† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2531|Trả lời: 0

Loạt Bài Về Giao Ước - XVI. Giao ước mới

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-2-2012 12:02:07 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Loạt Bài Về Giao Ước
Tác giả: Malcolm Smith

XVI. Giao ước mới

Gie Gr 31:31-34 Đức GIÊ-HÔ-VA phán rằng: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa. 31:32 Giao ước nầy sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Đức GIÊ-HÔ-VA phán vậy. 31:33 Đức GIÊ-HÔ-VA phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. 31:34 Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức GIÊ-HÔ-VA! vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức GIÊ-HÔ-VA phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.
A. Điều quan trọng cần nhớ là bối cảnh qua đó lời hứa của giao ước mới nầy được thiết lập. Chúng ta hãy ôn lại:
1. Giao ước đầu tiên là Giao ước của Sự sống hay Sự Sáng tạo khi Đức Chúa Trời cho chúng ta biết tính chất của mục đích Ngài. Chúng ta phải nhớ là khi Đức Chúa Trời có ý định làm một điều gì thì Ngài sẽ hoàn thành mục đích đó. Nhưng khi con người sa ngã chúng ta thấy giao ước thứ nhì được thiết lập.
2. Giao ước thứ nhì hay Giao ước với A-đam là nhằm đem con người trở lại với mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời dành cho họ.
3. Kế đó là Giao ước với Nô-ê qua đó Đức Chúa Trời hứa bảo tồn dòng dõi loài người. Con người sẽ không hoàn toàn bị loại bỏ nữa nhưng sẽ được làm hòa với Đức Chúa Trời qua đấng giải cứu Chúa đã hứa với A-đam. Đấng giải cứu sẽ thực hiện điều mà sự đoán phạt không thể nào thực hiện được trong việc đem con người đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng thấy là đấng giải cứu sẽ đến qua dòng dõi của Sem.
4. Đức Chúa Trời thiết lập Giao ước với Áp-ra-ham và chúng ta thấy là tất cả các chi tộc trên thế gian sẽ được phước qua đấng sẽ ra từ Áp-ra-ham. Chúng ta tra xem nguồn gốc từ Áp-ra-ham đến Y-sác, Gia-cốp, và rồi đến Giu-đa thì chúng ta thấy “Đấng Si-lô,” “Đấng Xứng đáng,” đã được hứa ban. Nhưng dường như giao ước nầy được thực hiện khi Đức Chúa Trời kết lập giao ước với Môi-se.
5. Giao ước với Môi-se hay Giao ước tại núi Si-na-i, một giao ước của Luật pháp. Luật pháp được ban bố để chỉ cho con người thấy tội mình hầu cho họ có thể hiểu được tính chất của sự thánh khiết và tình yêu agapé của Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta thấy Đức Chúa Trời theo dõi sự phát triển của dân tộc Y-sơ-ra-ên. Xin lưu ý là dân Y-sơ-ra-ên trong cựu ước là dân tộc duy nhất trong lịch sử được Đức Chúa Trời theo dõi quan phòng.
6. Tiếp theo là Giao ước với Đa-vít, theo đó hậu tự của Y-sai từ chi phái Giu-đa là Đa-vít đã trở nên vị vua đầu tiên ngồi trên ngôi của Đức Chúa Trời như người đại diện giao ước của Đức Chúa Trời trên đất nầy. Trong giao ước nầy Đức Chúa Trời hứa rằng dòng dõi của Đa-vít sẽ cứ tiếp tục như là con của Đức Chúa Trời cho đến khi Con thật của Đức Chúa Trời sẽ ra từ Đa-vít và sẽ ngồi trên ngôi của Đức Chúa Trời đời đời, hướng đến mục đích thiết lập một vương quốc mới đem chúng ta trở lại với tình trạng trong vườn Ê-đen xưa.
7. Kế đó chúng ta thấy nhà Y-sơ-ra-ên bị chia cắt trong suốt thời trị vì của Rô-bô-am, cháu vua Đa-vít. 10 chi phái phía bắc đi theo các tà thần và bị bắt làm phu tù và tản lạc vì họ đã lìa bỏ giao ước của Ngài, để lại chi phái Giu-đa ở phía nam tiếp tục giữ giao ước đó cho đến lúc họ rơi vào sự thờ lạy hình tượng và Đức Chúa Trời sai tiên tri Giê-rê-mi đến với họ.
B. Giê-rê-mi được sai đến cùng dân sự rao báo rằng họ sẽ bị Nê-bu-cát-nết-sa bắt làm phu tù và họ không cần phải chiến cự lại. Nê-bu-cát-nết-sa là vua xứ Ba-by-lôn nằm ở bên bờ kia sông Ơ-phơ-rát. Trong Sáng 11 bạn sẽ thấy phần đất nầy gọi là Canh-đê, cách U-rơ không xa. Bạn thấy Nê-bu-cát-nết-sa ra từ xứ Canh-đê nơi Áp-ra-ham đã ra khỏi khi Ngài lập giao ước với ông. Dường như Đức Chúa Trời đang phán: “Giao ước đã chấm dứt rồi và ta đang sai các ngươi trở lại nơi các ngươi đã bắt đầu.” Nếu như tại núi Si-nai họ được thiết lập hôn nhân thì bây giờ là lúc họ bị ly dị và trả về nơi họ đã được tìm thấy. Giê-rê-mi nói với họ rằng Nê-bu-cát-nết-sa đang được Đức Chúa Trời sai đến và họ đã bắt giam ông vì những lời nầy. Bảy mươi năm họ sẽ phải ở trong cảnh phu tù và rồi Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu trở lại. Sứ điệp của ông là một sứ điệp rao báo sự đoán phạt sắp xảy ra nhưng cũng là một sứ điệp đem đến cho họ hy vọng nơi giao ước Đức Chúa Trời đã hứa cùng Đa-vít.
Gie Gr 23:5-6 Đức GIÊ-HÔ-VA phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất. 23:6 Đương đời vương đó, Giu-đa sẽ được cứu; Y-sơ-ra-ên sẽ ở yên ổn, và người ta sẽ xưng danh Đấng ấy là: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA SỰ CÔNG BÌNH CHÚNG TA!
Một chú thích thêm thật thú vị ở đây là cách mà Chúa Jêsus đã đến sống tại
làng Na-xa-rét. Ma-thi-ơ ghi lại rằng các đấng tiên tri nói Ngài sẽ được gọi là
người Na-xa-rét.
Mat Mt 2:23 và người vào ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng
nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-
rét.
Nhưng bạn có thể nghiên cứu các đấng tiên tri và sẽ thấy rằng không có đấng
tiên tri nào nói rằng Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét. Vậy thì Ma-thi-ơ
đang nói về điều gì? Từ Na-xa-rét được dịch từ tiếng Hy-bá-lai có nghĩa là:
“ngôi làng của Nhánh.” Do đó chính Đức Chúa Trời đã thấy trước rằng Đấng
sinh ra tại làng Bết-lê-hem sẽ được đưa đến dưỡng dục tại làng Na-xa-rét.
Ngài được đặt cho tên gọi rất phổ biến là Jêsus. Thực ra tên Jêsus thật phổ biến
đến nỗi khi người ta nói đến Đấng Christ thì họ gọi Ngài là “Jêsus người Na-xa-
rét” hay “Jêsus ngươi của làng Nhánh;” Tên của Ngài đã từng gắn liền với việc
Ngài là Nhánh mà Cựu ước nói đến.
EsIs 11:1 Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một Nhánh từ rễ nó sẽ ra trái.
Gie Gr 23:5-6 Đức GIÊ-HÔ-VA phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trên đất.
Gie Gr 33:15 Trong những ngày ấy và kỳ đó, ta sẽ khiến nẩy lên một Nhánh của sự công bình cho Đa-vít; Đấng ấy sẽ làm ra sự công bình chánh trực trong đất nầy.
XaDr 3:8 Hỡi Giê-hô-sua, thầy tế lễ cả, ngươi cùng bạn hữu ngươi ngồi trước mặt ngươi hãy nghe, vì những kẻ nầy làm dấu: nầy, quả thật ta sẽ làm cho đầy tớ ra là Chồi mống dấy lên.
6:12 Ngươi khá nói cùng người rằng: Đức GIÊ-HÔ-VA vạn quân có phán như vầy: Nầy, có một người tên là Chồi mống, sẽ nứt ra từ chỗ người, và người ấy sẽ xây đền thờ Đức GIÊ-HÔ-VA.
Xin trở lại Gie Gr 31:31-
31:31 Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa.
C. Câu hỏi có thể được nêu ra là: “Nếu giao ước mới được lập với nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa, thì làm thế nào tôi có phần trong giao ước đó được?” Xin hãy nhớ nhà thật của Đức Chúa Trời gồm bất cứ ai có đức tin mà Áp-ra-ham đã bày tỏ khi ông tin Đức Chúa Trời và điều đó được kể là công bình cho ông, bất luận đó là người Do-thái hay người Ngoại. Phao-lô đã nói về điều nầy trong Ê-phê-sô đoạn 2 và 3.
D. In câu 32 Đức Chúa Trời nhắc đến giao ước tại núi Si-nai và họ đã lìa bỏ (ly dị) Ngài ra sao mặc dầu Ngài là chồng họ. Rồi trong câu 33 và 34, Ngài nói đến giao ước mới; thực ra ý của giao ước nầy không mới nhưng việc áp dụng giao ước thì mới:
1. Nói đến sự tha thứ tội - điều nầy không mới
2. Nói đến việc tuân giữ luật pháp - điều nầy không mới
3. Nói đến việc nhận biết Đức Chúa Trời - hẳn nhiên điều nầy không có gì mới cả
4. Nói đến Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của họ và họ là dân sự Ngài - không mới
Nhưng điều mới là nội dung của giao ước nầy sẽ được ghi khắc trong lòng con người, là điều mà trước đây họ chưa bao giờ nghĩ là có thể thực hiện được. Giờ đây Ngài đặt luật pháp Ngài trong bụng họ và chép nó trên bảng lòng của họ. Luật pháp Đức Chúa Trời đã từng được chép trên hai bảng đá. Dân sự sẽ lưu tâm đến luật pháp được chép trên bảng đá để xem thử mình sẽ phải làm gì. Điều ngăn trở là “cái tôi” bên trong không muốn làm theo những gì được ghi chép trên bảng đá bên ngoài. Do đó có sự căng thẳng giữa con người và luật pháp. Đức Chúa Trời không bao giờ đi ngược lại luật pháp vì trọng tâm của luật pháp là tình yêu agapé của Ngài. Nhưng giờ đây Ngài sẽ đặt luật pháp của Ngài trong lòng chúng ta để nó trở nên một nguyên tắc bên trong. Thay vì bức chế từ bên ngoài, luật pháp sẽ trở thành một nguyên tắc sống từ bên trong. Thay vì luật pháp ra lệnh cho chúng ta phải làm điều mà chúng ta thấy mình không có khả năng làm trọn hoặc không muốn làm, Ngài sẽ đặt tình yêu của Ngài trong lòng chúng ta và khiến chúng ta có sự vui vẻ để làm theo ý muốn của Ngài.
ChCn 4:23 Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
E. Những việc tôi làm ngày hôm nay phản ánh những điều từng chất chứa bên trong lòng tôi cho đến giờ nầy. Đức Chúa Trời sẽ đặt luật pháp Ngài trong lòng chúng ta để hướng chúng ta đến mẫu người mà Ngài muốn trong tương lai. Chính tay Ngài đã ghi chép luật pháp đó trên hai bảng đá nhưng giờ đây Ngài sẽ ghi chép nó trên bảng lòng chúng ta. Xin lưu ý, chính Đức Chúa Trời sẽ ghi chép luật pháp trên tấm lòng chúng ta, Ngài sẽ thực hiện điều nầy bởi sự can thiệp siêu nhiên của Ngài. “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó và chúng nó sẽ làm dân Ta.” Vì vậy khi đọc các Thi thiên chúng ta có thể làm điều mà Chúa muốn như các con cái của giao ước nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời của tôi vì Ngài đã khiến chúng tôi trở nên dân sự của Ngài.
Xin hãy xem câu 34:
Gie Gr 31:34 Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng: Hãy nhận biết Đức GIÊ-HÔ-VA! vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức GIÊ-HÔ-VA phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.
F. Trong những giao ước khác luôn có một người đứng giữa con người và Đức Chúa Trời như một người trung gian. Môi-se biết Đức Chúa Trời “cách trực tiếp” (mặt đối mặt), nhưng phần dân sự còn lại chỉ biết Ngài “cách gián tiếp” (qua người trung gian là Môi-se). Vì thế dân Y-sơ-ra-ên đã phải đến cùng “kẻ lân cận” mình = Môi-se, hay đến cùng “anh em” mình = chi phái Lê-vi là chi phái lập nên những người Lê-vi làm thầy tế lễ nhận biết Đức Chúa Trời. Từ “nhận biết” dùng ở đây có nghĩa là biết một cách tường tận, thân thiết như trong quan hệ hôn nhân. Mọi người trong giao ước mới nầy sẽ “nhận biết” Đức Chúa Trời “cách trực tiếp,” được kết hôn với Đức Chúa Trời, có sự nhận biết Ngài cách thân thiết riêng tư, từ kẻ nhỏ nhất đến kẻ lớn nhất. Do đó khi chúng ta được sanh bởi Đức Chúa Trời thì Thánh Linh sẽ làm chứng trong tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.
RoRm 8:16 Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.
Vì vậy, nếu có bất cứ ai đứng giữa tôi với Đức Chúa Trời thì tôi đã quay trở về với giao ước cũ cách vô vọng và từ bỏ giao ước mới. Chúng ta đã trở nên một nước thầy tế lễ và không còn cần một người trung gian để có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời nữa.
G. Nhưng làm thế nào Đức Chúa Trời có thể đem đến giao ước mới khi giao ước cũ đã bị phá vỡ? Đức Chúa Trời phán rằng Ngài có thể làm được điều nầy vì “Ngài sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.” Muốn đem lại giao ước mới nầy trước tiên Đức Chúa Trời phải giải quyết những tội lỗi của họ đã phá vỡ các giao ước khác. Vì thế mọi tội lỗi đã phạm chống nghịch lại Đức Chúa Trời và các giao ước của Ngài trước hết phải được tha thứ. Kế đó Đức Chúa Trời mới có thể giới thiệu tôi với giao ước mới nhờ đó tôi có thể có luật pháp của Đức Chúa Trời được chép trong lòng mình. Tôi không còn thói quen bước đi trong tội lỗi như lối sống cũ nữa. Tôi có thể nhìn vào Đức Chúa Trời và nói rằng “Ngài là Đức Chúa Trời của con” và Ngài sẽ phán rằng “con là dân Ta.” Giao ước mới nầy chắc chắn như thế nào?
Gie Gr 31:35-36 Đức GIÊ-HÔ-VA, là Đấng đã ban mặt trời làm sự sáng ban ngày, ban thứ tự mặt trăng và ngôi sao soi ban đêm, lật biển lên, đến nỗi sóng nó gầm thét, Đức GIÊ-HÔ-VA là danh của Ngài phán rằng: 31:36 Nếu lệ luật đó mất đi khỏi trước mặt ta, thì bấy giờ dòng giống Y-sơ-ra-ên cũng sẽ thôi không làm một nước trước mặt ta đời đời, Đức GIÊ-HÔ-VA phán vậy.
Tại đây Đức Chúa Trời đang phán rằng Ngài sẽ không còn là Đức Chúa Trời nữa trước khi Ngài không giữ trọn lời hứa trong giao ước nầy. “Ta sẽ làm trọn lời hứa nầy với dân Y-sơ-ra-ên Ta, là nhà thật của Đức Chúa Trời, chắc chắn như mặt trời vẫn soi sáng ban ngày, mặt trăng vẫn chiếu rọi ban đêm không hề dứt.”
XVII. Đặc tính của Giao ước mới
Exe Ed 34:1-6 Có lời Đức GIÊ-HÔ-VA phán cùng ta rằng: 34:2 Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên; hãy nói tiên tri, và bảo những kẻ chăn ấy rằng: Chúa GIÊ-HÔ-VA phán như vầy: Khốn nạn cho kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên, là kẻ chỉ nuôi mình! Há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao? 34:3 Các ngươi ăn mỡ, mặc lông chiên, giết những con chiên mập, mà các ngươi không cho bầy chiên ăn! 34:4 Các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bịnh nên mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịt thuốc những con bị thương; chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất; song các ngươi lại lấy sự độc dữ gay gắt mà cai trị chúng nó. 34:5 Vì không có kẻ chăn thì chúng nó tan lạc; đã tan lạc thì chúng nó trở nên mồi cho hết thảy loài thú ngoài đồng. 34:6 Những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao; những chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm.
34:11-12 Chúa GIÊ-HÔ-VA phán như vầy: Nầy, chính ta, tức là ta, sẽ kiếm chiên ta, ta sẽ tìm nó ra. 34:12 Ví như kẻ chăn tìm bầy mình ra, trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì ta cũng sẽ tìm chiên ta ra như vậy: ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối.
34:15-16 Ấy chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó nằm nghỉ, Chúa GIÊ-HÔ-VA phán vậy. 34:16 Ta sẽ tìm con nào đã mất, dắt về con nào đã bị đuổi, rịt thuốc cho con nào bị gãy, và làm cho con nào đau được mạnh. Nhưng ta sẽ hủy diệt những con mập và mạnh. Ta sẽ dùng sự công bình mà chăn chúng nó.
34:23-24 Ta sẽ lập trên chúng nó chỉ một kẻ chăn, người sẽ chăn chúng nó, tức là Đa-vít, tôi tớ ta. Ấy là người sẽ chăn chúng nó, người sẽ làm kẻ chăn chúng nó. 34:24 Ta, Đức GIÊ-HÔ-VA, sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, còn Đa-vít, tôi tớ ta, sẽ làm vua giữa chúng nó. Ta, Đức GIÊ-HÔ-VA, đã phán vậy.
Ê-xê-chi-ên xuất thân từ một gia đình thầy tế lễ bị Nê-bu-cát-nết-sa bắt làm phu tù và sống bên bờ sông Kê-ba. Làm thế nào mà Ê-xê-chi-ên lại nói đến giao ước mới nầy?
A. Trong đoạn 34:1-6 nầy, Ê-xê-chi-ên nói với những người lãnh đạo dân sự (chủ yếu là các vị vua) như là những người chăn bầy và dân sự như những con chiên. Hãy nhớ Đa-vít là người trung gian của giao ước Đức Chúa Trời lập với Đa-vít vì ông là người nhận lãnh giao ước từ nơi Chúa và rồi chia sẻ lại cho dân sự. Do đó ông đứng giữa Đức Chúa Trời và dân sự. Bởi giao ước nầy, mỗi một người nối nghiệp Đa-vít cũng sẽ trở thành người trung gian của giao ước hay người chăn dắt dân sự. Về một nghĩa nào đó thì điều nầy thật đúng đối với Đa-vít vì Đa-vít đã từng là một cậu bé chăn chiên được lập làm vua. Giờ đây các vua kế nghiệp Đa-vít sẽ phải là những kẻ chăn dắt dân sự của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời phán qua Ê-xê-chi-ên rằng những kẻ chăn đã ngược đãi bầy chiên và làm cho chiên tản lạc. Điều nầy đã xảy ra khi Ba-by-lôn chinh phạt Giu-đa. Lúc bấy giờ Ba-by-lôn cũng đã chinh phạt A-si-ri là nước đã từng bắt dân Y-sơ-ra-ên (10 chi phái) làm phu tù . Vì thế giờ đây bầy chiên đã tan lạc khắp nơi trên đế quốc Ba-by-lôn và A-si-ri.
Kế đó Ê-xê-chi-ên nói tiếp rằng Đức Chúa Trời sẽ tìm kiếm những con chiên lạc mất và dấy lên cho họ Đa-vít, tôi tớ Ngài sẽ chăn dắt bầy chiên (đây nói về Đấng Christ là một Đa-vít trọn vẹn), không giống như những kẻ chăn đã đến trước Ngài mà Ê-xê-chi-ên mô tả.
B. Do đó bạn có thể thấy được ý nghĩa quan trọng khi Chúa Jêsus mô tả Chính Ngài là Người chăn hiền lành.

GiGa 10:11-16 Ta là người chăn hiền lành người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. 10:12 Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muôn sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. 10:13 Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. 10:14 Ta là người chăn hiền lành , ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, 10:15 cũng như Cha biết ta, và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình. 10:16 Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi.
C. Trong Exe Ed 34:11-12 Đức Chúa Trời tuyên bố Chính Ngài sẽ đến để tìm kiếm chiên của Ngài. Kế đó trong câu 23, Ngài công bố rằng Ngài sẽ lập “một kẻ chăn trên chúng nó.” “Kẻ chăn” đó sẽ là một hậu tự của Đa-vít, đấng sẽ đến để tìm kiếm chiên lạc mất vì Ngài không giống “kẻ chăn thuê” (GiGa 10:13) là kẻ không thật sự chăm lo cho chiên. Đây là “người chăn hiền lành” yêu thương chiên và vì chiên mà phó chính sự sống mình. Do vậy đối với những ai biết lời Kinh Thánh, Chúa Jêsus đang tự nhận Ngài chính là hậu tự của Đa-vít, Đấng sẽ làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên.
Do đó nếu bầy chiên sẽ được nhóm hiệp lại, và nếu hậu tự của Đa-vít sẽ cai trị trên chúng, thì điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ phải nối kết lại mối quan hệ với Y-sơ-ra-ên. Giê-rê-mi cũng đã rao báo những điều căn bản giống như vậy nhưng vào lúc đó dân sự không muốn nghe về sự đoán phạt ngay cho dù sứ điệp về sự đoán phạt sắp xảy ra được gắn liền với một lời hứa là Đức Chúa Trời sẽ lại đến cùng họ. Nhưng giờ đây sự đoán phạt đã giáng trên họ và họ ưa thích được nghe những tin tức tốt lành hơn.
D. Rồi trong Exe Ed 36:16-25 Đức Chúa Trời truyền cho Ê-xê-chi-ên rao báo cho dân sự một lần nữa để vạch rõ lý do việc Ngài sẽ lại đến cùng họ.
36:16-25 Lại có lời Đức GIÊ-HÔ-VA phán cùng ta rằng: 36:17 Hỡi con người, khi nhà Y-sơ-ra-ên ở trong đất mình, đã làm ô uế đất ấy bởi đường lối và việc làm của mình: đường lối chúng nó ở trước mặt ta như là sự ô uế của một người đờn bà chẳng sạch. 36:18 Ta đã rải cơn thạnh nộ của ta trên chúng nó, vì cớ huyết mà chúng nó đã làm đổ ra trên đất, và vì chúng nó đã làm ô uế đất ấy bởi thần tượng mình. 36:19 Ta đã làm tan tác chúng nó trong các dân, và chúng nó đã bị rải ra trong nhiều nước; ta đã xét đoán chúng nó theo đường lối và việc làm. 36:20 Khi chúng nó đã tới trong các nước mà chúng nó đã đi đến, thì chúng nó đã phạm danh thánh ta, đến nỗi người ta nói về chúng nó rằng: Ấy là dân của Đức GIÊ-HÔ-VA; chúng nó đã ra đi từ đất Ngài! 36:21 Nhưng ta tiếc danh thánh của ta mà nhà Y-sơ-ra-ên đã phạm trong các dân tộc, là nơi nhà ấy đã đi đến. 36:22 Vậy nên hãy nói cùng nhà Y-sơ-ra-ên rằng: Chúa GIÊ-HÔ-VA phán như vầy: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ấy chẳng phải vì cớ các ngươi mà ta làm cách ấy, nhưng vì cớ danh thánh ta mà các ngươi đã phạm trong các dân, là nơi các ngươi đã đi đến. 36:23 Ta sẽ làm nên thánh danh lớn của ta, là danh đã bị phạm trong các dân, giữa các dân đó, các ngươi đã phạm danh ấy. Chúa GIÊ-HÔ-VA phán: Như vậy các dân tộc sẽ biết ta là Đức GIÊ-HÔ-VA, khi trước mắt chúng nó ta sẽ được tỏ ra thánh bởi các ngươi. 36:24 Ta sẽ thâu lấy các ngươi khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước, và đem về trong đất riêng của các ngươi. 36:25 Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch; ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi.
Họ bị bắt làm phu tù vì họ gặt những hậu quả do việc chọn lựa làm theo đường lối riêng của mình. Đức Chúa Trời sẽ lại thăm viếng họ và đem đến cho họ “Đấng Chăn chiên Hiền lành” của Ngài vì cớ “Danh Thánh Ngài” mà họ đã nói phạm giữa các dân. Dân sự trong cảnh phu tù đã nhận lãnh điều họ đáng phải gánh chịu, nhưng điều Đức Chúa Trời sắp làm cho dân Y-sơ-ra-ên không hề do bất cứ công lao nào của họ cả, song đúng hơn chỉ để bảo vệ danh Thánh của Ngài mà Ngài phải giữ trọn giao ước đã lập. Đức Chúa Trời đã hứa với Đa-vít và sẽ giữ lời hứa ấy hầu cho các dân tộc sẽ biết Ngài chính là Đức Chúa Trời.
1. Bước đầu tiên (c. 24) để tỏ cho các dân tộc biết rằng Ngài giữ giao ước Ngài là Ngài sẽ tái nhóm hiệp dân Y-sơ-ra-ên từ các dân tộc mà họ đã bị tản lạc và lập họ lại trên quê hương mình. Điều nầy đã xảy ra vào khoảng 50 năm sau lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên khi các phu tù ở Ba-by-lôn được mãn hạn và được chép trong các sách Nê-hê-mi và Ê-xơ-ra.
36:24 Ta sẽ thâu lấy các ngươi khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước, và đem về trong đất riêng của các ngươi.
2. Bước thứ nhì (cc. 25-27) rất giống với những gì Giê-rê-mi đã nói tiên tri khi ông nói rằng Đức Chúa Trời sẽ:
31:33 Đức GIÊ-HÔ-VA phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.
Có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ đặt trong lòng họ tình yêu agapé của Ngài, vốn là sự bày tỏ của tình yêu Đức Chúa Trời như chúng ta đã thấy trước khi có luật pháp. Giờ đây trong Ê-xê-chi-ên, Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ khiến ngươi trở nên một người mới mẻ ở bề trong bằng cách ban cho ngươi một tấm lòng mới, một tâm linh mới,” vì Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ một tấm lòng bằng thịt, và đặt Thần Ngài trong họ hầu cho họ vui thích làm theo ý muốn của Ngài. Ê-xê-chi-ên đang nói đến “giao ước mới” theo một cách thức khác hẳn, rất giống như Giê-rê-mi đã nói. Chúng ta thấy sự kết hợp của “luật pháp Đức Chúa Trời” (Sự yêu thương của Ngài) và Thần của Đức Chúa Trời, vốn là tính chất của “giao ước mới,” trong Rô-ma 5:5; khi Phao-lô giải bày hai điều nầy chung với nhau.
RoRm 5:5 Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh-Linh đã được ban cho chúng ta.
a. Thậm chí quan trọng hơn nữa là sự mặc khải rằng “kinh nghiệm tái sanh” không phải là một sự mặc khải của giao ước mới do Chúa Jêsus bày tỏ khi Ngài còn tại thế. Xin hãy nhớ phần ký thuật cuộc luận đàm giữa Ni-cô-đem và Chúa Jêsus liên quan đến sự cần thiết phải được “sanh lại” và thế nào trong câu 10 Chúa Jêsus lấy làm lạ khi Ni-cô-đem, vốn là một người am hiểu lời Thánh Kinh, lại không hiểu được khái niệm của việc “tái sanh bởi Thánh Linh.” Tại sao Chúa Jêsus lại cho rằng lẽ ra ông đã phải am hiểu điều nầy rồi?
GiGa 3:1-10 Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. 3:2 Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. 3:3 Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. 3:4 Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 3:5 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 3:6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. 3:7 Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. 3:8 Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. 3:9 Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thể nào được? 3:10 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao!
b. Rất đơn giản vì trong Exe Ed 36:26-27 Đức Chúa Trời bằng những lời lẽ dễ hiểu giải thích rằng Ngài sẽ đặt Thần của Ngài trong lòng mỗi kẻ thuộc riêng về Ngài: “Ta sẽ đặt thần mới trong các ngươi”; câu 27 “và Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi . . .”. Đây là việc sanh lại bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời.
3. Yếu tố thứ ba của điều sẽ xảy ra khi “người chăn hiền lành” sẽ đến là việc thanh tẩy dân sự Đức Chúa Trời khỏi “mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi” (36:25). Điều Ê-xê-chi-ên đang nói về thực chất chính là những kẻ dự phần vào Nước của hậu tự Đa-vít sẽ là những kẻ được tẩy sạch bởi nước của Đức Chúa Trời, được ban cho tấm lòng mới và được đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời. Chính Chúa Jêsus đã nói với Ni-cô-đem :
GiGa 3:5 Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.
Có thể là điều liên hệ đến “việc sanh bởi nước” mà Chúa Jêsus nói đến không phải ám chỉ tiến trình của việc sanh ra theo công lệ thiên nhiên mà đúng hơn ám chỉ việc Đức Chúa Trời tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi mình. Kinh nghiệm “tái sanh” do đó liên quan đến việc tẩy sạch khỏi tội lỗi và việc nhận lãnh Đức Thánh-Linh nhờ đó “tình yêu của Đức Chúa Trời được rải khắp trong lòng chúng ta” và chúng ta mặc lấy một bản tánh mới vì tấm lòng bằng đá ngày trước được thay thế bằng tấm lòng mới theo ý Ngài.
E. Rồi trong đoạn 37 của Ê-xê-chi-ên, Đức Chúa Trời lại bày tỏ khái niệm của “việc sanh lại” như một phần của giao ước mới.
Exe Ed 37:1-10 Tay của Đức GIÊ-HÔ-VA đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức GIÊ-HÔ-VA, và đặt ta giữa trũng; nó đầy những hài cốt. 37:2 Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy; nầy, có nhiều lắm trên đồng trũng đó, và đều là khô lắm. 37:3 Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy có thể sống chăng? Ta thưa rằng: Lạy Chúa GIÊ-HÔ-VA, chính Chúa biết điều đó! 37:4 Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy, và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức GIÊ-HÔ-VA. 37:5 Chúa GIÊ-HÔ-VA phán cùng những hài cốt khô ấy rằng: Nầy, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. 37:6 Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức GIÊ-HÔ-VA. 37:7 Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta; ta đương nói tiên tri, thì có tiếng, và nầy, có động đất: những xương nhóm lại hiệp với nhau. 37:8 Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong. 37:9 Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng: Chúa GIÊ-HÔ-VA phán như vầy: Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hãy cho chúng nó sống. 37:10 Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chơn mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.
1. Giao ước Đức Chúa Trời lập với Y-sơ-ra-ên đã chấm dứt và họ đã chết rồi. Điều nầy được khẳng định rõ hơn trong câu 11:
37:11 Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy, ấy là nhà Y-sơ-ra-ên. Nầy, chúng nó nói rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả!
2. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm một điều mới mẻ:
37:12-14 Vậy, hãy nói tiên tri, và bảo chúng nó rằng: Chúa GIÊ-HÔ-VA phán như vầy: Hỡi dân ta, nầy, ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả, và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Y-sơ-ra-ên. 37:13 Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Đức GIÊ-HÔ-VA, khi ta đã mở mồ mả các ngươi, và làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả. 37:14 Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lại lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức GIÊ-HÔ-VA, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Đức GIÊ-HÔ-VA phán vậy.
3. Đức Chúa Trời đang phán rằng dân Y-sơ-ra-ên thiên nhiên đã chết nhưng sẽ có một Y-sơ-ra-ên mới mang đặc điểm là “sự sanh lại,” một dân tộc được Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trị. Đặc điểm của mỗi người trong nước Đức Chúa Trời là sự phục sinh. Phao-lô đã diễn đạt như sau:
Eph Ep 2:1, 5-6 Còn anh em đã chết vì lầm lạc và tội ác mình . . . 2:5 nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ - (ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu) - 2:6 và nhờ Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.
F. Rồi một lần nữa trong đoạn 37 nầy chúng ta thấy Ê-xê-chi-ên trở lại với đề tài hậu tự của Đa-vít là Đấng sẽ cai trị trên dân sự Ngài như một giao ước đời đời. Không còn cần đến giao ước nào nữa vì đây sẽ là một giao ước đời đời.
Exe Ed 37:24-28 Tôi tớ ta là Đa-vít sẽ làm vua trên chúng nó. Hết thảy chúng nó sẽ có chỉ một kẻ chăn; chúng nó sẽ bước theo các mạng lịnh của ta; chúng nó sẽ gìn giữ các luật lệ của ta và làm theo. 37:25 Chúng nó sẽ ở đất mà ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp, và là đất tổ phụ các ngươi đã ở. Chúng nó, con cái chúng nó, và con cái của con cái chúng nó sẽ ở đó cho đến đời đời; tôi tớ ta là Đa-vít sẽ làm vua chúng nó mãi mãi. 37:26 Vả, ta sẽ lập với chúng nó một giao ước đời đời giữa chúng nó với ta. Ta sẽ lập chúng nó và làm cho đông đúc. Ta sẽ đặt nơi thánh ta giữa chúng nó đời đời. 37:27 Đền tạm ta sẽ ở giữa chúng nó; ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. 37:28 Bấy giờ các nước sẽ biết ta, là Đức GIÊ-HÔ-VA, biệt Y-sơ-ra-ên ra thánh, vì nơi thánh ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời.
Giao ước mới cho chúng ta biết rằng nơi thiêng liêng của Chúa là “thân thể của chúng ta” vì nó đã trở thành đền thờ của Đức Thánh-Linh (ICo1Cr 6:19). Vì chúng ta là một phần của dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời nên sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ngự giữa chúng ta.
6:19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh-Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
Vì vậy chúng ta là một phần của giao ước đời đời.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:15 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách