† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2548|Trả lời: 0

Chinh Phục Thiêu Nhi - Quyền Năng Để Phục Vụ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-11-2011 08:51:05 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chinh Phục Thiêu Nhi Cho Chúa Cứu Thế

Quyền Năng Để Phục Vụ
“Các Ngươi Sẽ Nhận Lấy Quyền Phép, và Làm Chứng Về Ta. ”
(Cong Cv 1:8)

Người ta có thể rao giảng Phúc Âm cho thiếu nhi mà không mấy kết quả. Sứ điệp về thập tự giá thật là “quyền phép của Đức Chúa Trời,” nhưng sứ điệp này có được rao giảng trong quyền năng của Đức Thánh Linh hay không sẽ quyết định mức độ hiệu quả của sứ điệp.
Để phục vụ Chúa một cách hiệu quả, mỗi Cơ Đốc nhân cần nhận lãnh quyền năng. Chúa Giê-xu muốn chúng ta có một đời sống giống như Ngài. Trước hết, cần có một “Bết-lê-hem”: Con Đức Chúa Trời đến sống trong chúng ta. Kế đến, cần có “Gô-gô-tha”: chúng ta được hiệp một với Chúa Cứu Thế trong sự chết của Ngài trên thập tự giá. Sau đó là “Lễ Ngũ Tuần”: quyền năng của Đức Thánh Linh đến trên chúng ta để chúng ta làm chứng về Ngài cách hiệu quả.
Chúng ta phải luôn nhớ rằng Gô-gô-tha đến trước lễ Ngũ tuần. Chúng ta phải đồng chết với Ngài trước khi kinh nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Jessie Penn-Lewis đã nói: Vì tín hữu tìm kinh nghiệm “Lễ Ngũ Tuần” khi chưa được công tác nền tảng của thập tự giá và sự phục sinh vận hành trước trong đời sống họ, nên ma quỉ như thiên sứ sáng láng đến trên họ với những sự giả mạo của nó … Đa số tín hữu xem thập tự giá chỉ là nơi tha thứ tội lỗi cho họ, nơi họ làm hoà lại với Đức Chúa Trời. Rồi họ kêu xin một “Lễ Ngũ Tuần” mà không xin công tác sâu xa của Đức Thánh Linh để sự sống A-đam cũ bị đóng đinh trên thập tự giá, và năng lực của người cũ ấy bị vô hiệu hóa đi. Đây là vị trí cơ bản, an toàn duy nhất để nhận lãnh quyền năng.
Đức Chúa Trời không tính xem chúng ta làm bao nhiêu việc nhưng Ngài xét vì sao chúng ta làm, và chúng ta nương dựa trên năng lực nào. Nếu động cơ sâu kín của chúng ta là để tìm vinh quang cho chính mình, Đức Thánh Linh sẽ lùi sang một bên, buồn rầu và yên lặng. Nếu chúng ta chỉ dùng năng lực và tài năng của người, công tác của chúng ta sẽ không có giá trị thuộc linh lâu dài.
Sứ đồ Phao-lô là gương mẫu của chúng ta về một đầy tớ thật của Đức Chúa Trời. Trong các thư tín gửi cho các hội thánh, ông Phao-lô cho chúng ta biết ông rao giảng điều gì, ông rao giảng như thế nào, và ông nương cậy vào năng lực nào.
ÔNG PHAO-LÔ RAO GIẢNG NHỮNG GÌ ?
Ông Phao-lô rao giảng thập tự giá. Ông công bố “Lời,” hoặc sứ điệp về thập tự giá là “quyền năng của Đức Chúa Trời.”
Từ ngữ được dịch là “Quyền năng” ở đây trong Hi văn là “dunamis”, qua đó chúng ta có chữ “dynamite.” Từ này có nghĩa là “năng lực hoạt động.” Ở đây ông Phao-lô nói rằng thập tự giá là “năng lực hoạt động” của Đức Chúa Trời. Đằng sau thập tự giá là một năng lực vô hạn!
Sứ điệp về thập tự giá không được những người khôn ngoan trí thức ở đời này ưa chuộng, nhưng đây là đề tài được Thánh Linh ưa chuộng và là sứ điệp đem sự sống đời đời đến cho những người hư mất.
Khi ông Phao-lô đến Cô-rinh-tô, ông thấy đây là một thành phố có văn hóa cao nhưng chìm ngập trong tội lỗi. Người Cô-rinh-tô đầy dẫy tri thức và triết học, họ tìm vinh quang trong sự khôn ngoan của loài người.
Chắc chắn ông Phao-lô bị cám dỗ áp dụng một phuơng pháp khôn ngoan hơn để rao giảng Tin Lành tại đây. Lẽ ra ông ta có thể làm điều đó - ông đã theo học một trong những trường đại học tốt nhất, ông là một trong những người thông minh nhất thế giới và ông rất thông thạo luật pháp Do Thái. Ngoài ra ông còn là một công dân La Mã, có đặc quyền công dân La Mã.
Ông Phao-lô biết rằng sứ điệp về thập tự giá là ngu dại đối với người Hy Lạp có giáo dục, có tri thức. Sau khi cân nhắc như vậy, ông bỏ “các khí giới của xác thịt” qua một bên và rao giảng sứ điệp về một Cứu Chúa chịu đóng đinh và sống lại. Ông nói: “Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế, và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự.”
Ông PHAO-LÔ GIẢNG NHƯ THẾ NÀO?
Ông Phao-lô nói rằng ông rao giảng Tin Lành “chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Chúa Cứu Thế ra vô ích.” Thật là một ý tưởng nghiêm trọng: Thập tự giá của Chúa Cứu Thế có thể bị vô hiệu hóa bởi người rao giảng!
Ông Jonh Wesley từng viết thư cho một người đã bỏ lối giảng dạy đơn sơ thuần chánh: “Tôi hy vọng bây giờ anh đã bỏ lối giảng dạy kiểu cách với lối văn cầu kỳ, mong anh sẽ giảng đơn sơ và tẻ nhạt như chúng tôi.” Chúng ta không cần phải rao giảng một cách “đơn sơ và tẻ nhạt”. Nhưng hùng biện hoa mỹ không phù hợp với sứ điệp Thập tự giá.
Ông PHAO-LÔ vận DỤNG quyền năng nào?
Ông Phao-lô nương cậy vào Thánh Linh là Đấng khiến Tin Lành kết quả trong đời sống và tấm lòng của người nghe. Ông nói: “Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời.”
Những ai trong chúng ta muốn phục vụ Chúa cần hiểu rằng chúng ta có thể sử dụng một trong hai loại năng lực: năng lực thiên nhiên và năng lực thuộc linh.
Năng lực thiên nhiên còn gọi là “năng lực xác thịt”, “năng lực của hồn”, đó là năng lực ra từ chúng ta chớ không đến từ Đức Thánh Linh. Năng lực thiên nhiên bao gồm năng tài, năng khiếu, tri thức, và tư cách thu hút của chúng ta.
Năng lực và tài năng thiên nhiên có thể gây ấn tượng mạnh mẽ nhưng không thể truyền đạt sự sống của Đức Chúa Trời cho người khác. “Hồn không thể chuyển đạt năng quyền của linh giới. Hiểm hoạ lớn nhất trong sự phục vụ Chúa là tình trạng nương dựa nơi chính mình, nhờ cậy vào năng lực của hồn chúng ta: năng tài, năng khiếu, kiến thức, sức thu hút, tài hùng biện, hoặc sự khéo léo.” (Nghê Thác Thanh)
Năng lực thuộc linh thật sự là quyền năng của Đức Thánh Linh. Chỉ một mình Đức Thánh Linh có thể ban sự sống thuộc linh cho loài người. Chúa Giê-xu phán: “Thần Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi.”
Cứu Chúa chịu đóng đinh cần có những đầy tớ chịu đóng đinh. Đức Chúa Trời không thể ban quyền năng của Ngài cho những con người “chưa chịu đóng đinh.”
Đức Thánh Linh luôn luôn hành động dựa trên cơ sở thập tự giá. Quyền năng của Ngài luôn luôn đâm rễ trong sự chết của Chúa Cứu Thế. Lẽ thật này được biểu thị qua lễ biệt riêng của các thầy tế lễ trong Cựu Ước.
Trước hết, các thầy tế lễ trong Cựu Ước được biệt riêng bằng cách bôi huyết của con sinh-hình bóng về sự liên hiệp của chúng ta với Chúa Cứu Thế trong sự chết của Ngài. Kế đến, họ được xức dầu-hình bóng của Đức Thánh Linh. Chỉ xức dầu vào những chỗ có huyết bôi, Đức Chúa Trời phán: “Chớ nên đổ dầu trên xác thịt loài người. ”
Nguyên tắc thuộc linh qua việc này là: Nếu chúng ta muốn kinh nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh trong chức vụ của mình, chúng ta phải biết thập tự giá trong đời sống mình. Ông Phao-lô nói: “Hầu cho tôi được biết Ngài và quyền phép của sự sống lại của Ngài … làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài.”
Chúng ta đang sống trong một thế giới ca ngợi vẻ đẹp bề ngoài và những nhân vật trên ti vi nên chúng ta rất dễ nghĩ rằng nếu muốn hiệu quả trong công việc Chúa thì chúng ta cần có tài năng và nhân cách năng động. Nhưng phương cách của Đức Chúa Trời không phải như vậy. Đức Chúa Trời lựa chọn và sử dụng “người dốt nát, người yếu đuối, người hèn hạ và người bị khinh bỉ.”
Jessie Penn-Lewis nói: “Những điều “tuyệt vời” nơi tín hữu luôn luôn chứa hiểm hoạ vì người ta dễ gắn liền những cái hay, cái đẹp ấy với con người. Mọi sự sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta có một bề ngoài “tầm thường”…và không có giá trị vì thiếu năng lực “mắt thấy được” trong khi đó Đức Chúa Trời âm thầm hành động qua chúng ta, là hạt lúa mì, khiến chúng ta kết quả nhiều cho Ngài. Được vậy thì sẽ không có vinh quang nào đến với chúng ta cả nhưng nhân cách của chúng ta thì được xem là “tuyệt vời”.”
Đức Chúa Trời không tìm kiếm những con người “tuyệt vời”. Ngài sử dụng những con người bình thường nhưng dâng mình cho Chúa Cứu Thế -những con người muốn được dùng và bằng lòng trả giá. Hudson Taylor nói: “Tất cả những con người phi thường của Đức Chúa Trời đều là những con người yếu đuối nhưng làm được những việc lớn lao bởi vì họ nương dựa nơi sự hiện diện của Ngài.” Đức Chúa Trời toàn năng với nguồn năng lực vô hạn của Ngài đang sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.
“Ôi nguyện tôi
NGU DẠI đến mức
biết nương dựa nơi Ngài để được khôn ngoan,
YẾU ĐUỐI đến mức
Ngài mặc cho quyền năng sức mạnh của Ngài,
TẦM THƯỜNG đến nỗi
ngoài Đức Chúa Trời ra chẳng còn được ai tôn trọng.
BỊ KHINH MIỆT đến nỗi
được giữ trong tro bụi dưới chân Ngài;
KHÔNG LÀ GÌ CẢ để
Đức Chúa Trời trở nên mọi sự cho tôi.”Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:30 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách