† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2670|Trả lời: 0

Loạt Bài Về Giao Ước - X. Giao ước Với Áp-ra-ham

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-2-2012 11:52:08 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Loạt Bài Về Giao Ước
Tác giả: Malcolm Smith

X. Giao ước Với Áp-ra-ham

A. Bối cảnh:
Một gia đình thuộc dòng dõi của Sem, tức Tha-rê - cha của Áp-ra-ham, đã dời đến vùng gọi là Vịnh Ba-tư. Trong Kinh Thánh của chúng ta chỗ đó được gọi là vùng U-rơ thuộc xứ Canh-đê, tức I-rắc ngày nay. U-rơ là một thành phố thiêng liêng được biệt riêng cho các vị thần và nữ thần mặt trăng. Mọi người sống trong thành nầy đều thờ lạy mặt trăng. Họ không còn nhìn biết Đức Chúa Trời chân thật. Người ta tin rằng Tha-rê là thợ đúc các tượng thờ. Do đó Áp-ra-ham đã được nuôi dạy phải thờ lạy các thần tượng và rất có thể đã thờ các thần mặt trăng cho đến khi Đức Chúa Trời của Sự Vinh hiển bày tỏ chính mình Ngài cho Áp-ra-ham. Vì thế Áp-ra-ham rất cần phải tách mình ra khỏi gia đình mình và sự thờ lạy thần tượng của họ. Điều quan trọng cần lưu ý là qua những lời lẽ diễn đạt trong 12:1, rõ ràng là Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài cho Áp-ram vào một lúc nào đó trong khi ông còn đang ngụ tại U-rơ xứ Canh-đê trước khi cả gia đình lên đường đến Cha-ran, vốn nằm trên đường đến xứ Ca-na-an (11:31-32). Có vẻ như là Áp-ram chắc hẳn đã nói với gia đình mình rằng chính Đức Chúa Trời không thấy được đã bày tỏ Chính mình Ngài cho Áp-ram và truyền cho Áp-ram phải đi đến xứ Ca-na-an. Tha-rê và cả gia đình cùng lên đường với Áp-ram, song họ đã dừng lại tại Cha-ran, không đến được vùng đất hứa. Áp-ram cùng gia đình mình đã chờ đợi tại Cha-ran cho đến khi cha ông qua đời. Kế đó, cùng với Lót và Sa-rai, ông đã vâng theo lệnh Đức Giê-hô-va và đi đến xứ Ca-na-an.
Bài học chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện trên là Áp-ram đã phải gánh chịu hậu quả của việc không vâng lời của ông. Trước tiên Chúa bảo Áp-ra-ham ra khỏi quê hương nhưng Chúa không bảo ông nói việc đó với cha và cả nhà mình, và cũng không bảo ông phải cùng đi chung với họ. Do đó, vì không vâng lời mà giữa đường ông phải dừng lại tại Cha-ran, và rồi phải chờ cho đến khi cha chết mới tiếp tục lên đường đến xứ Ca-na-an.
Chúa rất rõ ràng. Chúa phán dạy chúng ta làm điều gì một cách chính xác, cụ thể mặc dù chúng ta không hiểu rõ, nếu chúng ta không làm theo điều Chúa phán chúng ta sẽ gặp rắc rối.
12:1-3 Vả, Đức GIÊ-HÔ-VA có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. 12:2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. 12:3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.
Xứ Ca-na-an vào thời đó có dân Ca-na-an, vốn là hậu tự của Ca-na-an, con trai của Cham, cư ngụ. Đó là một nơi cực kỳ đồi bại, nơi mà tội dâm dục được kết hợp chặt chẽ trong sự thờ phượng tôn giáo, nổi tiếng khắp thế giới thời đó. Trong đền thờ có những người nam và nữ buôn dâm phục vụ trong các buổi lễ tôn giáo hàng ngày.
B. Áp-ram không có người kế nghiệp:

Áp-ram hoàn toàn thất vọng vì Sa-rai son sẻ và ông không có con để nối dõi. Ông có ý định nhận Ê-li-ê-se, một người đầy tớ sinh đẻ trong nhà ông, làm người kế nghiệp ông.
15:2 Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa GIÊ-HÔ-VA, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Ê-li-ê-se, người Đa-mách.
Đức Chúa Trời đáp rằng Ê-li-ê-se sẽ không phải là kẻ nối nghiệp ông, nhưng kẻ kế nghiệp ông sẽ từ nơi lòng ông mà ra, và hơn thế nữa dòng dõi ông sẽ đông như sao trên trời đến nỗi không thể đếm hết được.
15:4-6 Đức GIÊ-HÔ-VA phán cùng Áp-ram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi. 15:5 Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. 15:6 Áp-ram tin Đức GIÊ-HÔ-VA, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.
Câu 6 cho chúng ta thấy đức tin của Áp-ram khi ông đáp ứng lại ân điển của Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Do nơi sự yếu đuối của mình, Áp-ram tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, đó là đức tin, một thái độ đáp ứng lại lời hứa của Đức Chúa Trời, và khi làm như vậy ông được kể là công bình. Từ “kể” có nghĩa là “trả lương cho bạn” hay “trả lợi nhuận cho tài khoản của bạn.” Nói cách khác, dầu Áp-ram không thể làm gì cả nhưng chỉ bởi tin nơi Đức Chúa Trời mà ông đang được kể là công bình.
C. Giao ước bằng huyết:
Trong 15:1 chúng ta thấy Đức Chúa Trời tự nguyện kết ước với Áp-ram và hứa rằng Ngài sẽ là cái thuẫn đỡ cho ông và là phần thưởng rất lớn của ông. Tiếp đến trong 15:7-21, Ngài thực hiện việc lập giao ước bằng huyết và giải thích rõ thêm đối với tất cả những chi tiết liên hệ tới.
15:1 Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức GIÊ-HÔ-VA phán cùng Áp-ram rằng: Hỡi Áp-ram! Ngươi chớ sợ chi; ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.
15:7-21 Đức GIÊ-HÔ-VA lại phán cùng Áp-ram rằng: Ta là Đức GIÊ-HÔ-VA, Đấng dẫn ngươi ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh đê, để ban cho ngươi xứ nầy làm sản nghiệp. 15:8 Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa GIÊ-HÔ-VA, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ nầy làm sản nghiệp? 15:9 Đức GIÊ-HÔ-VA đáp rằng: Ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con chiên đực ba tuổi, một con cu rừng và một bò câu con. 15:10 Áp-ram bắt các loài vật đó, mổ làm hai, để mỗi nửa con mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. 15:11 Có những chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú chết đó, song Áp-ram đuổi nó đi. 15:12 Vả, khi mặt trời vừa lặn, thì Áp-ram ngủ mê; nầy một cơn kinh hãi, tối tăm nhập vào mình người. 15:13 Đức GIÊ-HÔ-VA phán cùng Áp-ram rằng: Phải biết rằng, dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp bốn trăm năm. 15:14 Nhưng, ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó; rồi khi ra khỏi xứ, thì sẽ được của cải rất nhiều. 15:15 Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng, rồi qua đời. 15:16 Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân A-mô-rít chưa được đầy dẫy. _ 15:17 Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống; kìa, có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ. 15:18 Ngày đó, Đức GIÊ-HÔ-VA lập giao ước cùng Áp-ram, mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ nầy, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát, 15:19 là xứ của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít, 15:20 Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im, 15:21 A-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-rê-ga-sít và Giê-bu-sít.
Khi Áp-ram ngủ me, ông thấy trong khải tượng những điều đang diễn ra khi Đức Chúa Trời lập giao ước bằng huyết. Điều đó dường như thể Đức Chúa Trời đang phán với Áp-ram rằng: “vì ngươi là một con người và không thể nào giữ sự giao ước nên ta sẽ thực hiện sự kết ước cho cả ngươi và ta. Ngươi yên nghỉ trong ta, và ta, là Đức Chúa Trời, sẽ thực hiện sự giao ước.” Vì thế Đức Chúa Trời lập giao ước với Chính mình Ngài và khiến Áp-ram trở thành người được hưởng lợi ích từ giao ước đó.
D. Ích-ma-ên, nỗ lực riêng của Áp-ra-ham:
Trong 16:1-17:27, chúng ta thấy câu chuyện của Ích-ma-ên và Y-sác. Ích-ma-ên là đứa con ra đời do nỗ lực riêng của Áp-ram và Sa-rai để làm trọn lời hứa của Đức Chúa Trời. Sa-rai thấy mình son sẻ nên đã đem con đòi mình là A-ga đến cho Áp-ram để nàng sanh con và nhờ đó Sa-rai có thể có được đứa con của lời hứa với Áp-ram. Ích-ma-ên bởi đó đã được sanh ra và được nuôi dạy lớn lên với lòng tin rằng mình là đứa con của lời hứa, song thực sự không phải như vậy, dù trong đoạn 17 chúng ta thấy Đức Chúa Trời hứa sẽ làm cho Ích-ma-ên thành một dân lớn. Ngày nay dân Ả-rập xem Ích-ma-ên là tổ phụ họ và tín ngưỡng của họ là Hồi giáo, vốn rất gần với Cơ-Đốc giáo nếu như nó không đặt niềm tin nơi Mô-ha-mét, người đã sáng lập ra nó vốn thuộc dòng dõi của Ích-ma-ên. Do đó luôn có sự thù nghịch giữa con cái thật của lời hứa trong Y-sác và nỗ lực của con người để sanh ra đứa con của lời hứa trong Ích-ma-ên. Cả hai dòng dõi đều có chung tổ phụ là Áp-ram vậy.
1. Tiếng cười: Kế đó trong đoạn 17 Đức Chúa Trời xác quyết lời hứa giao ước của Ngài với Áp-ram và đổi tên của ông thành Áp-ra-ham (cha cao quý hay cha của nhiều dân tộc) và tên của Sa-rai thành Sa-ra. Một lần nữa Ngài khẳng định với Áp-ra-ham rằng Sa-ra sẽ sanh ra đứa con của lời hứa và Áp-ra-ham đã cười vì biết rằng cả ông và Sa-ra đều không còn khả năng để sanh con theo thói thường nữa. Đây chính là điều mà Đức Chúa Trời đang mong đợi. Ngài cần Áp-ra-ham và Sa-ra đều ở trong tình trạng bất lực để họ sẽ thật sự biết rằng đó là công việc của Đức Chúa Trời chứ không phải là của riêng mình. Ngài là Đấng đã khởi xướng giao ước và hứa sẽ giữ lời giao ước đó. Đức Chúa Trời truyền Áp-ra-ham đặt tên cho con là Y-sác, nghĩa là “tiếng cười,” dường như thể để nói rằng: “Ha, ha, ha! Ngươi nghĩ sao về việc nầy?
Điều nầy cũng được xác nhận trong RoRm 4:17-22:
4:17-22 (y như lời chép rằng: Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc), thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là Đấng người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. 4:18 Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng: Dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. 4:19 Người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sa-ra không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. 14:20 Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, 14:21 vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. 14:22 Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình.
2. Có điều gì quá khó cho Đức Chúa Trời chăng? Trong đoạn 18 Đức Chúa Trời đến viếng Áp-ra-ham trong hình dạng ba người nam để tái xác quyết lời hứa của Ngài liên quan đến Y-sác mà họ vẫn chưa nhận biết. Hãy hình dung cảnh những người nam đang thăm viếng trong trại của Áp-ra-ham vốn được chia ra bởi một tấm vách ngăn mà những người nữ sẽ vào phía sau đó khi những người nam đang tiếp khách. Giống như hầu hết những người nữ khác, Sa-ra rất thích quan tâm đến câu chuyện đang được trao đổi phía ngoài, và rất có thể bà đã áp tai sát vào bức màn để lắng nghe mọi lời đối đáp. Khi nghe Chúa phán rằng chẳng bao lâu nữa bà sẽ mang thai, bà đã bật cười và Chúa phán hỏi bà rằng: “Há có điều chi Đức Giê-hô-va không làm được chăng?” Để Sa-ra có thể sanh con được Đức Chúa Trời sẽ phải làm cho tử cung bà trở lại như lúc còn trẻ, là điều mà Ngài đã thực hiện cách rõ rệt vì chúng ta thấy trong đoạn 20 rằng một lần nữa Áp-ra-ham lại nói dối Sa-ra là em gái mình và rõ ràng là bà vẫn còn xinh đẹp để có thể giựt giải trong cuộc thi sắc đẹp tại Ghê-ra và vua xứ Ghê-ra là A-bi-mê-léc đã muốn lấy bà làm hầu thiếp, và bà sẽ bị giữ trong hậu cung của vua nếu Đức Chúa Trời không bày tỏ cho ông biết sự thật. Chúng ta cũng biết là chính Áp-ra-ham cũng đã được hồi xuân lại, vì dù Y-sác là con đầu lòng của ông song ông cũng còn có những đứa con khác với Kê-ta-ra là người vợ lẻ ông đã cưới trong SaSt 25:1-4 sau khi Sa-ra qua đời.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:10 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách