† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2831|Trả lời: 0

Chinh Phục Thiêu Nhi - Đức Tin Cứu Rỗi Là Gì?

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-11-2011 08:41:04 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chinh Phục Thiêu Nhi Cho Chúa Cứu Thế

Đức Tin Cứu Rỗi Là Gì?
Khi một thiếu nhi nhận biết mình là một tội nhân và muốn lìa bỏ tội lỗi, em sẽ vui mừng nghe rằng Chúa Giê-xu đến cứu em. Đây là lúc đức tin cứu rỗi bước vào.
Đức tin cứu rỗi là gì?
Đức tin cứu rỗi là đức tin nơi thân vị và công tác của Chúa Giê-xu Cứu Thế.
Đức tin này đem chúng ta vào mối tương giao sống động với Cứu Chúa hằng sống. Kinh Thánh chép: “Ngài đã gọi anh em để thông công với Con Ngài, là Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế.” Đức Chúa Trời không chỉ muốn thay đổi hành vi bên ngoài của chúng ta. Ngài muốn đem chúng ta vào mối thông công sống động với Con Ngài. Đây là sự cứu rỗi!
Làm thế nào để bước vào mối thông công sống động với Chúa Cứu Thế Giê-xu? Bằng cách tin và nhận lãnh. Kinh Thánh chép: “Hãy tin Chúa Giê-xu Cứu Thế” (Cong Cv 16:31), “và nhận Ngài” (GiGa 1:12).
“Tin” Ngài và “nhận” Ngài nghĩa là gì?
TIN CHÚA GIÊ-XU CỨU THẾ
Trong Kinh Thánh, chỉ có một chỗ nêu ra cách trực tiếp câu hỏi sau đây: “Tôi phải làm chi để được cứu?”. Câu trả lời của ông Phao-lô là: “Hãy tin Chúa Giê-xu Cứu Thế thì ngươi … sẽ được cứu” Muốn hiểu tin nhận Ngài có nghĩa gì, chúng ta cần hiểu danh của Ngài có nghĩa gì?
“CHÚA ” - Đây là vương hiệu của Ngài, tượng trưng cho quyền cai trị của Ngài trên tất cả mọi sự. Tất cả quyền bính trên trời và dưới đất đều ở trong tay Ngài. Ngài là “Chúa của các Chúa.” Tin Ngài là Chúa nghĩa là nhận Ngài làm Chủ và vâng phục Ngài.
“GIÊ-XU ” - Đây là tên riêng, tên con người của Ngài. Có nghĩa là “Cứu Chúa.” Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá để cứu chúng ta khỏi hình phạt tội lỗi. Ngài sống trong chúng ta để cứu chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi. Một ngày kia, Ngài sẽ trở lại đem chúng ta về với Ngài, nơi đó chúng ta sẽ đời đời được cứu khỏi sự hiện diện của tội lỗi.
“CỨU THẾ ” - Đây là chức vị của Ngài, có nghĩa là “Đấng chịu xức dầu.” Ngài là vị vua được Đức Chúa Trời xức dầu.Kinh Thánh chép Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm “Chúa và Cứu Thế”
TIẾP NHẬN NGÀI
Để được cứu, chúng ta không những phải tin Chúa Cứu Thế chết cho tội lỗi mình, mà còn phải tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của riêng mình. Cô Ruth Paxson thường nói: “Muốn trở nên con cái Đức Chúa Trời, chúng ta phải tin đôi điều và chúng ta phải tiếp nhận một Đấng.”
SỰ CỨU RỖI BỞI CHÚA GIÊ-XU Cứu Thế
Quà tặng của Đức Chúa Trời
Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu Cứu Thế làm Cứu Chúa, chúng ta tiếp nhận một món quà
là sự sống đời đời.
SỰ CỨU RỖI LÀ MỘT ĐẤNG - CHÚA GIÊ-XU CỨU THẾ!
Đức Chúa Trời đã ban Con của Ngài để làm Cứu Chúa chúng ta. GiGa 3:16 chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài…”
Nhưng chúng ta phải tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của chúng ta. GiGa 1:12 chép: “Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời …”
“TIẾP NHẬN CHÚA CỨU THẾ” NGHĨA LÀ GÌ?
Tiếp nhận Chúa Cứu Thế nghĩa là tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của bạn và theo Ngài. Chúa Giê-xu phán: “Chiên Ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta.”
Thiếu nhi hiểu chuyện hùa theo “một kẻ hay bắt nạt” và cũng biết “theo một đám đông” nghĩa là gì?. Chúng ta cần giải thích cho các em hiểu rằng theo Chúa Cứu Thế là điều phước hạnh hơn nhiều.
Chúng ta phải trình bày Chúa Cứu Thế trong quyền năng phục sinh của Ngài. Ngài là Chúa Cứu Thế đã phục sinh vinh hiển, đắc thắng quyền lực của tội lỗi và sự chết. Ngài có tất cả năng quyền trên trời và dưới đất.
Ngài là Chúa đang cai trị:
trên trời đúng không? Đúng!
dưới đất đúng không? Đúng!
trên sự chết đúng không? Đúng!
trên tội lỗi đúng không? Đúng!
Chúa Cứu Thế là Chúa của mọi sự! Nếu Ngài là Chúa của mọi sự, Ngài đáng cho chúng ta đi theo, thờ phượng và phục vụ. Tin nhận Chúa Cứu Thế nghĩa là tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của bạn và theo Ngài.
SỰ CỨU RỖI - MỘt món quà nhẬn bỞi đỨc tin
Ý tưởng được cứu bởi việc lành đã in sâu vào tâm khảm của thiếu nhi. Hầu như tất cả các em đều nghĩ rằng được cứu là do làm việc lành. Để điều chỉnh ý nghĩ sai lầm này chúng ta phải dạy cho các em biết rằng sự cứu rỗi là một món quÀ. “Món quà” này chính là Chúa Giê-xu Cứu Thế. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Chúa Cứu Thế phục sinh vinh hiển để trở nên Cứu Chúa của chúng ta.
Quà tặng là một điều rất hấp dẫn đối với thiếu nhi, giúp các em hiểu sự cứu rỗi “miễn phí”, có thể nhận lấy ngay lập tức, và sẽ thuộc về các em ngay khi các em tiếp nhận.
Nên dùng GiGa 3:16 để trình bày sự cứu rỗi là một “quà tặng” thì rất phù hợp. Tôi đã trình bày cho một nhóm thiếu nhi đại khái như sau:
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc một câu Kinh Thánh quen thuộc. Tôi đọc một phần và các em sẽ đọc một phần. (Bạn dừng lại ở những khoảng trống để các em đọc. )
“Vì Đức Chúa Trời thương yêu đến nỗi đã ban một của Ngài hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị mà được.”
Đức Chúa Trời nói về ai khi Ngài dùng chữ “thế gian”? Ngài nói về tất cả chúng ta. Chúng ta đang ở trong thế gian. Và câu này nói rằng bất cứ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Bị “hư mất” nghĩa là bị lạc mất, bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời đời đời. Đức Chúa Trời không muốn một ai trong chúng ta bị hư mất.
Đức Chúa Trời ban gì cho chúng ta? Ngài ban chính Con Ngài! Nghĩa là Ngài ban Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta và trở nên Cứu Chúa của chúng ta.
Vì sao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một Cứu Chúa? Vì chúng ta cần có Cứu Chúa. Chúng ta nghĩ đến những điều xấu xa. Chúng ta nói những điều xấu xa. Chúng ta làm những điều sai lầm. Chúng ta không thể về Thiên đàng với tội lỗi trong lòng mình được. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài ban Con Ngài chết trên thập tự giá vì chúng ta. Ngài ban Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của chúng ta.
Nếu tôi tặng cho các em một món quà, các em có phải trả tiền cho tôi không? Không. Nếu tôi cho các em một món gì, các em có phải làm việc để nhận được món đó không? Dĩ nhiên là không. Nhưng có một điều các em phải làm để món quà thuộc về các em. Các em phải NHẬN. Tức là các em phải cầm lấy nó.
Tôi xin giải thích rõ hơn:
Đây là một quyển Kinh Thánh nhỏ chứa đựng biết bao nhiêu câu Kinh Thánh tuyệt vời.
(Tôi dùng một quyển Kinh Thánh nhỏ, màu đỏ )
Các em muốn có quyển Kinh Thánh này không?
(Tôi hỏi một em ngồi phía trước )
Tốt lắm! Mời em lên nhận.
Đây… bây giờ quyển Kinh Thánh thuộc về em rồi. Em không cần phải trả tiền cho tôi. Em không cần phải làm việc mới có được nó. Tất cả những gì em ấy cần làm là nhận lấy, và bây giờ nó thuộc về em.
Nhưng nếu em ấy nói: “Không, em không muốn nhận.” thì quyển Kinh Thánh có thuộc về em không? Không!
Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu để trở nên Cứu Chúa của các em, nhưng nếu các em không nhận Ngài, thì Ngài có làm Cứu Chúa của các em không? Dĩ nhiên là không. Nếu các em muốn Ngài làm Cứu Chúa của mình, các em phải mời Ngài vào lòng mình. Các em không thể cầm Ngài trong tay như cầm một quyển sách nhưng các em có thể tiếp nhận Ngài vào lòng mình. Khi các em thật lòng mời Ngài vào, Ngài sẽ vào! Ngài sẽ trở thành Cứu Chúa của các em!
Để giúp đỡ các em đến với Chúa Cứu Thế , bạn hãy ghi nhớ những điều quan trọng này:
1. Mỗi em cần nhận biết mình đã phạm tội và hối tiếc đến mức muốn từ bỏ tội lỗi.
2. Em cần tin rằng Chúa Giê-xu chết vì tội em.
3. Em phải tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của em.
Trong khi bàn phải làm gì để được cứu, lắm lúc chúng ta chỉ bận tâm đến chuyện tối thiểu phải làm mà thôi. “Mức tối thiểu” đó có thể đưa người lên Thiên đàng, nhưng chắc chắn không giúp cho người ấy trở nên một tín đồ vui mừng và kết nhiều quả. Kết quả sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta giúp các em đến “mức tối đa” - tức là ngay từ đầu các em giao đời sống mình cho Chúa một cách hoàn toàn và vui mừng. Ngài đáng cho chúng ta dâng tất cả bản thân của chúng ta và tất cả điều chúng ta “có”.
“Hãy chuẩn bị đồ nghề, Đức Chúa Trời sẽ dùng bạn ”
(Paul la Botz).
Trong một tai nạn tàu lửa thảm khốc, nhiều người bị thương, một số người chết; đây đó có tiếng kêu la, rên rỉ. Một người bối rối hỏi: “Ở đây có bác sĩ nào không?”
Có một bác sĩ nhưng ông nhìn các nạn nhân đáng thương. Ông vò đầu bứt tai rên rỉ: “Ôi ước gì tôi có đồ nghề trong tay! Ước gì tôi có đồ nghề ngay bây giờ!”
Nếu bác sĩ phải có dụng cụ mới có thể làm việc hiệu quả, thì chúng ta càng cần có “dụng cụ” hơn để giúp đỡ những linh hồn bất diệt. Chúng ta có quan tâm đến mức lo chuẩn bị chính mình để chinh phục thiếu nhi cho Chúa Cứu Thế cách hữu hiệu không?


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:29 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách