nghiên cứu Kinh Thánh, sự rao giảng không tập trung ý tưởng của con người về Đức Chúa Trời . Tiêu điểm là những gì Đức Chúa Trời đã làm cho con người, đã truyền đạt cho họ bởi những người được Đức Chúa Trời kêu gọi. Kinh Thánh chỉ ra rằng đã có những tiên tri giả nói bằng lời nói trống rỗng của mình, tuy nhiên Đức Chúa Trời đã tuyệt giao với họ (Gie Gr 14:14). Tiên tri Giêrêmi cũng nói rằng có những lần mà lời Chúa trái ngược lại với tư tưởng của sứ giả. Vậy, trong Kinh Thánh điểm nhấn mạnh của sự rao giảng là công bố những gì Đức Chúa Trời đã phán và đã thực hiện. Chữ” Đức Giêhôva vạn quân phán vậy” làm cho lời công bố có uy quyền, chứ không phải là sứ giả. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng yếu tố đầu tiên của định nghĩa, ấy là sự rao giảng có liên quan đến một sứ điệp từ Đức Chúa Trời.
SỨ GIẢ.
Sự kiện cho rằng sự rao giảng có liên quan đến sứ điệp từ Đức Chúa Trời hàm ý rằng có một sứ giả làm ống dẫn cho sứ điệp của Đức Chúa Trời, nói cách khác, sứ điệp của Đức Chúa Trời được phân phát như thế nào ? Một số người nghĩ rằng sự phân phát mạnh mẽ làm cho sứ điệp có thẩm quyền, nhưng điều này không đúng. Tập trung vào chức vụ tiên tri của thời Cựu ước chúng ta thấy Đức Chúa Trời là chủ thể của lời nói tiên tri, Ngài ban cho lời tiên tri một uy quyền tối thượng. Cho nên, không phải sự mạnh mẽ của diễn giả đem lại uy quyền cho sứ điệp, mà là chính sứ điệp. Con người (Tiên tri, người rao giảng) chỉ là cái loa hay phát ngôn viên, con người vốn lá đối tượng. Ở đây chúng ta thấy một bức tranh với ba nhân vật: Đức Chúa Trời, vừa là nguồn gốc vừa là chủ thể; tiên tri, sứ giả hay cái miệng qua đó Đức Chúa Trời phán; và con người, đối tượng của sứ điệp.
Trong Tân ước, ý niệm tương tự cũng được trình bày theo một số phương cách. Trong thơ tín gởi cho người Tesalonica, Phaolô cho chúng ta bản tóm tắt” Khi anh em nhận lời Đức Chúa Trời mà chúng tôi truyền cho, thì chẳng nhận như lời của loài người nhưng như lời của Đức Chúa Trời, mà lời ấy thực sự là như vậy, vốn đang hành động trong anh em là người tin” (ITe1Tx 2:13).
Lời được ban cho các tiên tri, thể hiện qua Đức Chúa Con, ủy nhiệm cho các sứ đồ, được dành riêng cho chúng ta trong Kinh Thánh. Lời đó không phải là tài năng khéo léo của người nói cũng không phải ý tưởng của con người về cuộc sống, tôn giáo hoặc những suy nghĩ và sức mạnh của sự thuyết phục mà làm thành lời giảng, nó là sự công bố của Lời Chúa.
Từ quan điểm của Kinh Thánh vì thế, sự rao giảng có thể được định nghĩa là sự công bố trung thành toàn thể lời khuyên dạy của Đức Chúa Trời, do một người được Đức Chúa Trời sai phái, với mục đích là thuyết phục con người đáp ứng cách tích cực với Đức Chúa Trời.
(1) Dùng một sơ đồ để giải thích những gì liên quan trong sự rao giảng, điền vào khoảng trống những nhân vật đại diện.
A nguồn gốc.
B ống dẫn
C người nhận
(2) Trong định nghĩa của Sách tự Học này về sự rao giảng, thì mục đích của sứ điệp là------------------------------------------------------------------------------------
Mục tiêu 2: Dẫn chứng nền tảng Kinh Thánh nói rằng rao giảng là nhiệm vụ hàng đầu của mục sư.
TẠI SAO PHẢI RAO GIẢNG ?
RoRm 10:13-15 chứng tỏ rõ rằng tại sao rao giảng là phương tiện Đức Chúa Trời chọn để công bố Phúc âm. Phân đoạn này chỉ rõ rằng rao giảng có một mục đích. Nó không chỉ đơn giản là tài hùng biện hay một sự luyện tập trong sự vận dụng tình cảm.
Vì cớ tội lỗi con người bị xa cách Đức Chúa Trời, nên con người cần được giải hòa với Đức Chúa Trời. Phúc âm của Đấng Christ, tin mừng (tin lành) là sứ điệp mà Đức Chúa Trời cung cấp mọi sự con người cần để được giải hòa, và tin tức đó phải được phân phát cho mọi người (1:16). Phaolô đã hỏi ‘không có người rao giảng thì làm sao họ nghe ?’ (10:14). Câu hỏi của ông chỉ cho chúng ta thấy sự rao giảng quan trọng làm sao. Đọc những câu hỏi của Phaolô theo thứ tự đảo lộn thì chúng ta thấy rõ sự rao giảng là điểm xuất phát cho việc công bố Phúc âm. 10:13-14 mô tả tiến trình:
1. Lời Chúa được rao giảng.
2. Tội nhân nghe những gì được rao giảng.
3. Tội nhân tin sứ điệp.
4. Khi tin, tội nhân kêu cầu Danh Đức Chúa Trời.
5. Khi kêu cầu danh Chúa, tội nhân được cứu.
Vì vậy chúng ta thấy rằng những gì bắt đầu với sự rao giảng được kết thúc bằng sự cứu chuộc. Tầm quan trọng của sự rao giảng được nhấn mạnh bằng những phân đoạn Kinh Thánh khác để mô tả rao giảng là gì:
1. Sự rao giảng là công cụ của sự cứu rỗi. Phaolô công bố rằng Đức Chúa Trời hài lòng qua sự rao giảng để cứu những người tin (ICo1Cr 1:21). Ở đây nhấn mạnh về nội dung của sự rao giảng chứ không phải hành động rao giảng. Phúc âm được rao giảng là quyền năng của Đức Chúa Trời đem sự cứu rỗi cho những người tin. Chính là qua sự rao giảng tội nhân có thể đáp ứng và tiếp nhận ân phúc của Đức Chúa Trời.
2. Rao giảng phúc âm là phơi bày những gì vốn đã giấu kín. Công tác rao giảng là phơi bày những bí mật của Đức Chúa Trời. Nó trình bày ý nghĩa của sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho con người.
3. Rao giảng đưa ra một thách thức đòi hỏi sự đáp ứng. Sứ giả được ban cho quyền năng để kêu gọi con người đáp ứng. Điều này đòi hỏi người rao giảng phải ban phát sứ điệp cách rõ ràng nhất hầu cho con người có thể đáp ứng sự kêu gọi. Một khi sứ điệp được hiểu thấu đáo, người nghe không thể đứng trung lập. Người ấy phải đi đến một quyết định hoặc chống lại sự kêu gọi.
4. Rao giảng là công bố một sứ điệp khẩn cấp. Tin mừng phải được truyền ra khắp đầu cùng đất như một nhân chứng. Đức Chúa Trời không muốn người nào chết mất, nhưng Ngài muốn mọi người ăn năn để được cứu.
(3) Khoanh tròn mẫu tự trước những lời hoàn chỉnh ĐÚNG. Rao giảng là công tác đầu tiên của mục sư vì Kinh Thánh công bố rằng rao giảng:
a. Là phương tiện đầu tiên của việc công bố tin mừng.
b. Là bày tỏ những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.
c. Là sự vận dụng tình cảm.
d. Là sự kêu gọi một đáp ứng với Đức Chúa Trời.
e. Là tài hùng biện có sức thuyết phục.
(4) Theo RoRm 10:13, yếu tố cần thiết để một người được cứu là gì ?
Là người rao giảng, khi bạn nhân danh Chúa Jêsus để nói thì bạn có một trách nhiệm đáng kính sợ. Trong một ý nghĩa, số phận của những người nghe đang nằm trong tay bạn. Khi bạn giảng, bạn đang ban phát sứ điệp của Chúa của vũ trụ cho con người. Đây là một cơ hội rất lớn.
Mục tiêu 3: Nhận diện những sự chuẩn bị chung và đặc biệt góp phần cho việc xây dựng bài giảng.
SỬA SOẠN CÔNG TÁC RAO GIẢNG.
Vì Đức Chúa Trời kêu gọi mục sư để ban phát sứ điệp của Ngài cho con người, nên mục sư vừa tiếp xúc với Đức Chúa Trời vừa tiếp xúc với con người. Bạn không có chuẩn bị chu đáo trừ khi bạn quen thuộc cả hai. Vì bạn được Đức Chúa Trời chỉ định, nên bạn cần dựa vào sự hướng dẫn của Ngài khi bạn chuẩn bị giảng.
SỰ CHUẨN BỊ CHUNG.
Kiểm soát sự Phát Triển Thuộc Linh của Bạn.
Bài 3 bàn về sự phát triển thuộc linh của chính bạn vốn là cơ bản của mối thông công liên tục, sống động với Đức Chúa Trời. Muốn được năng động phải có sự bền đỗ. Bạn phải có sự quen biết thân mật với Đức Chúa Trời để bạn có thể nhạy bén với sự hướng dẫn của Thánh Linh, nếu không, có thể lắm bạn trình bày không đúng về Đức Chúa Trời cho người khác vì bạn không thực sự biết Ngài.
Phát Triển một Nguồn Cung ứng Bài Giảng.
Tất cả những kinh nghiệm của bạn, những sự nghiên cứu sách báo và học hỏi, đều là những nguồn có thể cung cấp cho bạn tài liệu để soạn bài giảng. Khi bạn thực sự ngồi xuống soạn bài giảng, thì bạn rút ra từ nguồn dự trữ này. Khi bạn đã đọc một bài báo trước đây nhiều năm, bạn không có ý định làm một bài giảng đặc biệt, nhưng bạn thấy nó có giá trị. Bạn cất giữ và giờ đây bạn có thể đem ra sử dụng. Nó cũng có thể là một nan đề mà bạn phải đối đầu hoặc là một kinh nghiệm bạn đã chia sẽ với những người khác. Khi bạn suy gẫm ký ức của bạn được khơi dậy và những sự vật bắt đầu kết tinh trong lòng bạn. Nền tảng của tất cả những điều đó phải là sự đọc và học hỏi Kinh Thánh của bạn. Điều này luôn luôn là nguồn dự trữ đầu tiên của bạn. Bạn cần phải mở lòng ra cho Đức Chúa Trời, cho con người và cho thế giới chung quanh. Đức Chúa Trời có thể gieo một hột giống, một ý tưởng mà sẽ nảy mầm để cuối cùng ban phước cho bạn và cho hội chúng của bạn.
Bạn cần phát triển thói quen tốt trong việc lưu trữ những tài liệu có ích cho việc soạn bài giảng. Thực tế mỗi ngày chúng ta đều tình cờ gặp những tài liệu có ý nghĩa cho việc sử dụng trong hiện tại và tương lai. Đó có thể là một trích dẫn, một bài báo, một bức tranh minh hoạ, một bản tin thống kê hoặc những điều khác. Ngay cả khi có những điều này không ích lợi ngay lập tức nhưng lại có thể giúp đỡ bạn cách lạ thường trong tương lai. Người ta thường nói rằng chúng ta bị mất khoảng chín mươi phần trăm những gì đi qua tâm trí chúng ta . Nếu điều này đúng, thì chúng ta cần nghĩ ra một phương cách lưu trữ những tài liệu để khi cần chúng ta lấy nó ra. Một trong những cách tốt nhất ấy là lập hệ thống lưu trữ. Bạn có thể quyết định một cách thức tiện lợi đáp ứng cho nhu cầu của mình. Nếu bạn không thể cắt lấy những tài liệu đó, thì hãy sao chép lại và lưu giữ. Bạn có thể xếp những tài liệu theo chủ đề. Chẳng hạn bạn có thể dùng một phong bì đựng tài liệu dán nhản đề tài” ĐỨC TIN”. Rồi bạn để tất cả những lời trích dẫn, câu chuyện hay những gì liên quan đến đức tin vào phong bì ấy. Bạn cần có một hệ thống hữu hiệu sắp xếp để xác định vị trí trong việc lưu trữ để khi cần bạn lấy nhanh nhất.
(5) Viết một lời hoàn chỉnh ngắn cho những câu sau:
a. Phương tiện tốt nhất của tôi để giới thiệu Đức Chúa Trời qua lời của Ngài là
b. Nguồn dự trữ đầu tiên cần cho sự chuẩn bị chung cho việc rao giảng là
c. Giá trị của một nguồn dự trữ bài giảng là
SỰ CHUẨN BỊ ĐẶC BIỆT.
Làm thế nào để một người bắt đầu soạn một bài giảng? Người ấy khởi sự ở đâu ? Như trong phần trước, mục sư phải liên tục ở trong mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời.
Tất cả đều khởi đầu từ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của bạn khi bạn tiếp nhận mạng lịnh ra đi ban phát sứ điệp của Đức Chúa Trời. Mối tương giao cá nhân của bạn với Đức Chúa Trời được nuôi dưỡng bằng sự tĩnh nguyện, thông công và phục vụ Chúa, sẽ giữ bạn luôn luôn liên lạc với ‘tổng hành dinh’.
Sự chuẩn bị đặc biệt bắt đầu với một” Sứ điệp”. Sứ điệp là một ý tưởng được Đức Chúa Trời nhấn mạnh nơi lòng bạn qua lời sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời, nhưng nó được người rao giảng triển khai và ban phát cho người nghe như một bài giảng. Phải thận trọng, đừng để sứ điệp của Đức Chúa Trời bị che khuất vì quá ‘bài giảng hóa’ (sermonizing). Mục đích soạn bài giảng là ban phát sứ điệp của Đức Chúa Trời cho con người, vì vậy công tác chính của việc soạn bài giảng là trả lời câu hỏi” làm thế nào để ý tưởng thiên thượng được diễn đạt bằng thuật ngữ có thể hiểu được ?”.
Sự chuẩn bị đặc biệt bắt đầu với sự giải thích Kinh Thánh chính xác. Điều này đòi hỏi một sự nghiên cứu cẩn thận một đoạn văn trong bối cảnh cùng sự liên hệ của mạch văn ấy với toàn thể sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Rõ ràng điều này không xảy ra khi đọc Kinh Thánh cách tình cờ. Sự chuẩn bị này đòi hỏi một sự chuyên tâm học hỏi. Cẩn thận nghiên cứu đòi hỏi một người chuyên tâm học những điều sau:
1. Bối cảnh lịch sử của đoạn văn Kinh Thánh.
2. Cấu trúc ngữ pháp của đoạn văn.
3. Những tham khảo đối chiếu của đoạn văn.
4. Ý nghĩa thần học của đoạn văn.
Sử dụng những dụng cụ và phương tiện trợ giúp chúng tôi đề cập trong bài 4 sẽ mang nhiều ích lợi cho bạn khi nghiên cứu Kinh Thánh. Nơi nào không có sẵn những điều trên, thì bạn cần dành càng nhiều thì giờ càng tốt để đọc đoạn Kinh Thánh bạn dùng để giảng. Bạn cần dành nhiều thì giờ kiên nhẫn học hỏi với những dụng cụ nghiên cứu có sẵn (Thánh kinh phù dẫn, những sách giải kinh, những sách giải thích từ ngữ, Thánh kinh tự điển v.v...). Những người rao giảng có kinh nghiệm tin rằng thời gian thực sự để soạn bài giảng đòi hỏi không dưới hai mươi giờ mỗi tuần. Nếu bạn giảng ít nhất ba bài trong một tuần, thì số giờ soạn bài sẽ tăng lên. Đó là lý do tại sao bạn phải lập thời gian biểu mà chúng ta sẽ thảo luận trong bài 12. Bằng mọi phương tiện hãy tận dụng một phần rộng rãi thì giờ nghiên cứu của bạn cho việc soạn bài giảng. Tôi hy vọng bạn cũng được thuyết phục để đầu tư một số tiền mua những dụng cụ tốt nhất và những phương tiện trợ giúp nghiên cứu hữu ích cho bạn, để tăng thêm chiều sâu cho sự hiểu biết của bạn và giúp bạn truyền đạt lời Đức Chúa Trời hiệu quả hơn.
Sự chuẩn bị đặc biệt phát xuất từ những hoàn cảnh sống thực. Kinh Thánh là một quyển sách phi thời gian. Những nguyên tắc của Kinh Thánh có tác dụng không những vào thời đại của Kinh Thánh, nhưng đối với mọi

giai đoạn của lịch sử. Trách nhiệm của người rao giảng là giúp cho mọi người biết cách áp dụng những chân lý trường cữu này vào những hoàn cảnh đương thời của họ. Những kinh nghiệm cá nhân của bạn sẽ đi vào bức tranh này. Hãy nhìn xem sự tăng trưởng, sự phát triển và những phản ứng của con cái bạn. Chúng cung ứng những bức tranh minh họa rất tốt về sự tăng trưởng thuộc linh. Nhu cầu của con ngườinói chung và hội chúng của bạn nói riêng cung ứng dữ kiện phong phú về sự am hiểu những chân lý thuộc linh.
Hãy tìm trong nguồn dự trữ của bạn những tin tức, những hình ảnh minh họa hoặc sự kiện có thể làm tăng sự năng động và thích thú cho bài giảng của bạn. Hệ thống lưu trữ có phương pháp cũng sẽ rất có ích cho bạn tại điểm này.
Sự chuẩn bị đặc biệt tiếp theo sau những phương pháp kết cấu đúng đắn. Đa số những người rao giảng bắt đầu với một dàn ý sau khi họ đã chọn được định đề chính của sứ điệp. Dàn ý giống như một khung sườn. Nó cần được lấp đầy và bao phủ bằng nội dung. Những kết quả của việc nghiên cứu đoạn văn, những hình ảnh minh họa và áp dụng sẽ hoàn tất sự hình thành bài giảng. Là một người rao giảng, bạn cần phải làm cho lời của Đức Chúa Trời rõ ràng đối với thính giả của bạn. Ý nghĩa thật của những gì Đức Chúa Trời đang nói phải được sáng tỏ. Khi bạn sử dụng hình ảnh minh họa, thì những hình ảnh đó phải cộng thêm ánh đèn và chói sáng. Giữ cá nhân và nhu cầu của họ cho rõ nét khi bạn áp dụng chân lý vào hoàn cảnh sống của tín hữu của bạn. Sự áp dụng cần phải chỉ rõ lý do tại sao mỗi cá nhân cần đáp ứng với sứ điệp. Phần kết luận của bài giảng, bạn có thể kêu gọi sự hứa nguyện ngay lập tức. Sẽ luôn luôn là thích hợp để kêu gọi cá nhân đáp ứng. Người rao giảng kêu gọi sự hứa nguyện tựa như người chủ nhà đã dọn một bàn tiệc với thức ăn ngon và mời mọi người đến và thưởng thức.
Bạn phải quyết định viết hết từng lời của toàn bài giảng hay không. Nếu bạn là người mới bắt đầu, viết hết cả bài giảng là tốt cho bạn. Bằng cách này bạn có thể xem xét kỹ lưỡng toàn bài trước khi bạn ban phát. Tuy nhiên, điều đó không tự động có nghĩa là bạn mang toàn bộ bản thảo của mình lên tòa giảng. Bạn có thể đem hoặc không đem. Chúng ta sẽ nói thêm vài điều nữa về vấn đề này ở chương kế tiếp.
(6) Xếp đặt cho phù hợp những điều kiện của sự chuẩn bị đặc biệt cho bài giảng với phần mô tả ví dụ về hành động của bạn trong việc chuẩn bị.
1) Sứ điệp từ Thánh Linh
2) Giải thích Kinh Thánh đúng.
3) Những sự kiện, ví dụ minh họa đương thời.
4) Tư liệu liên quan đến đề tài.
5) Kết cấu dàn ý
...a. Bạn xem hồ sơ của mình về thông tin lịch sử Hội thánh tăng trưởng.
...b. Bạn khai triển những điểm chính cho một bài giảng.
...c. Trong sự cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh bạn có nhận thức mới về sự thách thức truyền giảng cho thế giới của Hội thánh.
...d. Bạn tìm lại trong hồ sơ lưu trữ một bản báo cáo về kế hoạch làm chứng của một Hội thánh và sự tăng trưởng phi thường.
...e. Bạn xem xét những phần tham chiếu Kinh Thánh, tra cứu Thánh kinh tự điển, Thánh kinh phù dẫn và sách giải thích từ ngữ Kinh Thánh.
Mục tiêu 4: Nhận thức phong cách sứ điệp thích hợp để đáp ứng nhu cầu khác nhau và hoàn cảnh riêng biệt.
BAN PHÁT SỨ ĐIỆP.
Bạn có cảm nghĩ như thế nào khi nghe một mục sư cố hết sức làm y như một người khác ? Đôi lúc những giảng viên trẻ có khuynh hướng thần tượng hóa một diễn giả vĩ đại. Một cách vô ý thức họ bắt chước phong cách và điệu bộ của vị đó. Những người khác lại cố làm giống như người nào đó mà họ ngưỡng mộ. Mỗi một diễn giả cần phát triển phong cách riêng của mình. Thường thì lúc bắt đầu giảng, bạn có cảm giác lúng túng, tuy nhiên, về sau, khi bạn có kinh nghiệm và tin quyết, thì bạn sẽ thư giãn và cảm thấy dễ chịu hơn. Hễ bạn càng chuẩn bị kỹ lưỡng bao nhiêu thì bạn sẽ được tự do hơn trong sự ban phát sứ điệp bấy nhiêu. Chúng ta sẽ thảo luận một số yếu tố ảnh hưởng đến việc bạn giảng, một số thuộc về bên ngoài và một số thuộc về cá nhân.
Những ảnh hưởng bên ngoài.
Tôi liệt kê ra đây một số yếu tố bên ngoài sẽ ảnh hưởng trên sứ điệp của bạn. Chúng ta hãy nghiên cứu kỹ từng yếu tố một.
1. Mục đích và nội dung của sứ điệp của bạn. Bạn sẽ thấy khá rõ ràng rằng giảng một sứ điệp về hy vọng hầu như khác hơn giảng sứ điệp về sự đoán xét. Giọng nói và lối diễn đạt của bạn sẽ hỗ trợ cho những gì Đức Chúa Trời muốn người ta biết. Bạn không nói về sự đoán phạt và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời cách nhẹ nhàng bằng một nụ cười toe toét trên môi. Mặt khác, bạn cũng không thể giảng một sứ điệp yêu thương, hi vọng và vui mừng bằng bộ mặt nghiêm nghị khó chịu.
2. Hướng suy nghĩ của người nghe. Bất kỳ loại thính giả nào cũng tiêu biểu cho con người ở trong những mức độ tăng trưởng thuộc linh khác nhau, và những người này có các thái độ khác nhau đối với một buổi thờ phượng. Bạn có những người tin và những người nghi ngờ, người có thiện cảm và người đề kháng, và bạn sẽ tìm thấy có những người vui lòng đến và những người bị ép buộc đến. Mỗi một người nầy đều có hướng suy nghĩ riêng. Suốt cả tuần lễ họ vật lộn với cuộc sống, cố gắng kiếm lấy miếng ăn. Một số trong họ đấu tranh cách tuyệt vọng để được công nhận, chấp nhận hoặc thành công. Trẻ cũng như già đều đối diện những cám dỗ. Nếu bạn đứng sau tòa giảng mà không bày tỏ sự thông cảm nhiệt tình, hoặc bạn nghĩ rằng tất cả những người đó đều đề kháng quá mức, thì bạn có thể tưởng tượng sự tiếp xúc của bạn sẽ làm được gì cho họ.
3. Tầm cỡ của cử tọa. Giọng nói của bạn là một dụng cụ đắc lực cho việc truyền thông có hiệu quả. Thật vậy, giọng nói và điệu bộ của bạn vang xa sứ điệp đến người nghe. Bạn phải điều chỉnh giọng nói tùy theo số lượng thính giả. Mặc dù không cần ráng sức nói lớn khi bạn nói với 35 người, nhưng bạn phải nổ lực lớn tiếng khi nói với 500 người. Những phương tiện phóng thanh có thể giúp ích nếu được sử dụng đúng cách và ở trong tình trạng hoàn hảo. Tuy nhiên, một hệ thống phát thanh công cộng quá lớn sẽ gây khó chịu và một hệ thống không hoạt động cách thích hợp rất có thể gây xao lãng. Số lượng cử tọa cũng ảnh hưởng đến cách bạn nói. Nếu bạn nói với một nhóm người từ 20 đến 30 người, có lẽ bạn sẽ có thái độ thoải mái hơn khi bạn nói với hàng ngàn người trong một hội trường lớn.
(7) Xếp đặt cho phù hợp phong cách giảng với tình trạng thính giả.
1) Nghiêm trang, khích lệ, nhiệt tình.
2) Giọng nói phấn khởi, cử chỉ chan hòa.
3) Yên tĩnh, êm dịu, hi vọng.
4) Vui vẻ cùng với sự nghiêm trang.
...a. Đám tang một đứa trẻ.
...b.Chiến dịch truyền giảng trong vận động trường thể thao.
...c. Lễ thành hôn của đôi bạn trẻ.
...d. Hội chúng gồm những tân tín hữu nghèo, làm việc cực nhọc.
Mục tiêu 5: Nhận ra các yếu tố có thể cải tiến việc ban phát sứ điệp.
NHỮNG ẢNH HƯỞNG CÁ NHÂN.
1. Cá tính riêng của bạn. Khó có thể tưởng tượng được khi một người thường nói nhỏ nhẹ lại la lớn liên tục khi người ấy giảng. Một vài giảng viên có khuynh hướng nói rất dịu dàng, nhưng khuynh hướng này có thể gây ấn tượng là họ bị dọa dẫm. Mặc dù Timôthê có thể cảm thấy mình bị khinh dễ vì trẻ tuổi, nhưng Phaolô bảo đảm rằng chàng đủ khả năng đảm nhiệm công việc. Nếu bạn cảm thấy mình không đủ khả năng đảm nhiệm công việc, thì việc ban phát sứ điệp có thể bộc lộ sự hối tiếc, và bạn không muốn biểu lộ điều này cho những người nghe mình. Vấn đề ấy là bạn ít học hơn đa số những tín hữu của bạn có thể thấy được trong lời giảng của bạn. Trước hết, bạn phải nhớ rằng bạn đang công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời, chứ không nói theo ý riêng mình. Đức Chúa Trời kêu gọi bạn và ủy thác cho bạn quyền ban phát sứ điệp của Ngài. Thứ hai, nếu bạn chuẩn bị kỹ, chắc chắn Chúa sẽ giúp đỡ bạn. Thứ ba, bạn cần nhớ rằng Đấng kêu gọi bạn cũng ban sức để bạn làm mọi công việc. Có người đã nói” Đức Chúa Trời không kêu gọi người có đầy đủ phẩm chất, mà Ngài ban phẩm chất cho những người Ngài kêu gọi”. Hãy nhớ điều Phaolô khuyên Timôthê” hãy thổi bùng lên ân tứ Đức Chúa Trời ban” ở bên trong và” làm gương cho những tín hữu” giữa những người mình làm việc (IITi 2Tm 1:6, ITi1Tm 4:12).
2. Việc bạn sử dụng phần ghi chú bài giảng. Tôi muốn nói cách vắn tắt về việc bạn nên đọc bài giảng của mình hay không. Dĩ nhiên, lý tưởng nhất là một người rao giảng không nên đọc bài giảng của mình. Tuy nhiên, khi bạn mới bắt đầu công tác giảng, để người nghe hiểu được và bạn cảm thấy an tâm về bài giảng của mình thì nên đọc sao cho thoải mái để người nghe dễ tiếp thu hơn là cố giảng từ những ghi chú viết tắt. Tuy nhiên, khi bạn cảm thấy thoải mái hơn ở trên tòa giảng, thì bạn đừng để mình bị buộc chặt vào những lời đã ghi ra. Những phần soạn bài có thể giúp bạn giữ được dàn ý bài giảng không đi lạc đề, nhưng nó không thể ngăn cản bạn đáp ứng sự dẫn dắt của Thánh Linh khi bạn giảng. Tôi đề nghị bạn nên viết ra toàn bản thảo bài giảng, rồi đọc đi đọc lại thật to mà không cần thuộc lòng. Rồi khi bạn giảng, bạn sẽ thấy những lời bạn viết đến với mình dễ dàng làm sao, cho dù bạn không cần nhìn vào ghi chú. Khi bạn có kinh nghiệm hơn, bạn có thể dùng một dàn ý chi tiết để giảng. Điều đó cũng sẽ giúp bạn trong những trường hợp được mời đột xuất mà không có thời gian chuẩn bị. Trong những trường hợp đó bạn không có cơ hội để viết ra điều gì bạn chỉ cần ghi nhớ những gì mình phải nói.
Những thói cầu kỳ (Mannerisms).
Hầu hết mỗi người đều có một kiểu cầu kỳ riêng mà nó sẽ nổi bật khi bị căng thẳng thần kinh. Khi bạn cố giấu sự căng thẳng của mình, bạn sẽ không biết rõ những kiểu cách cầu kỳ ấy. Chẳng hạn, vợ tôi có một cô em họ, cô ta là người hướng dẫn ca đoàn rất có khả năng. Cô được huấn luyện ở một học viện có nhiều giáo sư rất giỏi và chẳng bao lâu cô ta trở thành một nhạc trưởng xuất sắc. Về sau, cô ta đến một đại học nổi tiếng để học thêm lên nữa, tại đấy những sinh viên điều khiển các ban nhạc trình diễn
đều được quay phim để phân tích. Lần đầu tiên thấy mình điều khiển trong phim, cô ta khiếp sợ. Cô ta đã không ý thức về những thói cầu kỳ làm khó chịu của mình bị phô bày trên màn ảnh.
Điều đó cũng xảy ra cho những người rao giảng. Bạn có thể không biết những kiểu cầu kỳ làm cho những người nghe bạn khó chịu. Vài kiểu cầu kỳ rõ ràng như mang kính vào rồi lấy ra, vặn chặt hai bàn tay, nháy mắt lia lịa, rút khăn mu-soa ra, cắn môi, gãi đầu, sửa quần áo lại hay một ngàn lẽ một kiểu cách khác. Sự thật xáo trộn là những thành viên Hội thánh ít khi nói với bạn về các thói quen này. Nếu bạn có gia đình, thì vợ bạn là người có thể giúp bạn nhiều về những điều đó. Cô ta có thể quan sát các thói cầu kỳ này trong lúc bạn nói, rồi sau đó thảo luận với bạn để bạn có thể tránh đi.
Ngôn ngữ của Cơ thể (Body language).
Dường như đây là một khám phá lý thú mới mẽ trong một lãnh vực của sự truyền thông, diễn đạt bằng cử chỉ của thân thể (kinesis). Đó là một hệ thôâùng nghiên cứu mối quan hệ giữa động tác của thân thể và sự truyền thông. Ngôn ngữ của thân thể có thể bộc lộ những thái độ khác với những gì người ta nói. Chẳng hạn, nếu bạn nói một cách nhiệt tình về điều gì đó trong khi bạn uể oải rũ xuống bục giảng, thì bạn đang trình bày sự tương phản cho thính giả của mình. Và nếu bạn đứng với tư thế hung hăng và dọa dẫm, thì bạn không thể truyền đạt sứ điệp yêu thương được. Nên nhớ rằng ngôn ngữ của thân thể bộc lộ thái độ chân thật của bạn. Vì bạn đang ban phát sứ điệp của Đức Chúa Trời cho con người, nên thật là quan trọng vì ngôn ngữ của thân thể bạn phải hợp với những gì bạn nói.

Khi bạn đã hoàn toàn thông suốt đề tài của mình và phụ thuộc vào sứ điệp, thì thân thể bạn sẽ chấp nhận một sự diễn đạt phù hợp. Sau đây là vài hứơng dẫn bạn cần nhớ:
1. Ngôn ngữ của thân thể phải tăng cường sức mạnh sứ điệp chứ không làm giảm giá trị.
2. Ngôn ngữ của thân thể phải thích hợp với sự nhấn mạnh.
3. Ngôn ngữ của thân thể không chế ngự sứ điệp bằng lời.
Ngôn ngữ của thân thể là một chức năng tiềm thức hỗ trợ cho sứ điệp của bạn khi bạn có ý thức về bản thân mình. Bạn càng tập trung vào nội dung của sứ điệp chừng nào thì càng ít chú ý đến mình chừng nấy. Kết quả bạn sẽ truyền đạt sứ điệp của Đức Chúa Trời đến những người nghe cách thích đáng.
(8) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi câu mô tả một cách trau giồi việc ban phát sứ điệp.
a. William viết ra đầy đủ bài giảng của mình, rồi anh nhìn vào gương để tự tập giảng.
b. John giảng những bài giảng hay, nhưng anh không nghe lời góp ý của vợ về việc anh thường đằng hắng trong khi giảng.
c. Mặc dù Kwame rất ngưỡng mộ cha anh, một người giảng năng động, lớn tiếng và có uy quyền, nhưng anh tiếp tục giảng cách khoan thai dịu dàng của riêng mình.
d. Khi giảng Giăng 17, Henry thường đập mạnh vào tòa giảng để chắc rằng hội chúng đang chú ý nghe mình.
e. George, một mục sư phụ tá trẻ, nhút nhát, giảng mỗi khi anh có cơ hội.
(9) Trong câu (8), lời diễn đạt nào bạn không khoanh tròn mẫu tự ở đầu câu, hãy viết ra lý do trên những hàng sau đây:
Mục tiêu 6: Mô tả ba cách xếp loại chính của những loại bài giảng.
NHU CẦU KHÁC NHAU TRONG SỰ RAO GIẢNG.
Những Loại Bài Giảng.
Chúng ta sẽ tóm tắt những loại bài giảng trong phần này. Bảng tóm tắt sẽ cho chúng ta biết mỗi loại có cách dùng riêng. Mỗi mục sư có ý kiến khác nhau về loại nào là tốt nhất, nhưng bạn sẽ thấy mỗi loại đều có vị trí thích đáng và hữu dụng cho một số mục đích nhất định.
Thường thường có ba yếu tố quyết định loại bài giảng. Những yếu tố đó là:
1. Cấu trúc của bài giảng.
2. Nội dung của đoạn Kinh Thánh, và
3. Cách người giảng sử dụng đoạn Kinh Thánh.
Những bài giảng dựa vào cấu trúc gồm có: bài giảng qui nạp (inductive sermon), bài giảng suy diễn (deductive sermon) và bài giảng luận đề - phản đề (thesis-antithesis sermon). Nếu bài giảng dựa vào nội dung của đoạn Kinh Thánh, thì có bài giảng về giáo lý và bài giảng về tiểu sử nhân vật. Và nếu bài giảng dựa vào cách một người giảng sử dụng đoạn Kinh Thánh, thì bài giảng được phân theo loại theo đề tài, nội dung hoặc giải kinh.
Có ba cách chính xếp loại bài giảng tùy theo cấu trúc. Bạn có thể tìm thấy những phương pháp khác để phân loại bài giảng, nhưng ba loại sau được coi là cơ bản.
1. Bài giảng theo đề tài ( The topic sermon).
Bài giảng theo đề tài có một chủ đề chính, đề tài. Bài giảng có những phần chính rút ra từ đề tài đó, và độc lập với một đoạn Kinh Thánh. Mỗi phần chính được hổ trợ bởi một trưng dẫn Kinh Thánh tham chiếu được rút ra từ từng phần trong Kinh Thánh.
2. Bài giảng theo nội dung ( The textual sermon).
Những phần chính trong bài giảng theo nội dung rút ra từ một bản văn ngắn của Kinh Thánh. Chủ đề và những thành phần được hổ trợ chính yếu từ bản văn này.
3. Bài giảng giải Kinh (The expository sermon).
Bài giảng giải Kinh dựa vào ba hoặc nhiều câu Kinh Thánh được dẫn giải liên quan đến một đề tài hay một ý tưởng chính. Có năm điều cốt yếu phải trình bày trong một bài giảng giải Kinh, đó là:
A. Phải có sự trình bày cách chi tiết. Trình bày là từ ngữ giải thích hoặc phơi bày. Người giảng phải làm cho rõ ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh và phơi bày nó cách rộng mở. Mọi từ ngữ và câu căn bản đều phải được giải thích.
B. Phải có phần áp dụng. Điều này có nghĩa là chân lý phải đem vào thực tế, người giảng phải kêu gọi một sự đáp ứng.
C. Tất cả những điểm chính phải đến từ một phân đoạn Kinh Thánh.
D. Phải đặt nền tảng trên ba hoặc nhiều câu Kinh Thánh liên tiếp.
E. Có một định đề một ý tưởng chủ yếu để kết cấu bài giảng. Định đề nối kết những phần chính lại với nhau và làm cho bài giảng đạt tính đồng nhất. Tất cả mọi loại bài giảng đều phục vụ cho mục đích riêng của sứ điệp và sử dụng một số bổ sung đa dạng góp phần truyền đạt chân lý của Đức Chúa Trời hiệu quả hơn. Tuy nhiên tôi đã mô tả kỹ hơn về loại bài giảng giải Kinh vì người ta thường áp dụng loại này nhiều nhất. Đây là cách lựa chọn thích hợp hơn hết để dạy và đem tín hữu đến sự trưởng thành trong Chúa. Chắc chắn một người giảng cần phải học về việc xây dựng bài giảng nhiều hơn điều tôi trình bày ở đây. Tôi cũng nhấn mạnh bạn nên theo học một lớp về truyền đạo pháp. Một lần nữa tôi cũng khuyên bạn nên học những loạt bài ICI mà tôi đã giới thiệu trước ở đầu môn học này.
(10) Xếp loại bài giảng với dàn ý mẫu.
1) Chủ đề.
2) Theo nội dung.
3) Giải Kinh.
...a. Tựa đề: Sự vâng lời của Exơra (Exo Er 7:10). Những phần chính: Exơra sẵn sàng vâng lời, sự vâng lời trọn vẹn, và sự vâng lời tiếp tục.
...b. Tựa đề: Binh giáp của Đức Chúa Trời (Eph Ep 6:10-18). Những phần chính: nhuệ khí của Cơ đốc nhân (c.10-13), khí giới của Cơ đốc nhân (c.14-17). Đời sống cầu nguyện của Cơ đốc nhân (c.18).
...c. Tựa đề: Đức Chúa Trời có quyền. Những phần chính: Đức Chúa Trời có quyền giải cứu (HeDt 7:25), Đức Chúa Trời có quyền ban ân phúc (IICo 2Cr 9:8), Đức Chúa Trời có quyền gìn giữ (Giu Gd 1:24).
LẬP KẾ HOẠCH CHO VIỆC GIẢNG CỦA BẠN.
Nếu bạn giảng ít nhất ba bài trong một tuần, thì bạn phải giảng 156 lần trong 1 năm. Mặc dù số lượng bài giảng nhiều đấy, nhưng bạn chỉ mới chạm qua bề mặt của mỏ vàng thuộc linh của Kinh Thánh. Hầu như tự nhiên, ai cũng có một số chủ đề mình thích, nhưng bạn phải nuôi dân sự mình bằng tất cả toàn bộ Lời Đức Chúa Trời. Bạn không đủ khả năng để giảng 156 lần về lời tiên tri trọn một năm, trong thời gian 5 hay 10 năm. Bạn cần phải cung cấp một thực đơn thuộc linh quân bình cho hội chúng của bạn. Điều này đòi hỏi bạn phải có một kế hoạch giảng bao gồm toàn diện Kinh Thánh. Phần sau đây tôi ghi ra một số trong những tiết mục mà bạn có thể khảo sát khi soạn kế hoạch giảng.
1. Nhu cầu cấp bách của dân sự bạn: Đức Chúa Trời có một sứ điệp cho con người trong hoàn cảnh của họ. Khi bạn tương giao với Đức Chúa Trời và biết rõ anh em mình, bạn sẽ hiểu được những nhu cầu cấp thiết trong đời sống họ. Khi bạn vừa mới bắt đầu công tác hay khởi lập một Hội thánh, rất có khả năng bạn sẽ giảng ở ngoài trời hay ở trong nhà mà nhu cầu đầu tiên là đưa người ta đến với Đấng Christ. Nhưng khi bạn ở trong một Hội thánh được thành lập chính thức rồi, thì bạn sẽ giảng trước tiên là để gây dựng tín hữu trong Hội thánh bạn. Rồi đến lượt họ, họ sẽ truyền giảng bất cứ nơi nào họ ở và sống đắc thắng trên thế gian này. Vì vậy điểm đầu tiên của kế hoạch giảng của bạn là: Những nhu cầu của tín hữu trong Hội thánh mình.
2. Sử dụng lịch Cơ Đốc. Xuyên qua niên lịch, có một số ngày đặc biệt gợi ý một số giáo lý căn bản và chủ đề đặc biệt. Tại điểm này, tôi xin bạn lưu ý: Đừng khóa mình vào đấy, tuy nhiên, hễ thấy thuận lợi thì dùng. Một số giáo phái sử dụng sách hướng dẫn nghi thức cho việc giảng có cung cấp những chủ đề, những câu Kinh Thánh, và những sự nhấn mạnh thuộc linh dựa vào niên lịch Cơ Đốc. Các ngày đặc biệt có thể là những dịp lễ mà người ta thường hướng tới để ăn mừng, tuy nhiên, quan trọng hơn nữa các dịp này cho bạn những cơ hội để dạy những giáo lý liên quan đến những chủ đề lớn về đức tin: sự Chúa thành nhục thể, sự phục sinh, sự ban quyền năng trong ngày lễ ngũ tuần cũng như tầm quan trọng của sự Cải chánh và những biến cố đặc biệt và lịch sử khác.
3. Nhu cầu phát huy sự trưởng thành thuộc linh. Chỉ giảng để đáp ứng những vấn đề cấp bách mà tín hữu đối đầu thì chưa đủ. Một hội chúng cần phải được xây dựng đến mức trưởng thành đầy đủ trong Chúa. Tín hữu cần được giới thiệu những mục tiêu mà họ có thể đạt được trong đời sống thuộc linh của mình và trong đời sống của Hội thánh. Nếu những người lãnh đạo Hội thánh sử dụng một niên lịch Cơ đốc, thì có những mục tiêu để họ có thể muốn đạt tới trong một khoảng thời gian. Bạn có thể lập kế hoạch giảng của bạn để chỉ rằng một mục tiêu ấy hình như là vật chất. Ví dụ một sự gia tăng số lượng thành viên, thực ra là một mục tiêu thuộc linh - sự truyền giảng.
4. Dạy về giáo lý và những nhân vật tin kính. Trong một khoảng thời gian trong năm, bạn có thể chú ý đến vài đề tài chính trong Kinh Thánh. Bạn có thể giảng một loạt bài về mỗi đề tài trong số những đề tài lớn để làm rõ chân lý về giáo lý, về sự tĩnh nguyện dưỡng linh và ngay cả sự truyền giảng. Nghiên cứu về những nhân vật trong Kinh Thánh như Môise, Giôsép, Đaniên, Đavít, hoặc Phierơ sẽ cung cấp chứng liệu cho những bài giảng dạy về đặc tính của Đức Chúa Trời. Những sự học hỏi này dạy về cách Đức Chúa Trời đối xử với con người và những phẩm chất cá nhân mà Đức Chúa Trời muốn hình thành trong họ.
(11) Mục tiêu đầu tiên của kế hoạch giảng của mục sư sẽ là:
a. Tránh làm cho hội chúng nhàm chán.
b. Động viên hội chúng suy nghĩ.
c. Gia tăng sự am tường Kinh Thánh.
d. Cung cấp một khẩu phần thuộc linh cân đối.
(12) Xếp đặt cho phù hợp mục đích đề cặp trong kế hoạch giảng với chủ đề bài giảng được gợi ý.
1) Đáp ứng nhu cầu cấp bách của hội chúng.
2) Sử dụng niên lịch Cơ đốc.
3) Phát huy sự trưởng thành thuộc linh.
4) Dạy về giáo lý.
5) Nghiên cứu nhân vật.
...a. Giôsép là một người quản lý giỏi.
...b. Phước cho những người bị ngược đãi vì sự công bình.
...c. Về những ân tứ thuộc linh, anh em chẳng nên không biết.
...d. Một gái đồng trinh sẽ sanh một trai.
...e. Người công bình sống bởi đức tin.
...f. Nếu chúng ta chỉ hy vọng nơi Đấng Christ trong đời này thì chúng ta là kẻ đáng thương.
Không kể đến điều cơ bản của kế hoạch giảng của bạn, là một mục sư điều quan trọng đối với bạn là phải suy nghĩ trước và lập những mục tiêu cho hội chúng của bạn. Kế đó, khi bạn nhận được sự dẫn dắt của Chúa, bạn có thể tiết lộ những điều kỳ diệu của lẽ thật thiên thượng. Một kế hoạch có hiệu quả sẽ giúp bạn tránh những bi kịch của việc chuẩn bị và giảng những bài giảng không thể hiểu được mà bạn soạn cách cẩu thả trong ngày hôm trước. Kế hoạch cũng giúp bạn suy nghĩ trước và chuẩn bị sẳn những tài liệu mà bạn sẽ cần cho mỗi trường hợp. Đây là một số điều nhắc nhở sau cùng:
1. Nêu rõ những mục tiêu giảng của bạn.
2. Chuẩn bị chu đáo từ trước.
3. Kế hoạch giảng của bạn phải linh hoạt, và quan trọng hơn hết là:
4. Luôn luôn lệ thuộc vào Chuá.
Bây giờ, những gì bạn đã học xong mới chỉ là sự khởi đầu. Khi bạn thực hiện những điều gợi ý này, bạn có thể hướng tới một” chương trình nuôi dưỡng thuộc linh” được nâng cao cho hội chúng hiện tại của bạn, hoặc cho những người mà Đức Chúa Trời sẽ giao cho bạn khi bạn bước vào chức vụ.
v
BÀI TỰ TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI LỰA CHỌN.
Khoanh tròn mẫu tự trước câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi.
1. Yếu tố chủ chốt liên quan đến sự giảng là:
a. Uy quyền của sứ giả.
b. Sứ điệp từ Đức Chúa Trời.
c. Sự động viên của sứ giả.
d. Sự đáp ứng của người nghe.
2. Sách Tự Học của bạn định nghĩa rao giảng là sứ điệp của Đức Chúa Trời, được công bố do sứ giả của Ngài, với mục đích:
a. Nói cho người ta về Đức Chúa Trời
b. Nói bằng quyền năng.
c. Dạy về Kinh Thánh.
d. Khuyến giục người ta đến với Đức Chúa Trời.
3. Từ RoRm 10:13-14, chúng ta có thể hiểu rằng giảng là:
a. Sự khuyến giục.
b. Sự cải tổ.
c. Sự cứu rỗi.
d. Sự giải luận.
4. Muốn đem người nghe đến quyết định tích cực với Đức Chúa Trời, thì giảng phải là:
a. Một thách thức đòi hỏi một đáp ứng.
b. Thích ứng với những gì người ta cảm thấy thích hợp.
c. Đầy xúc động và ban phát mạnh mẽ.
d. Một sự bày tỏ những mầu nhiệm thuộc linh sâu sắc.
5. Bước thứ nhất trong việc chuẩn bị đặc biệt cho sự giảng là:
a. Làm một dàn ý bài giảng.
b. Tìm kiếm hồ sơ cho một đề tài.
c. Tìm một đoạn Kinh Thánh thích hợp.
d. Nhận một sứ điệp từ Đức Chúa Trời.
6. Mục đích quan trọng nhất của một hồ sơ lưu trữ là:
a. Xếp đặt những tài liệu theo đề tài.
b. Sắp những tài liệu cần thiết cho dễ tìm.
c. Đáp ứng tài liệu minh họa tốt.
d. Cung cấp một hệ thống chỉ dẫn tham khảo.
7. Tầm cở và thái độ của hội chúng có thể ảnh hưởng đến bài giảng:
a. Đề tài.
b. Phong cách ban phát.
c. Độ dài.
d. Thời gian sửa soạn.
8. Loạt bài giảng tập trung trên ba hoặc nhiều câu Kinh Thánh liên tiếp là:
a. Bài giảng theo đề tài.
b. Bài giảng theo nội dung Kinh Thánh.
c. Bài giảng lịch sử.
d. Bài giảng giải Kinh.
9. Mục sư đảm bảo một khẩu phần thuộc linh cân đối cho hội chúng mình bằng việc:
a. Mời một số diễn giả khách đa dạng.
b. Giảng theo thứ tự thời gian hết trọn Kinh Thánh.
c. Sử dụng một kế hoạch giảng Kinh Thánh toàn diện.
d. Aùp dụng niên lịch Cơ đốc.
10. Để hoàn thành một chương trình giảng cân đối tốt, mục sư phải quan sát tất cả những điều dưới đây NGOẠI TRỪ:
a. Trông đợi sự cảm thúc cho bài giảng vào phút cuối.
b. Chuẩn bị kế hoạch giảng tốt từ trước.
c. Thừa nhận kế hoạch giảng linh hoạt.
d. Lệ thuộc vào sự dẫn dắt của Thánh Linh.
GIẢI ĐÁP CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
(1) a. Đức Chúa Trời
b. Sứ giả (tiên tri hay người giảng).
c. Người ta (người nghe sứ điệp).
(2) Khuyến giục con người đáp ứng cách tích cực với sứ điệp của Đức Chúa Trời.
(3) Bạn có thể khoanh tròn câu a, b, và d
(4) Người ấy phải nghe Lời Chúa được giảng ra, tin nhận và kêu cầu Chúa.
(5) Theo từ ngữ của bạn, câu trả lời có thể tương tự như sau:
a. Duy trì mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời.
b. Kinh Thánh hoặc bạn có thể nói, sự hiểu biết của tôi về Đức Chúa Trời và về Kinh Thánh.
c. Tài liệu (những hột giống) sẵn sàng cho việc soạn bài giảng, những hình ảnh minh họa, những bài báo về lịch sử, và truyền cảm, và những kinh nghiệm cá nhân.
(6)
a. 4) Tư liệu liên quan đến đề tài.
b. 5) Kết cấu dàn ý.
c. 1) Sứ điệp từ Thánh Linh.
d. 3) Những sự kiện, ví dụ minh họa đương thời.
e. 2) Giải thích Kinh Thánh đúng.
(7) a. 3) yên tĩnh, êm dịu, hy vọng.
b. 2) giọng nói phấn khởi, cử chỉ chan hòa.
c. 4) vui vẻ cùng với sự nghiêm trang.
d. 1) nghiêm trang, khích lệ, nhiệt tình.
(8) Bạn có thể khoanh tròn câu a, c, và e.
(9) Trong câu b) John làm giảm giá trị những bài giảng của mình bằng thái độ cầu kỳ gây khó chịu của anh. Trong câu d) cử chỉ của Henry không thích hợp cho đề tài bài giảng.
(10)
a. 2) Theo nội dung khúc Kinh Thánh.
b. 3) Giải Kinh.
c. 1) Đề tài.
(11) d) cung ứng một khẩu phần thuộc linh cân đối.
(12)
a. 5) nghiên cứu nhân vật.
b. 1) Đáp ứng nhu cầu cấp bách của hội chúng.
c. 3) Phát huy sự trưởng thành thuộc linh.
d. 2) Sử dụng niên lịch Cơ Đốc.
e. 4) Dạy về giáo lý.
f. 2) Sử dụng niên lịch Cơ đốc hay 4) dạy về giáo lý.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 12-5-2021 10:43 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách