† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2401|Trả lời: 0

Loạt Bài Về Giao Ước - V. Phước hạnh của Giao ước mới

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-2-2012 12:37:47 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Loạt Bài Về Giao Ước
Tác giả: Malcolm Smith

V. Phước hạnh của Giao ước mới

Gie Gr 31:31-34 Đức GIÊ-HÔ-VA phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa. 31:32 Giao ước nầy sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Đức GIÊ-HÔ-VA phán vậy. 31:33 Đức GIÊ-HÔ-VA phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. 31:34 Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức GIÊ-HÔ-VA! vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức GIÊ-HÔ-VA phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.
A. câu 33 . . . Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng . . . : Giao ước mới và tốt hơn nầy với Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Jêsus Christ chứa đựng phước hạnh đầu tiên là chính Đức Chúa Trời sẽ tự tay Ngài viết luật pháp (tức lời Ngài) trong lòng chúng ta. Điều nầy được thực hiện bởi công tác của Đức Thánh-Linh là đấng có trách nhiệm dạy dỗ và dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật.
IGi1Ga 2:20 Về phần các con, đã chịu xức dầu (= Đức Thánh-Linh) từ nơi Đấng thánh, thì đã biết mọi sự rồi.
2:27 Về phần các con, sự xức dầu (Đức Thánh-Linh) đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận.
1. Tôi không thể nào giữ luật pháp: Khi mới đến với Đức Chúa Trời lần đầu tiên, chúng ta thường tin rằng chính những việc làm tội lỗi của chúng ta đã tạo ra nan đề. Kế đó chúng ta nhận thức rằng thực ra sự bất năng trong việc tuân giữ luật pháp của tôi chính là nan đề thật sự. Việc “nói dối” không phải là vấn đề lớn so với “kẻ nói dối.” “Hành động dối trá” có thể được tha thứ nhưng chúng ta vẫn còn mang bản chất của “kẻ nói dối,” là tác nhân đã thực hiện sự dối trá đó, để cứ tiếp tục lặp đi lặp lại hành động nầy hoài. Đó không chỉ là những gì tôi làm nhưng đúng hơn là có một điều gì đó sai trật đối với tôi.
Chúng ta có thể đồng ý với luật pháp của Đức Chúa Trời nhưng tuân giữ luật pháp ấy lại là một việc khác. Vì một khi đã vi phạm bất cứ phần nào của luật pháp thì chúng ta đều là kẻ có tội. Theo luật pháp thì không phải tránh làm điều sai trật là đã đủ, vì ngay cho dù chúng ta chỉ “suy nghĩ” hay “ham muốn trong lòng” hướng về điều sai trật thôi thì chúng ta cũng đã phạm tội rồi. Vì thế nếu chúng ta muốn được bước đi với Đức Chúa Trời trong mối giao ước thì Ngài phải làm một điều gì đó để thay đổi chúng ta. Điều nầy Ngài phán Ngài sẽ làm bằng cách chép luật pháp Ngài trong lòng chúng ta. Chúng ta trở nên những tạo vật mới trong Đức Chúa Jêsus Christ, với một bản chất mới mong ước được làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời từ đáy lòng mình.
IICo 2Cr 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
2. Tôi đã chết trong Đấng Christ: Khi Chúa Jêsus chết trên thập tự giá thì bản tánh cũ của chúng ta cũng đã bị đóng đinh và đồng chết với Ngài trên thập tự giá. Giờ đây chúng ta có thể sống trong bản tánh mới bởi sự hiện diện và quyền phép của Đức Thánh-Linh. Không phải là tôi đang cố gắng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời vì cái “tôi” muốn tìm cách để có được sự cứu rỗi của Ngài nhờ các việc lành mình đã chết trên thập tự giá. Tôi không còn cố gắng để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nữa nhưng đúng hơn chúng ta hành động xuất phát từ ước muốn mà Ngài đã đặt để trong lòng mình. Chúng ta sẽ sống bởi bông trái của Đức Thánh Linh Ngài sống qua đời sống của chúng ta.
GaGl 2:20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
RoRm 6:3-6 Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? 6:4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. 6:5 Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: 6:6 vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.
B. câu 33 “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. ” Sẽ có một mối tương quan thiên thượng. Chúng ta sẽ không chỉ là các tạo vật của đấng tạo hóa nhưng chúng ta sẽ bước vào một mối tương quan sống động trong đó chúng ta sẽ là con cái của Ngài, và là dân sự của Ngài. Chúng ta đã được mua chuộc với một giá cao là huyết quý báu của Đức Chúa Jêsus Christ.
C. câu 34 Các ngươi sẽ không còn phải dạy những kẻ tin là “hãy nhận biết Đức Giê-hô-va ” vì hết thảy sẽ biết Ngài, từ kẻ nhỏ nhất đến kẻ lớn nhất. Giây phút chúng ta tham dự vào mối giao ước, Ngài sẽ nhận trách nhiệm tự bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Đây không phải là một việc làm về phần chúng ta nhưng, như với tất cả các phần khác của giao ước, đó là việc làm của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Sự mặc khải đến từ Đức Chúa Trời. Chỉ một mình Ngài mới có thể bày tỏ cho lòng chúng ta biết Ngài là ai. Ngài làm điều nầy qua công tác của Đức Thánh-Linh. Đôi khi điều nầy xảy ra khi chúng ta đọc lời Ngài, hoặc khi chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời. Loài người có thể dạy dỗ nhưng chính Thánh Linh Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống để làm cho những lời dạy dỗ ấy sống động đối với người nghe.
Cơ Đốc Nhân thật sẽ ao ước được giao thông mật thiết với Đức Chúa Trời vốn là điều hiển nhiên trong đời sống của họ bước đi với Ngài.
Một số chứng cớ bày tỏ rằng chúng ta “biết Đức Chúa Trời” và đang ở trong mối giao thông đúng đắn với Ngài là gì? (trong thư 1 Giăng, từ “biết hay được biết” được dùng 32 lần):
1. Nếu chúng ta thường xuyên vâng giữ các điều răn của Ngài: IGi1Ga 2:3-4 Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. 2:4 Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người.
2. Tình yêu của chúng ta đối với Ngài sẽ khiến chúng ta bước đi trong sự yêu mến lẫn nhau: IGi1Ga 2:5 Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài.
3. Nếu chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Đức Thánh-Linh đang dạy dỗ lẽ thật cho chúng ta: 2:20 Về phần các con, đã chịu xức dầu từ nơi Đấng thánh, thì đã biết mọi sự rồi. 2:27 Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận.
4. Nếu chúng ta bước đi (thường xuyên cư xử) trong sự công bình của Đức Chúa Trời chứ không theo những điều ưa muốn của xác thịt: 2:29 Ví bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra.
5. Nếu chúng ta ở trong Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể bước đi tự do khỏi tội lỗi. Việc ở trong Chúa đòi hỏi một sự nỗ lực liên tục tìm kiếm và thuận phục theo ý muốn Ngài; để rồi ý muốn của tôi sẽ bị loại bỏ để phục sự ý muốn của Ngài: 3:5-6 Vả các con biết Đức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi. 3:6 Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài.
6. Nếu chúng ta yêu anh em trong Đấng Christ cách chân thật (đôi khi điều nầy cần có quyền năng siêu nhiên để đặt những người khác trước chính bản thân mình): 3:14-15 Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. 3:15 Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.
7. Nếu chúng ta thực hành (bày tỏ ra) tình yêu mà chúng ta nói mình đang có với tư cách tín đồ của Đấng Christ: 3:18-19 Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. 3:19 Bởi đó, chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật, và giục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài.
8. Nếu chúng ta biết Đức Thánh-Linh đang ở trong chúng ta làm chứng với chúng ta rằng chúng ta thuộc về Ngài. Đức Thánh-Linh ban cho tôi sự xác quyết (bởi sự làm chứng trong tâm linh tôi) về sự cứu rỗi của tôi: 3:24 Ai vâng giữ các điều răn thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh-Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. 4:13 Bởi điều nầy chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Đức Thánh-Linh Ngài cho chúng ta.
RoRm 8:16 Chính Đức Thánh-Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.
9. Nếu chúng ta nghe và nhận biết lẽ thật của Đức Chúa Trời khi lẽ thật ấy được rao giảng ra: IGi1Ga 4:6 Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chơn thật và thần sai lầm.
10. Nếu chúng ta biết lẽ thật rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và duy nhất trong Ngài có sự sống đời đời: IGi1Ga 5:20 Nhưng chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Đấng chơn thật, và chúng ta ở trong Đấng chơn thật, là ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chơn thật và là sự sống đời đời.
Cong Cv 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
D. câu 34 “Ta sẽ chẳng nhớ tội chúng nó nữa. ” Đức Chúa Trời sẽ không ghi nhớ tội lỗi của chúng ta để dùng nó chống lại chúng ta. Huyết hy sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã đủ để cất tội lỗi của chúng ta đi và để trình dâng chúng ta “được xưng công bình” trước mặt Đức Chúa Cha, y như thể tôi chưa hề phạm tội vậy.
Nếu chúng ta để cho lẽ thật chạm đến tấm lòng mình, chúng ta sẽ nhìn thấy mối quan hệ giữa chúng ta và đấng đã lập giao ước với chúng ta trong một cách thức mới mẻ. Chúng ta sẽ không còn cảm thấy mình không xứng đáng sử dụng các phước hạnh của giao ước nầy, song trái lại chúng ta sẽ nghiêm chỉnh tự ràng buộc mình vào tất cả những phước hạnh chúng ta có thể nắm giữ được vì cớ địa vị mới của chúng ta trong Đức Chúa Trời.
Xin nhớ rằng chúng ta không còn là kẻ mắc nợ nữa vì Đức Chúa Trời đã trả xong món nợ của chúng ta hầu cho chúng ta có thể bước đi cách tự do. (Hình ảnh minh họa về dân Y-sơ-ra-ên đã nhận lãnh sự “gấp đôi” đối với tất cả tội lỗi của mình. Ê-sai 40:1;. Một quốc gia hoàn toàn băng hoại trong tội lỗi đã được giải phóng khỏi mọi tội lỗi mình.) Dù món nợ lớn đến đâu đi nữa thì nó cũng được trả hết rồi. Đức Chúa Trời không thể ghi nhớ tội lỗi của người tin theo Ngài nữa.
E. Kết luận:
Chúng ta phải nhớ rằng khi bước vào trong giao ước thì chúng ta phải “chết” (GaGl 2:20), là điều hạ chúng ta xuống đến chỗ “bất lực” theo ý Đức Chúa Trời muốn, không còn là con người ngạo mạng như trước đây, suy nghĩ theo sức riêng của mình rằng mình là một cái gì đó mà thực ra không đúng với con người thật của mình. Giờ đây Đức Chúa Trời thực sự là Đức Chúa Trời và tôi hoàn toàn bất lực, yếu đuối, và bất năng. Ngoại trừ một điều thực tế là nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà tôi được ở trong mối giao ước với Ngài. Điều đó có nghĩa là kẻ bất lực hoàn toàn ở trong mối kết ước với Đấng có sức mạnh tuyệt đối. Giờ đây mọi điều chúng ta làm đều là phản ánh của sự vĩ đại của Đức Chúa Trời mà thôi.
IICo 2Cr 12:9 Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.
Phi Pl 4:13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:45 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách