† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2436|Trả lời: 0

Chương 5: Ra Đời Để Làm Những Người Mang Gánh Nặng - NNCT

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-5-2014 19:51:01 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chương 5: Ra Đời Để Làm Những Người Mang Gánh Nặng - Những Đầy Tớ  
Những Người Cầu Thay
Tác giả: Philip Lyn


“Cũng đừng bao giờ hổ thẹn, vì chúng ta được mang danh là Đầy Tớ của Ngọn Đèn, Đầy Tớ của Sự Sáng ”
~ Sir Edwin Arnold
Nô lệ rất cần cho đế quốc La-mã và những nền văn minh trước đó. Nếu không có họ, công việc hằng ngày sẽ bị đình trệ. Họ là “những chú kiến thợ” chống đỡ cho toàn bộ nền văn minh thực dân.
Điều thứ nhì về dòng dõi Y-sa-ca ấy là họ được sinh ra để làm người vác gánh nặng (Bản NKJV ) hay đầy tớ (nô lệ ) (Bản NIV ).
“Y-sa-ca ... đã rùn vai vác gánh nặng , phải vâng phục những điều sưu dịch ” (49:14-15).
Lời Chúc Phước Về Việc Vác Gánh Nặng
Trong 49:1-33 Gia-cốp đã chúc phước cho các con trai trước khi qua đời. Những lời chúc phước nầy thật hùng hồn, và chính xác. Chúng đã được ứng nghiệm một phần hoặc toàn bộ. Trước hết, ông đã “chúc phước” cho Ru-bên, rồi đến Si-mê-ôn và Lê-vi. Nhưng những “lời chúc phước” nầy không phải là phước hạnh, mà đúng hơn là những lời rủa sả vì các người con nầy, là Ru-bên và Si-mê-ôn, đã làm những việc thật đáng sợ. Lời chúc phước đầu tiên của Gia-cốp là dành cho Giu-đa, người con trai thứ tư (49:8), và đây là một lời chúc phước mạnh mẽ biết dường nào!
“Hỡi Giu-đa! các anh em sẽ khen-ngợi con ; Tay con chận cổ quân nghịch ; Các con trai cha sẽ quì lạy trước mặt con ... Nó sụm gối, nằm khác nào sư-tử đực ; Như sư-tử cái; há ai dám khiến ngồi lên ? Cây phủ-việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa ... Cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới ; Và các dân vâng-phục Đấng đó . Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho ,...” (49:8-11).
Đây là những phước hạnh diệu kỳ! Đây là lời tiên tri về Đấng Mê-si, rằng cây phủ việt, quyền cai trị và quyền thế sẽ không lìa khỏi Giu-đa cho đến chừng Đấng Si-lô hiện đến. Si-lô là danh hiệu của Đấng Mê-si, chỉ về Đức Chúa Giê-su Christ. Trong 49:1-33, được biết rằng từ chi phái Giu-đa, một đấng cai trị sẽ đến, là Đấng sẽ cai trị dân Ngài, là dân Y-sơ-ra-ên. Từ ngày đó trở đi, dầu Giu-đa là con trai thứ tư, nhưng ông đã trở thành một chi phái lớn nhất và được xức dầu nhiều nhất trong Y-sơ-ra-ên. Giu-đa đã nhận lấy uy quyền và trổi bật lên trong xứ kể từ Sáng-thế Ký 49 trở đi. Vua Đa-vít và Chúa Giê-su đều ra từ chi phái Giu-đa.
Khi đến Y-sa-ca, Gia-cốp nói rằng:
“Y-sa-ca là một con lừa mạnh-mẽ , nằm nghỉ giữa chuồng (Bản NKJV - nằm ở giữa hai gánh nặng ); thấy rằng sự yên ổn là tốt-lành, và đất-đai đẹp lắm thay . Người đã rùn vai vác gánh nặng, phải vâng-phục những điều sưu-dịch (NKJV - đã trở thành một bọn nô lệ )...” (49:14-15).
Con cháu Y-sa-ca là những con lừa! Họ là những người mang gánh nặng.
Có những đặc trưng nổi bật nhất định của loài lừa đáng đề cập ở đây. Điểm khác nhau giữa ngựa và lừa là gì? Con lừa là con vật chở vật nặng, còn ngựa thì không. Con ngựa thích tốc độ, nhưng dễ bị xao lãng. Con lừa thì tập trung và vững bước chân khi nó đi trên những lối mòn hẹp trên núi. Nó tập trung vào lối đi thẳng trước mặt, và băng qua những lối mòn rất giỏi. Con ngựa cần phải có những miếng che mắt, bằng không thì mọi thứ đều làm nó xao lãng.
Con lừa có thể chở nặng hơn ngựa. Nó chịu làm việc tốt hơn ngựa. Ngựa khá yếu ớt. Nó phải có cỏ khô đều đặn, và dường như không thể nhịn ăn! Nhưng lừa có thể chịu đựng nhiều tuần, nhiều tháng trong những tình trạng tồi tệ.
Y-sa-ca là một con lừa. Ông là một kẻ mang vác gánh nặng.
Những Lý Do Phải Vác Gánh Nặng
Vì sao Y-sa-ca đã trở thành người vác gánh nặng? Khi Gia-cốp chúc phước cho các chi phái (49:1-27), ông bảo Ru-bên sẽ làm điều nầy, Si-mê-ôn làm điều nọ, Sa-bu-lôn làm việc kia, A-se làm việc nọ, v.v..., nhưng chỉ có một chi phái thấy được một điều gì đó trong tình huống ấy. Đó là Y-sa-ca. Mọi chi phái khác chỉ có làm thôi.
“Y-sa-ca ... thấy rằng sự yên ổn (NKJV - sự yên nghỉ ) là tốt lành , và đất đai đẹp lắm thay . Người đã rùn vai vác gánh nặng , phải vâng phục những điều sưu dịch ” (49:15).
Y-sa-ca đã thấy rằng “sự yên nghỉ ” là tốt lành, và thấy đất đai là đẹp lòng. Chữ “yên ổn ” (yên nghỉ) nầy trong tiếng Hi-bá-lai là chữ “manowach ”. Đây cũng là chữ được dùng trong Thi Tv 65:1-13, tại đó không những nó nói về sự yên nghỉ của thân thể, mà còn về sự yên nghỉ của tinh thần nữa.
95:11 - “Nhơn đó, ta nổi giận mà thề rằng: ‘ Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ (manowach ) ta .’”
Cụm từ nầy lại xuất hiện trong HeDt 3:11, và tác giả không nói về sự nghỉ ngơi thuộc thể, mà đúng hơn là về việc xức dầu của sự yên nghỉ, một sự xức dầu do hiện diện của Đức Chúa Trời để đem lại sự yên ổn cho đời sống của bạn, vì cớ đức tin của bạn nơi công tác đã hoàn tất của Chúa Giê-su. Bất kể có điều gì đang xảy ra quanh bạn, thì bạn đều ở trong sự hiện diện thân mật của Đức Chúa Trời. Không điều gì có thể làm rúng động sự yên ổn ấy được. Bạn đã bước vào “manowach ” của Đức Chúa Trời, là sự yên nghỉ của Ngài. Sách Hê-bơ-rơ đã giải luận từ ngữ nầy.
Đây cũng là chữ được dùng trong SaSt 49:15
Y-sa-ca, con lừa nầy, đã thấy “manowach ” nầy là tốt lành. Không ai khác nhìn thấy cả. Ông đã thấy sự xức dầu của sự yên nghỉ. Cùng với con mắt của đức tin, niềm tin quyết đã xuất hiện, rằng Đức Chúa Trời muốn làm một điều gì đó trong xứ. Nhưng khi nhìn quanh mình, ông chỉ thấy gánh nặng (câu 14). Mọi nơi đều có gánh nặng, và đây là điều mà con lừa Y-sa-ca đã làm: Người đã rùn vai vác gánh nặng, phải vâng phục những điều sưu dịch (câu 15).
Bản NKJV nói rằng ông đã trở thành đầy tớ, và ý nghĩa cũng như nhau cả. Nói cách khác, đã có một sự lựa chọn. Đức Chúa Trời đã có gánh nặng cho xứ. Nhưng mọi người đều quá bận với công tác và những chức vụ khác của họ. Họ không có thì giờ để nhìn thấy hay để gánh vác gánh nặng của Đức Chúa Trời cho xứ. Chỉ có Y-sa-ca nhìn thấy ông phải làm gì đây? Câu 14 nói rằng: Y-sa-ca rùn vai gánh vác, tự nguyện chịu cảnh làm đầy tớ, và gánh vác gánh nặng Đức Chúa Trời đã giao.
Y-sa-ca đã vác nó, vì cớ ông nhìn thấy bằng con mắt thuộc linh của mình điều mà Đức Chúa Trời đang làm cho xứ. Ông đã chịu thấy sự phục hưng, sự đánh bại kẻ thù tối tăm, một đất nước quay về với Đấng Christ và nhiều điều trọng đại khác nữa. Đức Chúa Trời ban cơ hội cho dân sự hợp tác với Ngài để khiến những điều nầy được thành. Những người mà Ngài có thể tin cậy. Những người sẽ gánh vác gánh nặng đó. Những người có khải tượng tiên tri. Họ là ai vậy? Họ là những người cầu thay.
Những Người Lãnh Đạo Phải Giúp Những Người Cầu Thay Vác Gánh Nặng
Những người thực hiện vác một gánh nặng siêu nhiên. Đôi khi, ngay cả những người lãnh đạo cũng không thấy được vì sao những người cầu thay lại chú ý quá mức đến một số vấn đề. Người ta thường thắc mắc xem có “chuyện ầm ĩ” gì thế.
Dầu Y-sa-ca chịu cảnh đầy tớ tự nguyện, nhưng trên một phương diện nào đó, thì ông không còn sự chọn lựa nào khác. Vì sao vậy? Vì sự ứng nghiệm khải tượng đã khiến cho gánh nặng nổi bật lên, xứng đáng để gánh vác. Đức Chúa Trời đang tìm những người cầu thay để mang lấy gánh nặng của Ngài cho xứ sở chúng ta ngày nay. Không có họ, thì không thể cầu thay cho ý chỉ Đức Chúa Trời. Những người cầu thay cần có chỗ để tăng trưởng. Mục sư cần nuôi họ về phần thuộc linh (nhưng lại cứ bắt họ nhịn ăn hoài!) Lời Đức Chúa Trời phải được dạy cho đời sống của họ. Họ phải được chăn nuôi và được hướng dẫn tốt, vì một số người mang lấy gánh rất nặng. Những người mang gánh nặng cho thế kyœ 20 là những người cầu thay mà Đức Chúa Trời đang dấy lên tại đất nầy. Những người cầu thay ấy do tin quyết nên trở thành những người vui lòng mang lấy gánh nặng cho xứ sở .
Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 1-10-2022 12:03 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách