† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3092|Trả lời: 0

Loạt Bài Về Giao Ước - XVIII. Điều kiện của Giao ước

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-2-2012 12:02:50 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Loạt Bài Về Giao Ước
Tác giả: Malcolm Smith

XVIII. Điều kiện của Giao ước

Gie Gr 31:31-34 Đức GIÊ-HÔ-VA phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa. 31:32 Giao ước nầy sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Đức GIÊ-HÔ-VA phán vậy. 31:33 Đức GIÊ-HÔ-VA phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. 31:34 Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình , mà rằng: Hãy nhận biết Đức GIÊ-HÔ-VA! vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức GIÊ-HÔ-VA phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.
A. Những câu nầy nêu lên điều kiện của giao ước. Điều kiện của giao ước là mỗi bên kết ước phải thề nguyền với nhau. Xin hãy nhớ tính chất của giao ước luôn luôn là một sự cam kết của sự sống và sự chết. Đây không hề là một kiểu quan hệ bình thường mà là mối quan hệ phải được xem là nghiêm túc nhất. Do đó khi họ kết ước thì huyết phải đổ ra để biểu thị tính chất nghiêm túc của sự thỏa thuận giữa hai bên và để ngụ ý rằng nếu một trong hai người vi phạm giới hạn của giao ước thì sẽ nhận lãnh hình phạt là sự chết. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời kết lập giao ước với con người thì Ngài đang phán rất nghiêm túc rằng nếu Ngài không thực hiện giao ước thì Ngài sẽ không còn là Đức Chúa Trời nữa. Đức Chúa Trời xem việc giữ giao ước vô cùng quan trọng.
Các điều kiện của giao ước là:
1. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và ta sẽ chép vào lòng chúng nó.
2. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó và chúng nó sẽ làm dân Ta.
3. Chúng nó thảy đều sẽ biết ta, từ kẻ nhỏ nhất đến kẻ lớn nhất.
4. Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.
B. Hãy tưởng tượng nếu bạn sống dưới giao ước tại núi Si-na-i và bởi luật pháp của Đức Chúa Trời bạn nhận biết mình là một tội nhân và tệ hại hơn nữa, một tội nhân không có khả năng tự thay đổi bản chất tội lỗi của mình. Bạn sẽ phải làm gì đối với bản chất tội lỗi của mình? Bạn làm gì đối với những tội lỗi dưới giao ước cũ mà bạn không thể nào được tha thứ? như tội tà dâm, và tội giết người chẳng hạn? Nếu bị bắt gặp phạm những tội nầy thì bạn sẽ phải bị kéo ra ngoài trại quân và bị ném đá đến chết. Do đó sau khi phạm cả hai tội nầy thì Đa-vít đã viết trong Thi Tv 51:16: “Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng.” Đa-vít nhận thức rằng đã quá trễ để cầu xin sự tha thứ vì thế ông nài xin trực tiếp đến lòng nhơn từ thương xót của Đức Chúa Trời là điều vượt quá giới hạn của luật pháp. Bạn biết là nếu bạn đang sống dưới luật pháp thì đề tài tha thứ quả là không được nhấn mạnh đến trong bảng luật đâu. Khi am hiểu giao ước đầy đủ hơn chúng ta nhận biết rằng phá vỡ giao ước là sẽ chết. Vì vậy ngay từ ban đầu trong giao ước đầu tiên Đức Chúa Trời đã phán bảo A-đam, “Ngày nào ngươi ăn trái cây đó ngươi chắc sẽ chết.” Do đó, nếu tôi muốn được tha thứ thì hoặc tôi phải chết hoặc phải có một người chết thế cho tôi.
C. Dưới thời kỳ luật pháp (tức giao ước tại núi Si-na-i) thì bạn có vật thay thế là con sinh tế. Nếu bạn phạm tội thì bạn phải dân một của lễ. Một số người đã tốn rất nhiều tiền để cứ phải mua chiên và dê liên tục đến đền tạm dâng của lễ chuộc tội. Nếu phạm tội với một người khác thì bạn phải vừa dâng của lễ chuộc tội vừa dâng của lễ chuộc sự mắc lỗi. Nhưng làm thế nào một con dê có thể cất tội lỗi đi được? Tôi là một người có lý trí, và tội lỗi mà tôi phạm là do tôi toan định. Con dê thì không có lý trí, và nó không chọn phạm tội cũng không chọn tình nguyện chết thay cho tôi. Làm thế nào một con vật lại có thể trả giá thay cho tội lỗi con người được? Không thể nào! Đây là điều mà dân sự đều cảm thấy, do đó mỗi năm một lần họ có ngày đại lễ “chuộc tội” để chuộc lại phần nào sự thay thế không thỏa đáng nầy. Vào ngày nầy, thầy “tế lễ thượng phẩm” sẽ bắt hai con dê và sẽ đặt tay trên đầu một con dê, xưng ra mọi tội lỗi của dân sự, rồi giết nó đi lấy huyết đem vào nơi “chí thánh” và rảy lên trên nắp thi ân (tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời). Nhưng dù sao đó cũng vẫn là huyết của một con dê không thể nào chuộc lại tội lỗi con người. Điều nầy giống như một Giấy nợ dâng lên cho Đức Chúa Trời bởi đức tin và trông mong rằng một ngày kia một sinh tế trọn vẹn sẽ được dâng lên để cất tội lỗi của cả nhân loại đi. Do đó khi trở về nhà họ không hề cảm thấy được tự do thật vì tội lỗi họ đã được “che đậy” chứ không được cất đi. Đây là điều tốt nhất con người đã phải thực hiện để chuộc tội lỗi mình, song nó chưa đạt được điều Đức Chúa Trời mong muốn.
D. Nhưng ở đây tiên tri Giê-rê-mi nói trong sự xức dầu của Đức Chúa Trời rằng: “Ta sẽ tha sự gian ác các ngươi, và chẳng nhớ tội các ngươi nữa.” Chúa sẽ không hề nhớ đến tội lội của họ nữa vì thế trong giao ước mới sẽ không còn cần đến con dê làm sinh tế, hay ngày lễ chuộc tội nữa, vì giao ước mới sẽ bãi bỏ giao ước cũ tại núi Si-na-i. Chúa Jêsus là sinh tế cuối cùng chuộc tội cho loài người! Ê-sai đã chép:
EsIs 53:6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức GIÊ-HÔ-VA đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.
Cụm từ “chất trên người” cũng là cụm từ trong tiếng Hy-bá-lai được dùng để mô tả cách thức thầy tế lễ thượng phẩm “đặt tay trên con dê.” Dường như thể Đức Chúa Cha đã lấy tất cả mọi tội lỗi và đem đặt hay chất trên Chúa Jêsus. Chúa Jêsus trở nên tội lỗi vì cớ chúng ta và đã chết thay cho những kẻ vi phạm giao ước. Khi Chúa Jêsus chịu chết thì tội lỗi không phải chỉ được che đậy, mà là được cất đi! Sự sống lại của Chúa Jêsus từ trong cõi chết là chứng cớ cho thấy tội lỗi chúng ta đã được trả xong.
E. Trong tân ước chúng ta thấy rằng mình được “xưng công bình.” Được “xưng công bình” có nghĩa là:
1. được tha hết mọi tội lỗi
2. được xem như là chúng ta chưa hề phạm tội
3. được Đức Chúa Trời chấp nhận như thể chúng ta chưa hề phạm tội
Chúng ta không chỉ được xưng công bình nhưng Đức Chúa Trời phán qua tiên tri Giê-rê-mi (đoạn Gie Gr 31:33-34) rằng Ngài sẽ chép luật pháp Ngài trong bụng và trên lòng chúng ta, và ban cho chúng ta một tấm lòng mới. Nói cách khác, tôi không còn là một tội nhân vô vọng, không thể làm gì ngoại trừ phạm tội vì chỉ có bản tánh tội lỗi đang cai trị trong tôi. Trái lại tôi đã được ban cho một bản tánh mới, một tấm lòng mới. Giờ đây tôi có luật pháp (sự yêu thương) của Đức Chúa Trời được chép trong lòng mình.
F. Ê-xê-chi-ên đã nói (Exe Ed 36:25) rằng Đức Chúa Trời sẽ tẩy sạch chúng ta và rồi sẽ đặt Thần Ngài trong chúng ta, đem đến cho chúng ta sự sống mới và sự thôi thúc mới trong mọi việc chúng ta làm. Chúng ta không còn bị định để bước theo xác thịt nữa nhưng trái lại bước đi theo con người mới có Đức Thánh-Linh ngự trị, là Đấng ban sự sống cho mọi người dự phần trong giao ước mới. Chúng ta hành động theo những điều chất chứa trong lòng, vì thế, với luật pháp (sự yêu thương) của Đức Chúa Trời chép trong lòng, tôi không thể nào không sống theo luật yêu thương đó. Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với tấm lòng con người giống như là nguồn điện đối với một thiết bị điện. Khi một người hiệp nhất với tình yêu của Đức Chúa Trời, người ấy không thể nào không sống theo các điều răn của Đức Chúa Trời và hơn thế nữa. Người đó không cần phải suy nghĩ về tình yêu thương cũng không cần phải cố gắng thực hiện tình yêu thương. Giống như một cái lò điện không cần phải gắng sức để luộc một quả trứng, vì khi có nguồn điện thì thiết bị điện không thể nào không thực hiện đúng chức năng của mình. Tất cả mọi điều nó cần phải làm là hiện diện ở đó và làm một công cụ chuyển dẫn dòng điện mà thôi.
G. Điều kiện của giao ước cũng nói rằng dân sự của Đức Chúa Trời sẽ “nhận biết” Ngài. “Nhận biết” có nghĩa là “hiệp nhất với hay hiểu thấu suốt”. Nói rằng tôi “biết” một điều gì đó có nghĩa là tôi thấu suốt đề tài đó, tôi không chỉ biết đề tài đó cách sơ sài nhưng biết nó cách đầy đủ trọn vẹn. Từ nầy cũng được dùng để mô tả mối quan hệ trong hôn nhân, người nầy sẽ không chỉ biết về người kia cách hời hợt nhưng cả hai sẽ tiến đến chỗ thực sự biết rõ về nhau. Dân Y-sơ-ra-ên đã bỏ qua điều nầy dưới giao ước tại núi Si-na-i. Khi tất cả dân sự nhóm họp tại dưới chơn núi và Đức Chúa Trời phán với họ bằng một giọng rõ ràng, dân sự quá sợ hãi đến nỗi họ đã chọn Môi-se làm người đại diện cho mình. Họ muốn có mối quan hệ gián tiếp với Đức Chúa Trời. Họ đã biết về Đức Chúa Trời, song họ chọn Môi-se để có thể “nhận biết” Ngài rõ ràng. Khi Môi-se đã có thể nhận biết Chúa, ông tiến đến chỗ nhận thức được rằng bản tánh của Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Và Chúa Jêsus đã đến thế gian nầy để bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. Theo giao ước cũ bạn phải biết nhờ một người trung gian mới có thể biết Đức Chúa Trời được, song trong giao ước mới mọi người đều sẽ “nhận biết” Đức Chúa Trời cách riêng tư.
GiGa 17:3 Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha sai đến.
Sự sống đời đời liên quan đến việc “nhận biết” Đức Chúa Trời. Sự sống đời đời không liên quan đến sự kiện bạn sống mãi mãi, một sự sống kéo dài không dứt, mà hơn thế nữa nó liên quan đến phẩm chất của sự sống trong bạn. Đó là bạn sẽ “nhận biết” Đức Chúa Trời. Không phải là tôi sẽ chết để rồi bắt đầu sống sự sống đời đời, nhưng đúng hơn đó là sự sống phước hạnh tôi hưởng được trên đất nầy ngay từ khi tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ và bước vào giao ước mới với Ngài.
GiGa 10:14-15 Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, 10:15 cũng như Cha biết ta, và ta biết Cha vậy; ta vì chiên phó sự sống mình.
Tất cả mọi người ở trong giao ước mới đều được Đức Chúa Trời nhận biết. Ngài hiểu thấu nơi sâu kín nhất của chúng ta và kết hợp chặt chẽ với tâm linh chúng ta, chúng ta liên hiệp làm một với Ngài. Không chỉ Đức Chúa Trời biết rõ chúng ta nhưng chúng ta cũng “biết rõ” Ngài nữa. Đấng Christ sống trong tôi và tôi ở trong Đấng Christ. Vì vậy khi Đấng Christ đổ huyết Ngài cho giao ước đời đời, đó là nhằm tạo dựng một dòng dõi mới, một dân có tình yêu của Đức Chúa Trời, có chính sự sống của Đức Chúa Trời, sống trong mình.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 07:35 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách