† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2523|Trả lời: 0

Phương Cách Rao Giảng - NGUỒN GỐC UY QUYỀN CỦA CHÚNG TA

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2012 09:01:20 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa
Tác giả: Dr. Paul Kauffman

NGUỒN GỐC UY QUYỀN CỦA CHÚNG TA

Để có được uy quyền trong sự giảng dạy, chúng ta cần phải biết rõ nguồn gốc uy quyền của chúng ta là gì.
Không phải địa vị Mục sư đem lại cho chúng ta uy quyền.
Không phải việc chúng ta được phong chức đem lại uy quyền mà chúng ta cần có để tuyên bố cách khẳng định: “Đức Chúa Trời phán vậy”
Không phải sự giáo dục và bằng cấp của chúng ta là cơ sỞ đem lại uy quyền chúng ta.
Không, chắc chắn là không !
Mặc dầu mỗi một điều kiện trên đây có thể đóng góp hoặc giúp chúng ta nói lên trong uy quyền, nhưng tất cả những điều đó không phải là nguồn gốc uy quyền của chúng ta.
Quyền gì mà chúng ta mong đợi người ta sẽ lắng nghe chúng ta?
Quyền gì chúng ta có để hứa ban sự sống đời đời cho người tin Chúa Jesus Christ?
Quyền gì chúng ta có để nói với dân chúng rằng nếu họ thật lòng ăn năn tội, họ sẽ được tha thứ và sẽ trở nên những người mới trong Đấng Christ?
Quyền gì chúng ta có để rao giảng nghịch lại tội lỗi, hoặc thậm chí nói rằng có một điều được goi là tội lỗi.
Quyền gì chúng ta có để rao giảng nghịch lại những truyền thống địa phương vốn bao gồm một số hành động gian ác hoặc ngược lại với những sự dạy dỗ của Kinh Thánh?
Hoặc quyền gì chúng ta có để nói trong uy quyền rằng “Chúa Jesus sắp đến “?
Chính Kinh Thánh là nguồn gốc uy quyền của chúng ta.
Chúng ta có thể nói và phải nói trong sự khẳng định và uy quyền, “Đức Giêhôva phán vậy ”. Chúng ta có thể nói và phải tuyên bố trong uy quyền rằng, “Đức chúa Trời yêu bạn ”. Rõ ràng là những Mục sư chúng ta không có thẩm quyền thực sự nào ngoài Kinh Thánh .
Không phải tiếng nói to lớn, âm vang đem lại cho chúng ta uy quyền. Mặc dầu khi lắng nghe một số các diễn giả người ta có thể bị cám dỗ để suy nghĩ như thế. Cả Đức Chúa Trời lẫn loài người đều không cảm động bởi sự rao giảng to tiếng của chúng ta đâu. Giảng to tiếng không phải là giảng có uy quyền. Dĩ nhiên, chúng ta phải giảng vừa đủ nghe cho các thính giả của chúng ta.
Kinh nghiệm không phải là nguồn gốc uy quyền của chúng ta. Mặc dầu chúng ta có thể có nhiều kinh nghiệm hơn những thính giả của chúng ta, nhưng kinh nghiệm mà thôi không phải là nguồn gốc thực sự uy quyền của chúng ta.
Giảng với sự tin quyết tự nó cũng chưa đủ. Có nhiều giáo sư giả đã nói rất tự tin.
Uy quyền thực sự trong sự rao giảng của chúng ta xảy đến khi chúng nói, “Có lời chép rằng ” hoặc “Đức Giêhôva phán như vầy ”. Chính Kinh Thánh là uy quyền tối hậu . Chúng ta không yêu cầu dân chúng những gì họ suy nghĩ là đúng ! Chúng ta không công bố những đề nghị của chúng ta ! Chúng ta công bố hay tuyên bố con đường đúng đắn. Chúng ta biết đó là con đường đúng bởi vì Kinh Thánh tuyên bố đó là con đường đúng. Chúa Jesus phán.
“Ta là đường đi , chân lý và sự sống , chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha ” (GiGa 14:6)
Không thể có chút nghi ngờ gì về điều đó.
Trong sách Mathiơ, đoạn 4, chúng ta đọc thấy Chúa Jesus bị cám dỗ bằng một loạt những lời dụ dỗ mà ma qủy tưởng là mạnh mẽ. Đối diện với từng cám dỗ đó, Chúa Jesus có cùng một câu trả lời, “Có lời chép rằng ” (c.4, 7, 10). Khi Chúa Jesus phán, “Có lời chép rằng ” thì không ai lý luận gì nữa. Kinh Thánh là uy quyền tối hậu. Ngày nay Kinh Thánh vẫn là uy quyền tối hậu.
Từ thời Đức Chúa Trời viết ngón tay Ngài trên những bảng đá (XuXh 31:18), lời Đức Chúa Trời đã là uy quyền tối hậu. Bất cứ lời gi Đức Chúa Trời đã viết bằng ngón tay của Ngài hay qua ngón tay của các tôi tớ Ngài đều là uy quyền tối hậu. “Có lời chép rằng ” là uy q uyền tối hậu.
Trách nhiệm của người giảng đạo là phải biết những gì đã chép trong lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời là nguồn gốc uy quyền của chúng ta.
Chúng ta có đọc Kinh Thánh không?
Bạn nói, dĩ nhiên tôi có đọc Kinh Thánh. Nhưng hãy để tôi hỏi mỗi một vị Mục sư câu hỏi tương tự.
Chúng ta có đọc Kinh Thánh nhiều hơn là đọc những sách báo khác không?
Chúng ta có đọc Kinh Thánh hằng ngày không?
Chúng ta có phát triển thói quen tốt đẹp trong việc TRA XEM Kinh Thánh hay không?
Chúng ta có đọc Kinh Thánh theo cách đọc đi đọc lại không?
Chúng ta có đang lớn lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời không? Sự hiểu biết này là tuyệt điểm của mọi sự hiểu biết. Hãy đọc những gì Đức Giêhôva đã phán trong Gie Gr 9:23, 24
“Người khôn chớ khoe sự khôn mình
Người mạnh chớ khoe sự mạnh mình
Người giàu chớ khoe sự giàu mình
Nhưng kẻ nào khoe , hãy khoe về trí khôn
mình biết Ta là Đức Giêhôva ”
Sự hiểu biết lớn nhất của loài người, đó là nhận biết Đức Chúa Trời. Đây là đặc ân lớn nhất của loài người. Chúng ta hãy hỏi trở lại, chúng ta có đang lớn lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời không? Bạn nói “Làm thể nào để chúng ta biết Đức Chúa Trời cách tốt hơn? “. Câu trả lời là, chúng ta biết Đức Chúa Trời nhiều hơn nhờ thường xuyên liên tục đọc lời của Ngài.
Lời Chúa có thu hút chúng ta không? Kinh Thánh có cảm động lòng chúng ta không?
Sứ Đồ Phao-lô rất cảm động khi ông phô diễn chân lý của Đức Chúa Trời đến nỗi ông la lớn lên.
“Ôi ! Sâu nhiệm thay là sự giàu có , khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời ”( RoRm 11:33)
Chúng ta sẽ không thể khởi sự hưởng được vẻ đẹp và quyền năng của lời Kinh Thánh nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh. Hãy đọc, hãy đọc hãy đọc và hãy đọc Kinh Thánh nhiều hơn nữa. Đó phải là chức năng chính yếu của chúng ta.
Chúng ta có rao giảng Lời Đức Chúa Trời cách có quyền phép không?
Trong Cong Cv 1:8 chúng ta bắt đầu thấy câu trả lời cho vấn đề làm thế nào để rao giảng cách có q uyền phép. Chúng ta đọc thấy
“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lãnh quyền phép ”.
Điều quan trọng là phải được đầy dẫy Thánh Linh. Điều quan trọng là phải có tấm lòng bùng cháy nhờ Đức Thánh Linh. Chính Chúa Jesus đã ra lệnh cho các môn đồ của Ngài không nên nổ lực truyền giảng cho đến khi họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Chúng ta đừng bao giờ quên rằng trước khi các môn đồ được đầy dẫy thánh Linh họ đã trải qua ba năm trong trường học của Đấng Christ, do chính Ngài dạy bảo. Hai bài học quan trọng họ đã học được là:
1. Bài học tự bỏ mình đi
Chúa Jesus đã dạy họ
“nếu ai muốn theo Ta , phải tự bỏ mình đi ,
mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta ”
(LuLc 9:23)
không phải dễ để phủ nhận chính mình. Bản ngã rất hay đòi hỏi nhưng một môn đồ Chúa phải học tập tự bỏ mình đi. Từ bỏ chính mình là bài học đầu tiên mà một môn đồ phải học trong trưòng học của Đấng Christ.
2. Bài học vâng lời
Có những người muốn gọi Chúa Jesus là “Chúa” nhưng không sẵn sàng để vâng lời Ngài. Nếu Jesus là Chúa tể của đời sống bạn thì bạn sẽ vâng lời Ngài không thắc mắc, không ngần ngại. Chúa Jesus có lần đã hỏi
“Sao các ngươi gọi ta : Chúa , Chúa mà không làm theo lời Ta phán ? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng Ta , nghe lời Ta , và làm theo , t hì giống ai ”(LuLc 6:46-47)
Trong những câu sau đó Ngài mô tả cả người vâng lời và hạng người không vâng lời (c. 48,49)
TRƯỚC KHI chúng ta có thể giảng đạo cách quyền năng chúng ta cần phải học biết cả hai bài học rất quan trọng này.
Chúng ta có đang từ bỏ chính mình để đi theo Chúa và phục vụ Chúa không?
Chúng ta có chịu vâng lời Đấng mà chúng ta xưng là “Chúa” hay không?
Chúng ta có đầy dẫy Thánh Linh của Ngài không? Đây là con đưòng đi đến sự rao giảng cách có quyền năng. Đây là con đường để rao giảng có thẩm quyền
NHỮNG CÂU HỎI ÔN - CHƯƠNG SÁU
1. Nguồn gốc uy quyền chính của Mục sư là gì?
............................................................................................................................................................................................................................................
2. Chúa Jesus đã chống trả những sự cám dỗ của ma quỷ như thế nào? (Mat Mt 4:4)
............................................................................................................................................................................................................................................3. Hãy nêu ra hai bài học quan trọng mà các môn đồ đã học được từ Chúa Jesus?
............................................................................................................................................................................................................................................
4. Cong Cv 1:8 dạy chúng ta điều gì về việc được đầy dẫy Thánh Linh?
............................................................................................................................................................................................................................................Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:39 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách