† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3624|Trả lời: 0

Phương Cách Rao Giảng - GIẢNG GIẢI KINH TÂN ƯỚC

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2012 09:08:18 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa
Tác giả: Dr. Paul Kauffman

GIẢNG GIẢI KINH TÂN ƯỚC

Xin nhớ rằng chúng ta được thách thức để giảng qua cả quyển Kinh Thánh, không bỏ qua bất cứ sứ điệp quan trọng nào của Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Ngài. Bạn hãy viết ra 1 câu khẩu hiệu và treo Ở chỗ dễ nhìn cho bạn. Khẩu hiệu của bạn sẽ là câu Kinh Thánh rất quan trọng.
“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn , có ích cho sự dạy dỗ , bẻ trách , sửa trị , dạy người trong sự công bình ”( 3:16)
Phải thường xuyên treo câu khẩu hiệu này trước mắt bạn. Thưa Mục sư, hãy giảng Lời Chúa ! Bạn sẽ khám phá ra những phước hạnh lớn lao khi giảng qua cả quyển Kinh Thánh.
có thể bạn sẽ thấy dễ dàng khi bắt đầu giảng Kinh Tân ước. Dĩ nhiên bạn có thể bắt đầu với bất cứ sách nào bạn lựa chọn sau khi cầu nguyện.
Một cái nhìn tổng quát về Tân Ước
Toàn bộ Tân ước có thể chia ra làm hai phần. Đó là phần các sách Tin Lành và phần các thư tín. M ỗi một sách trong số 27 sách Tân ước được viết nhằm một mục đích đặc biệt. Một số sách dài hơn những sách khác.
Các sách Tin lành
Khoảng 30 năm sau khi Đấng Christ chịu chết và sống lại, các Cơ đốc nhân không cảm thấy quan trọng để ghi chép lại những biến cố rất quan trọng này. Lý do là những người đã chứng kiến những biến cố này đang còn sống. Nhưng dần dần những nhân chứng tận mắt này đã về già. Hội Thánh đã quyết định cần có một bản ký thuật về những biến cố lớn này. Những lời làm chứng này không thể chỉ truyền lại bằng miệng mà thôi. Truyền miệng thường không thể chính xác.
Cuối cùng, các môn đồ đã được Đức Thánh Linh soi dẫn để chép xuống thành văn bản những biến cố đó vào khoảng 60 năm sau khi Chúa giáng sanh. Đức Thánh Linh đã linh cảm một môn đồ tên là Giăng Mác để viết bản ký thuật đầu tiên về những biến cố quan trọng đó. Vì vậy sách Mác được người ta tin là sách Tin Lành đầu tiên đã được viết ra. Tiếp theo là các sách Tin lành Mathiơ, Luca và Giăng. Sách Công vụ Sứ Đồ được viết ra sau đó.
Mỗi trước giả đã được soi dẫn cách lạ lùng bởi Đức Thánh Linh để trình bày một khía cạnh khác nhau về đề tài. Kết quả là chúng ta có được một bản ký thuật về cuộc đời Chúa Cứu Thế và ảnh hưởng của cuộc đời ngài trên những người khác.
Sách Tin Lành Mác
Sách Mác phần lớn là sự ôn lại ngắn gọn về chức vụ công khai của Đấng Christ. Trong sách này Mác đã bày tỏ hình ảnh về một Chúa Cứu Thế mạnh mẽ và bận rộn. Ông kết luận với mạng lịnh của Đấng Christ truyền cho các môn đồ phải đem Tin Lành đến khắp thế gian.
(Trong chương kế tiếp bạn sẽ thấy một số giúp đỡ để bắt đầu giảng Giải Kinh sách Mác. Có lẽ điều này sẽ giúp bạn có được kiểu mẫu cho tương lai)
Sách Tin Lành Mathiơ
Mục đích của sách Tin Lành Mathơ là nói rằng Chúa Jesus Christ là Đấng Mêsia hay là Đấng Cứu Th ế đã được hứa ban trong Cựu ước. Điều này rất quan trọng cho dân Do Thái mà Mathiơ là người đang sống và làm việc giữa họ. Dân Do Thái vốn đã được dạy dỗ kỹ càng về Cựu ước. Mathiơ cũng nhấn mạnh rằng Nước Đức Chúa Trời đã đến.
Sách Tin Lành Luca
Sách Tin lành Luca là một bản ký thuật soạn rất kỹ bởi Luca, một thầy thuốc đương thời. Ông bắt đầu với Giăng báp tít là người dọn đường của Chúa Jesus. Rồi ông dẫn chúng ta xem qua sự sống, sự chết và sự phục sanh của Đấng Christ. Mục đích của ông là bày tỏ Đấng Christ như là Đấng Cứu Thế.
Sách Tin Lành Giăng
Sách Tin Lành Giăng nhấn mạnh đến sự kiện Thần tánh của Đấng Christ. Ngài không chỉ là người. Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ông nêu lên mục đích sáng trong GiGa 20:31
“Nhưng các việc này đã chép , để cho các người tin rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ , tức là Con Đức Chúa Trời và để khi các người tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống ”
Sứ Đồ Giăng đi sâu hơn trong nhiều chi tiết để soi sáng giáo lý về Con của Đức Chúa Trời. Ông làm sáng tỏ cho chúng ta biết con Đức Chúa Trời là ai và tại sao Ngài giáng t hế.
Sách Công Vụ Sứ Đồ
Sách Công Vụ Sứ Đồ còn được gọi là các Công Vụ của Đức Thánh Linh. Sách này là sách lịch sử chính xác về sự bành trướng của Cơ đốc giáo trải khắp thế giới thời bấy giờ. Sách này kể lại việc Đức Thánh Linh đầy dẫy và ban quyền năng cho các môn đồ của Đấng Christ để họ ảnh hưởng mạnh mẽ khắp cả thế gian. Ngày nay Đức Thánh Linh vẫn còn hoạt động mạnh mẽ.
Các thư tín
Chữ “thư tín” (Epistle) có nghĩa là điều gì đó được chuyên chở và chuyển đi dưới hình thức viết. Những thư tín này đã được viết cho các Cơ Đốc Nhân, không phải viết cho toàn thể dân chúng. Những thư tín này được viết để đáp ứng những nhu cầu cấp bách của Hội Thánh lúc bấy giờ. Những bức thư này khi sưu tập lại được gọi là những thư tín Tân ước (Epistles)
Những thư tín này thường được đọc cho các thư ký ngồi lại chép ra. Rồi tác giả bức thư ký tên để xác nhận sự chính t hức của bức thư. Đôi khi tác giả bức thư thêm vào vài lời riêng của mình nữa.
Những thư tín Tân ư ớc có thể được chia thành hai nhóm đặc biệt. Các thư tín của Phao-lô và những thư tín tổng quát. Những thư tín của Phao-lô có thể chia thành 4 nhóm
1. Những thư đề cập đến lai thế gồm 1 & 2Têsalônica
2. Những thư đề cập đến sự cứu rỗi gồm Galati, 1 & 2Côrinhtô và Rôma
3. Những thư Phao-lô viết trong khi ở tù vì đức tin gồm Êphêsô, Côlôse, Philêmôn và Philip
4. Những thư liên quan đến sự chăm lo các Hội Thánh gồm 1 & 2Timôthê và Tít. Xin nhớ tác giả thư cũng là một Mục sư.
Chúng ta hãy ôn lại cách ngắn gọn mỗi một thư tín có ý nghĩa này. Mỗi thư đều quan trọng cho Hội Thánh.
Thư Rôma
Thư Rôma là sách dài nhất và có lẽ là sách được hệ thống hóa kỹ nhất trong các thơ tín Tân ước. Đây cũng có lẽ là sách có quyền năng nhất nêu lên những giáo lý quan trọng nhất của Đức tin Cơ đốc.
Rôma 3: 21-31 nêu rõ giáo lý về sự xưng nhận bởi đức tin. Giáo lý này đối lập với hầu hết các tôn giáo thế giới là nơi người ta được xưng nghĩa bởi công việc riêng, bởi sự dâng của lễ và bởi những việc lành. Thư Rôma dạy rõ ràng bạn được thừa nhận là công bình không phải vì những gì bạn đã làm nhưng vì những gì Đấng Christ đã làm. Chúng ta được xưng công bình bởi Đức tin trong con của Đức Chúa Trời. Chỉ có Đấng Christ mới trả được hình phạt tội lỗi của chúng ta bởi vì Ngài là Đấng vô tội. Ngài đã trả giá tội lỗi cho chúng ta để chúng ta có thể được trả tự do. Đức Chúa Trời đã công nhận sự hy sinh của Đấng Christ. Ngài là Cứu Chúa duy nhất của chúng ta.
Thư 1Côrinhtô
Côrinhtô là một thành phố quan trọng của Hy lạp. Đây là một thành phố cảng lớn là nơi Phao-lô đã thành lập một Hội Thánh độ ba năm trước đó. Thư này cho thấy rõ về tình trạng của Hội Thánh non trẻ nầy. Thư này nói về những ấn tứ thuộc linh quan trọng của Hội Thánh và những vấn đề trong Hội Thánh. thư này được viết cho một Hội Thánh đang thực hành đức tin của mình Ở giữa một thành phố gian ác. Thành phố này có lẽ là thành phố tội lỗi nhất trên thế giới bấy giờ.
Sứ Đồ Phao-lô đề cập đến nhiều chủ đề quan trọng trong thư tín này. Thường thường một số trong những nhu cầu này cần được đề cập đến trong Hội Thánh ngày nay. Chẳng hạn những vấn đề như:
1. Vấn đề một Hội Thánh chia rẽ
2. Quan niệm đúng đắn về người hầu việc Chúa thực sự
3. Lời cảnh cáo cho những ai quá kiêu căng
4. Vấn đề vô luân, bất khiết
5. Việc đưa người anh em mình ra toà án
6. Giao du với phường đĩ điếm
7. Những câu hỏi chung quanh hôn nhân Cơ đốc
8. Sự tự do Cơ đốc ngược lại với sự tự chế
9. Thực hành lễ tiệc thánh
10. Về các ân tứ thuộc linh
11. Tình yêu thương - An tứ t ốt nhất
12. Cách sử dụng phải lẽ các ân tứ thu ộc linh
13. Sự sống lại - Sự kiện trung tâm của đức tin chúng ta
14. Sự đắc thắng hoàn toàn của Đấng Christ trên sự chết.
15. Sự lạc quyên cho người tín đồ nghèo Ở Giêrusalem
Có đủ tài liệu trong những chương này khiến một Mục sư bận rộn để giảng suốt một thời gian dài. Hãy rao giảng Lời Chúa.
Thư 2Côrinhto
Thư này được viết cho cùng một Hội Thánh vài tháng sau đó. Mục đích chính của thư là để tái xác nhận uy quyền thuộc linh của Sứ Đồ Phao-lô vì ông dự định sớm đến thăm viếng họ.
Trong thư này ông trả lời sự phê bình của họ và sự dạy dỗ tà giáo của họ. Ông đã so sánh giao ước cũ và giao ước mới. Ông nói về chiến thắng của ông giữa những sự chịu khổ của ông.
Thư Galati
Thư vầy có một ảnh hưởng mạnh mẽ trên các Cơ Đốc Nhân ngoại bang đang sống Ở xứ Galati. Vấn đề gây ra bởi những người tin rằng một người phải sống như là Đấng Christ đã không chết thế cho tội lỗi của họ. Vị Sứ Đồ đã dạy họ cách khác nhưng họ đã trở lại với đường xưa lối cũ. Thư tín này đã có ảnh hưởng rất lớn trên toàn bộ Hội Thánh Cơ đốc cho đến ngày nay. Nó dạy rằng sự cứu rỗi đã được thực hiện xong bởi sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá. Không còn cần ai phải cố gắng và tạo cho ra sự cứu rỗi nữa. Chúng ta được cứu bởi đức tin và chỉ bởi đức tin mà thôi.
Thư Êphêsô
Bức thư quan trọng này đã được viết ra từ trong ngục tù Ở La mã. Sách này được viết nhằm lưu hành khắp tất cả các Hội Thánh. Vị Sứ Đồ đã lại viết về những nền tảng của Đức tin Cơ đốc. Ông nhấn mạnh rằng chúng ta đã được cứu bởi đức tin vàchỉ bởi Đức tin mà thôi. Sự cứu rỗi là một quà tặng của Đức Chúa Trời và không phải do tu thân tích đức, khổ công mà được. Ông đã viết về đời sống Cơ Đốc và đời sống đó phải sống như thế nào. Ông cũng chỉ ra rằng Chúa đã ban cho chúng ta các ân tứ thuộc linh dùng để đánh bại Sa-tan và để gây dựng Hội Thánh.
Thư Philip
Đây có lẽ là một trong những thư sau cùng mà Sứ Đồ Phao-lô đã viết trong khi ông đang ở tù chờ ngày được Tòa án chính quyền La mã xét xử. Đây là bức thư có tính cách cá nhân nhấn mạnh đến niềm vui và sự hiệp nhứt mà người theo Chúa mới có. Ông đã khuyến khích các Cơ Đốc Nhân hãy bền đỗ. Ông đã tạ ơn họ về sự giúp đỡ rộng rãi của họ và đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho nhau. Sứ Đồ Phao-lô đã thúc giục hãy vui mừng trong chúa luôn luôn.
Thư Côlôse
Trong thư này vị Sứ Đồ đã nhấn mạnh đến vai trò quan trong của chính mình Chúa Jesus. Ông đã viết rằng Đấng Christ có địa vị cao trọng hơn hết thảy, Ngài là Đấng cứu chuộc, Ngài là Chúa tể của mọi tạo vật và là đầu của Hội Thánh. Ông đã cảnh cáo về sự dạy dỗ tà giáo. Ông đã thúc giục họ hãy chịu đóng đinh với Đấng Christ. Là một Mục sư trung tín, ông đã nói với họ về cách ăn ở, về mối quan hệ của họ với gia đình và về ảnh hưởng Cơ đốc của họ.
Thư 1&2Têsalônica
Sứ Đồ Phao-lô đã thành lập một Hội Thánh tại một thành phố cảng quan trọng ở Têsalônica. Mặc dầu không ở chung với họ được trong thử thách nhưng giống như vị Mục sư trung tín ông đã tiếp tục dạy dỗ và chỉ dạy những Tân tín hữu này. Ông đã sốt sắng nói về đức tin , tình yêu và sự chân thật của họ, về sự tin Chúa chân thành của họ. Như một Mục sư nhân lành ông đã nói với họ về sự tinh khiết trong tình cảm và về tình yêu thương lẫn nhau trong Đấng Christ. Vị Sứ Đồ dạy họ về sự tái lâm của Đấng Christ và về nhu cầu của họ trong sự sẵn sàng chờ ngày Ngài trở lại. Ông đã cảnh cáo họ về sự vô đạo king khủng sẽ xảy đến cách thông thường trước ngày Chúa trở lại. Ông đã nói với họ về những dấu hiệu chứng tỏ với họ về sự tái lâm của Ngài. Ông nài xin họ hãy trung tín cho đến khi Ngài đến.
Thư 1&2Timôthê
Đây thực sự là những bức thư cá nhân mặc dầu lời khuyên trong đó đã trở thành những lời khuyên bảo quý giá cho mỗi một tôi tớ của Đấng Christ. Phao-lô viết thư này cho Timôthê là người đang chịu trách nhiệm là Mục sư, để khuyến khích Timôthê trong chức vụ và đời sống bản thân của mình. Ông khuyên Timôthê bảo vệ sự trong sáng của Tin Lành khỏi những người muốn phá hoại. Rồi vị Sứ Đồ nói đến những vấn đề nổi lên Ở Hội Thánh Êphêsô và hướng dẫn Timôthê cách giải quyết. Phao-lô biết rằng sự bách hại cực độ sẽ xảy đến Hội Thánh từ bên ngoài và các giáo sư giả sẽ đột nhập vào bên trong. Ông khuyên Timôthê phải chịu khổ để giảng Tin Lành.
Thư Tít
Tít là môn đệ của Phao-lô và ông viết thư này cho Tit về những vấn đề liên quan đến trật tự và kỷ luật của Hội Thánh. Ông nhấn mạnh đến nền tảng vững chắc mà Hội Thánh phải xây dựng trên đó. Ông dạy rằng đó phải là nền tảng đạo đức vững mạnh cũng như là nền tảng Kinh Thánh vững vàng.
Thư Philêmôn
Đây là thư riêng của Phao-lô gởi cho Philêmôn. Ông đề cập chủ yếu đến vấn đề chạy trốn của một người nô lệ. Theo phong tục, một nô lệ chạy trốn phải bị phạt tử hình. Sứ Đồ Phao-lô đã thúc giục Philêmôn hãy tha mạng sống cho người nô lệ này và đón nhận người này như là anh em t ín hữu trong Chúa Jesus Christ.
Thư Hêbơrơ
Sách này được viết cho các Cơ Đốc Nhân Do Thái đang trải qua cơn bắt bớ nặng nề vì Đức tin của họ. Vị Sứ Đồ đã củng cố Đức tin của họ bằng cách chứng tỏ rằng Chúa Jesus là cao trọng hơn các thiên sứ, cao trọng hơn các tiên tri, hơn cả Môise hay Giôsuê. Những nhân vật này của Cựu ước, dầu đã chết, vẫn rất được tôn trọngỞ giữa thế giới Do Thái. Sách Hêbơrơ chứa đựng đoạn sách hàng đầu trong Kinh Thánh về đề tài Đức Tin (đoạn 11). Đoạn này chỉ rõ về chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Đấng Christ. Phao-lô cũng thúc giục về việc thực hành sự tinh khiết và thánh sạch của bản thân.
Thư Giacơ
Thư này bao gồm nhiều đề tài thực tế khác nhau liên quan đến đức tin thật và đời sống tin kính. Giacơ thường trích dẫn Bài giảng trên núi để đưa ra lời chỉ dạy các tín hữu. Đây là sự xác nhận mạnh mẽ về đời sống thực tế của Cơ Đốc Nhân.
Thư 1&2Phierơ
Phierơ, một trong những môn đồ đầu tiên của Chúa, đã viết thư thứ nhất của ông từ thành phố Babylôn là nơi các Cơ đốc nhân đang trải qua cơn bách hại lớn lao. Phierơ đã nhắc nhở các tín hữu về sự kêu gọi vinh hiển của họ. Ông đã dạy rằng những tín hữu phải sống đời sống thánh khiết cho dù học đang trải qua cơn bắt bớ. Ông nhắc nhở họ rằng họ giống như những khách hành hương và họ phải nuôi mình bằng sữa thật của Lời Chúa. Trong bức thư thứ hai của mình ông cảnh cáo họ hãy cự tuyệt, hãy bác bỏ những giáo sư giả đang xen vào các Hội Thánh. Ông muốn họ ấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa Jesus Christ.
Thư 1,2&3 Giăng
Trong những thư này, giống như ở Thư của Phierơ, ta thấy có nhiều giáo sư giả đang đi quanh quẩn ở các Hội Thánh. Giăng cảnh cáo họ đừng vội tiếp đãi những giáo sư giả tự xưng là những giáo sư, thầy giảng hay thậm chí là những tiên tri. Trong thư thứ ba Giăng khen ngợi họ về sự hiếu khách tử tế và sự hỗ trợ cho những tôi tớ thật của Đấng Christ.
Thư Giu Đe
Trong bức thư ngắn này Giuđe đề cập đến cùng một chủ đề đã gây rắc rối cho Phierơ và Giăng. Chỉ có Giuđe là nói mạnh mẽ và nói trực tiếp. Bức thư của ông hàm chứa nhu cầu cho tất cả các thế hệ phải cảnh giác chống lại các giáo sư làm cong quẹo lẽ thật. Ông đã dùng câu chuyện về sự phán xét của Đức Chúa Trời trên một số những người bất khiết thời Cựu ước. Ông báo rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời giáng trên tất cả những ai ở trong ảnh hưởng gian ác. Ông kết luận thư tín của mình với Lời chúc phước quan trọng của một Sứ Đồ.
Sách Khải Huyền
Sách này do Sứ Đồ Giăng viết ra, đã nói đến sự nghiêm trọng của việc lìa bỏ lẽ thật và tầm quan trọng của việc đứng về phía Đức Chúa Trời. Trong khi không dễ để hiểu hết sách này, ta thấy sách cũng đưa ra hình ảnh rõ ràng về trận chiến giữa sự ác và sự thiện, tốt và xấu. Giăng củng cố tinh thần các Cơ Đốc Nhân khi đối diện với sự bắt bớ nghiêm trọng. Cuối cùng, sách này được viết để cung cấp cho các Cơ Đốc Nhân trong những năm sắp đến một tầm nhìn thích đáng về lịch sử. Nó tiết lộ cuộc chiến với Satna và sự chiến thắng trận chiến đó của Đấng Christ. Sách này là kết quả của những khải tượng mà Giăng đã thấy trên đảo Bát mô. Ông kết luận sách với lời kêu gọi vâng lời và phục vụ với một lời hứa về sự tái lâm của Chúa.
Con đường trước mắt
Bây giờ chúng ta đã có một bản tóm lược về tất cả các sách của Kinh Thánh, và là một Mục sư, bạn có thể từng trải sự hồi hộp diệu kỳ khi rao giảng qua cả các sách Thánh Kinh.
NHỮNG CÂU HỎI ÔN - CHƯƠNG 14
1. Bao nhiêu lời của Thánh Kinh đã được Đức Chúa Trời soi dẫn?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
2. Những sách nào của Kinh Thánh được xem như là các sách Tin L ành?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
3. Sách nào của Tân ước là một sách Lịch sử nói về sự bành trướng của Cơ đốc giáo trong Hội Thánh đầu tiên
......................................................................................................................
......................................................................................................................
4. Xin cho biết những thư tín có thể được chia vào hai nhóm riêng biệt nào?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
5. Thư 1 và 2Côrinhtô được viết cho ai và chúng ta biết được gì về thành phố đó ?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
6. Thư Galati đã dạy về lẽ đạo căn bản nào?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
7. Thư 1 và 2Têsalonica nói về thế giới ngày nay như thế nào?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
8. Trong thế giới ngày nay có các giáo sư giả không? Nếu có, thì điều gì khiến họ trở nên các giáo sư giả.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:56 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách