† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2476|Trả lời: 0

Chúa Giê-xu - Cộng Đồng Phổ Thông

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-11-2011 09:09:11 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chúa Giê-xu Người Lãnh Đạo Gương Mẫu
Tác giả: Dr. Davit J. Wriglesworth

Lối Ra:
Cộng Đồng Phổ Thông:

Dưới sự sáng tạo và uy quyền của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy thế gian có rất nhiều cấp độ lãnh đạo khác nhau. Thứ nhất, Đức Chúa Trời sẽ ở đời đời trong địa vị và thẩm quyền của Ngài. Sự lãnh đạo thiên thượng sẽ không bao giờ thay đổi, vì không thể nào cải thiện sự toàn hảo được. Và từ sự toàn hảo thiên thượng này, chúng ta thấy một Đức Chúa Trời trong ba ngôi vị - Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh. Và mỗi thành viên trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời có những trách nhiệm cụ thể rõ ràng để làm ứng nghiệm kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời cho toàn cõi tạo vật. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã ấn định một thời điểm cụ thể (chỉ một mình Đức Chúa Trời biết mà thôi - Mac Mc 12:32-33) để chấm dứt thế gian hiện tại này và khai mạc cõi đời đời trong tương lai.
Thứ nhì, kế hoạch đời đời trong quá khứ của Đức Chúa Trời bày tỏ cho thấy tạo vật thiên sứ có trật tự rõ ràng trên thiên đàng ngay cả trước khi lập nền thế gian (Thi Tv 148:2, 5). Các thiên sứ đã có mặt khi Đức Chúa Trời dựng nên thế gian và vui mừng về điều đó (Giop G 38:4-7). Thiên sứ học là một bộ môn Kinh Thánh rất bao quát, nhưng cuốn sách này không cho phép chúng ta thảo luận chi tiết. Chúng ta sẽ dành thời gian để xác lập tính thực tại và sự dự phần của thiên sứ vào công việc của loài người. Không cần phải lý luận gì hết, chúng ta vẫn có thể kết luận thiên sứ là những hữu thể thuộc linh (HeDt 1:14) và cao trọng hơn bản tánh con người (2:7). Họ có quyền năng và tri thức siêu nhiên (IISa 2Sm 14:17, 20; IIPhi 2Pr 2:11). Chúng ta phải hiểu rằng họ không có cùng những thuộc tánh như Đức Chúa Trời là toàn năng và toàn tri (Thi Tv 130:20; IITe 2Tx 1:7).
Chúng ta không có đủ mọi chi tiết, nhưng thật sự có đủ sự khải thị để biết những cấp độ lãnh đạo đã được vững lập và được xác định rõ. Ba ngôi Đức Chúa Trời là tối cao trên tạo vật này, và Lucifer (về sau được xác định là Satan trong Kinh Thánh) là thiên sứ có quyền cao nhất, chỉ đứng thứ nhì sau Đức Chúa Trời. Khi khao khát được lớn hơn hoặc được bằng với Đức Chúa Trời, nó đã bị ném xuống khỏi thiên đàng (SaSt 3:4, 14; Exe Ed 28:12-16; KhKh 12:4, 7-9).
Ngày nay, chúng ta có cơ cấu lãnh đạo giữa vòng các đạo binh thiên sứ cả tốt lẫn xấu. Các thiên sứ không sa ngã thì tôn kính Đức Chúa Trời và vâng theo ý muốn Ngài. Họ truyền ra những công bố (SaSt 8:9-10; LuLc 1:13, 30; 2:8-15) và cảnh cáo về nguy hiểm hầu đến (18:16-19:29; Mat Mt 2:13). Và họ cũng phục vụ như những tác nhân thiên thượng trong việc đắc thắng điều ác (SaSt 19:13; IISa 2Sm 24:16).
Satan cùng với đạo binh thiên sứ sa ngã còn lại tận tâm tận lực tiêu diệt công việc của Đức Chúa Trời trên thế gian này. Nó tìm cách ngăn không cho con người quay về với Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài. Và đừng bao giờ quên Satan luôn luôn bắt chước Đức Chúa Trời, ngay cả trong sự lãnh đạo lẫn trong tổ chức. Tính hiệu quả của điều ác trong suốt lịch sử loài người đã cho thấy thế lực mạnh mẽ trong cách quản lý và ảnh hưởng của Satan trên thế gian.
Đức Chúa Trời dùng kế hoạch và kiểu mẫu trong việc thiết lập thế giới loài người có nhiều cấp độ khác nhau để hoàn tất kế hoạch thiên thượng đặc biệt của Ngài và đem con người quay về đúng địa vị. Đức Chúa Trời lập và phê chuẩn những tổ chức nhất định để quản trị công chuyện của con người - các nhà nước chính trị, sự khai sinh hội thánh, định chế hôn nhân và trách nhiệm cá nhân. Mọi dân tộc và mọi cá thể, bao gồm cả những cơ cấu chủ quyền được Đức Chúa Trời chỉ định, đang và sẽ chịu trách nhiệm khai trình trước mặt Đức Chúa Trời.
Do được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời, nên không thể phủ nhận được mục đích cội nguồn của con người. Con người được dựng nên để ca ngợi và thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Gia đình loài người ràng buộc những người dân thường để kết hợp họ lại với nhau trong sự thông công với Đức Chúa Trời và với nhau. Cơ cấu này được vững mạnh khi con người chú ý đến Đấng Tạo Hóa, và bị suy yếu rất nhiều khi tách rời khỏi ý muốn và công việc của Đức Chúa Trời.
Chúng ta hoàn toàn có quyền xử dụng từ ngữ “gia đình” cho các dân tộc trên thế gian. Trong nguồn gốc thiên thượng, chúng ta được dựng nên như một cộng đồng phổ thông. Trước khi có tháp Babên (SaSt 11:1-32), con người sống tại một địa phương, nói một thứ tiếng và hiệp một với nhau vì lợi ích của nhân loại. Khi nhân loại bắt đầu tự tôn cao, Đức Chúa Trời đã tản lạc họ khắp thế gian thành những chủng tộc, nền văn hóa, ngôn ngữ và bối cảnh khác nhau. Babên có nghĩa là” lộn xộn.” Và cộng đồng phổ thông này sẽ không bao giờ hiệp một lại được nữa cho đến triều đại của Đấng Cai Trị công bình của thế gian này, là Đức Chúa Jesus, Vua muôn vua và Chúa muôn chúa.
Trước khi tiến sang hội thánh địa phương và cơ cấu thẩm quyền của hội thánh ấy, chúng ta không thể bỏ qua tình trạng con người phải khai trình với Đấng Tạo Hóa. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm khai trình với Đức Chúa Trời về những ý tưởng, lời nói và việc làm của mình. Nói cách khác, toàn thế gian không thể thoát khỏi bổn phận này (RoRm Ro3:19). Giới không tin Đấng Christ sẽ bị đoán xét về tội lỗi chưa được tha của mình (3:23). Nếu không công nhận ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ phải đứng trước ngai của Đức Chúa Trời và không có cớ gì để biện hộ. Vì các lãnh đạo của thế gian này được Đức Chúa Trời chỉ định, họ sẽ có trách nhiệm lớn hơn để khai trình với Đức Chúa Trời.
Ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời đã giải cứu những người tin Đấng Christ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm khai trình, không phải về tội lỗi, nhưng về những việc lành của mình. Và chúng ta chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời về cá nhân mình (14:12) cũng như về tập thể (Eph Ep 4:25). Các lãnh đạo của Hội Thánh cũng sẽ có trách nhiệm lớn hơn về việc khai trình với Đức Chúa Trời (LuLc 12:48).
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:30 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách